Antal ringmärkta och återfunna fåglar år 1911-2008

Totalt antal märkta: 11 946 093 fåglar av 356 arter och 18 hybrider.
Totalt antal återfynd: 156 797 fynd. Varje individ kan ha återfunnits mer än en gång, vilket är fallet då antalet återfynd är högre än antalet märkta fåglar av en art.
(För fasan och rapphöna finns det fler fynd som ännu inte hunnit dataläggas.)

Art   Märkta Återfunna
Smålom Gavia stellata 1145 86
Storlom Gavia arctica 259 27
Vitnäbbad islom Gavia adamsii 1 1
Smådopping Tachybaptus ruficollis 33 1
Skäggdopping Podiceps cristatus 244 11
Gråhakedopping Podiceps grisegena 19 3
Svarthakedopping Podiceps auritus 31 2
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 6 0
Stormfågel Fulmarus glacialis 40 2
Stormsvala Hydrobates pelagicus 59 5
Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa 3 0
Havssula Morus bassanus 44 0
Storskarv Phalacrocorax carbo 43113 2849
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 8 0
Rördrom Botaurus stellaris 249 29
Gråhäger Ardea cinerea 17531 2378
Svart stork Ciconia nigra 5 0
Vit stork Ciconia ciconia 498 58
Knölsvan Cygnus olor 14057 7965
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 4 1
Sångsvan Cygnus cygnus 418 116
Hybrid: sångsvan / knölsvan Hybrid: Cygnus cygnus / olor 4 3
Sädgås Anser fabalis 819 119
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 3 0
Bläsgås Anser albifrons 72 7
Fjällgås Anser erythropus 407 57
Hybrid: vitkindad gås / fjällgås Hybrid:Branta leucopsis/Anser erythropus 0 1
Grågås Anser anser 7135 1303
Hybrid: grågås / kanadagås Hybrid: Anser anser / Branta canadensis 1 0
Stripgås Anser indicus 6 8
Snögås Anser caerulescens 1 0
Kanadagås Branta canadensis 8251 2055
Vitkindad gås Branta leucopsis 8108 1169
Prutgås Branta bernicla 222 15
Gravand Tadorna tadorna 2698 144
Bläsand Anas penelope 597 50
Snatterand Anas strepera 121 22
Kricka Anas crecca 4922 810
Gräsand Anas platyrhynchos 57533 5858
Stjärtand Anas acuta 892 139
Hybrid: stjärtand / gräsand Hybrid: Anas acuta / platyrhynchos 0 0
Årta Anas querquedula 198 23
Skedand Anas clypeata 958 120
Rödhuvad dykand Netta rufina 11 1
Brunand Aythya ferina 593 34
Vigg Aythya fuligula 6201 539
Bergand Aythya marila 279 14
Ejder Somateria mollissima 15862 1923
Alförrädare Polysticta stelleri 2 0
Alfågel Clangula hyemalis 73 7
Sjöorre Melanitta nigra 19 3
Svärta Melanitta fusca 619 33
Knipa Bucephala clangula 8865 514
Salskrake Mergus albellus 46 3
Småskrake Mergus serrator 548 44
Storskrake Mergus merganser 2329 224
Bivråk Pernis apivorus 2033 167
Brun glada Milvus migrans 11 2
Röd glada Milvus milvus 1207 101
Hybrid: röd glada / brun glada Hybrid: Milvus milvus / migrans 12 2
Havsörn Haliaeetus albicilla 4171 1636
Brun kärrhök Circus aeruginosus 5918 242
Blå kärrhök Circus cyaneus 599 79
Stäpphök Circus macrourus 8 1
Ängshök Circus pygargus 758 30
Duvhök Accipiter gentilis 22771 3568
Sparvhök Accipiter nisus 17893 1829
Ormvråk Buteo buteo 17905 2167
Fjällvråk Buteo lagopus 4148 333
Stäppörn Aquila nipalensis 2 0
Kungsörn Aquila chrysaetos 1898 610
Fiskgjuse Pandion haliaetus 20426 2256
Tornfalk Falco tinnunculus 43999 1622
Aftonfalk Falco vespertinus 7 1
Stenfalk Falco columbarius 2460 113
Lärkfalk Falco subbuteo 961 44
Jaktfalk Falco rusticolus 406 11
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 4133 483
Järpe Bonasa bonasia 738 7
Dalripa Lagopus lagopus 1488 52
Fjällripa Lagopus mutus 113 2
Orre Tetrao tetrix 1450 36
Tjäder Tetrao urogallus 2339 53
Rapphöna Perdix perdix 13027 58
Vaktel Coturnix coturnix 14 0
Fasan Phasianus colchicus 25840 19
Vattenrall Rallus aquaticus 997 16
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 301 5
Mindre sumphöna Porzana parva 6 0
Kornknarr Crex crex 890 9
Rörhöna Gallinula chloropus 1890 105
Sothöna Fulica atra 3304 285
Trana Grus grus 805 211
Strandskata Haematopus ostralegus 9205 450
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 4081 141
