Milan Petrović

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Imisije u privatnom pravu : magistarska teza / Milan Petrović. – Beograd : /autor/, 1973. – 305 lst. ; 30 cm
2    Oblici i organi kontrole nad organizacijama udruženog rada : sa osvrtom na uporedno pravo / Slavoljub Popović, Milan Petrović.../et al./. – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna istraživanja, 1976. – 262 str. ; 24 cm
3    Pravna vezanost i ocena celishodnosti u teoriji javnog prava : doktorska disertacija / Milan Petrović. – Beograd : /autor/, 1979. – 498 lst. ; 30 cm
4    Komentar zakona o obligacionim odnosima. 1 / redaktori Borislav T. Blagojević, Vrleta Krulj ; /autori tekstova Milan Petrović...et al./. – Beograd : Savremena administracija, 1980. – XI, 1080 str. ; 24 cm
5    Osnovi stvarnog prava / Andrija Gams, Milan Petrović. – Beograd : Naučna knjiga, 1980. – 338 str. ; 24 cm
6    Pravna vezanost i ocena celishodnosti državnih vlasti i organa / Milan Petrović. – Beograd : Savremena administracija, 1981. – 281 str. ; 24 cm
7    Komentar zakona o obligacionim odnosima. 1 / redaktori Borislav T. Blagojević, Vrleta Krulj ; /autori tekstova Milan Petrović...et al./. – 2. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1983. – XV, 1252 str. ; 24 cm
8    Zakon o osnovama sistema državne uprave i njegovo ostvarivanje u zakonodavstvu republika i pokrajina / Milan Petrović, D. Kostić, Z. Radović. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. – 143 str.
9    Duša i egzistencija / Lav Šestov ; predgovor Milan Petrović. – Beograd : Sfairos, 1989. – 257 str.
10    Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Branislav Marković, Milan Petrović. - Beograd : Savremena administracija, 1992. - XXIV, 878 str. ; 25 cm
11    Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Branislav Marković, Milan Petrović. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1995. - XXIV, 636 str. ; 24 cm
   ISBN 86-387-0498-4
12    Weltkrieg der Religionen : der ewige Kreuzzug auf dem Balkan / Karlheinz Deschner, Milan Petrović. - Stuttgart ; Wien : Weitbrecht, 1995. - 335 str. ; 23 cm
13    Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub B. Popović, Branislav Marković, Milan Petrović. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena admionistracija, 1998. - XXVII, 666 str. ; 24 cm
   ISBN 86-387-0552-2
14    Krieg der Religionen : der ewige Kreuzzug auf dem Balkan / Karlheinz Deschner, Milan Petrović. – 2. izd. - Munchen : Wilhelm Heine Verlag, 1999. - 345 str. ; 23 cm
15    Usklađivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 24-25. decembra 1998. godine u čast prof. Dr. Slavoljuba Popovića i prof. Dr. Miodraga Matejića / /urednik Milan Petrović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - XIV, 368 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-018-6
16    Jugoslovenska kriza : pouke za međunarodno pravo : zbornik radova međunarodnog naučnog skupa održanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nišu ; sa prikazom i bibliografijom radova o jugoslovenskoj krizi od 1990. do 1999. godine / /urednici i recenzenti Milan Petrović, Zoran Radivojević/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 295 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-028-3
17    Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Branislav Marković, Milan Petrović. - Beograd : Službeni glasnik, 2002. - XXVI, 806 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7549-289-8
18    Facta Universitatis. Series Law and Politics. Vol. 2, No 1 (2004) / /Editor-in-Chief Milan Petrović/. – Niš : University of Niš, /2007/
   ISSN 1450-5517
19    Naučno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Niš, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 464 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-046-1
20    Politika rimskih papa u XX veku. 1 / Karlhajnc Dešner ; prevod s nemačkog Milan Petrović. – Beograd : Fond istine : SARD Communications, 2004. – 454 str. ; 24 cm
21    Facta Universitatis. Series Law and Politics. Vol. 3, No 1 (2005) / /Editor-in-Chief Milan Petrović/. – Niš : University of Niš, /2008/
   ISSN 1450-5517
22    Politika rimskih papa u XX veku. Knj. 2 / Karlhajnc Dešner ; prevod s nemačkog Milan Petrović. – Beograd : Fond istine : SARD Communications, 2005. – 529 str. ; 24 cm
   ISBN 86-85153-00-X
23    Nauka o upravljanju kao pretpostavka upravne politike : (opšti deo) / Milan Petrović. – Niš : Pravni fakultet, Center za publikacije, 2006. – 400 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7748-060-7
24    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 47 / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrović ; prevodi Dejan Janićijević/ – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 172 str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
