2140 *Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum

*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

Foto: Bert Wiklund

Klithede, Nymindegab, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Vegetationen er domineret af revling, lyng eller andre dværgbuske på gamle kystklitter. Ofte er klitterne lave og jævne. Sandet er kalkfattigt grundet lang tids udvaskning.

Udbredelse

Naturtypen findes hovedsageligt langs Jyllands nord- og vestkyst. Eksempler på naturtypen findes på Skagen, Hulsig Hede syd for Skagen, Læsø og Hanstholm Reservatet.

Typiske arter

Sandstar, revling, farvevisse, klitvintergrøn, hedelyng, klokkelyng, alm. engelsød, alm. kællingetand, bølget bunke, sandhjælme, smalbladet høgeurt, cypresmos, kostkløvtand og trind fyrremos.

* angiver naturtyper, som EU prioriterer at beskytte.

Faglige rapporter

DCE har udarbejdet faglige rapporter om arbejdet med naturtyper.

For terrestriske og marine naturtyper
Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Rapporter med tekniske anvisninger
Nøgle til identifikation af danske naturtyper på habitatdirektiv

Habitatbeskrivelser

Beskyttede arter og naturtyper

Hedepletvingen er en af de beskyttede arter. Foto: Naturstyrelsen

Natura 2000-områderne er udpeget med henblik på at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Oversigt over beskyttede arter og naturtyper