Αρκετές δραστηριότητες του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Κάποια από τα προγράμματα που ακολουθούν αποτελούν πηγές που χρηματοδοτούνται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το οποίο επενδύει στους ανθρώπινους πόρους και χρηματοδοτεί πράξεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της απασχόλησης, με την προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών. Υπάρχουν και προγράμματα που χρηματοδοτούνται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα παρακάτω προγράμματα είναι χρηματοδοτούμενα από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ):
 • "Multi-Gigabit European Academic Network" (GN2).
  Χρηματοδότηση από ΕΔΕΤ Α.Ε. στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Structuring the European research Area / Research Infrastructures". Ύψος χρηματοδότησης ΚΛΔ: 84,5K€ πλέον ΦΠΑ. Διάρκεια έργου 1/9/2004-31/08/2008.
Τα προγράμματα που κατά το παρελθόν αποτέλεσαν πηγές χρηματοδότησης δραστηριοτήτων του ΚΛΔ είναι:
 • "Ανάπτυξη / Διαχείριση Προηγμένων Υπηρεσιών Εικονικού Κέντρου Δικτύων για το δίκτυο του ΕΔΕΤ" (VNOC-2).
  Χρηματοδότηση από ΕΔΕΤ Α.Ε. στα πλαίσια του ΕΠ της ΚτΠ. Ύψος χρηματοδότησης ΚΛΔ : 187,2K€ πλέον ΦΠΑ.
 • "Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Εκπαίδευση, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - EDUnet III: Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Θεσσαλονίκης (Α΄Θεσ/νίκης) Σερρών, Πέλλας" (ΕΚΤ) : 251,20K€.
 • "Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες και δράσεις τηλε-εκπαίδευσης στο δίκτυο AUTHNET του ΑΠΘ" (ΕΚΤ) : 227,27K€.
 • "Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για τις μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Νομών Θεσσαλονίκης (Α΄ Θεσσαλονίκης), Σερρών, Πέλλας" (ΕΚΤ) : 252,64K€.
 • "Δράσεις υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων στους Νομούς Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Αθμιας-Βθμιας Α΄ Θεσσαλονίκης), Σερρών, Πέλλας" (ΕΚΤ) : 580,36K€.
 • "Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων στους νομούς Θεσ/νίκης, Σερρών, Πέλλας" (ΕΚΤ) : 580,363K€
 • "Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στο Δίκτυο Α.Π.Θ. AUTHnet" (ΕΚΤ) : 1.92M€
 • "Πανελλήνιο δίκτυο για την εκπαίδευση - EDUnet II" (EKT ) : 299,23K€
 • "Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού & υποδομών για την ασύρματη σύνδεση σχολικών μονάδων" (Ε.Τ.Π.Α.) : 62,26K€
 • "Υποδομές υποστήριξης των σχολείων στους νομού Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Θες/νίκης), Σερρών, Πέλλας" (ΕΤΠΑ) : 143,67K€
 • "Αναβάθμιση - Επέκταση Υποδομών Δικτύου Επικοινωνιών του Α.Π.Θ. - AUTHnet" (ΕΤΠΑ) : 241K€
 • Επέκταση Δικτύου FDDI του ΑΠΘ και Εκσυγχρονισμός του υπολογιστικού περιβάλλοντος με τεχνολογία Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (ΑΤΜ) (480.000.000 δρχ.)

 • Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίες δικτύου κορμού για την εκπαίδευση Πρόγραμμα (GUNet) (238.000.000 δρχ.)

 • Διαδικτύωση και προηγμένες υπηρεσίες πάνω από δίκτυο Α.Τ.Μ. (ΕΠΕΤ ΙΙ) : 48,3 εκ. δρχ.
 • Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίες δικτύου για την εκπαίδευση GUnet-2 : 69,5 εκ. δρχ
 • Διαχείριση βασικών υπηρεσιών - εφαρμογών και Πιλοτική ενέργεια υπηρεσιών πραγματικού χρόνου-Real time services (RTS) (ΕΔΕΤ) : 23,2 εκ. δρχ.
 • Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα IST-2001-32603 6NET Large Scale Intrernational IPv6 IPv6 (ΕΔΕΤ Α.Ε.) : 32 K€