• Selçuk Bey tarafından Cend bölgesinde kuruldu.
 • Kurucusu olan Selçuk Bey Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık Boyundandır.
 • Selçuk Bey in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler devletin kuruluşunda önemli bir yere sahiptir.
 • Tuğrul Bey dönemindeki en önemli olay Gaznelilere karşı kazandığı Dandanakan Savaşıdır.(1040)Bu savaş devletin esas kuruluş yılı kabul edilir.
 • 1048 de yapılan Pasinler Savaşı ile Bizans yenilgiye uğratılmıştır. Bizansla Türkler arasında yapılan ilk savaştır. Bu savaşla Anadolu da daha rahat hareket edilmeye başlanmıştır.
 • 1055 te Tuğrul Bey Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtararak  halifeyi koruma altına almıştır.
 • Bu sebeple halife Tuğrul Bey ' e Doğu ve Batı 'nın Sultanı unvanın verdi. Böylece Selçuklular İslam Dünyasının Siyasi lideri haline gelmiştir. Dini lider Abbasi halifesidir.
 • Tuğrul Bey den sonra yerine geçen Alparslan Gürcistan'ı kendine bağlamıştır. Daha sonra Kars ve Ani yi ele geçirmiştir.
 • Abbasi Halifesi Alparslan ' a Ebul Feth ünvanını vermiştir.
 • Alparslan  1071 de  Malazgirt Savaşı ile Bizans ' ı yenilgiye uğratmıştır.
 • Bizans bu savaşta Anadolu da Türk ilerleyişini durdurmak ister ve başarısız olur.  Bizans imparatoru esir alınır.
 • Malazgirt savaşı ile birlikte Anadolu ' nın kapıları Türklere açılmıştır.
 • Türkiye tarihi başlamış 1. Beylikler kurulmuştur.
 • Haçlı seferleri başlamıştır.
 • Alparslan dan sonra yerine geçen Melikşah devleti yükselme dönemine getirmiştir. Bu dönemde Selçuklu en parlak dönemini yaşamıştır.
 • Ege denizi ve Boğazlara kadar genişleyerek Anadolu sınırlar içine alınmıştır.
 • Vezir Nizamülmülk  Batınilerin(Hasan Sabbah,afyoncular haşhaşçılar denilmektedir.) ayaklanmasını bastırmış ikta sistemi ilk kez uygulanmıştır.
 • Vezir Nizamülmülk siyasetname adlı eser i yazmıştır.
 • Nizamiye medreseleri açılmıştır.
 • Bu dönemde yaşayan bilim adamları ; Gazali Cüveyni Şirazi 
 • Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılış Nedenleri

 1. Atabeyliklerin kurulması
 2. Bizans etkisi
 3. Kınıkları küstürülmesi
 4. Veraset anlayışı
 5. Haçlı Seferleri
 6. Abbasi halifelerinin eski gücüne ulaşmak istemesi
 7. Moğol Baskısı
 • Melikşah ın oğlu olan Sultan Sencer tahta geçene kadar devlet fetret (bunalım) devri yaşamıştır.
 • Sultan Sencer ' in Moğol Karahitay larla yaptığı Katvan Savaşında yenilmesi devletin yııkılma sürecine girmesine neden olmuştur.
 • Sultan Sencer ' in ölümüyle devlet yıkılmıştır.

Text Size

 

 

 

Dizi izlepSkpt Paylaşım Sitesi