Mindre strandpipare Charadrius dubius 8772 97
Större strandpipare Charadrius hiaticula 19960 523
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 402 27
Fjällpipare Charadrius morinellus 246 4
Ljungpipare Pluvialis apricaria 942 16
Kustpipare Pluvialis squatarola 317 5
Tofsvipa Vanellus vanellus 36440 1185
Kustsnäppa Calidris canutus 4713 91
Sandlöpare Calidris alba 260 6
Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis 1 0
Småsnäppa Calidris minuta 7726 122
Mosnäppa Calidris temminckii 2364 43
Långtåsnäppa Calidris subminuta 1 0
Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis 1 0
Tuvsnäppa Calidris melanotos 7 0
Spovsnäppa Calidris ferruginea 7829 129
Skärsnäppa Calidris maritima 1948 23
Kärrsnäppa Calidris alpina 215934 4123
Myrsnäppa Limicola falcinellus 766 12
Prärielöpare Tryngites subruficollis 5 0
Brushane Philomachus pugnax 15950 515
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 1206 46
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 12359 772
Dubbelbeckasin Gallinago media 373 7
Morkulla Scolopax rusticola 1844 219
Rödspov Limosa limosa 623 13
Myrspov Limosa lapponica 550 22
Småspov Numenius phaeopus 340 6
Storspov Numenius arquata 3967 256
Svartsnäppa Tringa erythropus 749 51
Rödbena Tringa totanus 16529 577
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 1 0
Gluttsnäppa Tringa nebularia 1060 38
Skogssnäppa Tringa ochropus 2495 62
Grönbena Tringa glareola 33314 671
Tereksnäppa Xenus cinereus 2 0
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 24253 288
Roskarl Arenaria interpres 5164 143
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 483 5
Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius 1 0
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus 1 0
Kustlabb Stercorarius parasiticus 1242 17
Fjällabb Stercorarius longicaudus 358 8
Storlabb Stercorarius skua 3 0
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 5 1
Hybrid: svarthuvad mås / skrattmås Hybrid: Larus melanocephalus/ridibundus 1 0
Dvärgmås Larus minutus 797 5
Skrattmås Larus ridibundus 200808 14673
Fiskmås Larus canus 92546 5386
Silltrut Larus fuscus 29074 1088
Gråtrut Larus argentatus 45487 5538
Kaspisk trut Larus cachinnans 3 0
Vittrut Larus hyperboreus 4 0
Havstrut Larus marinus 16628 2591
Tretåig mås Rissa tridactyla 1489 52
Ismås Pagophila eburnea 1 0
Skräntärna Sterna caspia 30546 2354
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 22436 1035
Fisktärna Sterna hirundo 56819 759
Silvertärna Sterna paradisaea 36253 238
Småtärna Sterna albifrons 4674 72
Svarttärna Chlidonias niger 2436 32
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus 1 0
Sillgrissla Uria aalge 61618 3606
Tordmule Alca torda 16804 518
Tobisgrissla Cepphus grylle 15851 806
Alkekung Alle alle 31 1
Lunnefågel Fratercula arctica 54 0
Skogsduva Columba oenas 3872 208
Ringduva Columba palumbus 5207 379
Turkduva Streptopelia decaocto 8046 245
Turturduva Streptopelia turtur 41 2
Gök Cuculus canorus 1457 12
Tornuggla Tyto alba 295 64
Berguv Bubo bubo 8230 2261
Fjälluggla Nyctea scandiaca 198 8
Hökuggla Surnia ulula 2213 35
Sparvuggla Glaucidium passerinum 3817 27
Minervauggla Athene noctua 1 0
Kattuggla Strix aluco 41774 3106
Slaguggla Strix uralensis 7136 460
Lappuggla Strix nebulosa 2692 205
Hornuggla Asio otus 7085 314
Jorduggla Asio flammeus 1038 57
Pärluggla Aegolius funereus 31581 488
Nattskärra Caprimulgus europaeus 1036 21
Tornseglare Apus apus 59008 408
Kungsfiskare Alcedo atthis 4957 250
Biätare Merops apiaster 2 0
Blåkråka Coracias garrulus 23 0
Härfågel Upupa epops 22 0
Göktyta Jynx torquilla 29147 122
Gråspett Picus canus 1193 13
Gröngöling Picus viridis 2655 54
Spillkråka Dryocopus martius 3019 28
Större hackspett Dendrocopos major 14982 151
Mellanspett Dendrocopos medius 20 0
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 292 7
Hybrid: vitryggig / större hackspett Hybrid: Dendrocopus leucotos / major 2 0
