Ústredný portál verejnej správy

Elektronická schránka
- najčastejšie otázky a odpovede

Dátum poslednej zmeny: 03. 06. 2014

1. Čo je elektronická schránka?

Elektronická schránka podľa zákona o e-Governmente je elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka umožňuje komunikovať občanom a podnikateľským subjektom s  verejnou správou elektronicky.  

2. Na čo slúži elektronická schránka?

Schránka je určená na prijímanie elektronických dokumentov a elektronických podaní. Elektronická komunikácia nahrádza klasický spôsob komunikácie a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej forme. Prostredníctvom schránky je možné odosielať a prijímať správy, prijímať notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

3. Kedy  vám bude elektronická schránka zriadená?

Ak ste občan SR, elektronická schránka vám bude zriadená automaticky po dovŕšení 18. roku života. Elektronické schránky fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb boli zriadené k 31. januáru 2014 a to v prípade, že príslušný register, ktorý ich má v evidencii, poskytol Úradu vlády SR všetky potrebné údaje na ich zriadenie do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti zákona o e-Governmente (k 31. 12. 2013).

4. Čo potrebujete na zriadenie schránky?

Občania SR, živnostníci, ktorí sú občania SR a právnické osoby, so sídlom na území SR o zriadenie elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente nemusia explicitne žiadať, elektronická  schránka im je zriadená bezodplatne, na základe údajov zaslaných z príslušného registra, v ktorom sú vedení (register fyzických osôb, obchodný register, živnostenský register a pod.).

5. Koľko stojí zriadenie elektronickej schránky?

Zriadenie elektronickej schránky je bezplatné.

6. Ako občan SR môžem svoju elektronickú schránku využívať na komunikáciu s inými občanmi?

V súčasnosti môžete Vašu elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy  využívať  iba na komunikáciu s orgánmi verejnej moci.

7. Ako občan SR musím svoju elektronickú schránku využívať?

Nie,  nemusíte. Avšak v prípade, že si ju aktivujete na doručovanie, orgán verejnej moci vám do nej môže doručiť rozhodnutie elektronicky a to je rovnocenné s tým, ktoré by vám zaslal v listinnej forme. Či si schránku aktivujete na doručovanie, alebo nie, je vaším rozhodnutím. V prípade, že chcete spraviť na orgán verejnej moci podanie v rámci služby Všeobecná agenda, musíte mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

8. Odkedy bude možné urobiť podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente?

Podania do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente a prihlasovanie k elektronickým službám Ústredného portálu prostredníctvom eID karty bude sprístupnené od 3. februára 2014.

9. Čo je potrebné na prihlásenie sa do elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente na Ústrednom portáli verejnej správy?

Na to, aby ste sa od 1. februára 2014 úspešne prihlásili na Ústredný portál verejnej správy, a teda aj do elektronickej schránky,  je  potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID kartu). Vaša eID karta musí mať aktivovanú Online eID funkciu, to znamená, že ste si k eID karte definovali  bezpečnostný osobný kód -  BOK kód. Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať inštalovaný príslušný softvér - eID klient a ovládače k čítačke kariet, ktoré sú k dispozícii v časti Na stiahnutie.

10. Pomocou akého operačného  systému je možné prihlásiť sa do elektronickej schránky?

Momentálne sa môžete prihlásiť  na portál (do elektronickej schránky) cez aplikáciu eID klient výlučne prostredníctvom operačného systému Windows. Funkčnosť aplikácie eID klient je úzko naviazaná aj na ďalšie aplikácie v rámci portálu www.slovensko.sk. Aplikácia eID klient musí spolupracovať s príslušnými podpisovačmi, ktoré využívajú kvalifikované certifikáty (napr. na eID karte) pre vytvorenie zaručeného elektronického podpisu. Vzhľadom na skutočnosť, že nová verzia existujúceho podpisovača D.Signer, (dostupná aj pre OS Linux a Mac)  bude k dispozícii po ukončení certifikácie Národným bezpečnostným úradom, budú aplikácie na prihlasovanie – eID klient a na podpisovanie -  D.Signer sprístupnené aj pre operačné systémy Linux a Mac naraz po ukončení certifikácie a testovania kompatibility.