25    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 48, Tematski broj – Jovan Sterija Popović / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrović ; prevodi Gordana Ignjatović/ – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 75 str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
26    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 49, Zbornik radova sa naučne konferencije “Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije” / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrović ; prevodi Dejan Janićijević, Gordana Ignjatović/. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2007. – 401 str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
27    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50 / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrović ; prevodi Dejan Janićijević /. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2007. – 248 str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
28    Facta universitatis. Series Law and Politics. Vol. 5, No 1 (2007) / /editor-in-chief Milan Petrović/. – Niš : University, 2008.
   ISSN 1450-5517
29    Facta universitatis. Series Law and Politics. Vol. 6, No 1 (2008) / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2009.
   ISSN 1450-5517
30    Facta universitatis. Series Law and Politics. Vol. 7, No 1 (2009) / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2009.
   ISSN 1450-5517
31    Veliki pravni sistemi : (univerzalno uporedno pravo) : autorizovane beleške sa predavanja / Milan Petrović ; priredio Miloš Prica. – Niš : /autor/, 2009. – 88 listova ; 30 cm
32    Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova / /urednici Milan Petrović, Nataša Stojanović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - 2 sv. (638;480 str.) ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-119-9 (sv. 2)
   ISBN 978-86-7148-118-2 (sv. 1)
33    Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka / /urednik Milan Petrović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - 119 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-112-0
34    Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2010. - Vol. 8, No 1 (2010).
   ISSN 1450 – 5517
35    Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom : autorizovane beleške sa predavanja / Milan Petrović ; priredio Miloš Prica. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 111 listova ; 30 cm
36    Shkenca e administrimit si nje parakusht per politiken e pergjithshme administrative : pjesa e pergjithshme / Milan Petroviq. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 367 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-012-5
37    Studentski pokreti 1968 : nedovršena revolucija u uporednoj perspektivi : skica političke filosofije / Milan Petrović. - Niš : NKC, 2010. - 244 str. ; 19 cm
   ISBN 978-86-83505-34-0
38    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 55 / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrović ; prevodi Gordana Ignjatović/ – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – 229, XXIII str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
39    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 56 / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrović ; prevodi Gordana Ignjatović/ – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – 271, XXIII str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
40    E drejta administrative e viecanté me te drejten administrative nderkombetare / Milan Petroviq, Milosh Prica. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2011. - 92 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-023-1
41     Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2010. - Vol. 9, No 1, 2 (2011).
   ISSN 1450 – 5517
42    Industrijsko susedstvo i odgovornost za štetu / Milan Petrović. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 239 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-7148-133-5
43    Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - Niš : Sven, 2011. - 165, 27 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-7746-313-7
44    Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Milan Petrović, u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izmenjeno izd. - Niš : Sven, 2011. - 413, 54 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-263-5
45    Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Milan Petrović, u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izmenjeno ispravljeno izd. - Niš : Sven, 2011. - 413, 54 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-312-7
46    Ustav Republike Srbije - pet godina posle (2006-2011) : zbornik radove Pravnog fakulteta u Nišu i Pravnog fakulteta u Kragujevcu / [glavni i odgovorni urednik Milan Petrović]. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. - 297 str ; 24 cm.