Mindre hackspett Dendrocopos minor 3252 14
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 652 1
Korttålärka Calandrella brachydactyla 5 0
Tofslärka Galerida cristata 138 3
Trädlärka Lullula arborea 929 3
Sånglärka Alauda arvensis 6565 37
Berglärka Eremophila alpestris 207 3
Backsvala Riparia riparia 161478 626
Ladusvala Hirundo rustica 116132 388
Rostgumpsvala Hirundo daurica 2 0
Hussvala Delichon urbica 52743 181
Hybrid: hussvala / ladusvala Hybrid: Delichon urbica/Hirundo rustica 5 0
Större piplärka Anthus richardi 6 0
Mongolpiplärka Anthus godlewskii 1 0
Fältpiplärka Anthus campestris 1261 9
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni 12 0
Trädpiplärka Anthus trivialis 86508 95
Tundrapiplärka Anthus gustavi 1 0
Ängspiplärka Anthus pratensis 50441 127
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 806 4
Skärpiplärka Anthus petrosus 19966 153
Vattenpiplärka Anthus spinoletta 8 0
Hedpiplärka Anthus rubescens 1 0
Gulärla Motacilla flava 126331 381
Hybrid: citronärla / gulärla Hybrid: Motacilla citreola / flava 5 0
Citronärla Motacilla citreola 7 0
Forsärla Motacilla cinerea 9984 69
Sädesärla Motacilla alba 125242 692
Sidensvans Bombycilla garrulus 20296 257
Strömstare Cinclus cinclus 44711 1692
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 93324 175
Järnsparv Prunella modularis 159976 632
Sibirisk järnsparv Prunella montanella 4 0
Svartstrupig järnsparv Prunella atrogularis 1 0
Alpjärnsparv Prunella collaris 1 0
Rödhake Erithacus rubecula 828879 2684
Näktergal Luscinia luscinia 17040 81
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 32 0
Blåhake Luscinia svecica 81497 212
Blåstjärt Tarsiger cyanurus 15 0
Vitstrupig näktergal Irania gutturalis 3 0
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 3008 19
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 141301 478
Buskskvätta Saxicola rubetra 47072 89
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 31 0
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 34956 108
Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka 1 0
Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica 2 0
Ökenstenskvätta Oenanthe deserti 1 0
Guldtrast Zoothera dauma 1 0
Sibirisk trast Zoothera sibirica 1 0
Rostskogstrast Catharus fuscescens 1 0
Ringtrast Turdus torquatus 443 7
Koltrast Turdus merula 112454 2159
Björktrast Turdus pilaris 67638 1125
Taltrast Turdus philomelos 117697 1858
Rödvingetrast Turdus iliacus 50316 706
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2050 38
Cettisångare Cettia cetti 3 0
Träsksångare Locustella lanceolata 5 1
Gräshoppsångare Locustella naevia 5922 15
Hybrid: gräshopps- / träsksångare Hybrid: Locustella naevia / lanceolata 3 0
Flodsångare Locustella fluviatilis 463 11
Vassångare Locustella luscinioides 79 0
Vattensångare Acrocephalus paludicola 19 0
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 148818 820
Hybrid: rörsångare / sävsångare Hybrid: Acroc. scirpaceus/schoenobaenus 1 0
Fältsångare Acrocephalus agricola 20 0
Busksångare Acrocephalus dumetorum 179 4
Kärrsångare Acrocephalus palustris 37750 91
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 396509 2957
Hybrid: rörsångare / kärrsångare Hybrid: Acroceph. scirpaceus / palustris 42 0
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 5867 145
Eksångare Hippolais pallida 2 0
Macchiasångare Hippolais opaca 1 0
Stäppsångare Hippolais caligata 11 0
Saxaulsångare Hippolais rama 1 0
Härmsångare Hippolais icterina 24925 62
Polyglottsångare Hippolais polyglotta 1 0
Provencesångare Sylvia undata 1 0
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 28 0
Sammetshätta Sylvia melanocephala 4 0
Ökensångare Sylvia nana 3 0
Höksångare Sylvia nisoria 3562 23
Ärtsångare Sylvia curruca 112493 248
Törnsångare Sylvia communis 96052 241
Trädgårdssångare Sylvia borin 118932 269
Svarthätta Sylvia atricapilla 111056 314
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 522 2
