HomeOver Aarts VastgoedMakelaarsVerzekeringenSitemapInformatieInloggen

Inloggen

Email:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten? Klik hier ....
Forum

Disclaimer.

Inleiding.

Houseshop.nl is de actieve makelaars van nu! Ingeschreven in de KvK onder het handelsnummer : 17115518 
U wordt vriendelijk verzocht onderstaande disclaimer heel zorgvuldig door te lezen alvorens de website te gebruiken/bezoeken. Door de website te gebruiken/bezoeken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende gebruiksovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen uit de gebruiksovereenkomst dient u geen gebruik te maken van deze website van Houseshop.nl

Gebruik van www.houseshop.nl

U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

  • gebruik maken van de (inhoud van de) website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze gebruiksovereenkomst;
  • afbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie plaatsen/verspreiden;
  • informatie verspreiden die de goede naam van de website, Houseshop.nl of enige derde aantast;
  • handelen in strijd met de rechten van Houseshop.nl en/of enige derde;
  • virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website verhinderen en/of beperken en/of Houseshop.nl en/of derden kunnen schaden;
  • de goede werking van de website onredelijk belasten;
  • informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de website, al dan niet van enige derde kopiŽren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houseshop.nl of de betreffende derde;
  • ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
  • deeplinken is door Houseshop.nl slechts toegestaand door : Funda.nl - Huislijn.nl - Jaap.nl - Dimo.nl  - Zuka.nl - Trovit.nl -Huizenzoeker.nl - Brixter.nl - Movic.nl - Zoekallehuizen.nl overige deeplinken zijn niet toegestaan door Houseshop.nl. Indien u onze site wil gaan dieplinken dan dient u vooraf eerst goedkeuring schriftelijk van Houseshop.nl te krijgen. Gelieve daarom altijd eerst per e-mail contact op te nemen met onze directie : houseshop@live.nl
  • Het aanbrengen van een hyperlink naar de website van Houseshop.nl is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van houseshop.nl wel toegestaan.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten:

Alle auteursrechten en andere interlectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website berusten uitsluitend bij Houseshop.nl en/of haar (toe)leveranciers. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik!. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houseshop.nl mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geŽxploiteerd op welke wijze dan ook !! Let op, alle foto's en plattegronden alsmede de onderdelen dan wel de gehele site van Houseshop.nl zit copyright !! Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de website of enig gedeelte daarvan te wijzigen, of door te geven, cq te zenden.  Copyright © Houseshop.nl

Aansprakelijkheid en vrijwaring:

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan Houseshop.nl niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie, up-to-date, correct en/of compleet is. Houseshop.nl kan voorts niet garanderen dat de website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie vie de website. Houseshop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade (hoe ook genaamd) verband houdende of voortvloeiende uit deze gebruiksovereenkomst, (het gebruik van de) aangeboden informatie op de website of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper)link(s).  Houseshop.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de website of van materiaal dat of informatie die op de website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen. De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing indien de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Houseshop.nl of haar leidinggevend personeel. U vrijwaard Houseshop.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van of verband houdende met de niet-naleving van de gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de website. Indien u één of meer bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Houseshop.nl, behoudt Houseshop.nl zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet. Bovendien heeft Houseshop.nl ten alle tijde het recht, om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Househop Website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren. 

Verhuurders let op !!

U heeft een wettelijke plicht het door u of voor u verhuurde onroerendgoed minimaal 1 keer per maand te controleren op ongewenste aktiviteiten. Door uw zorgplicht voorkomt u dat er criminele danwel ongewenste aktiviteiten plaats vinden in uw verhuurd onroerendgoed. Wij als makelaar zijn vaak niet in het bezit van de sleutels van het door ons verhuurde onroerendgoed, mede hierdoor willen wij algeheel door u gevrijwaard worden van welke aansprakelijkheid ook. Het is en blijft uw taak, om als eigenaar van een aan u toebehorende onroerendezaak, toezicht te houden, dat zich in het gehuurde nette huurders verblijven welke geen ongewenste aktiviteiten uitvoeren in het betreffende pand. Mocht u deze zorgplicht verzaken, dan bent alleen u als eigenaar volledig aansprakelijk voor alle gevolgen dienaangaand. Mocht u ongewenst gebruik aantreffen, in het door u verhuurde onroerendgoed dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de plaatselijke politie, zij zullen dan maatregelen treffen, om dit ongewenste gebruik te doen stoppen. Dit is voor u zeer belangrijk, u voldoet aan uw wettelijke zorgplicht en kunt dan alle schade c.q kosten, c.q gerechtelijke  en buitengerechtelijke kosten, civielrechtelijk op deze daders (lees huurders cq veroorzakerers) verhalen. Houseshop.nl wil dan ook op geen enkele wijze aanspraklijk zijn hiervoor. Wij informeren u bij iedere verhuuropdracht hieraan en bij opdracht tot verhuur vrijwaard u, Houseshop.nl conform onze aansprakelijkheidsvrijwaring voor elke aansprakleijkheid en/of schade c.q. kosten dienaangaande !! Tevens verwachten wij van u dat u onze algemene voorwaarden in deze disclaimer na behoren heeft gelezen en zullen u in de opdracht tot verhuur uitdrukkelijk naar deze disclaimer op onze internetpresentatie verwijzen.

Overige Bepalingen:

Houseshop.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de gebruiksovereenkomst. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website van Houseshop.nl 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer : 17115518

Op de gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de gebruiksovereenkomst en/of het gebruik van de website www.houseshop.nl worden bij uitsluiting beslecht door een bevoegde rechter te ís-Hertogenbosch Ė Nederland.

Copyright Houseshop.nl
Mail: info@houseshop.nl
Telefoon +31402134243

Aarts Vastgoed plaatst uw object bij de volgende partners:
 
Huislijn Jaap.nl Dimo Zuka.nl Trovit HuizenZoeker.nl Moviq ZoekAlleHuizen.nl Huizenvinder Miljoenhuizen Woontrack

HouseSpy Vereniging Van Onafhankelijke Makelaars Videdd Company ConnectBN Regio Business partner Linkedin ING Partner