   ISBN 978-86-7148-142-7
47    Uvod u velike pravne sisteme / Milan Petrović, Miloš Prica. - Niš : SVEN, 2011. - 213, 28 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-7746-288-8
48    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 57, Tematski broj posvećen Slavoljubu Popoviću / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrović ; prevodi Dejan Vučetić/. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. – 317 str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
49    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 58 /glavni i odgovorni urednik Milan Petrović ; prevodi Gordana Ignjatović/. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. – 272, XXIII str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
50    Hyrja ne sistemet e medha juridike / Millan Petroviq, Millosh Prica. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2012. - 142 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-051-4
51    Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - 2. izd. - Niš : Sven, 2012. - 147, 30 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-357-1
52    Studentski pokreti kao nedovršena revolucija : skica političke filosofije / Milan Petrović. - 2. dopunjeno izd. - Niš : NKC, 2010. - 299 str. ; 19 cm
   ISBN 978-86-6101-054-5
53    Uvod u velike pravne sisteme / Milan Petrović u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izd. - Niš : SVEN, 2012. - 241, 31 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-336-6
54    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : zbornik radova studenata doktorskih akademskih studija. 60, Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije : tematski broj/ [urednici Milan Petrović, Vojislav Đurđić, Nataša Stojanović ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - 342 str. ; 24 cm
   ISSN 0350-8501
55    Uvod u velike pravne i upravne sisteme / Milan Petrović u saradnji sa Milošem Pricom. - Niš : SVEN, 2013. - 443, 24 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-386-1

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Odgovornost za buku koju stvaraju vazduhoplovi / Milan Petrović
   U: Strani pravni život. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 1971. – Serija D, br. 70/71 (1971), str. 10-24.
2    Uloga državnih organa u ostvarivanju opštih pravnih normi udruženja, preduzeća i ustanova u pravu nekih stranih država / Milan Petrović
   U: Ustavnost i zakonitost opštih akata organizacija udruženog rada. – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna istraživanja, 1976. – Str. 228-247
3    M. Oriu i L. Digi kao osnivači savremene teorije države i prava u Francuskoj / Milan Petrović
   U: Zbornik za teoriju prava SANU. – Beograd : SANU, 1978. – Str. 161-184
4    Pravna država / Milan Petrović
   U: Ideje. – Beograd : Mladost, 1980. – Br. 6-7 (1980), str. 31-42
5    Federalizam i država – sa posebnim osvrtom na ustavnu situaciju u SFRJ / Milan Petrović
   U: Ideje. – Beograd : Mladost, 1981. – Br. 3-4 (1981), str. 7-24
6    Političke stranke i država / Milan Petrović
   U: Arhiv za pravne i društvene nauke. - Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1982. - Br. 3 (1982), str. 369-390
   ISSN 0004-1270
7    Competence of Federal Administration in Implementing Federal Laws by the Republican and Provincial Administrations : the Issue of socalled Federal Supervision / Milan Petrović
   U: Yugoslav Law. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. - Br. 3 (1983), str. 217-243
   ISSN 0350-2252
8    Okrugli sto o temi funkcionisanje i izgradnja pravnog i političkog sistema socijalističkog samoupravljanja / Milan Petrović
   U: Naša zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1984. - God. 38, br. 5 (1984), str. 527-585
   ISSN 0027-8165
9    Javna ovlašćenja samoupravnih organizacija i zajednica u Federaciji / Milan Petrović
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1985. - Br. 126 (1985), str. 25-37
   ISSN 0039-2138
10    Javna ovlašćenja samoupravnih organizacija i zajednica u Federaciji / Milan Petrović
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1985. - Br. 127 (1985), str.31-43
