1. Gå til den globalemenu
  2. Gå til den lokalemenu
  3. Gå til indhold
  4. Gå til moduler
  5. Gå til værktøjer


Sortlisten

Rød hestehov

Sortlisten er en liste over arter, der anses for væsentlige invasive arter i Danmark og dermed uønskede. Det er både arter, der forekommer vidt udbredt og arter, der kun forekommer i begrænsede områder. Listen indeholder både arter, der ikke kan bekæmpes og arter, der kan bekæmpes med en begrænset indsats.

Da der ikke foreligger objektive kriterier for udarbejdelsen af en liste over de værste invasive arter, er listen blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, forskere og relevante myndigheder.

Listen er dynamisk og kan ændres. Arter, der endnu ikke forekommer i Danmark og arter, der er til stede, men endnu ikke invasive - og hvis udvikling bør følges - er listet på Observationslisten.

For hver af arterne på listen er der angivet en vurdering af om arten kan bekæmpes:
* Arten kan kun meget vanskeligt bekæmpes til acceptabelt niveau lokalt og næppe udryddes lokalt
**  Arten kan bekæmpes lokalt til acceptabelt niveau, men kan ikke udryddes nationalt
***  Arten kan udryddes lokalt og nationalt

Dansk Sortliste (Maj 2008)

Terrestriske arter

Planter:
- Almindelig bukketorn (Lycium barbarum) **
- Aks-bærmispel (Amelanchier spicata) **
- Bjergfyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr (P. mugo var. rostrata eller P. uncinata)) **
- Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) ***
- Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis) **
- Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) og sildig gyldenris (Solidago gigantea) **
- Glansbladet Hæg (Prunus serotina) **
- Have-guldnælde (Lamiastrum galeobdolon) **
- Japansk hestehov (Petasites japonicus) **
- Japansk pileurt (Fallopia japonica) og Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis) **
- Japansk x Kæmpe-pileurt (Fallopia x bohemica) **
- Klitfyr eller Contortafyr (Pinus contorta) **
- Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera) **
- Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) **
- Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus) **
- Pastinak (Pastinaca sativa) **
- Rynket rose (Rosa rugosa) eller Kamtchatka-rose (Rosa kamtchatica) **
- Rød Hestehov (Petasites hybridus) **
- Småblomstret balsamin (Impatiens parviflora) **
- Stor tusindstråle (Telekia speciosa) **

Fugle:
- Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis) **
- Canadagås (Branta canadensis) **
- Nilgås (Alopochen aegyptiacus) **

Laver og Mosser:
- Vestlig Bredribbe/Stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus) *

Pattedyr:
- Amerikansk mink (Mustela vison) **
- Bisamrotte eller Moskusrotte (Ondatra zibethica) **
- Brun rotte (Rattus norvegicus) **
- Mårhund (Nyctereutes procyonoides) ***
- Sumpbæver eller Bæverrotte eller Nutria (Myocastor coypus) ***
- Vaskebjørn (Procyon lotor) ***

Bløddyr:
- Iberisk skovsnegl eller ”dræbersnegl” (Arion sp. tidligere henført til Arion lusitanicus) **

Insekter og Svampe:
- Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis) *
- Kastanie-minérmøl (Cameraria ohridella) **
- Elmesyge (Ophiostoma novo-ulmi) *

Akvatiske arter

Planter:
- Almindelig vandpest (Elodea canadensis) *
- Engelsk vadegræs (Spartina anglica) **
- New Zealandsk korsarve (Crassula helmsii) **
- Smalbladet vandpest (Elodea nuttallii) *

Krebsdyr:
- Galizisk Sumpkrebs eller Tyrkerkrebs (Potamobius leptodatylus eller Astacus leptodactylus) **
- Kinesisk uldhåndskrabbe (Eriocheir sinensis) *
- Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) **

Bløddyr:
- Alm. Pæleorm (Teredo navalis) *
- Amerikansk knivmusling (Ensis americanus (E. directus)) *
- Vandremusling (Dreissena polymorpha) **
- Stillehavsøsters eller Japansk østers (Crassostrea gigas) *

Makroalger:
- Butblæret Sargassotang (Sargassum muticum) *
- Brunlig Gracilariatang (Gracilaria vermiculophylla) *

Ribbegopler:
- Amerikansk ribbegople (Mnemiopsis leidyi) *
 
Fisk:
- Båndgrundling (Pseudorasbora parva) **
- Solaborre (Lepomis gibbosus) **
- Sølvkarusse (Carassius auraturs) **


Sygdomsfremkaldere (nematod, fladorm, svampealge):
- Krebsepest (Aphanomyces astaci) *
- Monogene gællesnylter (Pseudodactylogyrus anguillae) *
- Ålens svømmeblære nematod (Anguilicola crassus) *

 

Senest opdateret 27.02.2009