Nordsångare Phylloscopus borealis 36 0
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 436 0
Taigasångare Phylloscopus inornatus 472 0
Bergstaigasångare Phylloscopus humei 12 0
Videsångare Phylloscopus schwarzi 37 0
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 34 1
Bergsångare Phylloscopus bonelli 10 0
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 21757 44
Dvärgsångare Phylloscopus neglectus 1 0
Gransångare Phylloscopus collybita 66798 118
Iberisk gransångare Phylloscopus ibericus 6 0
Lövsångare Phylloscopus trochilus 1109310 1377
Kungsfågel Regulus regulus 727333 760
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 298 1
Glasögonflugsnappare Muscicapa daurica 1 0
Grå flugsnappare Muscicapa striata 74627 179
Mindre flugsnappare Ficedula parva 3325 7
Narcissflugsnappare Ficedula narcissina 1 0
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 120625 429
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 738189 2312
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 4002 19
Skäggmes Panurus biarmicus 36797 353
Stjärtmes Aegithalos caudatus 36125 117
Entita Parus palustris 52240 184
Talltita Parus montanus 39383 95
Lappmes Parus cinctus 2424 25
Hybrid: talltita / lappmes Hybrid: Parus cinctus / montanus 2 0
Tofsmes Parus cristatus 6634 13
Hybrid: tofsmes / talltita Hybrid: Parus cristatus / montanus 1 0
Svartmes Parus ater 71418 94
Blåmes Parus caeruleus 609572 2791
Hybrid: azurmes / blåmes Hybrid: Parus cyanus / caeruleus 1 2
Talgoxe Parus major 709884 4578
Nötväcka Sitta europaea 26092 177
Trädkrypare Certhia familiaris 31493 41
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 23 0
Pungmes Remiz pendulinus 3539 423
Sommargylling Oriolus oriolus 41 0
Brun törnskata Lanius cristatus 1 0
Isabellatörnskata Lanius isabellinus 6 0
Törnskata Lanius collurio 62934 231
Svartpannad törnskata Lanius minor 7 0
Varfågel Lanius excubitor 2075 18
Ökenvarfågel Lanius meridionalis 1 0
Rödhuvad törnskata Lanius senator 7 0
Masktörnskata Lanius nubicus 1 0
Nötskrika Garrulus glandarius 12374 303
Lavskrika Perisoreus infaustus 3606 35
Skata Pica pica 15586 731
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2002 55
Kaja Corvus monedula 22613 1007
Råka Corvus frugilegus 3487 189
Kråka Corvus corone 21265 2546
Korp Corvus corax 6879 894
Stare Sturnus vulgaris 234161 2787
Rosenstare Sturnus roseus 4 0
Gråsparv Passer domesticus 35613 446
Pilfink Passer montanus 63854 353
Hybrid: pilfink / gråsparv Hybrid: Passer montanus / domesticus 2 0
Bofink Fringilla coelebs 145060 697
Bergfink Fringilla montifringilla 127918 472
Gulhämpling Serinus serinus 82 2
Grönfink Carduelis chloris 303721 3108
Steglits Carduelis carduelis 5140 23
Grönsiska Carduelis spinus 220627 1062
Hämpling Carduelis cannabina 23541 146
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 10108 76
Gråsiska Carduelis flammea 239114 420
Snösiska Carduelis hornemanni 4138 6
Intermediär: gråsiska / snösiska Interm.: Carduelis flammea/hornemanni 64 0
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 429 2
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 4798 32
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 902 4
Rosenfink Carpodacus erythrinus 12923 73
Tallbit Pinicola enucleator 1202 8
Domherre Pyrrhula pyrrhula 93887 842
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 10375 175
Lappsparv Calcarius lapponicus 1728 2
Snösparv Plectrophenax nivalis 3560 7
Tallsparv Emberiza leucocephala 2 0
Gulsparv Emberiza citrinella 91786 481
Häcksparv Emberiza cirlus 1 0
Klippsparv Emberiza cia 1 0
Ortolansparv Emberiza hortulana 2655 18
Videsparv Emberiza rustica 13374 16
Dvärgsparv Emberiza pusilla 197 0
Gyllensparv Emberiza aureola 7 0
Sävsparv Emberiza schoeniclus 269153 1757
Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala 10 0
Kornsparv Miliaria calandra 134 0
Brokig kardinal Pheucticus ludovicianus 1 0