HRUBÝ Emanuel

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - in. - rozp. - soc. pol. - Stál. - techn. doprav. a ústav. práv.

Návrhy:

na poskytnutí vydatné a rychlé pomoci zemědělcům v obcích Buková, Pičín, Kotenčice, Rosovice, Dlouhá Lhota, Obořiště, Suchodol, Občov, Hluboš, Paseky, Drahlín, Lhota v okrese Příbram a Dobříš, kdež úroda kusy ledu byla úplně zničena, dále na úlevy placení daní a dávek z majetku, t. 1661. 167, 7. VI. 1923; 1444, VII.

na poskytnutí dostatečné pomoci zemědělcům v okresích: Kouřim, Benešov, Vlašim, Kutná Hora, Český Brod, Blatná, Plzeň, Písek, Milevsko, Strakonice, kdež dne 26. května průtrž mračen, krupobití a kusy ledu zničily úrodu, snesly ornici a zanesly půdu kamením a bahnem, t. 1662. 168, 7. VI. 1923; 1444, VII.

na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Utěchvosty na okrese Uhlířské Janovice, t. 2004. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

Zpravodajem:

o imunitní věci dr. Witta (zpr. t. 334). 30, 18. I. 1921; 775, II.

soc. pol. v. zpr. t. 1421 (potírání pohlavních nemocí). 125, 11. VII. 1922; 518, V.

o imunitní věci T. Matuščáka (zpr. t. 1853). 204, 13. V. 1924; 240, IX.; doslov 243, IX. poznámka 245, IX.

rozp. v. zpr. t. 2148 (zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu). 267, 8. VI. 1925; 226, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 537, II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž zodpovídají se 2 naléh. interp. sen. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1321, II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Ústí n. L. dne 3. VIII. 1921. 64, 4. VIII. 1921; 273, III.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 1240). 104, 10. II. 1922; 1094, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 239, 12. XII. 1924; 369, X.

Interpelace:

v záležitosti soustavných revolt německých proti státu směřujících, t. 195. 17, 16. XI. 1920; 150, II. odpov. t. 856. 62, 2. VIII. 1921; 224, III.

stran nezákonného postupu při vyvlastňování akumulátorů a neplnění převzatých závazků firmy Tudor, t. 289. 27, 21. XII. 1920; 641, II. odpov. t. 449. 37, 8. II. 1921; 991, II.

o sčítání lidu ve Vrchlabí, t. 571. 46, 8. III. 1921; 1201, II. odpov. t. 853. 62, 2. VIII. 1921; 223, III.

v záležitosti odsouzení obce Libkovic u Duchcova proto, že dožadovala se českého účtu za veřejné elektrické osvětlení a nepřijala německého účtu v našem národním státě, t. 840. 62, 2. VIII. 1921; 223, III. odpov. t. 1067. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

ve příčině placení náhrad, které důstojnictvu jsou předpisovány a ze služného strhovány, t. 911. 65, 5. VIII. 1921; 317, III. odpov. t. 1108. 79, 13. XII. 1921; 128, IV.

ve příčině boykotu českých živnostníků a továrních dělníků v národnostně smíšeném území v Čechách, t. 912. 70, 12. VIII. 1921; 395, III.

ve příčině urážlivého jmenování republiky Československé v německém tisku, t. 913. 65, 5. VIII. 1921; 317, III. odpov. t. 1237/4. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

ve příčině vojenských posádek ve Vrchlabí a v Trutnově, jich definitivního ponechání v těchto městech a náležitého ubytování, t. 914. 65, 5. VIII. 1921; 317, III. odpov. t. 1084. 71, 18. X. 1921; 9, IV.

v záležitosti nepřípustného jednání soudce Fritsche v Duchcově, který nutil českého svědka, aby vypovídal německy, t. 943. 70, 12. VIII. 1921; 395, III. odpov. t. 1108/2. 79. 13. XII. 1921; 128, IV.

stran nezákonného povolení stavby J. Habadovi v Tochovicích zemskou správou politickou, t. 1453. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1565/3. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

stran germanisace českých dětí na něm. soukromé škole jednotřídní v Železném Brodě, t. 1563/9. 152, 13. III. 1923; 1057, VI. odpov. t. 1714/7. 173, 30. X. 1923; 4, VIII.

HUCL Josef

V. voleb. kraj

A

Volba verifikována l, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - nár. hosp. - rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

na částečnou změnu zákona ze dne 25. X. 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely ze dne 23. I. 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací premii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu, t. 265. 24, 15. XII. 1920; 357, II.

aby ministerstvem zemědělství byla vydána osnova jednotného zákona: I. o scelování pozemků pro celé území Československé republiky, II. o dělení společných pozemků, III. o opravě užívacích a správních práv stran pozemků společných, IV. o scelování lesů a očisťování jich od enkláv, t. 685. 57, 11. V. 1921; 76, III.

(koaliční) na zavedení strážní hlásné služby při povodních, t. 1948. 220. 4. VII. 1924; 705, IX.

(koaliční) na vydání zákona o dani z vodní síly, t. 2242. 283, 6. X. 1925; 538, XI.

Resoluce:

k fin. zákonu na rok 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XVIII. 26, 17. XII. 1920; 630, II.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 555 (obchodní a celní úmluva mezi RČS a Švýcarskem, uzavřená v Bernu 6. III. 1920). 49, 16. III. 1921; 1435, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 619 (vládní nařízení o ochraně před morem skotu a o úpravě zvěrolékařství). 54, 31. III. 1921; 7, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 939 (úvěr 10 mil. Kč ke tlumení moru a nákaz zvířecích). 68, 10. VIII. 1921; 355, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 1083 (zákon o scelování pozemků). 75, 22. XI. 1921; 63, IV; doslov 67, IV.

nár. hosp. v. zpr. t. 1097 (Plodinová bursa v Bratislavě a zákaz termínových obchodů obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarp. Rusi). 76, 24. XI. 1921; 91, IV.

rozp. v. o vlád. nař. z 9. IX. 1921, č. 328 Sb. z., o uvolění prodeje tabáku (ústní zpr.). 79, 13. XII. 1921; 130, IV.

nár. hosp. v zpr. t. 1247 (Plodinová bursa v Bratislavě, zákaz termínových obchodů obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarp. Rusi). 103, 9. II. 1922; 1017, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1259 (přechodná ustanovení k zákonu náhradovému: převzetí a náhrada za zabraný majetek pozemkový). 106, 16. II. 1922; 1154, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1260 (mimořádná župní přirážka na Slovensku). 106, 16. II. 1922; 1155, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1672 (uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po případě jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby). 168, 8. VI. 1923; 1501, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1685 (finanční a právní výhody na podporu soustavné elektrisace). 169, 2. VII. 1923; 1554, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1720 (o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách). 176, 27. XI. 1923; 128, VIII.

ústav. práv. v. zpr. t. 2134 (zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akc. spol. v Praze, a povolení užíti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 262, 22. IV. 1925; 131, XI.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 101, 7. II. 1922; 935, IV.

o změně zákona stran daně z lihu (zpr. t. 1272). 106, 16. II. 1922; 1185, IV.

Prohlášení:

jménem klubu rep. strany k vývodům sen. K. Práška za rozpravy o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884). 207, 28. V. 1924; 352, IX.

Interpelace:

stran paušálního obviňování rolnictva z lichvy v učebnici dějepisu pro ústavy učitelské prof. dra Fr. Nováka, schválené výn. min. škol. a nár. osvěty ze 24. II. 1923, č. 21.418, t. 1713. 173, 30. X. 1923; 3, VIII. odpov. t. 2111. 262, 22. IV. 1925; 118, XI.

HÜBNER Ignatz

III. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I. Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I. Byl členem výb. br.

Návrhy:

6 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (t. 1836) k §§ 7, 13, 14, 16 a 24. 204, 13. V. 1924; 234, IX.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž se zodpovídají 2 naléh. interp. sen. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1361, II. (něm. 1423)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 465, IV. (něm. 541)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 472, VI. (něm. 523)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 302, VIII. (něm. 372)

o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 1865). 204, 13. V. 1924; 231, IX. (něm. 251)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 289, 15. X. 1925; 868, XI. (něm. 931)

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 87 tr. z.). 129, 24. X. 1922; 6, VI. zpr. t. 1497; zprav. dr. Stránský; 136, 1. XII. 1922; 277, VI.

Volán k pořádku:

139, 13. XII. 1922; 482, VI.

HYBEŠ Josef

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult.

Zemřel dne 19. července 1921. 62, 2. VIII. 1921; 222, III.

Za něho nastoupil Marák Stanislav.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920; 402, II.

HYBŠ František

III. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - nár. hosp. a rozp.

Návrhy:

na uvolnění melasy z kampaně 1921/22, t. 934. 66, 9. VIII. 1921; 333, III.

na poskytnutí podpory zemědělcům v okresu mělnickém postiženým krupobitím, t. 935. 66, 9. VIII. 1921; 333, III.

na výpomoc postiženým při krupobití na okresích Mladá Boleslav, Jičín, Nová Paka a Lomnice n. Pop., t. 1682. 169, 2. VII. 1923; 1549, VII.

(koaliční) na poskytnutí podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích Poděbrady a Králův Městec, t. 1949. 220, 4. VII. 1924; 705, IX.

(koaliční) na zvýšení ročního příspěvku Státnímu melioračnímu fondu, t. 1950. 220, 4. VII. 1924; 705, IX.

Resoluce:

k návrhu posl. Dubického ve věci drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 1002) stran vývozu zemědělských a zemědělsko-průmyslových výrobků. 70, 12. VIII. 1921; 496, III.

Zpravodajem:

výb. k prozk. zpr. o čin. Stál. v. k příl. Ch zpr. t. 309 (úprava pachtovného a obnova drobných zemědělských pachtů). 28, 22. XII. 1920; 690, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 488 (povinné známkování chmele). 40, 17. II. 1921; 1029, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 492 (zákon o uznávání původnosti odrůd). 41, 18. II. 1921; 1039, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 932 (zákon o povinném známkování chmele). 68, 10. VIII. 1921; 353, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 1002 (záležitost drobných zemědělských pachtů). 70, 12. VIII. 1921: 494, III.; doslov 498, III.

nár. hosp. v. 1123 (úprava užívání pozemků v Podkarp. Rusi za podíl jich naturálního výnosu). 83, 17. XII. 1921; 569, IV.

nár. hosp. zpr. t. 1256 (užívání pozemků v Podkarp. Rusi za podíl jich naturálního výnosu). 106, 16. II. 1922; 1149, IV.

nár. hosp. v. zpr. t. 1259 (přechodná ustanovení k zákonu náhradovému: převzetí a náhrada za zabraný majetek pozemkový). 106, 16. II. 1922; 1154, IV.

rozp. v. zpr. t. 1262 (poskytnutí pomoci pohořelým v Sušicích, okr. Uh. Hradiště). 106, 16. II. 1922; 1156, IV.

výb. br. a nár. hosp. zpr. t. 1459/1 (reorganisace státních hřebčinců). 170, 2. VII. 1923; 1561, VII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1708 (zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění). 172, 4. VII. 1923; 1616, VII.; doslov 1622, VII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1720 (o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách). 176, 27. XI. 1923; 124, VIII.; doslov 178, 29. XI. 1923; 148, VIII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1719 (o živelních pohromách v různých krajích). 178, 29, XI. 1923; 150, VIII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1760 (hornické vyhledávání a těžení živic). 191, 14. II. 1924; 803, VIII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1864 (úprava užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarp. Rusi v pastevních obdobích 1924-1929). 203, 26. IV. 1924; 207, IX.; doslov 215, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1935 (změna zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění). 219, 3. VII. 1924; 663, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1936 (podpora pohořelým v Škrdlovicích, okres přibyslavský). 219, 3. VII. 1924; 667, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1937 (škody způsobené průtrží mračen a krupobitím v Bernaticích). 219, 3. VII. 1924; 668, IX.

nár. hosp. zpr. t. 1982 (podpora poškozeným živelní pohromou na okres. Něm. Brod, Humpolec, Ledeč a Chotěboř). 229, 10. X. 1924; 972, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1983 (podpora poškozeným živelní pohromou na Jihlavsku a Znojemsku). 229, 10. X. 1924; 973, IX.

nár. hosp. zpr. t. 1981 (zvýšení ročního příspěvku Státnímu melioračnímu fondu). 229, 10. X. 1924; 973, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1994 (hornické vyhledávání a těžení živic [bitumen]). 231, 4. XI. 1924; 61, X; doslov 65, X. dodatek k resoluci 232, 5. XI. 1924; 126, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2045 (doplněk a změna zákona o úpravě užívání pozemků v Podkarp. Rusi za podíl jich naturálního výnosu). 243, 19. XII. 1924; 448, X; doslov 457, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2070 (poskytnutí podpory poškozeným živelní pohromou na okrese dolnokralovickém). 250, 3. III. 1925; 547, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2071 (nouzová akce pro rolníky volebního kraje karlovarského a okresů Teplé a Mariánských Lázní, poškozené katastrofální nepohodou). 250, 3. III. 1925; 548, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2072 (nouzová akce v polit. okresu Šumperku). 252, 11. III. 1925; 561, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2073 (nouzová akce pro větší počet obcí polit. okresu Zábřehu). 252, 11. III. 1925; 562, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2074 (poskytnutí pomoci pohořelým v Utěchvostech, okr. Uhlířské Janovice). 252, 11. III. 1925; 563, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2086 (celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů). 253, 12. III. 1925; 568, X. tisková oprava 254, 17. III. 1925; 578, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2148 (zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu). 267, 8. VI. 1925; 222, XI.; doslov 235, XI. tisková oprava 237, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2176 ("Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou, uzavřena v Praze dne 4. V. 1921", podepsaná 27. XI. 1924 ve Vídni). 273, 8. VII. 1925; 378, XI.

nár. hosp. v. o návrzích na poskytnutí pomoci poškozeným živelními katastrofami (zpr. t. 2213, 2214 a 2215). 278, 18. IX. 1925; 473, XI.; doslov 483, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2227 (změna zákona ze dne 2. VII. 1924, č. 169 Sb. z., o plemenitbě zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí). 282, 1. X. 1925; 520, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2232 (prozatímní úprava obchodních styků s republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě 7. IV. 1925). 282, 1. X. 1925; 524, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2264 (státní pomoc při živelních pohromách). 289, 15. X. 1925; 900, XI. tisková oprava 906, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2268 (další obnova prozatímního vnuceného pachtu). 289, 15. X. 1925; 917, XI.; doslov 290, 16. X. 1925; 943, XI.

Interpelace:

o mimořádných slevách přímých daní a dávky z majetku a přírůstku na majetku pro legionáře z kruhů rolníků a živnostníků, t. 2260. 289, 15. X. 1925; 919, XI.

HYRŠ Josef

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. Zemřel dne 3. května 1921. 57, 11. V. 1921; 75, III.

Za něho nastoupil Donát Václav.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory rolníkům obce Hluboké, okres Chotěboř, kteří nevídanou průtrží mračen v měsíci dubnu roku 1920 na zasetých pozemcích velmi citelně byli poškozeni, t. 112. 14, 26. X. 1920; 14, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 3, 9. VI. 1920; 45, I.