   ISSN 0039-2138
11    Načela jedinstva vlasti, podele vlasti i razlikovanja vlasti kao činioci stvaranja prava / Milan Petrović
   U: Arhiv za pravne i društvene nauke. - Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1985. - Br. 4 (1985), str. 691-695
   ISSN 0004-1270
12    Jedan prilog političkoj teoriji i kulturologiji : povodom knjige "Marksizam i jezuitizam" Nikole Miloševića / Milan Petrović
   U: Gradina. - Niš : Gradina, 1986. - God. 21, br. 5 (1986), str. 120-139
   ISSN 0436-2616
13    Smrtna kazna i savremeni svet / Milan Petrović
   U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet, 1986. - Br. 1 (1986), str. 134-140
   ISSN 0351-1685
14    Univerzalna prava čoveka i islam / Milan Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1986. – Br. 26 (1986), str. 125-143
   ISSN 0350-8501
15    Finansijska vlast u saveznoj državi : (jedan prilog raspravi o jugoslovenskom federalizmu) / Milan Petrović
   U: Federacija i federalizam. - Niš : Gradina, 1987. - Str. 327-334
16    K pitanju sukoba zakona u vremenu / Milan Petrović
   U: Zbornik za teoriju prava Srpske akademije nauka i umetnosti. - Beograd : SANU, 1987. - Sv. III, str. 307-324
17    Pojam pravne sociologije / Milan Petrović
   U: Zbornik za teoriju prava Srpske akademije nauka i umetnosti. - Beograd : SANU, 1987. - Sv. III, str. 93-138
18    Prilog izučavanju činilaca političkog sistema / Milan Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1987. – Br. 27 (1987), str. 157-175
   ISSN 0350-8501
19    Kome pripada suverenost u federalnoj državi i da li pokrajine mogu da poseduju državnost federalnih jedinica? / Milan Petrović
   U: Pravni život. - Beograd : Savez udruženja pravnika SR Srbije, 1988. - God. 38 (knj. 373), br. 4 (1988), str. 665-673
   ISSN 0026
20    Odnosi SR Srbije sa pokrajinama u njenom sastavu / Milan Petrović
   U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Niš : Pravni fakultet, 1988. - Str. 219-237
21    Pojam i pravne granice teritorijalne autonomije / Milan Petrović
   U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1988. - God. 36, br. 6 (1988), str. 710-718
   ISSN 0003-2565
22    Predsedništvo SR Srbije u ustavnim promenama / Milan Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : redovni i tematski broj Ustavne promene u SR Srbiji. – Niš : Pravni fakultet, 1988. – Br. 28 (1988), str. 51-54
   ISSN 0350-8501
23    Revizija ustava i prestanak važenja ustavnih odredbi kao načini promene Ustava / Milan Petrović
   U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet, 1988. - Br. 3 (1988), str. 45-53
   ISSN 0351-1685
24    Antibirokratski aspekti Francuske revolucije : prilog izučavanju morfologije revolucionarnog procesa / Milan Petrović
   U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet, 1989. - Br. 4 (1989), str. 25-34
   ISSN 0351-1685
25    Antibirokratski aspekti Francuske revolucije - prilog istoriji ideje bratstva / Milan Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1989. – Br. 29 (1989), str. 39-44
   ISSN 0350-8501
26    Marko Mladenović : Buđenje srpskog naroda, Beograd, 1989 / Milan Petrović
   U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd : Pravni fakultet, 1989. - God. 37, br. 5 (1989), str. 618-621
   ISSN 0003-2563
27    Politički sistem i novi ustav / Milan Petrović
   U: Koncepcija novog Ustava. - Beograd : Marksistički centar, 1989. - Str. 278-283
28    Proces demokratizacije u ustavnom razvitku Srbije / Milan Petrović
   U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1989. - God. 37, br. 4 (1989), str. 391-392
   ISSN 0003-2565
29    Revizija Ustava i prestanak važenja ustavnih odredbi kao načini promene Ustava / Milan Petrović
   U: Ustav i smisao ustavnih promena. - Niš : Prosveta, 1989. - Str. 154-167
   ISBN 86-7455-023-1
30    Meine Religionen / Milan Petrović
   U: Woran ich glaube. – Gutersloh : Gutersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1990. - Str. 200-212
31    Mi(s) religion(es) / Milan Petrović
   U: En que creo yo: religion y ateismo en el umbral del tercer milenio / compilacion Karlheinz Deschner y Anselmo Sanjuan. – Zaragoza : Yalde, 1990. – Str. 213-227.
