Kulturminner i Nes

Nes kirkeruiner. Foto Afk.
Nes kirkeruiner. Foto Afk.
Nes kommune ligger nordøst i Akershus. Den grenser mot Eidsvoll i nord, Ullensaker i vest og Sørum og Aurskog-Høland i sør, og i øst til Hedmark fylke. Nes er 636 km² og består i den nordøstlige og sørøstlige delen av skogkledde områder med en del elver og vann, særlig i sørøst. De dyrkete områdene strekker seg over den vestlige delen av kommunen.

I Nes er registrert i underkant av 150 automatisk fredete kulturminner. Av disse er det gravminner fra jernalderen som dominerer. Det finnes også flere eksempler på bosetningsspor og kullgroper, samt enkelte fangstanlegg. Flere gårdsnavn i kommunen forteller om førrkristen religion. Det kan være gudenavn som Frøy og Ull, eller religøse steder som hov eller horg. På Horgen gård har vært et kultsted i jernalderen. På gården ligger det en rekke gravhauger fra perioden. På gårdene Hvam og Tomter er det registert en rekke gravfelt fra jernalderen. På Hvam er det dessuten funnet bosetningsspor fra jernalder, samt spor etter kullutvinning fra jernalder-middelalder. Nes kirkeruin er restene etter en steinkirke bygd ca. 1100. Kirken ligger vakkert til mellom Vorma og Glomma. Udenes er et middelalderkirkested. På gården er det også en gravhaug fra jernalder og det er funnet flere gjenstandsfunn fra steinalder. Funnefoss er en av de større fossene i Glomma, og fossen har vært utnyttet til sagbruk og mølledrift helt tilbake til 1600-tallet. I Nes blir det jevnlig foretatt arkeologiske registeringer. Kommuen har et høyt antall fornminner, og potensialet for å finne flere under registrering må anses som høyt. Hvert år foretas det arkeologiske registreringer og/eller utgravninger i Nes som bidrar til å øke kunnskapen om forhistorien i kommunen. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Nes de siste årene og andre artikler om kulturminner.

Kommune: 
Gravhaug på Henni. Kontrollregistrert i 2011. Foto Afk.
Høsten 2011 ble store deler av Nes kommune registrert i forbindelse med prosjektet «Opprydding i avløp i spredt bebyggelse». Resultatet ble funn av 39 nye kulturminnelokaliteter.
Sjakting på Berg Østre. Foto Afk.
På gården Berg Østre i Nes ble det i oktober 2013 gravd ut en kokegropslokalitet med dateringer til førromersk jernalder.
Sjakting på Fenstad nordre. Foto Afk.
I september 2013 ble det gravd ut en kokegrop fra romersk jernalder på Fenstad nordre i Nes i forbindelse med en utvidet arkeologisk registrering.
Kokegrop med målene 120 x 130 cm. Foto Afk.
Sommer en 2013 ble det gjort funn av to kokegroper langs Hvamsmovegen i Nes. De ble funnet ved arkeologiske registrering i forbindelse med at det er regulert til gang- og sykkelveg.
Klebersteinskaret som ble funnet i vikingtidsgraven fra Drognes. Klikk på foto for større versjon. Foto Afk.
På Drognes ble det i 2007 funnet bosetningsspor og graver fra jernalder og vikingtid. Den ene graven var en rikelig utstyrt branngrav fra vikingtid.
Kornsiloen på Årnes. Fotografert av Widerøe i 1951.
Kornsiloen på Årnes
Funnefoss. Fotografert av Widerøe i 1938.
Funnefoss er en av de større fossene i Glomma, og fossen har vært utnyttet til sagbruk og mølledrift helt tilbake til 1600-tallet.
Sjakting på Hunstad. Foto Afk.
Kokegroper fra yngre romertid på Hunstad
En av de store kokegropene ved Årnes kirke. © Kulturhistorisk museum.
I forbindelse med utvidelse av Årnes kirkegård i Nes, ble det foretatt arkeologiske utgravninger av et kokegropsfelt fra jernalder høsten 1994.
Kullgrop fra merovingertid. Kullgropene er svært overvokst av lyng,og kan være vanskelig å få øye på når de ikke har tydelig voll.De synes som små forsenkninger i skogsbunnen. Foto Afk.
I forbindelse med regulering av Kvernberget i 2009 ble det gjennomført arkeologisk registrering der det ble funnet en hulvei og kullgroper fra jernalder og middelalder.

Sider