11. Ako  postupovať pri prihlásení sa do elektronickej schránky prostredníctvom eID karty?

Na prihlásenie do Vašej elektronickej schránky  na portáli www.slovensko.sk kliknite na funkciu „Prihlásiť sa na portál“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.
Ďalej postupujte podľa uvedeného návodu:

Krok 1:
Pripojte čítačku k Vášmu počítaču.
Pripojte čítačku k Vášmu počítaču.
 
Krok 2:
Vložte Vašu eID kartu do čítačky kariet.
Vložte Vašu eID kartu do čítačky kariet. 

Krok 3:
Prebieha komunikácia so serverom.
Prebieha komunikácia so serverom. 

Krok 4:
Zadajte BOK kód k svojej  eID karte. Na prihlásenie sa vám odpočítava čas 10 minút.
Zadajte BOK kód. 

Krok 5:
Systém overí váš zadaný BOK kód.
Overenie BOK kódu. 

Krok 6:
Po úspešnej autentifikácii budete prihlásení na portál. Do Vašej elektronickej schránky sa dostanete kliknutím na ikonu obálky (zobraziť elektronickú schránku) v pravom hornom rohu obrazovky.

Poznámka:
V prípade, že ste oprávnenou osobou a konáte v mene iného subjektu (fyzickej osoby, právnickej osoby, orgánu verejnej moci), po úspešnej autentifikácii zvoľte príslušnú identitu, v mene ktorej sa prihlasujete.

12. Nevieme sa prihlásiť do elektronickej schránky, čo treba robiť?

V prípade, že prihlásenie do vašej elektronickej schránky  zlyhalo, skontrolujte,  prosím, či boli splnené nasledujúce podmienky:
•    Ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu (eID karty) vydaného po 1. 12. 2013 a máte na eID karte aktivovaný elektronický čip a aktivovanú Online eID funkciu.
•    Máte inštalované príslušné softvérové vybavenie pre používateľov eID kariet (sekcia Na stiahnutie).
•    Postupovali ste podľa návodu na prihlásenie sa do elektronickej schránky.
Ak bolo, aj napriek dodržaniu spomínaných krokov, vaše prihlásenie do elektronickej schránky neúspešné, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum na telefónnom čísle  02/35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.

13. Ako získať prístup do elektronickej schránky v prípade, že ste dlhodobo v zahraničí?

Prístup k elektronickej schránke je možný iba prostredníctvom eID karty – elektronického občianskeho preukazu. V prípade, že nie ste majiteľom eID karty, do vašej elektronickej schránky sa nebudete môcť prihlásiť.

14. Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?

V prípade, že si elektronickú schránku aktivujete, umožníte jej využívanie na elektronické doručovanie podaní a úradných dokumentov.

15. Ako si svoju schránku aktivovať na doručovanie?

Svoju elektronickú schránku si môžete aktivovať na doručovanie prostredníctvom Žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky, ktorá je dostupná vo vašej schránke. Elektronickú schránku budete mať aktivovanú na doručovanie ku dňu, ktorý uvediete v žiadosti, najskôr však tretí pracovný deň po jej doručení.

16. Ak je elektronická schránka aktivovaná, treba komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky?

Ak máte svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, predpokladá sa, že preferujete elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Stále však môžete svoje podania uskutočniť aj  v klasickej listinnej forme.

17. Čo znamená elektronické doručovanie a fikcia doručenia?

Doručovanie v tomto prípade znamená doručovanie elektronického podania alebo elektronického dokumentu elektronicky, a to do schránky, ktorá je  aktivovaná.
Do elektronickej schránky je možné doručovať štandardne alebo do vlastných rúk. Ak ide o doručovanie do vlastných rúk, adresátovi sa sprístupní obsah správy až po potvrdení doručenky.  Elektronická správa sa považuje za doručenú uplynutím úložnej lehoty alebo potvrdením doručenky. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy, pričom  uložením elektronickej správy je okamih, odkedy je správa prijímateľovi objektívne prístupná.
Ak vám bolo zaslané rozhodnutie do schránky určené do vlastných rúk a doručenku nepotvrdíte a zároveň uplynie 15 dní, doručené rozhodnutie nadobudne automaticky právoplatnosť, čím je vykonaná fikcia doručenia.

