Kulturminner i Lørenskog

Skafthullsøks fra steinalderen funnet på ukjent gård i Lørenskog. © Kulturhistorisk museum.
Skafthullsøks fra steinalderen funnet på ukjent gård i Lørenskog. © Kulturhistorisk museum.
Lørenskog kommune ligger rett øst for Oslo og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst og Enebakk i sør. Kommunen er omkring 70 km² stor og består i sør stort sett av skogkledde åser gjennomskåret av mange vann og vassdrag. I den nordligste delen er landskapet preget av tettbebodde strøk og en del dyrket mark.

 I Lørenskog er det kjent omkring 40 automatisk fredete kulturminner. En stor del av disse er gravrøyser, men det er også en del spor igjen av gamle dyrkningsområder i form av  rydningsrøyser. Gravrøysene ved Haneborgåsen er åtte markante åsrøyser som er datert til jernalderen. I sin tid har de vært godt synlige fra langt hold. Gravrøysene på Haneborgåsen ligger inntil et eldre veifar som går tvers over åsen. Lørenskog kirke på Hammer skriver seg fra middelalderen, og St. Olavskilden har tradisjoner knyttet til seg som går langt tilbake i tiden, uvisst hvor langt. Kulturminnene er gode eksempler  på forskjellige typer spor fra ulike tidsperioder, og de ligger også godt tilgjengelig sånn at man lett får en god oppfattelse av dem. Av løsfunn er det mange praktfulle økser fra steinalderen, blant annet er skafthullsøkser funnet ved Torshov, Haneborg og ved Hammer er det også funnet en tykknakket øks. Det har vært stor aktivitet av sagdrift i kommunen. Eksempler på dette er sagdriften ved Fjellhamarelva og Fjellhamarfossen siden 1520-årene, men også Losby kan nevnes.  Det har vært relativt lite arkeologisk aktivitet i Lørenskog kommune, til tross for stor utbyggingspress og nærheten til Oslo. Det har vært enkelte arkeologiske utgravninger på Kjoneberget og på Robsrud. På Robsrud kan man også finne spor helt tilbake til steinalder, og oldsaker fra andre gårder i Lørenskog kan vise til flere spor etter menneskelig aktivitet siden steinalder. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Lørenskog de siste årene og andre artikler om kulturminner.

Kommune: 
Fjeldhammer Bruk. Fotografert av Widerøe i 1948.
Det har vært sagdrift ved Fjellhamarelva og Fjellhamarfossen siden 1520-årene.
Hårnål av dyrebein fra Solum i Skien. Denne er av samme type som ble funnet på Kjoneberget i Lørenskog. Foto: Digitaltmuseum
I forbindelse med utbedring av riksvei 159, ble det i oktober – november 1996 foretatt arkeologisk utgravning av en gravhaug fra jernalder på gården Bårli i Lørenskog. Gravminnet lå på en forhøyning...
Sjakting ved boligfeltet ved Nordbyhagaveien. © Akershus fylkeskommune.
På bakgrunn av regulering av området ”Lørenskog grønne sentrum” ble det i 2007 blant annet dokumentert en steinalderboplass og en stakketuft i Lørenskog.
Robsrud gård. Fotograf R. M. Aasheim. © Akershus fylkeskommune.
I perioden mai-juli 2005 ble det foretatt arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for terminalanlegg for Posten Norge AS på gården Robsrud i Lørenskog. Undersøkelsene avdekket en...
St. Olavskilden ved Hammer. Fotograf M. Trømborg. © Akershus fylkeskommune.
Hammer - Lørenskog middelalderkirke og St. Olavskilde
Gravrøys på Haneborgåsen. © Akershus fylkeskommune.
Gravrøysene på Haneborgåsen