Ústredný portál verejnej správy

Portál ÚPVS - najčastejšie otázky a odpovede

Dátum poslednej zmeny: 03. 06. 2014

1. Pomocou akého operačného systému je možné prihlásiť sa na ústredný portál verejnej správy (ÚPVS)?

Momentálne sa môžete prihlásiť  na portál (do elektronickej schránky) cez aplikáciu eID klient výlučne prostredníctvom operačného systému Windows. Funkčnosť aplikácie eID klient je úzko naviazaná aj na ďalšie aplikácie v rámci portálu www.slovensko.sk. Aplikácia eID klient musí spolupracovať s príslušnými podpisovačmi, ktoré využívajú kvalifikované certifikáty (napr. na eID karte) pre vytvorenie zaručeného elektronického podpisu. Vzhľadom na skutočnosť, že nová verzia existujúceho podpisovača D.Signer, (dostupná aj pre OS Linux a Mac)  bude k dispozícii po ukončení certifikácie Národným bezpečnostným úradom, budú aplikácie na prihlasovanie – eID klient a na podpisovanie -  D.Signer sprístupnené aj pre operačné systémy Linux a Mac naraz po ukončení certifikácie a testovania kompatibility.

2. Cez aké internetové prehliadače je možné využívať služby Ústredného portálu verejnej správy?

V súčasnosti je možné využívať elektronické služby portálu prostredníctvom internetového prehliadača Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a Opera.

3. Ako treba postupovať v prípade, že sa neviem prihlásiť na Ústredný portál verejnej správy?

V prípade, že ste majiteľom eID karty a máte správne inštalované softvérové aplikácie eID klient a aplikáciu pre čítačku karty a Váš problém s prihlásením sa na portál pretrváva, kontaktujte naše Ústredné kontaktné centrum prostredníctvom webového formulára alebo na telefónnom čísle 02/35803083 v pracovných dňoch od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 18.00 h.

4. Ako postupovať pri prihlásení na Ústredný portál verejnej správy prostredníctvom eID karty?

Na prihlásenie kliknite na funkciu „Prihlásiť sa na portál“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Ďalej postupujte podľa nasledujúceho návodu.

5. Ako postupovať v prípade, že sa stránka Ústredného portálu verejnej správy nezobrazuje korektne?

Na odstránenie popísaného problému je potrebné urobiť zmeny v nastaveniach vášho internetového prehliadača (Internet Explorer) – vymazať tzv. súbory cookies. Postupujte, prosím, podľa nasledujúceho návodu.

6. Aké elektronické služby môžete využívať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy?

Zoznam prístupných elektronických služieb na portáli nájdete v sekcii e-Služby. Ide najmä o vybrané služby obchodného a živnostenského registra, katastra nehnuteľností, Úradu pre verejné obstarávanie a služby samospráv. Ďalej môžete využiť Službu všeobecnej agendy a Univerzálneho podania na inštitúcie, ktoré ho poskytujú. Tieto podania nemajú špecifickú formu a náležitosti predpísané právnymi normami, slúžia na rôzne typy podaní. Zoznam služieb sa bude priebežne rozširovať so sprístupňovaním elektronických služieb jednotlivých rezortov verejnej správy.

7. Kde a ako je možné získať eID kartu s kvalifikovaným certifikátom na tvorbu zaručeného elektronického podpisu?

O nový občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) môžete požiadať na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Pri jeho vydávaní je potrebné zažiadať o nahranie kvalifikovaného certifikátu na čip eID karty.

8. Môžem používať už v minulosti zakúpený a platný kvalifikovaný certifikát na tvorbu elektronického podpisu (ZEP) pri podaniach na Ústrednom portáli verejnej správy?

Áno, na tvorbu zaručeného elektronického podpisu na portáli môžete využívať už v minulosti zakúpený platný kvalifikovaný certifikát, ktorý vlastníte napríklad na USB nosiči.

9. Aké aplikácie sú potrebné na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) pri podaniach zaslaných cez Ústredný portál verejnej správy a kde ich môžete získať?

Aplikáciu na vytvorenie ZEP s názvom D.Signer si môžete voľne stiahnuť na portáli v sekcii Na stiahnutie.

10. Odkedy je možné začať využívať kvalifikovaný certifikát na eID karte na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu ZEP?

Kvalifikovaný certifikát môžete využiť na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu ZEP ihneď po vydaní vášho občianskeho preukazu - eID karty v prípade, že ste si o certifikát zažiadali pri jeho vydaní.

11. Odkedy bude možné urobiť podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente?

Podania do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente a prihlasovanie k elektronickým službám Ústredného portálu prostredníctvom eID karty je sprístupnené od 3. februára 2014.

12. Aké formáty môže mať príloha, ktorá je súčasťou elektronického podania?

V súčasnosti je to formát PDF, TIFF, RTF. Príloha musí byť čiernobiela, v rozlíšení 200 dpi. Podpisovanie prílohy zaručeným elektronickým podpisom na portáli je možné len pre dokumenty PDF/A.

13. Kde nájdeme zoznam elektronických schránok orgánov verejnej moci, s ktorými sa dá komunikovať elektronickou formou?

Orgány verejnej moci, ktorým bola zriadená elektronická schránka podľa zákona č. 305/2013 Z. z. môžete nájsť v lokátore služieb na titulnej stránke portálu ÚPVS prostredníctvom funkcie „Vyhľadať“.

14. Je možné s jednou čítačkou používať ľubovoľnú eID kartu?

Áno, čítačku je možné použiť s ľubovoľnou eID kartou.

15. Vo Win XP po vložení eID karty do čítačky nevyskočí okno na zadanie BOK kódu (tak ako pri Win 7, 8), ako mám postupovať?

Vo Win XP sa nezobrazuje okno na zadanie BOK kódu automaticky. Okno na zadanie BOK kódu sa zobrazí až pri samotnom kliknutí na funkciu „Prihlásiť sa na portál“.

16. Kedy budú školenia k implementácii zákona o e-Governmente, ktoré sú avizované listom z Ministerstva financií SR z 20. 9. 2013 zn. MF/022378/2013-173, resp. ako budú orgány verejnej moci o nich informované a kde si možno vyžiadať materiál Ministerstva financií SR, na ktorý sa odvoláva list Ministerstva vnútra SR, Prístup do elektronickej schránky orgánu verejnej moci z 11. 11. 2013 zn. SITB-OPR-2013/398-2019 a vydaný materiál - pozri list z MF SR?

Na získanie predmetných informácií a materiálov je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo financií SR ako gestora projektu.