18. Kto je to oprávnená osoba na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou?

Okrem majiteľa elektronickej schránky je oprávnenou osobou osoba, ktorá je poverená majiteľom schránky na prístup a disponovanie so schránkou. Majiteľ môže určiť rozsah oprávnení k svojej elektronickej schránke, ktorými bude disponovať určená oprávnená osoba. Ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, musí mať 18 rokov a musí byť majiteľom eID karty.  Majiteľ môže okrem fyzickej osoby oprávniť  na zastupovanie aj právnickú osobu.

19. Ako splnomocniť niekoho na prístup do svojej elektronickej schránky?

Splnomocnenie alebo oprávnenie určenej fyzickej, resp. právnickej osoby je možné vykonať prostredníctvom žiadosti, ktorá je sprístupnená na portáli. Po schválení žiadosti je možné vybrať rozsah oprávnení pre splnomocnenú osobu pomocou funkcie elektronickej schránky.

20. Ako právnická osoba máme viacero štatutárov, ako sa prihlásia do schránky právnickej osoby?

V prípade, že má právnická osoba viacerých štatutárnych zástupcov, každý jeden z nich má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby.
Štatutári sa prihlásia každý samostatne, pomocou svojej eID karty s aktivovanou Online funkciou a po zadaní BOK kódu si na nasledujúcej obrazovke vyberú z daných možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

21. Sme zahraničná osoba/subjekt, ako si zriadime elektronickú schránku a ako sa do nej prihlásime?

Na  prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o eGovernmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba eID kartu alebo alternatívny autentifikátor. Ak ide o zahraničnú fyzickú alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať eID kartu, keďže je viazaná na občianstvo SR.
Prihlasovanie do elektronických schránok pre zahraničné osoby a subjekty nie je momentálne možné, pretože alternatívny autentifikátor nie je dostupný. Jeho vydávanie má v kompetencii Ministerstvo vnútra SR.

22. Ako si  schránku deaktivovať?

Schránku je možné deaktivovať len pre fyzické osoby a fyzické osoby-podnikateľov  prostredníctvom žiadosti sprístupnenej na ústrednom portáli. Ostatné subjekty pristupujúce k elektronickej komunikácii si elektronickú schránku nemôžu deaktivovať z vlastnej vôle, pretože ich schránka bola aktivovaná automaticky.
V prechodnom období, do 1. 5. 2015, si môže deaktivovať svoju elektronickú schránku aj právnická osoba a to v prípade, že si ju v tomto období dobrovoľne aktivovala.

23. Môžem svoju elektronickú schránku zrušiť?

Elektronická schránka sa aktom vôle zrušiť nedá. Schránka bude zrušená a jej obsah vymazaný iba v prípade smrti jej majiteľa, resp. zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci a to po uplynutí 3 rokov od dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvie zriaďovateľ.

24. Ako je  elektronická schránka zabezpečená proti neoprávnenému prístupu inej osoby a zneužitia osobných údajov?

Do schránky zriadenej k 1. 2. 2014 sa dostanete iba pomocou vašej eID karty a vami zvoleného BOK kódu, čo zaručuje vysokú mieru ochrany.
V prípade, že máte podozrenie zo zneužitia vašej schránky, je možné zaslať upozornenie prostredníctvom na to určeného formulára.

25. Aká je úložná kapacita  schránky?

Kapacita elektronickej schránky je 1 GB. Je možné požiadať o zvýšenie úložnej kapacity, a to o 1GB, 10 GB alebo 100 GB. Žiadosť o zvýšenie úložnej kapacity je dostupná vo vašej elektronickej schránke.

26. Ako požiadať o zriadenie schránky pre organizácie alebo zložky, ktoré nemajú právnu subjektivitu?

O schránku pre  organizačnú zložku, ak ide o orgán verejnej moci, môže tento požiadať vo forme žiadosti zverejnenej na portáli ÚPVS.

27. Môže sa rozhodnutie (podpísané ZEP) zaslané do schránky použiť na právne účely?

Áno, dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom ZEP nahrádza dokument v tlačenej a podpísanej podobe.

