Kosttillskott av vitaminer och mineraler: oftast onödigt, ibland riskabelt - Livsmedelsverket

Kosttillskott av vitaminer och mineraler: oftast onödigt, ibland riskabelt

Det finns i allmänhet anledning att vara restriktiv med att äta kosttillskott med stora doser av olika vitaminer och mineraler. I flera sammanhang diskuteras dock om man bör äta stora doser av antioxidanter. En allsidig och balanserad kost ger för de flesta mer än tillräckligt av dessa näringsämnen. För speciella grupper som till exempel småbarn (D-vitamin) och äldre (kalcium och D-vitamin) kan kosttillskott dock vara motiverat. I så fall bör man lämpligen välja produkter som inte ger mer än rekommenderat intag för de aktuella vitaminerna och mineralerna.

 

En rad olika ämnen i maten ingår på olika sätt i kroppens mekanismer för att ta hand om överskottet av fria radikaler. Ämnena kallas antioxidanter. Flera näringsämnen fungerar som antioxidanter, till exempel vitamin A (retinol), beta-karoten, vitamin E (tokoferoler), vitamin C och selen. I flera studier har man undersökt om dessa näringsämnen kan minska risken för död, cancer och/eller hjärt- och kärlsjukdom. Andra studier har undersökt om tillskott av B-vitaminer (folsyra, vitamin B6 och vitamin B12) kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Olika slags studier

De typer av studier som använts i detta sammanhang för att studera effekten av olika antioxidanterna och B-vitaminer är av två typer:

 

Epidemiologiska studier

I denna typ av studie samlar man data på om olika populationers (befolkningsgruppers) intag av ett visst kosttillskott eller livsmedel kan relateras till en viss sjukdom. Epidemiologiska studier ger dock inga bevis för ett direkt orsakssamband.

 

Interventionsstudier

Vi denna typ av studier undersöks konsumtionen av specifika näringsämnen eller livsmedel före och efter en viss åtgärd för att mäta effekten av t.ex. kostupplysning eller sjukdom på grupp- eller individnivå.

 

Övre gränser för säkert intag av näringsämnen

EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel och på senare tid den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har fastställt övre gränser för säkert intag (Tolerable upper intake levels, UL) av en rad vitaminer och mineralämnen (Efsa 2006), vilka också i huvudsak tillämpas i de nordiska och svenska näringsrekommendationerna (NNR 2004, SNR 2005). Dessa gränser baseras för varje ämne var för sig på bedömningar av risken för negativa hälsoeffekter. Värdena avser högsta långvarigt, dagligt intag som bedömts som osannolikt att utgöra risk för negativa hälsoeffekter hos friska personer.

 

Vilka ämnen har studerats?

De näringsämnen som i första hand studerats är:
• vitamin A (retinol) och beta-karoten
• vitamin E (alfa-tokoferol)
• vitamin C
• selen
• B-vitaminer (folsyra, vitamin B6, vitamin B12)


I interventionsstudierna har man gett tillskott med olika kombinationer och dosering av näringsämnen, i vissa studier endast ett näringsämne. Studietiden var i allmänhet flera år.

 

 

Näringsämne

Sort

Dosering i studierna

Rekommenderat intag (RI) för vuxna

Övre gräns för säkert intag (UL)

Beta-karoten

mg/d

1,2-50

a)

Ej fastställt

Vitamin A (retinol)

µg/d

1500-15000

700-900

3000

Vitamin C

mg/d

60-2000

75

Ej fastställt

Vitamin E

TE/d b)

7-1300

8-10

300 mg

Selen

µg/d

20-228

40-50

300

Folsyra,

mg/d

0,5-40

0,3

1

Vitamin B6

mg/d

40

1,2-1,6

25

Vitamin B12

mg/d

0,4-1

0,002

Ej fastställt

a)    För beta-karoten finns inget RI. Intaget från kosten är i storleksordningen 2-4 mg/d.

a)    1 TE motsvarar 1 mg RRR-alfa-tokoferol

 

 

Stora doser och olika kombinationer av ämnena

Man kan konstatera att de doser som givits i flera av studierna är mångdubbelt högre än rekommenderat intag (RI) i de svenska och nordiska näringsrekommendationerna (SNR 2005; NNR 2004). De är också betydligt högre än vad som är möjligt att få i sig genom vanlig mat, men mängderna är däremot möjligt att få i sig via kosttillskott.

 

När man tolkar resultat från olika studier, försvåras detta i viss mån av att de tillskott som givits i studierna innehöll antingen ett vitamin eller kombinationer av flera vitaminer och mineralämnen i olika doser. De populationer som ingick i olika studier varierar också.

 

Epidemiologiska studier av antioxidanter

Flera epidemiologiska studier antyder att högt intag av ämnen med antioxidantegenskaper från maten eller som kosttillskott kopplats till både minskad (Bandera et al. 2009; Pocobelli et al. 2009; Park et al. 2010; Rautiainen et al. 2010;) och ökad risk för olika kroniska sjukdomar (; Slatore et al. 2008; Satia et al. 2009; Larsson et al. 2010).

 

Resultat från interventionsstudier

Flera kontrollerade studier har genomförts där man testat om stora doser av antioxidanter kunnat minska risken för bland annat cancer och hjärt- och kärlsjukdom, både bland friska och personer med eller stor risk för bland annat hjärtsjukdomar och cancer. Resultaten av merparten av dessa studier har inte kunnat bekräfta hypotesen att ett högt intag av antioxidanter minskar risken för kroniska sjukdomar (Bjelakovic 2004, 2007, 2008; Miller et al. 2004; Bleys et al. 2006; Huang et al. 2006; WCRF 2007;). I vissa fall har även negativa effekter påvisats (Bjelakovic 2004, 2007, 2008; Miller et al. 2004).

 

I flera stora genomgångar har man sammanvägt resultaten av olika interventionsstudier och analyserat de samlade effekterna på totaldödlighet (Bjelakovic et al. 2007) och cancer i mage och tarm (Bjelakovic 2004, 2008). Analyserna omfattar totalt flera hundra tusen personer.

Resultaten från ovanstående interventionsstudier pekar på att

  • Stora tillskott av vitaminerna A, C och E samt betakaroten skyddar inte mot cancer eller hjärt- och kärlsjukdom.
  • I den sammanvägda analysen av alla studier som omfattade näringsämnen med antioxidanteffekt (Bjelakovic et al. 2007) fann man ingen signifikant skillnad mellan intervention och kontroller vad gäller risken för död.
  • I den samlade analysen av 47 studier som bedömdes ha hög kvalitet sågs däremot en signifikant ökad risk för beta-karoten (7%), vitamin A (retinol, 16%) och vitamin E (alfa-tokoferol, 4%).
  • För vitamin C och selen sågs ingen signifikant risk för överdödlighet. 
  • I en analys av 20 studier av tillskott med antioxidanter, där enbart mag-tarmcancer var utfallsmått, påvisades ingen signifikant skyddande effekt, men man kunde inte utesluta en liten ökad risk för död (Bjelakovic et al. 2008).
  • I analysen av studier med tillskott av vitamin E (Miller et al. 2004) fann man att risken för död var relaterad till dosen med en ökad risk vid doser över 100 mg/d alfa-tokoferol (150 IE). I studier med doser över 270 mg/d (400 IE) var överrisken för död 39 per 100 000 personer. Huvuddelen av studierna omfattade grupper med hög risk för kroniska sjukdomar, främst hjärt- och kärlsjukdom, vilket försvårar generaliserbarheten till den friska befolkningen (Miller et al. 2004). Uppföljningstiden i studierna var 1,4-8 år.
  • I flera av studierna gavs vitamin E tillsammans med andra vitaminer och mineralämnen (Greenberg 2005), vilket gör att det är oklart om effekterna kan tillskrivas enbart vitamin E. Samtidigt tyder resultaten på att stora doser av vitamin E inte innebär några fördelar.