   ISBN 84-87705-07-3
32    Podunavska federacija kao državnopravni projekt rimskog katolicizma i strategija "Nadiranja na istok" (Drang nach Osten) / Milan Petrović
   U: Arhiv za pravne i društvene nauke. - Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1990. - Br. 1/2 (1990), str. 325-339
   ISSN 0004-1270
33    Pravo i uzroci sloma dveju jugoslovenskih država / Milan Petrović
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 1990. - Br. 3/4 (1990), str. 17-35
   ISSN 0351-1685
34    Proces demokratizacije u ustavnom razvitku Srbije / Milan Petrović
   U: Ustavni razvitak Srbije u XIX i početkom XX veka : zbornik radova. - Beograd : SANU, 1990. - Str. 71-75
35    Drama socijalizma : okrugli sto / Milan Petrović
   U: Teme. – Niš : Univerzitet, 1991. - Br. 1/2 (1991), str. 18,25,26
   ISSN 0351-1685
36    Jedan pogled na pravnu misao Slobodana Jovanovića / Milan Petrović
   U: Delo Slobodana Jovanovića u svom vremenu i danas. – Beograd : Pravni fakultet, 1991. – Str. 199-204
37    Jedan pogled na pravnu misao Slobodana Jovanovića / Milan Petrović
   U: Niški zbornik. Nissa. – Niš : Gradina, 1991. - Br. 3/4 (1991), str. 361-365
   ISSN 0436-2616
38    Mesna samouprava i autonomne pokrajine u Ustavu Republike Srbije sa stanovišta pravne politike / Milan Petrović
   U: Arhiv za pravne i društvene nauke. - Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1991. - Br. 2/3 (1991), str. 335-341
   ISSN 0004-1270
39    Politička teologija zapadnog i istočnog hrišćanstva / Milan Petrović
   U: Pravoslavlje između neba i zemlje. – Niš : Gradina, 1991. – Str. 197-210
40    Politička teologija srpskog pravoslavlja / Milan Petrović
   U: Zbornik sa naučnog skupa Religija - rat- mir. - Niš : Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije, 1994. - Str. 1078-1085
41    Parlamentarni sistem protiv cezarističkog prezidijalizma (cezaropopulizma) / Milan Petrović
   U: Postkomunizam i vlast. – Beograd : Univerzitetsko udruženje za političke nauke : Fakultet za političke nauke, 1996. - Str. 309-329
42    Pojam totalitarizma (totalitarizam kao permanentno opsadno stanje i kao permanentna revolucija odozgo) / Milan Petrović
   U: Arhiv za pravne i društvene nauke. - Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1996. - Br. 1/3 (1996), str. 463-471
   ISSN 0004-1270
43    Pravnofilosofske glose na temu izgradnje pravnog sistema i zadaci pravne nauke / Milan Petrović
   U: Arhiv za pravne i društvene nauke. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1996. - God. 82, Knj. 52 (3. kolo), br. 4 (1996), str. 1079-1085
   ISSN 0004-1270
44    Zloupotreba vrhovne vlasti (državnog suvereniteta) / Milan Petrović
   U: Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 215-229
45    Abus du pouvoir supreme (de la Souverainete de l`Etat) / Milan Petrović
   U: Facta Universitatis. - Niš : University of Niš, 1997. - Br. 1 (1997), str. 65-82
   ISSN 0354-2009
46    Komunizam i fašizam – ideološke antiteze i sinteze / Milan Petrović
   U: Drugi svjetski rat – 50 godina kasnije. T. 1. – Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1997. – Str. 53-64.
