Bērna uzraudzības pakalpojums

Gada sporta skolotājs 2013

Studiju virzienu akreditācija

Struktūrfondi

Izglītība ārvalstīs

Vai IZM mājaslapā atradāt interesējošo informāciju 3 minūtēs?

  • Informāciju neatradu

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905
E-pasts pasts@izm.gov.lv

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

MK 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"
Pirmsskolas izglītības programmas paraugi
Par pirmsskolas izglītības iestādes atvēršanu un darbību
Ieteicamā materiālā bāze pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai

Ieteicamā literatūra pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai

Mācību programmu paraugi pirmsskolā

Ieteicamie pedagogu, pedagogu atbalsta personāla un saimnieciskā, tehniskā un medicīniskā personāla amatu vienību saraksti izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldību izglītības iestādēs, izstrādei

Pirmsskolas izglītība (Izglītības likuma 5.pants; Vispārējās izglītības likuma 3.pants) ir izglītības, vispārējās izglītības pirmā pakāpe.

Latvijā bērni skolai tiek sagatavoti pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm (skolās, interešu izglītības iestādēs, u.c.), kas ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un licencējušas pirmsskolas izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, ir radīta attīstību veicinoša rotaļu materiāltehniskā bāze.

Bērni ar speciālām vajadzībām apmeklē speciālās pirmsskolas iestādes vai speciālās pirmsskolas izglītības grupas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs, vai tiek integrēti vispārējās pirmsskolas izglītības grupās izglītības iestādēs, kas īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

Pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu (20.pants) apgūst bērni vecumā līdz septiņiem gadiem. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja nepieciešams, var pagarināt par vienu gadu, ņemot vērā vecāku vēlmi un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

Pirmsskolas vecuma bērnu skolai sagatavo kopš brīža, kad bērns sāk apmeklēt izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu:  no viena, divu, trīs, četru vai piecu, sešu (7) gadu vecuma. Sagatavošana skolai nozīmē pirmsskolas izglītības programmas apguvi (savukārt, nenozīmē, ka bērns daļēji apgūst pirmās klases programmu).

Pirmsskolas izglītības programma nodrošina bērnu sagatavošanu skolai, aptverot individualitātes veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo attīstību, iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, veselības nostiprināšanu, psiholoģisko sagatavošanu skolai, kā arī valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi. Pirmsskolas vecuma bērnam galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organizēts tā, ka bērni mācās rotaļājoties.

Izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus.

Saskaņā ar Izglītības likumu (4.pants) un Vispārējās izglītības likumu (201pants) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošana Latvijā ir obligāta. (Obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta kopš 2002.gada 1.septembra, ar pārtraukumu pamatojoties uz grozījumiem Izglītības likumā no 16.06.2009. līdz 31.12.2010.).

Saskaņā ar Izglītības likumu  (59.pants, 60.pants) valsts nodrošina pedagogu, kas īsteno bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanu, darba samaksu (gan pašvaldību, gan privātajās izglītības iestādēs).

Lai veicinātu bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot attīstības likumsakarības un vajadzības, kā arī individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot sagatavošanos pamatizglītības apguvei, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi un Ministru kabinets 2012.gada 31.jūlijā ir apstiprinājis Ministru kabineta noteikumus Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” (turpmāk – vadlīnijas). Minētie Ministru kabineta noteikumi stājās spēkā 2012.gada 17.augustā.

Vadlīnijas ir pirmsskolas izglītības pakāpes ieguves, tās satura un organizācijas tiesiskais regulējums, kas nosaka pirmsskolas izglītības satura mērķus un uzdevumus, pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus, vērtēšanas pamatprincipus un pirmsskolas izglītības programmu paraugus. 

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu (151pants ), vadlīnijas ir obligātas ikvienam, kas izstrādā un īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pedagogiem, kuri strādā ar dažāda pirmsskolas vecuma bērniem, ir augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša profesionālā kvalifikācija.

Likums Par pašvaldībām (15.pants) un Izglītības likums (17.pants)  nosaka, ka katras pašvaldības autonomā funkcija un pienākums ir savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē iegūt pirmsskolas izglītību. Pašvaldība pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju dibina, uztur un finansē, kā arī reorganizē un likvidē pirmsskolas izglītības iestādes un pēc vecāku pieprasījuma nodrošina bērnus ar vietām izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs.

Bērnu skaitu pirmsskolas izglītības grupā saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām higiēnas prasībām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas nosaka dibinātājs, savukārt, bērnu skaitu speciālajā pirmsskolas izglītības grupā nosaka Ministru kabinets.

Pēdējo reizi atjaunota: 01/11/2013

Unikālie apmeklētāji - šodien: 1115, kopā: 546854

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu