Menu

Jézus a Koránban

isaAz Iszlám álláspontja Jézusról (béke legyen vele) két merőben ellentétes vélemény között helyezkedik el. A zsidók visszautasították Jézust (béke legyen vele) mint Isten prófétáját, és csalónak nevezték őt. A keresztények ezzel szemben Isten fiának tartják őt, és ennek megfelelően imádják. Az Iszlám Jézust (béke legyen vele) Isten egyik legnagyobb prófétájának tartja, és éppúgy tiszteli, mint Ábrahámot (béke legyen vele), Mózest (béke legyen vele) és Mohammedet (béke legyen vele). Ez a szemlélet összhangban van az Iszlám nézőpontjával Isten egyedülállóságáról, az Isteni irányítás egységéről, és Isten küldötteinek egymást követő, kiegészítő szerepével.

Az Iszlám lényege – Isten akaratának való odaadó engedelmesség – először Ádámnak került kinyilatkoztatásra, aki továbbadta gyermekeinek. Minden további kinyilatkoztatás – Noénak (béke legyen vele), Ábrahámnak (béke legyen vele), Mózesnek (béke legyen vele), Jézusnak (béke legyen vele) és végül Mohammednek (béke legyen vele) – összhangban volt ezzel az üzenettel, meghatározva az ember Istenhez fűződő és az emberek egymás közötti viszonyát.
Így bármilyen ellentmondások is legyenek a kinyilatkoztatott vallások legfontosabb tételei között, azokat az Iszlám megítélése szerint az emberek hozták létre. Jézus (béke legyen vele) szerepe a júdaizmusban és a kereszténységben sem kivétel ez alól.
Bár a Korán nem mutatja be Jézus (béke legyen vele) életének részletes történetét, kiemeli születésének, küldetésének, égbe való felemeltetésének, és a róla kialakult keresztény álláspont hibás voltának legfontosabb vonatkozásait.
A Koránban Jézusra (béke legyen vele) vonatkozó részek foglalkoznak Mária (béke legyen vele) életével is. Édesanyja, mikor állapotos volt Máriával, gyermekét – bár nem tudta, hogy fiú vagy lány lesz – Istennek ajánlotta. Amikor megszületett, kiderült hogy lány, de mivel édesanyja már korábban Istennek ajánlotta, ezért Mária (béke legyen vele) lett az első nő a világon, aki folyamatosan a templomban tanulta a vallást.
Amikor Mária (béke legyen vele) elérte nagykorúságát, a Szent Lélek (Gábriel) tűnt fel neki ember képében. Ő hozott hírt neki fiúgyermekéről. Beszélgetésükről a következőt olvashatjuk a Koránban:

[Emlékezz arra], amikor az angyalok azt mondták: „Ó Mária! Allah hírül ad néked egy igét, amely [Tőle] ered, a neve Jézus, a Messiás, Mária fia. Nagy becsben fog állani az evilágon és a túlvilágon s azokhoz fog tartozni, akik közel állnak [Allahhoz]. Már a bölcsőben szólni fog az emberekhez, majd érett fővel [is], s az igazak közé fog tartozni.”
„Uram!” – mondta [Mária] – „Honnan lesz nekem fiam, holott nem illetett engem ember?” „Eképpen [lesz]” – mondta. Allah azt teremt, amit akar. Ha egy dolgot elhatározott, akkor csupán azt mondja annak: „Legyél!” – és [az] van.

(Imrán nemzetsége 3:45-47)

A Mária című szúrában a Korán elmondja, hogyan szülte meg Mária (béke legyen vele) fiát, és hogyan vádolták meg a zsidók, mikor gyermekét elvitte hozzájuk. A kisded Jézus (béke legyen vele) maga védte meg édesanyját:

Elment akkor [Mária] véle az ő népéhez [karján] víve őt. Azok azt mondták: „Mária! Hallatlan dolgot cselekedtél! Áron leánytestvére! Pedig a te atyád nem volt rossz ember, s az anyád sem volt céda!”
[Mária] akkor [a gyermek Jézusra] mutatott. Azok azt mondták: „Hogyan beszélhetnénk egy kisgyermekkel, [aki még] a bölcsőben [fekszik]?”
[A gyermek] azt mondta: „Allah szolgája vagyok! Odaadta nékem az írást és prófétává tett. És áldottá tett engem, legyek bárhol is, és elrendelte nekem az imádkozást és az alamizsnálkodást ameddig csak élek, és hogy az anyám iránt jámbor [legyek]. És nem tett engem hatalmaskodóvá és szerencsétlenné. És békesség legyen velem azon a napon, amikor megszülettem, és azon a napon, amikor meghalok, és azon a napon, amikor [új] életre támadok föl.”     (Mária 19:27-33)


A közvetlenül ez után következő rész teljesen egyértelművé teszi, hogy Jézus (béke legyen vele) nem Isten, hanem Mária (béke legyen vele) fia:

Ez Jézus, Mária fia – az Igazság szava szerint, amelyben ők [még egyre] kételkednek. Nem illik Allahhoz az, hogy fiat nemzzen. Magasztaltassék! Ha döntést hoz egy dologban, csupán azt mondja annak: „Legyél!” – és [az] van.     (Mária 19:34-35)

Azt mondják: „Az Irgalmas fiúgyermeket nemzett.”
Szörnyűséges dologgal álltak elő. Kis híja, hogy az egek szétszakadnak amiatt, a föld meghasad, a hegyek pedig porrá omlanak, hogy az Irgalmasnak fiúgyermeket tulajdonítanak.
Nem illik az Irgalmashoz az, hogy fiúgyermeket nemzzen.
Nincsen senki az egekben és a földön, aki [majdan] ne mint szolga jönne az Irgalmashoz. Számbavette és pontosan megszámlálta őket. És a Feltámadás Napján mindegyikük egyesegyedül jön hozzá.     (Mária 19:88-93)


A Korán megerősíti azt a tényt, hogy Jézus (béke legyen vele) apa közreműködése nélkül teremtődött Mária (béke legyen vele) méhében, de ez még nem teszi őt Isten fiává, vagy Istenné magává. Ezzel a feltétellel sokkal inkább jogosult lenne az Isten fia címre Ádám (béke legyen vele), akinek nem volt sem apja, sem anyja. A Korán mindkettejük csodás teremtésének figyelmet szentel a következő ájában:

Jézus olyan Allah előtt, mint Ádám. Porból teremtette őt, majd azt mondta néki: „Legyél!” – és lett.     (Imran nemzetsége 3:59)
A Korán visszautasítja a Szentháromság eszméjét ugyanúgy, mint azt, hogy Jézus (béke legyen vele) Isten fia lenne. Hiszen Isten Egy. A három nem lehet egy. A Korán a keresztényekhez címezi a következő sorokat:

Ti írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban, és ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia [csupán] küldötte Allahnak, és az ő szava, amit sugalmazott Máriának, és belőle [kiáradó] szellem. Higgyetek hát Allahban és az ő küldötteiben és ne mondjátok azt, hogy: „Három!” Hagyjátok abba! Jobb az nektek! Allah csupán egyetlen isten. Magasztaltassék! Hogyan is lehetne gyermeke! Övé [mind]az, ami az egekben és a földön van. Allah elégséges istápoló! A Messiás soha sem tartja méltóságán alulinak azt, hogy Allah szolgája legyen, sem az [Allahhoz] közelálló angyalok. Aki méltóságán alulinak tartja az ő szolgálatát és felfuvalkodik [az az ő dolga]. [Allah] majdan mindannyiukat összegyűjti magához.     (A nők 4:171-172)

Egy másik helyen Isten Mohammedet (béke legyen vele) a keresztényekhez irányítja, hogy őket is az Egy Igaz Isten imádatára intse:

Bizony, Allah az én Uram és a ti Uratok. Szolgáljátok hát őt. Ez az egyenes út!     (Mária 19:34-35)

Jézus (béke legyen vele) és Mária (béke legyen vele) isteni természetének tagadása is szerepel a Korán következő párbeszédében, amely a Mindenható és Jézus (béke legyen vele) között zajlik a Végítélet Napján. Minden Próféta és azok a népek, amelyekhez küldettek összegyűjtésre kerül Isten előtt, aki megkérdezi a Küldötteket, hogyan fogadták őket az emberek, és mit mondtak ők nekik:

Akkor Allah azt mondta: „Jézus, Mária fia! Mondtad-e vajon te az embereknek azt, hogy: ‘Vegyetek engem és anyámat Allah mellé két istennek?’” [Jézus pedig] azt mondta: „Magasztaltassál! Hogy jönnék én ahhoz, hogy olyasmit mondjak, amihez nincsen jogom. Ha én [valóban] ezt mondtam volna, akkor Te tudnád azt. Te tudod azt, amit én [elrejtek] magamban, de én nem tudom, mit [tartasz] Te magadban. Bizony, [egyedül] Te vagy az, aki tudván tudod a rejtett dolgokat. Csak azt mondtam nékik, amit Te parancsoltál nekem, hogy: ‘Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!’ És tanú voltam velük szemben, ameddig közöttük tartózkodtam. Miután pedig magadhoz szólítottál engem, Te lettél aki figyeli őket. Te vagy minden dolog tanúja. Ha megbünteted őket [megteheted], hiszen a Te szolgáid ők. Ha pedig megbocsátasz nékik [megteheted], hiszen Te vagy a hatalmas és a bölcs.”     (Az asztal 5:116-118)