   ISBN 86-7215-089-9
47    Kriza lokalne samouprave i regionalizam / Milan Petrović
   U: Međunarodni naučni skup Lokalna vlast, uprava i samouprava : zbornik rezimea. - Niš : Pravni fakultet, 1997. - Str. /37/.
48    Law in Slobodan Jovanović`s Theory of State / Milan Petrović
   U: Serbian Literary Magazine. – Beograd : The Serbian Writers Association…etc., 1997. - No 5/6 (1997), str. 235-252
49    Pravna država i podela vlasti / Milan Petrović
   U: Uspostavljanje moderne demokratske države u Srbiji : zbornik radova. - Beograd : SANU, 1997. - Str. 239-247
50    Pravo u teoriji države Slobodana Jovanovića / Milan Petrović
   U: Slobodan Jovanović, ličnost i delo : zbornik radova. – Beograd : SANU, 1998. – Str. 383-397
51    Democracy as a worldwide process and international law views of the United States of America / Milan Petrović
   U: Facta Universitatis. - Niš : University of Niš, 1999. - Vol. 1, br. 3 (1999), str. 271-282
   ISSN 0354-2009
52    Vojislav Stanovčić, Political ideas and religion : /prikaz/ / Milan Petrović
   U: Facta Universitatis. - Niš : University of Niš, 1999. - Vol. 1, br. 3 (1999), str. 361-364
   ISSN 0354-2009
53    Mit i vreme / Milan Petrović
   U: Mitološki zbornik. – Rača : Centar za antropološke studije Srbije, 2000. - Br. 3 (2000), str. 13-19
54    Demokratija kao svetski proces i međunarodnopravni nazori Sjedinjenih Američkih Država / Milan Petrović
   U: Književne novine. – Beograd : UKS, 2001. - Br. 1034 (2001), str. 9, 16
55    Jugoslovenska ratna zbivanja i problem odnosa međunarodnoga i "unutrašnjega" prava / Milan Petrović
   U: Jugoslovenska kriza : pouke za međunarodno pravo : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nišu ; sa prikazom i bibliografijom radova o jugoslovenskoj krizi od 1990. do 1999. godine / /urednici i recenzenti Milan Petrović, Zoran Radivojević/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 11-35
   ISBN 86-7148-028-3
56    Regioni (oblici teritorijalne autonomije) u teoriji prava i pravnoj istoriji / Milan Petrović
   U: Zbornik Matice srpske za društvene nauke. – Novi Sad : Matica Srpska, 2002. – Br. 112-113 (2002), str. 97-126
57    Regions (forms of territorial autonomy) in the Theory of Law and History of Law / Milan Petrović
   U: Facta Universitatis. - Niš : University of Niš, 2002. - Vol. 1, br. 6 (2002), str. 683-710
   ISSN 1450-5517
58    Suština regiona - sa naročitim osvrtom na najnovije vidove regionalizacije: Škotske, Velsa i Severne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske / Milan Petrović
   U: Lokalna samouprava. - Niš : Balkanski centar za izučavanje lokalne samouprave, 2003. - Br. 11 (2003), str. 1-10
   ISSN 1450-524X
59    The Essence of Regions - with a Particular View of the Latest Kinds of Regionalization: Scotland, Wales and Northern Ireland in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland / Milan Petrović
   U: Facta Universitatis. - Niš : University of Niš, 2003. - Vol. 1, No. 7 (2003), str. 743-761
   ISSN 1450-5517
60    Kalheinz Deschner und Aurelius Augustinus / Milan Petrović
   U: Aufklaerung und Kritik. – Nuernberg : Gesellschaft fur kritische Philosophie ; Munchen : Kellman-Stiftung Humanismus und Aufklarung, 2004. - Sonderheft 9 (2004), str. 88-91
61    Ustav i legitimitet : donošenje, promene i važenje ustava s težištem na pitanju legitimiteta kao jednog od osnovnih pojmova teorije ustava i ustavnog prava / Milan Petrović
   U: Naučno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Niš, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 19-63
   ISBN 86-7148-046-1
62    Demokratija kao svetski proces i međunarodnopravni nazori SAD-a / Milan Petrović
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 71-79.
   ISBN 86-7148-054-2
63    Ličnost i istoriografija Karlhajnca Dešnera : /pogovor/ / Milan Petrović
   U: Politika rimskih papa u XX veku. Knj. 2 / Karlhajnc Dešner ; prevod s nemačkog Milan Petrović. – Beograd : Fond istine : SARD Communications, 2005. – Str. 477-529.
   ISBN 86-85153-00-X
64    Pravna priroda Evropske unije / Milan Petrović
   U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 27-46.
   ISBN 86-7148-058-5
65    Pravna priroda Evropske unije / Milan Petrović
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 137-156.
   ISBN 86-7148-063-1
66    /two thousand six/
   2006 Constitution of the Republic of Serbia as a Legal Framework for Party Oligocracy / Milan Petrović
   U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. – Niš : University of Niš, /2008/. – Vol. 3, No 1 (2005), str. 17-24.
   ISSN 1450-5517
67    Code civile i uporedno pravo / Milan Petrović
   U: Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 61-75.
   ISBN 86-7148-055-0
68    Karlheinz Deschner und Aurelius Augustinus / Milan Petrović
   U: “ Aufklarung ist Argernis ....“ . - Aschaffenburg : Alibri Verlag , 2006. – Str. 142 - 147
69     Constitution and Legitimacy / Milan Petrović
   U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. – Niš : University of Niš, /2007/. – Vol. 2, No 1 (2004), str. 7-39.
   ISSN 1450-5517
70    Suština regiona – s naročitim osvrtom na najnovije vidove regionalizacije : Škotske i Severne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske / Milan Petrović
   U: Lokalna samouprava. – Niš : Balkanski centar za izučavanje lokalne samouprave, 2007. – Br. 15 (2007), str. 223-254.
   ISSN 1450-524X
71    Milijan Popović, Toma Živanović as a legal philosopher: /prikaz/ / Milan Petrović
   U: U: Facta universitatis. Series Law and Politics. – Niš : University, 2008. – Vol. 4, No 1 (2006), str. 51-53.
   ISSN 1450-5517
72    Student`s movements of 1968 – unfinished revolution / Milan Petrović
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. – Niš : University, 2008. – Vol. 5, No 1 (2007), str. 1-24.
   ISSN 1450-5517
73    Filosofija i apoteoza u Završnoj reči Milana Mladenovića od Lužice / Milan Petrović Cerski
   U: Završna reč : uvod u doba slovesnosti / Milan Mladenović od Lužice. – Novi Sad : IK Zorana Stojanovića, 2008. – Str. 17-58.
   ISBN 978-86-7543-150-3
74    Osnovne razlike između pravoslavnoga crkvenog prava i prava Rimokatoličke crkve / Milan Petrović
   U: Svetosavlje danas : izazovi i odgovori. – Vršac : Eparhija banatska, 2008. – Str. 107-114.
   ISBN 978-86-83697-76-2
75    Osnovne razlike između pravoslavnoga crkvenog prava i prava Rimokatoličke crkve / Milan Petrović
   U: Svetosavlje danas : izazovi i odgovori. – 2. dopunjeno i izmenjeno izd. - Vršac : Eparhija banatska, 2008 /tj./ 2009. – Str. 107-114.
   ISBN 978-86-83697-76-2
76    Studentski pokreti 1968 – nedovršena revolucija / Milan Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 1-36.
   ISSN 0350-8501
77    The principal differences between Ortodox church law and the law of the Roman catholic church / Milan Petrović
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2009. - Vol. 6, No 1 (2008), str. 1-8.
