شنبه, 23 آذر 1392
جستجو:          |    
برنامه پروازها

مديران

 ّردیف نام و نام خانوادگی ّپست سازمانیّتلفن داخلیشماره تلفنّدورنگار

پروازهاي داخلي

اصلاحيه 7 مورخ 23/6/92       برنامه پروازهای فرودگاه بين المللی اروميه  

ايام هفته

مسير پرواز

شماره پرواز

نوع هواپيما

ساعت پرواز

ورودي

خروجي

خروج از مبدا

ورود به اروميه

خروج از اروميه

شنبه

اروميه – تهران (آسمان)

__

715

فوکر 100

__

__

45 05

تهران – اروميه – تهران (ايران اير)

277

276

ايرباس 320

40 05

10 07

50 07

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

279

278

فوکر 100

10 19

35 20

10 21

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD83

40 19

55 20

45 21

تهران – اروميه (آسمان)

714

__

فوکر 100

30 22

45 23

__

يکشنبه

استانبول – اروميه – استانبول(انور)

286

285

A320

__

10 02

45 03

اروميه – تهران (آسمان)

__

715

فوکر 100

__

__

45 05

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

277

276

فوکر 100

00 10

25 11

00 12

مشهد – اروميه – مشهد(آتا)

5276

5275

MD83

20 12

35 14

25 15

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD83

40 19

55 20

45 21

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

279

278

فوکر 100

50 20

15 22

50 22

دوشنبه

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD83

25 05

40 06

40 07

ïتهران – اروميه – تهران(ايران اير)

273

272

فوکر 100

45 05

10 07

45 07

تهران – اروميه - تهران(ايران اير)

275

274

فوکر 100

50 16

15 18

50 18

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD83

40 19

55 20

45 21

سه شنبه

استانبول – اروميه – استانبول(انور)

286

285

A320

__

10 02

45 03

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD83

25 05

40 06

40 07

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

275

274

ايرباس AB3

45 16

10 18

50 18

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD83

10 20

25 21

15 22

تهران – اروميه (آسمان)

714

__

فوکر 100

30 22

45 23

__

چهارشنبه

اروميه – تهران (آسمان)

__

715

فوکر 100

__

__

45 05

تهران – اروميه - تهران(ايران اير)

273

272

ايرباس 300

45 05

10 07

55 07

تهران – اروميه -  تهران(آتا)

5376

5275

MD83

20 07

35 08

10 15

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

275

274

فوکر 100

50 16

15 18

50 18

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD83

40 19

55 20

45 21

اروميه – مشهد – اروميه(آتا)

5276

5275

MD83

25 09

ورود به مشهد

40 11

خروج از مشهد  30 12

ورود به اروميه45 14

پنجشنبه

استانبول – اروميه – استانبول(انور)

286

285

A320

 

10 06

00 08

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

277

276

ايرباس AB3

50 11

15 13

00 14

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD83

40 19

55 20

45 21

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

279

278

فوکر 100

10 20

35 21

10 22

تهران – اروميه (آسمان)

714

__

فوکر 100

30 22

45 23

__

جمعه

اروميه – تهران (آسمان)

__

715

فوکر 100

__

__

45 05

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

277

276

فوکر 100

15 10

40 11

15 12

تهران – اروميه – تهران (آتا)

5277

5278

MD 83

40 14

55 15

45 16

تهران – اروميه – تهران(ايران اير)

279

278

فوکر 100

50 20

15 22

50 22

تهران – اروميه (آسمان)

714

__

فوکر 100

30 22

45 23

__

ï برابر اعلام شرکت هواپيمايی هما پرواز فوق تا اطلاع ثانوی کنسل می باشد
هر گونه تغيير و يا پروازهای غيربرنامه ای متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

 

                                                 

 


 
DOURAN Portal V3.9.6.92