Fylkesveger i Finnmark

IfjordIfjord Jørgen Blix

 Fylkesvegnettet i Finnmark er på ca. 1500 km.

Fylkesvegnettet består i hovedsak av lavtrafikkerte veger med en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på under 500 biler. Enkelte fylkesveger i byer/tettsteder har imidlertid vesentlig høyere ÅDT på 1500-7000 biler. Disse vegene utgjør 2,4 % av det totale fylkesvegnettet i Finnmark. Det er to tunneler med lengde over 500 meter, 227 bruer/kulverter og 11 fergekaier.

Fylkesvegnettet har stor betydning for næringstransporter fra kysten til riksvegene og for bosetting i distriktene. De viktigste næringstransportene i fylket er matvarer fra produksjonsbedrift til marked. Fv. 98 over Ifjordfjellet bidrar til å binde Nordkyn sammen med Varangerområdet og er en alternativ øst-vest rute til E6.

Den overordnede målsettinga for fylkesvegene i Finnmark er:

"Å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på vegnettet hele året".

Følgende strategiske føringer legges til grunn for prioriteringer av investeringene:

  • Gjennomføre igangsatte og vedtatte prosjekter
  • Byggeprosjekter på fergekaier, bruer og punktutbedringer
  • Fokus på utbedringer av de regionale vegrutene og høytrafikkerte vegene
  • Tiltak rettet mot utforkjøringsulykker og økt trafikksikkerhet i byer og tettsteder
  • Økt fokus på trafikksikkerhetsinspeksjoner og oppfølging av strakstiltak

Følgende strategiske føringer legges til grunn for vedlikehold:

  • Prioritere vedlikeholdstiltak på konstruksjoner (fergekaier, bruer, tunneler) som har alvorlige (kritiske) skader
  • Høy innsats til fornying av gamle og nedslitte vegdekker på fylkesveger som er viktige for lokalt/regionalt næringsliv og næringstransport eller ligger i byområder med stor trafikk
  • Prioritere tiltak som reduserer langtidsskader på vegkroppen (drenering, vegetasjonsrydding) og konstruksjoner og/eller gir reduserte driftskostnader
  • Funksjonskontraktene videreføres med utgangspunkt i de standardkrav som ligger i gjeldende kontrakter. Avvik i kontraktene gjennomgås i samarbeid med Statens vegvesen.

 

Aktuelle dokumenter

Regional samferdselsplan for Finnmark 2010-2013

Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017

Fylkesvegrapport Finnmark 2010 - sammendrag

Fylkesvegrapport Finnmark 2010 - hele rapporten
Større prosjekter
Kart over fylkesveger i Finnmark

Publisert av Ann-Kristin Johnsen. Ansvarlig Gunnstein Flø Rasmussen, Geir Tore Andreassen. Sist endret 05.03.2014
+4778963112
@ Send epost til Gunnstein Flø Rasmussen
+4778963004
@ Send epost til Geir Tore Andreassen
Artikkel (1)
padlock