2170 Kystklitter med gråris

Klitter med Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

Foto: Bert Wiklund

Buskads af gråris. Holmsland Klit, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Kystklitter eller klitlavninger med krat eller mange buske af gråris. Naturtypen findes ofte tæt blandet med andre klittyper f.eks. krat af havtorn eller grønsværklit.

Udbredelse

Naturtypen forekommer spredt og findes især langs vestkysten af Nordjylland og på Anholt.

Typiske arter

Gråris.

Faglige rapporter

DCE har udarbejdet faglige rapporter om arbejdet med naturtyper.

For terrestriske og marine naturtyper
Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Rapporter med tekniske anvisninger
Nøgle til identifikation af danske naturtyper på habitatdirektiv

Habitatbeskrivelser

Beskyttede arter og naturtyper

Hedepletvingen er en af de beskyttede arter. Foto: Naturstyrelsen

Natura 2000-områderne er udpeget med henblik på at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Oversigt over beskyttede arter og naturtyper