Enti i Statistikës së Kosovës
Srpski

Seksioni i ndryshimit të tipareve
 Tiparet e zgjedhuraNdryshimi i tipareveFaqja e selektuarNdrro
faqen
TemattemaPopullsia         
Karakteristikatkarakteristikagjuha amtare      Zhvendos karakteristiken: gjuha amtare    
Ndarja territoriale:territoriAdministrative         
TerritoriterritoriKombetar Kosova    Kosova (Detaji komune) 
   
Vitiviti2011         
Të dhënat mund të klasifikohen edhe sipas:| Gjinia | Pesë vite (0-4; …;75-79); 80+ |
Eksportimi Excel Eksportimi Excel
Seksioni i paraqitjes vizuale të të dhënave
Tabela: Popullsia sipas gjuhës amtare - Kombetar Kosova (Ndarja territoriale: Administrative) Viti 2011.
 
GJUHA AMTARE
Popullsia
sp24sp160sp70
Shqip1.644.865
Serbisht27.983
Turqisht19.568
Boshnjakisht28.989
Romanisht5.860
Tjetër10.308
Nuk është në dispozicion2.252
Gjithsej1.739.825