Symboly města

Znak města Plzně

Znak města PlzněZnak města Plzně je cenným dědictvím města, konstantou, která zosobňuje identitu města a odráží jeho historii. Je užíván v komunikaci města jako instituce, k reprezentačním účelům města apod. Na jeho užití mají právo i občané města, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti.

Souhlas s užitím znaku jiným osobám nebo k propagačním účelů či propagaci podnikatelské činnosti uděluje Rada města Plzně. Žádost Radě města Plzně předkládá žadatel, spolu s plným popisem projektu a záměru užití znaku, prostřednictvím Archivu města Plzně. Vzhledem k procesním potřebám předložení žádosti je nutné žádost k Archivu města Plzně podávat nejpozději 1 měsíc před zasedáním Rady města Plzně.

Malý znak města PlzněProjekty, které byly předloženy k posouzení Komisím města Plzně a aspirují na přidělení grantu či dotace ze strany města Plzně a svou povahou si žádají užití znaku města Plzně, jsou ke schválení Radě města Plzně předkládány spolu s žádostí o možnost užití znaku města Plzně. Návrh usnesení předkládá příslušná Komise rady. Žadatel je povinen uvést v žádosti o dotaci či grant požadavek na užití znaku města Plzně. Způsob užití znaku konzultuje v případě udělení souhlasu RMP žadatel s Archivem města Plzně či Odborem prezentace a marketingu, kde získá potřebné podklady.

Odkaz: Příběh znaku města Plzně

Prapor města

Prapor (vlajka, korouhev, standarta apod.) města má čtvrcený list, v žerďové části horní pole bílé, dolní zelené, ve vlající části horní pole žluté, dolní červené.

K užívání praporu není nutný souhlas orgánů města, i prapor lze užívat pouze důstojným způsobem.

Prapor se užívá zejména ke slavnostní výzdobě města a k označení budov, v nichž sídlí orgány města včetně orgánů městských obvodů. Je-li prapor užíván společně s jinými prapory či vlajkami, náleží mu nejčestnější místo.

Barvy města

Barvy města Plzně jsou odvozené od znaku, tj. bílá, žlutá, zelená a červená. V tomto pořadí jsou užívány též na stužkách (kvadrikolórách).

Městská pečeť

Pro zvětšení fotografie pečetidla do nového okna, klikni na obrázekMěstské historické pečetidlo Plzně z roku 1307 má tuto podobu: V kotouči o průměru 82 mm je obraz srdečního štítku městského znaku (bez štítu). Po obou stranách věží je v pečetním poli ještě ozdobná ratolest. Při okraji pečetě je perlovcem oddělený opis gotickou majuskulou: + SIG / ILLV . CIWITATIS. D . NOWA . PILSEN REGI . B / OhIE, který je nahoře přerušen střechami obou věží.

Pečetí se výhradně červeným voskem.

Městská pečeť je primátorskou insignií, její užívání je ve výhradním právu primátora a je nepřenosné. Primátor může darovat vyobrazení městské pečeti občanům města a dalším fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Plzně, její propagaci, ochranu jejích práv a zájmů a podobně, nebo významným zahraničním návštěvníkům města.

Primátorský řetěz

Primátorský řetěz ze dne 16. listopadu 1912 (Čestný úřední řetěz pro purkmistry královského města Plzně), tvoří 14 dílů (článků) spojených vždy třemi očky a závěsný zlatý medailon. Středový (závěsný) článek je opatřen na líci vyobrazením historické městské pečeti a na rubu obrazem žehnání plzeňské radnici. Dva články řetězu jsou opatřeny historickým znakem Království českého, jeden článek je opatřen plastikou krále a císaře Rudolfa II., jeden plastikou krále a císaře Karla IV. Zbývající články jsou opatřeny polodrahokamy v městských barvách. Na líci závěsného medailonu je vyobrazen král a císař František Josef I., po stranách zemský znak rakouský a český, nahoře převyšuje medailon česká královská koruna a dole jej přesahuje zavěšené Zlaté rouno. Na rubu medailonu je znak města Plzně bez štítonoše a honosných kusů a po obvodu je opatřen nápisem „Zastupitelstvo kr. města Plzně svému purkmistru MDCCCCXII“.

Řetěz je oprávněn a při slavnostních příležitostech a úředních výkonech zvláštního významu také povinen nosit primátor města.

Logo města Plzně

Logo města PlzněLogo města Plzně je nedílnou součástí propagační a prezentační strategie města.

Jako marketingová značka je užíváno k propagaci města především v souvislosti s kulturními, sportovními, sociálními či environmentálními projekty. Subjekty, jejichž aktivity jsou podporovány statutárním městem Plzní či jeho organizacemi, jsou povinny město řádně propagovat, a to mimo jiné správným užitím loga města ve svých tiskových a propagačních materiálech dle závazných pravidel (viz zkrácená verze logomanuálu).

Logo města Plzně tvoří grafická stylizace letopočtu 2015 a nápis Plzeň (písmo Theinardt Bold). Číslice 1 a 5 jsou převedeny do elementárních grafických symbolů: čárka (zastupující číslici 1) a pět teček (zastupující číslici 5).

Barevnost loga volně vychází z barev historického znaku města Plzně. Barevná pozitivní varianta loga se používá pro všechny aplikace na bílém podkladu. Negativní barevná varianta se nepoužívá.

Zajímavé informace o symbolech města Plzně najdete i ve Statutu města Plzně.

Přílohy

Zveřejněno: 7.3.2014, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně