INTERDYSCYPLINARNE, (POPULARNO)NAUKOWE

SYMPOZJUM KOMIKSOLOGICZNE

sympozjum zebranie specjalistów z jakiejś dziedziny poświęcone omawianiu określonych zagadnień, wspólnej wymianie przemyśleń na dany temat („uczta intelektualna”).

komiksologia (per analogiam do teatrologii, muzykologii i in.) – fachowe poczynania teoretyczne i badawcze (analityczne) ogniskujące się na komiksie (jako osobnym fenomenie kulturowym,
jako odrębnym gatunku artystycznym, jako autonomicznej formie ekspresji twórczej, etc.) i wokół spraw/problemów związanych z komiksem – co dotąd określano jako „teoria komiksu”, „nauka o komiksie” czy „studia nad komiksem”.

Po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim słowa tego użył w ujęciu praktycznym prof. Janusz Dunin w swoim artykule pt.: Wstęp do komiksologii („Odgłosy” 1971, nr 2); natomiast sensowność używania tego właśnie słowa usankcjonował
prof. Jan Miodek w swojej książce pt.: Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim (Wrocław 1976, s. 66, 73).

ogólne cele Sympozjum Komiksologicznego:

 1. Unaukowienie refleksji o komiksie – by w pełni uchwycić złożoność zjawiska – poprzez dążenie do wyodrębnienia „osobnej dyscypliny wiedzy”, która w sposób całościowy, a jednocześnie skodyfikowany i (naukowo) unormowany ujmowałaby ogół problematyki teoretycznych rozważań nad komiksem.
 2. Uświadamianie (w różnorodnej optyce – stąd interdyscyplinarność) potrzeby i sensu poważnej, merytorycznie pogłębionej refleksji nad istotą komiksowego medium, a przede wszystkim nad rolą, miejscem, wartością i znaczeniem komiksu jako swoistym gatunku artystycznym we współczesnej kulturze, szczególnie polskiej.
 3. Promowanie walorów komiksu jako osobnego rodzaju twórczej ekspresji (ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki polskiej twórczości komiksowej i próbą osadzenia jej w szerszym kontekście ogólnokulturowym) – poprzez ukazywanie „najzabawniejszej ze sztuk” w aprobatywnym świetle fachowych analiz – aby łatwiej wytyczyć obszar, na którym będzie można mówić o walorach artystycznych i kulturotwórczych komiksu bez cienia ironii i tym samym wspomóc proces nobilitacji społeczno-kulturowej komiksu w Polsce.
 4. Zaktywizowanie naszych (branżowych) komiksologów, poprzez danie im możliwości prezentowania efektów swoich teoretycznych poczynań – aby wygenerować możliwie najszerszą wykładnię obecnego stanu i kondycji rodzimej myśli komiksologicznej.
 5. Realizacja funkcji popularyzatorskich, a także edukacyjnych i „podsumowujących” polskie dokonania w tej dziedzinie – m.in. poprzez coroczne wydawanie antologii tekstów z Sympozjum i promocję problematyki komiksowej w środowiskach pozabranżowych (przede wszystkim wśród młodych naukowców zajmujących się zagadnieniami kultury współczesnej).

dotychczasowe edycje Sympozjum Komiksologicznego:

 • 2001: „Sztuka komiksu w perspektywie polskiej komiksologii”;
 • 2002: „Komiks w Polsce a komiks polski”;
 • 2003: „Komiks jako element kultury współczesnej”;
 • 2004: „Komiks w tyglu uwarunkowań. O czynnikach wpływających na artystyczną i społeczno-kulturową pozycję komiksu”;
 • 2005: „Komiks w dobie postmodernizmu. O tendencjach tematycznych i formalnych we współczesnych komiksach”;
 • 2006: „Komiks i jego bohaterowie. Próba charakterystyki »sytuacji gatunkowej« bohatera komiksowego”;
 • 2007: „Komiks polski – mistrzowie i ich dzieła”;
 • 2008: „Komiks jako zjawisko artystyczne – na pograniczu sztuk, mediów, gatunków”;
 • 2009: „Komiks a problem kiczu”;
 • 2010: „Komiks a komiksologia. Ku rozpoznaniu i charakterystyce wzajemnych relacji między gatunkiem a jego teorią”;

uczestnicy Sympozjów Komiksologicznych:

- prelegenci: nauczyciele akademiccy (naukowcy), doktoranci, magistranci, studenci, branżowi teoretycy i krytycy komiksu;

- publiczność festiwalowa (Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi [MFKiG] w czasie którego co roku odbywają się Sympozja).

Sympozyjne Antologie Referatów dostępne są podczas trwania MFKiG, a następnie w księgarniach Internetowych:

www.centrumkomiksu.pl , www.fankomiks.pl , www.imago.com.pl , www.incal.com.pl , www.sefer.pl , www.sklep.gildia.pl

Pomysłodawcą i organizatorem Sympozjów oraz redaktorem corocznych Antologii referatów sympozyjnych jest Krzysztof Skrzypczyk – absolwent socjologii (specjalność: „socjologia kultury, socjologia sztuki, animacja kulturalna”) Uniwersytetu Łódzkiego, autor pracy magisterskiej pt.: Komiks jako medium kultury współczesnej (1997 r.) oraz historii sztuki w Uniwersytecie Warszawskim (praca magisterska nt.: komiksu jako dzieła sztuki współczesnej); współorganizator pierwszych w polskim środowisku komiksowym badań socjologicznych nt. czynników warunkujących zainteresowanie komiksem (2000 r.); pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

tel. 512 530 667, e-mail: skrzypczyk (at) poczta.onet.pl

Współpraca przy organizacji Sympozjów Komiksologicznych:

 • z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego – dr Magdalena Lachman (Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w.),
 • z ramienia Stowarzyszenia Twórców „CONTUR” – Piotr Kasiński (Łódzki Dom Kultury),
 • z ramienia Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier – Adam Radoń (Łódzki Dom Kultury).

Więcej o tym przedsięwzięciu:

 1. Sympozjum trafiło w swój czas, wywiad z K. Skrzypczykiem przeprowadzony przez M. Błażejczyka, „Zeszyty Komiksowe” nr 5 (X-2006), s. 46-52.
 2. K. Skrzypczyk, Sympozjum Komiksologiczne, „[fo:pa]” nr 12 (lipiec 2007), s. 101-106.
 3. W. Birek, Niewidzialna nauka. (O łódzkich Sympozjach Komiksologicznych), „Czas Fantastyki” 2007, nr 4 (13), s. 51-57.
 4. K. Skrzypczyk, Komiksologia, czyli komiks w ujęciu teoretyczno-badawczym – w perspektywie Sympozjów Komiksologicznych, [w:] KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, pod red. G. Gajewskiej i R. Wójcika, Poznań 2011, s. 339-364.
 5. Wszystkie podstawowe informacje – w tekście pt.: Sympozjum Komiksologiczne. Eksplikacja, publikowanym od 2008 r. w kolejnych Antologiach referatów Sympozyjnych.

11. Sympozjum Komiksologiczne – 2.10.2011

Pliki do pobrania:

Zaproszenie i ankieta uczestnika
Prezentacja
Uzasadnienie
Regulamin
Spis artykułów