Библиографија Републике Српске

Библиографија Републике Српске, као текућа национална библиографија, региструје издавачку продукцију у Републици Српској. Израђује се de visu на основу обавезног примјерка Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, а обухвата монографске публикације издате у току текуће и претходне године. Библиографија Републике Српске за 2009. годину представља десети број текуће националне библиографије Републике Српске. Библиографија излази годишње.

Библиографија се израђује на основу редигованих записа из електронског каталога Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске. Библиографски записи се формирају у складу са међународним стандардом ISBD(M) (International Standard Bibliographic Description for Monographies), Комуникационим форматом за машинско читљиво каталогизирање и размјену библиографских информација – COMARC/B (Machine Readable Cataloguing Format) и Pravilnikom i priručnikom za izradu abecednih kataloga. Dio 1, 2, Eve Verone. Библиографски опис наведен је на језику и писму публикације.  У јединственој индивидуалној и колективној одредници примијењено је ћирилично писмо и фонетска транскрипција (за публикације на српском језику), односно етимолошки облик (за публикације на страним језицима).

Цјелокупна грађа класификована је и распоређена стручно према систему Универзалне децималне класификације – УДК (Universal decimal classification – UDC). У оквиру УДК група јединице су разврстане азбучним редослиједом.

Библиографија садржи три врсте регистара: Регистар наслова, Именски регистар и Предметни регистар, који су такође азбучно уређени.

С циљем да се обједини и јавности пружи на увид обим и структура издавачке дјелатности Републике Српске у периоду 1992–1999, израђена је "Библиографија Републике Српске: 1992–1999.".

Библиографијом су обухваћене књиге које су у наведеном периоду објављене на територији Републике Српске. Грађа за Библиографију прикупљена је на основу свих каталога Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, a уз велику помоћ "Bibliografije Jugoslavije: knjige, brošure i muzikalije" за поменути период. Библиографија је урађена "de visu". Седамдесет и шест библиографских јединица преузето је из "Bibliografije Jugoslavije". Сматрали смо да их је корисно навести, а означене су звјездицом *, која упућује на секундарност извора. У предстојећем периоду Библиотека ће настојати да фонд обогати и тим књигама.

Према временском односу и одређењу грађе коју пописује, Библиографија је ретроспективна. Према начину библиографског распореда и класификацији грађе, Библиографија је хронолошка. Унутар хронолошког распореда грађа је сортирана азбучно. Поштовано је писмо сваке библиографске јединице. Библиографија садржи 654 библиографске јединице.

Библиографија садржи Регистар аутора и Регистар наслова, који су азбучно уређени.

Издвајамо још двије публикације везане за овај вид библиотечке грађе: "Библиографија Гласа српског: 1943-2003", Бранкa Обрадовића и Јелене Слагало. Библиографија је ретроспективна и прати издавачку дјелатност "Гласа" у овом периоду дугом шездесет година. Затим, "Библиографија Српског просвјетног и културног друштва Просвјета: 2002-2005.: (монографске публикације)", Жељке Комленић. Из овог произилази, да Библиографско одјељење Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, поред редовног посла који обавља, настоји да пружи своју помоћ и другим установама и удружењима који на овај начин желе оставити траг у свом раду.