I Efsa:s utvärdering av vitamin E sattes den övre gränsen till 300 mg/d, baserad på ökad risk för blödningar (Efsa 2006). Resultaten från Millers meta-analys ligger i linje med denna bedömning, men antyder även att långvarigt intag omkring 100 mg/d eller högre i form av supplement också kan vara riskabelt hos vissa grupper.

 

Flera stora interventionsstudier med tillskott av olika näringsämnen har publicerats efter Millers och Bjelakovic meta-analyser (Sesso et al. 2008; Lippman et al. 2008; Neuhouser at al. 2009; SEARCH 2010; Schürks et al. 2010). Dessa visar ingen minskad risk för cancer eller hjärt- och kärlsjukdom, men antyder möjliga risker med höga doser av vitamin E (alfa-tokoferol) hos män med hjärtsjukdom (Sesso et al. 2008). En meta-analys visar inga fördelar med tillskott av antioxidanter vad gäller risken för prostatacancer (Jiang et al. 2010).

 

Studier med stora doser av B-vitaminer (vitamin B6, folsyra, vitamin B12) visar som regel inga fördelar avseende hjärt- och kärlsjukdom hos riskgrupper för eller personer med tidigare hjärt- och kärlsjukdom (Martí-Carvajal et al. 2009; Clarke et al. 2010; Lee et al. 2010;).

 

Metoderna påverkar tolkningen av resultaten

Det finns flera metodologiska aspekter som kan påverka tolkningen av vetenskapliga resultat. De studier som inkluderades i analyserna där man sammanvägt flera studier omfattar olika grupper, från friska vuxna till personer med existerande eller ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom eller cancer. I analysen som rör totaldödlighet (Bjelakovic et al. 2007) har man även tagit med studier som avsåg förändring av riskfaktorer, men som inte hade cancer eller hjärt- och kärlsjukdom som utfallsmått. I flera av dessa sågs positiva effekter av tillskott.

 

Bjelakovic och medarbetares meta-analys av antioxidanter och överdödlighet (2007) har kritiserats i första hand för att den omfattar både friska och sjuka samt att man inte tagit hänsyn till näringstillståndet hos de undersökta grupperna (Biesalski et al. 2010). Vidare ingår studier med få deltagare och kort behandlingstid <6 månader), vilket gör att det är osäkert om man kan hänföra eventuella dödsfall till behandlingen.

 

Slutsats

Resultaten från de olika studierna talar för att det finns anledning till att vara restriktiv med att äta tillskott med höga doser av olika vitaminer och mineraler med antioxidanteffekt. I allmänhet ger en allsidig och balanserad kost mer än tillräckligt av näringsämnen och extra kosttillskott är för de flesta inte motiverat med undantag för speciella grupper eller situationer, till exempel småbarn och äldre. I så fall väljer man lämpligen kosttillskott som inte ger mer än rekommenderat intag för de aktuella ämnena.


 

Referenser

Bandera EV, Gifkins DM, Moore DF, McCullough ML, Kushi LH. Antioxidant vitamins and the risk of endometrial cancer: a dose-response meta-analysis. Cancer Causes Control. 2009;20:699-711.

 

Bjelakovic Antioxidant supplements for prevention of gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2004;364:1219-28.

 

Bjelakovic G, Nikolova D, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD004183.

 

Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2007;297:842-57. Erratum in: JAMA. 2008;299:765-6.

Bønaa KH, Njølstad I, Ueland PM, Schirmer H, Tverdal A, Steigen T, Wang H, Nordrehaug JE, Arnesen E, Rasmussen K; NORVIT Trial Investigators. Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2006;354:1578-88.