   ISSN 1450-5517
78    Represalije i problem subjekata međunarodnog prava / Milan Petrović
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik radova. Sv. 1 / urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - Str. 37-52.
   ISBN 978-86-7148-098-7
79    Represalije i problem subjekata međunarodnog prava / Milan Petrović
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - Str. 16.
   ISBN 978-86-7148-091-8
80    Zadužbina kao pravno lice i pravo svojine / Milan Petrović
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 3, br. 11 (2009), str. 599-612.
   ISSN 0350-0500
81    Apostol istorijskog pamćenja / Milan Petrović
   U: Ljudi govore. - Toronto : NEA Publishing, 2010. - God. 3, knj. 3, sv. 8/9, str. 129-133.
82    Komunizam i fašizam - ideološke antiteze i sinteze / Milan Petrović
   U: Dveri srpske. - Beograd : Udruženje građana Srpski sabor, 2010. - God. 12, br. 45 (2010), str. 29-33.
   ISSN 1451-6993
83    O suprematiji izvršno-pravne vlasti u zapadnim zemljama i u Rusiji / Milan Petrović
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 20.
   ISBN 978-86-7148-112-0
84    O suprematiji izvršno-pravne vlasti u zapadnim zemljama i u Rusiji. Ujedno utemeljenje teorije kružnoga (cikličnoga) stvaranja pravnoga poretka / Milan Petrović
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 1. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 155-200.
   ISBN 978-86-7148-118-2
85    Odrednice u enciklopediji / Milan Petrović
   U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-014-9
86    On Supremacy of the Executive-Administrative Authorities in the Western Countries and in Russia, Concurrently Establishing the Theory of the Cyclic Creation of the Legal Order / Milan Petrović
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2010. - Vol. 8, No 1 (2010), str. 1-32.
   ISSN 1450 – 5517
87    Pogled na istoriju nastanka kosovsko-metohijske autonomije - od prakosova do ponovne strane okupacije / Milan Petrović
   U: Lokalna samouprava. - Niš : Balkanski centar za izučavanje lokalne samouprave, 2010- - Br. 1 (2010), str. 1-11.
   ISSN 1450-524X
88    Dijalog pravoslavaca i rimokatolika ili odgovornost rimokatroličke Crkve i Apostolske stolice? / Milan Petrović
   U: Zbilja. - Beograd : Rivel, 2011. - Br. 195-198 (2011), str. 39.
   ISSN 0354-8066
89    Diplomatija i ratovodstvo / Milan Petrović
   U: Srpska slobodarska misao. - Beograd : Srpska radikalna stranka, 2011. - 4 (2011), str. 101-110.
   ISSN 1450-8753
90    O autokefalnosti kao principu zapadnih crkava / Milan Petrović
   U: Ljudi govore. - Toronto : NEA Publishing, 2011. - God 4, knj. 8, sv. 13/14 (2011), str. 236-247.
   ISSN 1918-0829
91    Odgovornost države za štetu prozrokovanu dopuštenim radnjama i pravnim aktima njenih službenika i organa, posebno zakonima / Milan Patrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj posvećen Slavoljubu Popoviću. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. - Br. 57 (2011), str. 85-100.
   ISSN 0350-8501
   
92    Takozvani "akti vlade" i pravni pojam politike / Milan Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. – Br. 58 (2011), str. 71-84.
   ISSN 0350-8501
93    The "Acts of Government" and the Legal Notion of Politics / Milan Petrović
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2011. - Vol. 9, No 2 (2011), str. 85-97.
   ISSN 1450 – 5517
94    Prikaz knjige: Slobodan Miletić, Sreten Jugović, Pravo unutrašnjih poslova, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2009, 352 str. / Milan Petrović, Miloš Prica
   U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 59. – Niš: Pravni fakultet, 2012. – Br. 59 (2012), str. 273-275.
   ISSN 0350-8501
95    K pravnoj prirodi crkvenog prava / Milan Petrović
   U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 48.