28. V prípade, že  schránka je aktivovaná na doručovanie, je orgán verejnej moci povinný  posielať rozhodnutie iba v elektronickej forme prostredníctvom schránky?

Áno, v prípade, že ste si svoju elektronickú schránku aktivovali na doručovanie, bude s vami orgán verejnej moci komunikovať elektronicky, čo však neovplyvní vašu možnosť zvoliť si komunikáciu  aj v listinnej forme.

29. Je možné, aby sa v rovnaký čas prihlásilo do identickej elektronickej schránky viacero oprávnených osôb? V prípade, že je to možné, je stanovený maximálny počet prihlásených osôb v ten istý čas?

Áno, do elektronickej schránky môže vstupovať viac oprávnených osôb súčasne. Počet osôb súčasne prihlásených do jednej elektronickej schránky je neobmedzený.

30. Ako  nastaviť zasielanie notifikácií v elektronickej schránke?

Po prihlásení sa do vašej elektronickej schránky kliknite na symbol ozubeného kolieska (Nastavenia)  v pravom hornom rohu obrazovky.
Schranka nastavenia 

Kliknite na funkcie „Správa priečinkov“ a vyberte záložku „Notifikácie“.  
zalozka notifikacie

V záložke „Notifikácie“ si môžete  vybrať  z niekoľkých možností:
Zasielať notifikáciu v prípade doručenia novej správy do priečinka?
a) Zasielať notifikáciu prostredníctvom notifikačného modulu
Ak má byť notifikácia zaslaná na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v profile, označte prvú možnosť.
b) Zasielať notifikáciu na inú/iné e-mailové adresy
V prípade, že požadujete, aby vám bola notifikačná správa odoslaná na inú e-mailovú adresu, ako máte uvedenú v profile, je možné ju doplniť do zoznamu e-mailových adries po zakliknutí tejto možnosti.

Zasielať notifikáciu v prípade presunu správy do tohto priečinka?
a) Zasielať notifikáciu prostredníctvom notifikačného modulu
Ak má byť notifikácia zaslaná na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v profile, označte prvú možnosť.
b) Zasielať notifikáciu na inú/iné e-mailové adresy
V prípade, že požadujete, aby vám bola notifikačná správa odoslaná na inú e-mailovú adresu, ako máte uvedenú v profile, je možné ju doplniť do zoznamu e-mailových adries po zakliknutí tejto možnosti.

31. Čo  robiť v prípade, že sa nemôžete preklikávať medzi správami v sekcii prijaté správy v elektronickej schránke?

Na odstránenie tohto problému je nutné, aby ste si  zmenili v nastaveniach vo svojom prehliadači (Internet Explorer) režim kompatibilného zobrazenia.
Postupujte, prosím, podľa uvedeného návodu:

1. V nastaveniach vášho prehliadača (ak sa vám lišta s nastaveniami nezobrazuje, vyvoláte si ju tlačidlom Alt) zvoľte funkciu „Nástroje“ a vyberte „Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia“.
rezim kompatibility

2. Pridajte webovú lokalitu www.slovensko.sk kliknutím na tlačidlo „Pridať“. Následne dialógové okno zatvorte.
pridat stranku

V prípade, že by  uvedený postup váš problém nevyriešil, nastavte si aj dôveryhodné lokality, a to nasledovne:  

1. V časti „Nástroje“ zvoľte „Možnosti siete internet“.
moznosti siete internet 

2.  Vyberte záložku „Zabezpečenie“ a kliknite na dôveryhodné lokality, ďalej na tlačidlo „Lokality“.
zabezpecenie

3. Pridajte adresu https://www.slovensko.sk prostredníctvom tlačidla „Pridať“. Dialógové okno zavrite a v otvorenom okne nastavte „Úroveň zabezpečenia pre túto zónu“ na hodnotu „Nízka“.
pridat lokalitu

32. Dokedy bude možné pristupovať do pôvodnej schránky správ, do ktorej  sa prihlasovalo pomocou prihlasovacieho mena a hesla?

Tieto schránky správ budú pre používateľov k dispozícii minimálne do konca roka 2014. O obmedzení prístupu k pôvodným schránkam budeme včas informovať používateľov prostredníctvom oznamu na Ústrednom portáli verejnej správy.