 

Clarke R, Halsey J, Lewington S, Lonn E, Armitage J, Manson JE et al. B-Vitamin Treatment Trialists' Collaboration. Effects of lowering homocysteine levels with B vitamins on cardiovascular disease, cancer, and cause-specific mortality: Meta-analysis of 8 randomized trials involving 37 485 individuals. Arch Intern Med. 2010;170:1622-31.

 

Efsa. Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals by the Scientific Panel on Dietetic products, nutrition and allergies (NDA) and Scientific Committee on Food (SCF). December 2006.

 

Gaziano JM, Glynn RJ, Christen WG, Kurth T, Belanger C, MacFadyen J et al. Vitamins E and C in the prevention of prostate and total cancer in men: the Physicians' Health Study II randomized controlled trial. JAMA. 2009;301:52-62.

 

Greenberg RE. Vitamin E supplements: Good in theory, but is the theory good? Ann Intern Med 2005 142:75-76.

 

Huang HY, Caballero B, Chang S, Alberg AJ, Semba RD, Schneyer CR et al. The efficacy and safety of multivitamin and mineral supplement use to prevent cancer and chronic disease in adults: a systematic review for a National Institutes of Health state-of-the-science conference. Ann Intern Med. 2006 Sep 5;145:372-85.

 

Jiang L, Yang KH, Tian JH, Guan QL, Yao N, Cao N et al. Efficacy of antioxidant vitamins and selenium supplement in prostate cancer prevention: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Cancer. 2010;62:719-27.

 

Lee M, Hong KS, Chang SC, Saver JL. Efficacy of homocysteine-lowering therapy with folic Acid in stroke prevention: a meta-analysis. Stroke. 2010;41:1205-12. 

Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, Lucia MS, Thompson IM, Ford LG, et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2009;301:39-51.

 

Martí-Carvajal AJ, Solà I, Lathyris D, Salanti G. Homocysteine lowering interventions for preventing cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD006612.

 

Miller ER III, Pastor-Barriuso R, Dalal D, Riemersma RA, Appel LJ, Guallar E. Meta-analysis: High-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. Ann Intern Med 2005;142:37-46.

Neuhouser ML, Wassertheil-Smoller S, Thomson C, Aragaki A, Anderson GL, Manson JE et al. Multivitamin use and risk of cancer and cardiovascular disease in the Women's Health Initiative cohorts. Arch Intern Med. 2009;169:294-304.

 

Park Y, Spiegelman D, Hunter DJ, Albanes D, Bergkvist L, Buring JE et al. Intakes of vitamins A, C, and E and use of multiple vitamin supplements and risk of colon cancer: a pooled analysis of prospective cohort studies. Cancer Causes Control. 2010 Sep 5. [Epub ahead of print]

Satia JA, Littman A, Slatore CG, Galanko JA, White E. Long-term use of beta-carotene, retinol, lycopene, and lutein supplements and lung cancer risk: results from the VITamins And Lifestyle (VITAL) study. Am J Epidemiol. 2009;169:815-28.

 

Schürks M, Glynn RJ, Rist PM, Tzourio C, Kurth T. Effects of vitamin E on stroke subtypes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2010 Nov 4;341:c5702. doi: 10.1136/bmj.c5702.

 

SEARCH. Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine (SEARCH) Collaborative Group. Effects of homocysteine-lowering with folic acid plus vitamin B12 vs placebo on mortality and major morbidity in myocardial infarction survivors: a randomized trial. JAMA. 2010;303:2486-94.

 

Sesso HD, Buring JE, Christen WG, Kurth T, Belanger C, MacFadyen J, Bubes V, Manson JE, Glynn RJ, Gaziano JM. Vitamins E and C in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians' Health Study II randomized controlled trial. JAMA. 2008;300:2123-33.

 

Slatore CG, Littman AJ, Au DH, Satia JA, White E. Long-term use of supplemental multivitamins, vitamin C, vitamin E, and folate does not reduce the risk of lung cancer. Am J Respir Crit Care Med. 2008;177:524-30.

World Cancer Research Fund (WCRF) 2007.

 

 

 

Uppdaterad: 2013-04-15