Felmerülhet az a kérdés, hogy ha a Korán tagadja a háromságot, és Jézus (béke legyen vele) fiúságát, akkor mi volt a Messiás igazi küldetése? A válasz, hogy Jézus (béke legyen vele) is csak egy volt a próféták és küldöttek hosszú sorában, amelyet Isten küldött a zsidókhoz, akik eltértek a Mózes (béke legyen vele) és más próféták által Istentől leküldött törvényektől és tanításoktól. Már Mária (béke legyen vele) terhességének is fel kellett volna ráznia a zsidó közösséget, mert Mária (béke legyen vele) folyamatosan templomban, vallásos légkörben nevelkedett, mégis megfogant. A Jézus (béke legyen vele) által kinyilvánított számos csoda megrázó bizonyságát adta prófétaságának, mégsem hittek benne.

És [emlékezz arra], amikor Jézus, Mária fia azt mondta: „Izrael fiai! Allah küldött engem hozzátok, bizonyságául annak, ami a Tórából előttem volt, és hogy örömhírt hozzak egy küldöttről, aki énutánam jön el, s akinek Ahmed a neve.” Miután nyilvánvaló bizonyítékokkal jött hozzájuk (a Próféta (béke legyen vele)), azt mondták: „Ez nyilvánvaló varázslat.”  (A sorok 61:6)

A zsidók a helyett hogy elfogadták volna Jézus tanítását, meg akarták öletni őt. De Isten magához emelte őt:

És ők cselt szőttek. Ám Allah is cselt szőtt. Allah a legjobb cselszövő. [Emlékezzetek arra], amikor Allah így szólt: „Jézus! Magamhoz szólítalak, [s élve] magamhoz emellek [az égbe] és megmentelek téged a hitetlenektől. Azokat, akik követnek téged, a hitetlenek fölé helyezem – egészen a Feltámadás Napjáig. Aztán [mindannyian] hozzám fogtok visszatérni, s ítélni fogok közöttetek abban, amiben különböztetek.     (Imrán nemzetsége 3:54-55)

Ez a vers azt is jelzi, hogy Jézus élve emeltetett az egekbe, és nem feszítették keresztre. Ellenségeinek terve ugyan valóban az volt, hogy a kereszten haljon meg, de Isten megmentette őt, és valaki mást feszítettek fel:

És mivel hitetlenek és Máriát szörnyű gyalázkodással illették, és [mivel] azt mondták: „Megöltük Jézust, a Messiást, Mária fiát, Allah küldöttét” – holott [valójában] nem ölték meg őt és nem feszítették keresztre, hanem [valaki más] tétetett nekik [Jézushoz] hasonlóvá [és azt ölték meg]. Akik [Jézust] illetően összekülönböztek, azok kétségben vannak felőle. Nincs tudomásuk róla, csupán vélekedésüket követik. Bizonyosan nem ölték meg őt, ellenkezőleg, Allah magához emelte őt. Allah legyőzhetetlen és bölcs. Az írás birtokosai közül nincs senki, aki – halála előtt – ne hinne benne. A Feltámadás Napján [Jézus] tanú lesz ellenük.
(A nők 4:156-159)


A Korán és a prófétai hagyományok nem magyarázzák el, hogy ki volt az, akit Jézus helyett keresztre feszítettek. Ugyanakkor az utolsó mondat értelmét – hogy az Írás népe, tehát a keresztények és zsidók is hinni fognak benne mielőtt meghal – több hiteles prófétai hagyomány magyarázza. Ezek szerint Jézus (béke legyen vele) az idők végezetén visszatér az evilágra, Damaszkusz keleti részén, egy fehér minaret mellett. Igazságosan, az iszlám törvényei szerint fog dönteni az emberek között, széttöri majd a keresztet, megöli a disznót, maga fogja bizonyítani, hogy a zsidók nem ölték meg és nem feszítették keresztre, megmondja, hogy ő csak Isten szolgája és küldötte, és hívni fogja az embereket az Egyisten hitre. Akkor mindenki hinni fog benne.

Vissza a tetejére

Tudtad? Hasznos információk az iszlámról!

Elérhetőségeink