De webrichtlijnen zijn geplaatst op de lijst met open standaarden van de overheid waarvoor het zogenoemde 'pas toe of leg uit'-principe geldt. Overheidsorganisaties zijn verplicht om de standaarden op deze lijst toe te passen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op transparante wijze verantwoorden ('leg uit').

Het 'Pas toe of leg uit'-principe

De webrichtlijnen zijn geplaatst op de lijst met open standaarden van de overheid waarvoor het zogenoemde 'pas toe of leg uit'-principe geldt. Overheidsorganisaties zijn verplicht om de standaarden op deze lijst toe te passen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op transparante wijze verantwoorden ('leg uit').

In het kort gelden de volgende verplichtingen voor overheidsorganisaties wat betreft de standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst:

 • Toepassen van de standaard;

 • Inkopen conform de standaard;

 • Voldoen aan de in de standaard vastgelegde eisen;

 • Bij niet (volledig) voldoen aan de in de standaard vastgelegde eisen verantwoording afleggen ('leg uit').

Niet alleen het gebruik van de standaard, maar ook de controle of wordt voldaan aan de in de standaard vastgelegde eisen, maakt deel uit van het 'pas toe of leg uit'-principe. Om adequaat verantwoording te kunnen afleggen over de toepassing van de standaard is controle en een degelijke onderbouwing nodig.

Toegankelijkheidsbeleid van overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun toegankelijkheidsbeleid. Zij zijn hierbij verplicht de webrichtlijnen toe te passen volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Het uitgangspunt van een goed toegankelijkheidsbeleid is dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot de informatie en diensten van de organisatie. Kan dit in alle redelijkheid niet op een goede wijze via het internet vormgegeven worden, dan dient dus een alternatief kanaal beschikbaar te worden gesteld.

Het 'pas toe of leg uit'-principe vereist dat hierover transparant verantwoording wordt afgelegd. Bij voorkeur op de eigen website, bijvoorbeeld onder www.naamoverheidsorganisatie.nl/toegankelijkheid. Op die manier kunnen individuele overheidsorganisaties door burgers, bedrijven en medeoverheden aangesproken worden op de concrete uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.

'Leg uit': verantwoording over niet toepassen van een standaard

Bij 'redenen van bijzonder gewicht' kan worden afgeweken van de standaard. Overheden zijn verplicht om afwijkingen van de verplichte standaarden gemotiveerd vast te leggen in de administratie. Daarnaast moeten zij zich verantwoorden over de mate van naleving van de verplichte open standaarden. Ook voor de webrichtlijnen geldt dus dat verantwoord moet worden of en hoe invulling is gegeven aan de verplichting om conform de standaard webrichtlijnen in te kopen.

Een goede uitleg over afwijkingen van een standaard bevat in elk geval de volgende onderdelen:

 • Specificatie
  Welk(e) aspect(en) van de standaard betreft de 'leg uit'?

 • Oorzaak
  Wat is de reden dat er (nog) niet aan kan worden voldaan?

 • Gevolg
  Welke gevolgen/beperkingen heeft het niet of niet volledig voldoen aan de standaard voor gebruikers van de betreffende overheidswebsite?

 • Alternatieven
  Worden er alternatieven geboden voor de gevolgen/beperkingen ontstaan door het niet of niet volledig voldoen aan de standaard en waar zijn deze vindbaar?

 • Maatregelen
  Welke maatregelen zijn of worden genomen om alsnog aan de standaard te kunnen voldoen?

 • Planning
  Op welke termijn zullen de maatregelen zijn geïmplementeerd?

 • Reactiemogelijkheid
  Op welke manier kunnen bezoekers van de website eventuele problemen met het gebruik van de website melden bij de betreffende overheidsorganisatie, en op welke wijze wordt met deze reacties omgegaan?