Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Rödlistade arter i Sverige 2010

 

Sveriges rödlista 2010 är resultatet av omfattande analyser av överlevnadsmöjligheterna för de arter som finns i Sverige.

Rödlistan är en så långt möjligt objektiv redovisning av tillståndet för Sverige flora och fauna. I kategoriseringen i rödlistan ingår inga värderingar av hur angeläget det är att bevara eller göra insatser för en viss art, utan analyserna syftar strikt till att kvantifiera utdöenderisken.

Analyserna följer helt Internationella naturvårdsunionens vedertagna kvantitativa kriteriesystem för att kategorisera arter efter deras utdöenderisk (IUCN 2001). Utifrån ett omfattande dataunderlag, bland annat lagrat i ArtDatabankens databaser, offentlig statistik om tillstånd och trender för naturtyper och påverkansfaktorer, experters kunskap om arters ekologi, och med stöd av ett digitalt expertsystem utarbetat vid ArtDatabanken har 20 800 arter bedömts. Arbetet har genomförts av mer än ett hundra av landets mest kunniga artexperter under ledning av ArtDatabankens artansvariga personal. För att ge full insyn i analyserna, och möjlighet för andra aktörer att granska bedömningarna och att bidra med kompletterande data, presenterades de preliminära resultaten på ArtDatabankens hemsida under tre månader 2009.

ArtDatabanken tar fram underlaget till Sveriges rödlista och Naturvårdsverket fastställer den. Det är vår förhoppning att alla aktörer som påverkar landets natur – brukare inom de areella näringarna, exploatörer, myndigheter, naturvårdare och privatpersoner – ska använda rödlistan som ett viktigt faktaunderlag och en utgångspunkt för sitt arbete att hållbart nyttja biologiska resurser och bevara den biologiska mångfalden.

 Innehållsförteckning

 
Sidan uppdaterad: 2012-10-12.