среда, 07 август 2013
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Меѓународни односи
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ за 2013 година
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Пазари преку шалтер со хартии од вредност
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Обрасци и прашалници
Платни системи
Платните системи во Република Македонија
Учесници и сметки во МИПС
Листа на водечки броеви на банките во Република Македонија
Регулатива за платните системи во Република Македонијa
Национален Совет за платни системи на Република Македонија (НСП)
Теми за дискусија
Конференции
Резултати од спроведени анкети
Извештаи за платниот промет
Калкулатор за пресметка и образец 1450
Регистар на системите за плаќање, порамнување и клиринг
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Истражување
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Македонски пари
Банкноти во оптек
Монети во оптек
Пригодни ковани пари
Нумизматика
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Известување за јавност за откуп на нумизматички материјал
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Регулатива за дигитални сертификати
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Нова Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
FAQ
20 години монетарна независност на Република Македонија
Конференција
Говори
Видео

Macedonian currencyCoins in circulation

 

50 denars

Issue: 2008

Diam. 26,5 mm; Weight 7.7 g

Metal: Cu62Ni18Zn20

Period of circulation 15.11.2008

 

Ob.

50 ДЕНАРИ in the lower central field.

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular; 2008 in the lower central field. Archangel Gabriel, fresco from the church of St. Ghiorghi in Kurbinovo - XII century, detail presented on the banknote of 50 Denars.

 

 

 

 

 

10 denars

Issue: 2008

Diam. 24,5 mm; Weight 6,6 g

Metal: Cu70Ni12Zn18

Period of circulation: 15.11.2008

 

 

Ob.

10 ДЕНАРИ in the lower central field.

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular; 2008 in the lower central field. Peacock, floor mosaic from Stobi from the VI century, detail presented on the banknote of 10 Denars.

 

 

 

 

 

5 denars

Issue: 1993

Diam. 27,5 мм; Weight 7.20 g

Metal: Cu80Ni3Zn17

Period of circulation:10.05.1993

 

 

Ob.

5 ДЕНАРИ in the lower central field

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular;

1993 in the lower central field.

Lynx (Felis Lyinx).

 

 

 

 

 

2 denars

Issue: 1993

Diam. 25,5 мм; Weight 6.20 g

Metal: Cu80Ni3Zn17

Period of circulation:10.05.1993

 

 

 

Ob.

2 ДЕНАРИ in the lower central field

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular;

1993 in the lower central field.

Ochrid trout (Salmo Letnica).

 

 

 

 

 

1 denar

Issue: 1993

Diam. 23,8 mm;Weight 5.10g

Metal: Cu80Ni3Zn17

Period of circulation:10.05.1993

 

 

Ob.

1 ДЕНАР in the lower central field

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular;

1993 in the lower central field.

Shar Planina shepherd dog.

 

 

 

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,75%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута10,00 %
домашна валута со валутна клаузула20,00 %
странска валута13,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 1,81 %
1 недела 2,27 %
1 месец 2,97 %
3 месеци 3,54 %
6 месеци 4,02 %
9 месеци 4,52 %
12 месеци 5,01 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,50%