Hopp til innhold
fn.no / Tema / Folkerett / Hva er folkerett?
Foto: David Longstreath/IRIN
Foto: David Longstreath/IRIN

Hva er folkerett?

25/06/2013
Mens Norges lover bestemmer hva norske innbyggere kan og ikke kan gjøre, bestemmer reglene i folkeretten hva stater kan og ikke kan gjøre.
Folkerett vs. norsk rett

Hvis Norges regjering hadde sendt soldater inn til Sverige for å okkupere Malmø hadde det vært et brudd på folkeretten.

Det hadde det ikke vært hvis en gruppe nordtrøndere hadde beleiret Trondheim. Da ville norsk lov ha bestemt utfallet av saken.

Folkerettens regler gjelder med andre ord ikke for lovbrudd som skjer innenfor et lands grenser, men for regelbrudd statene begår mot hverandre.

Mellom stater

Hovedmålet med folkeretten er å regulere forholdet mellom stater. Det er derfor først og fremst stater som kan dømmes i folkeretten.

Hvordan blir reglene i folkeretten til?

Det fins ikke folkerettslige lover, slik det gjør internt i land. I Norge er det Stortinget som vedtar lovene våre. Stortinget er vårt lovgivende organ.

Det fins imidlertid ikke noe internasjonalt lovgivende organ som kan lage lover som skal gjelde for alle land i verden.

Reglene i folkeretten blir derfor lagd av statene selv. Det skjer hovedsakelig på to måter:

1)      Stater inngår avtaler seg imellom, og forplikter seg til å følge dem.

2)      Måten man pleier å gjøre det på har blitt så vanlig at den har blitt til en uskreven regel. Dette kalles sedvane.

Avhengig av at stater tar ansvar

Ulempen med dette systemet er at det på mange måter er frivillig for statene om de vil følge reglene i folkeretten eller ikke. Hvis en stat ikke har forpliktet seg til å følge en internasjonal avtale, er den heller ikke bundet til å følge reglene i avtalen.  På samme måte som at det ikke fins noen internasjonal lovgivende forsamling, fins det heller ikke noe verdenspoliti som passer på at reglene i folkeretten blir fulgt.

Grunnen til at systemet fungerer slik er at alle stater er suverene. Det betyr at ingen andre kan bestemme hva staten skal eller ikke skal gjøre. Men statene selv kan bestemme seg for å gi avkall på suvereniteten, og binde seg til å følge internasjonale avtaler. Derfor kan folkeretten fungere.

FNs sikkerhetsråd. UN Photo/Eskinder Debebe

FNs sikkerhetsråd er det eneste organet i verden som kan fatte vedtak alle land MÅ følge. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Unntak

Det eneste organet i verden som kan gjøre unntak fra statssuverenitetsregelen er FNs sikkerhetsråd. Det kan fatte vedtak som stater følge, selv om de er uenige med det. Det er fordi Sikkerhetsrådet har hovedansvar for å bevare internasjonal fred og sikkerhet.

I tillegg er sedvaneretten bindende for alle stater, uansett om de har sluttet seg til noen avtaler eller ikke. For eksempel er det så bred enighet om at det ikke er greit å invadere et annet land uten grunn at dette blir sett på som ulovlig i folkeretten – selv om landet det gjelder ikke har bundet seg til noen avtale som forbyr det.

Artikkelbildet er lånt fra IRIN