Fillimi | Legjislacioni | Produktet| Kontakt | English

 
Titullari
Procedurat      Ndermarrja “MEICO” (Military Export Import Company) eshte ndermarje shteterore ne vartesi te Ministrise se Mbrojtjes se Shqiperise. Kjo ndermarje eshte krijuar ne vitin 1991 me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr.366 date 05.10.1991 “Per krijimin e Ndermarrjes se Import – Eksportit ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes” dhe qe nga ky vit ushtron veprimtarine dhe aktivitetin e saj per plotesimin e nevojave te Forcave te Armatosura Shqiptare dhe te institucioneve te tjerame mallra importi specifike te karakterit ushtarak, si dhe eksportete mallrave ushtarake te reja dhe stoqeve te Ushtrise Shqiptare, si dhe te prodhimeve te industrise ushtarake. “MEICO “ perbehet nga nje staf i specializuar ne fushen e importeve dhe eksporteve.

 

 


 


Faqje me interes


Ndërkombëtare
Komiteti Zangger ZC

Kombëtare

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Dhoma e tregtisë
Ministria e Brendshme

AKSHE-Autoriteti Kontrollit Shtetëror të Eksporteve

 

© 2010 MEICO  ::: Ministria e Mbrojtjes