FALŤAN Michal, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. práv., rozp. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydáni zákona kterým se mění a doplňují některá ustanovení družstevního práva o výkonu členských práv a o přijímání nových členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 640.

57, 11. VI. 1947; 55.

na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti niektorých majetkoprávnych jednaní z doby neslobody a o nárokoch z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku pochádzajúcich, t. 856.

83, 25. XI. 1947; 29.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 743

(zákon o organisaci zemědělců republiky Československé).

66, 10. VII. 1947; 8.

práv. výb. zpr. t. 749

(zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském).

67, 11. VII. 1947; 82.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zabezpečuje snížení cen někt. zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (t. 496).

45, 1. IV. 1947; 22.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 37.

o zákonu o organisaci zemědělců republiky Československé (t. 743).

66, 10. VII. 1947; 19.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 18.

o zákonu o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků (t. 859) a o zákonu o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod. doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 25.

o zemědělských předlohách t. 1067, 1082, 1087, 1082, 1093 a 1095.

100, 21. III. 1948; 28.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 23.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722): odpovídá na řeč posl. Žiaka a Torna:

64, 3. VII. 1947; 56.

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): konstatuje jménem klubu posl. Komunistické strany Slovenska, že přes všechny překážky byly přijaty zákony o revisi první pozemkové reformy a o organisaci zemědělců ČSR.

67, 11. VII. 1947; 20.

Naléhavá interpelace:

vo veci nezákonného postupu pri konfiškácii pôdohospodárskeho majetku Kolomana Turanského a spol. v Turiku, okr. Ružomberok,

t. 852. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 888. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci pletích v prídelovom pokračovaní na veľkostatku býv. majiteľa Petra Pálffy-ho v obciach Chtelnica. Dolný Lopašov, Nižná, okr. Piešťany,

t. 853. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 965. 90, 21. I. 1948; 28.

vo veci nezákonného postupu pracovnej skupiny Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy pri prídelovom pokračovaní konfiškovaného majetku Majlátha-Pokorného, Veľké Chrašťany, okr. Zlaté Moravce,

t. 854. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 897. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci pletích na konfiškačnom veľkostatku L. Edelsheim-Gyullaya a jeho manželky,

t. 855. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 963. 90, 21. I. 1948; 27.

vo veci nezákonného postupu PPPR pri prídeľovom pokračovaní na konfiškovanom majetku býv. vlastníka Schoeller a spol. (majer Geňa), nachádzajúceho sa v kat. území obce Levice, Mýtne Ludany a Náďod,

t. 868. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 928. 88, 17. XII. 1947; 73

vo veci súdneho pokračovania proti prídelom zo zkonfiškovaného majetku Ľudovíta Kirchnera v obci Dežerice, okr. Bánovce nad Bebravou,

t. 931. 90, 21. I. 1948; 27.

vo veci rozdelovania kuchyňského riadu na východnom Slovensku,

t. 990. 92, 3. II. 1948; 16.

odpov. t. 1118. 102, 7. IV. 1948; 41.

Interpelace:

vo veci nezákonného postupu slovenských úradov pri prevádzaní konfiškácie a prídelového pokračovania majetkov Nemcov, Maďarov a zrádcov,

t. 709. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 19.

vo veci protiprávneho a nedružstevného postupu povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, pri združstevnení expozitur Slovpolu a pretvorení Slovpolu na Sväz slovenských roľníckych dobytkárskych družstiev podľa vyhlášky č. 1724/46 Úr. vest.,

t. 718. 66, 10. VII. 947; 44.

vo veci vyplácania náhradového prídelu pre JSSR podľa zák. č. 249/46 Sb.,

t. 719. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

Dotazy:

vo veci konfiškácie veľkostatku Viliama Erdödy v Hornej Strede n. V. (D 131).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Trnavě

(přestupek osočování podle § 2, zák. č. 108/1933 Sb.).

73, 30. IX. 1947; 29.

žádost odvolána.

84, 10. XII. 1947; 22.

 

FERJAK Ján

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a techn.

 

FIERLINGER Zdeněk

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 17.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. zahr. a živn.-obch.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 25. XI. 1947.

84, 10. XII. 1947; 3.

Jmenován ministrem průmyslu 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 997

(smlouva o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 11. XII. 1947).

93, 4. II. 1948; 13.

 

FILO Kornel, Ing.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), prům., techn. úst. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 50.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 17.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 32.

 

FIRT Julius

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. rozp., stál., úst. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci peněžnictví, t. 740.

67, 11. VII. 1947; 128.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 260

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1947).

25, 11. XII. 1946; 2.

doslov 29, 14. XII. 1946; 18.

rozp. výb. zpr. t. 908

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1948).

85, 11. XII. 1947; 4.

doslov 88, 17. XII. 1947; 68.

doporučuje přijetí resolucí 72.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (t. 71).

10, 13. IX. 1946; 5.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 6.

Naléhavá interpelace:

ve věci úpravy našeho bankovnictví, t. 666.

59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. t. 737. 66, 10. VII. 1947; 45.

Interpelace:

ve věci poskytnutí bezúročného odkladu placení daně výdělkové a důchodové, vyměřované podle zákona č. 227/36 Sb. z majetkové podstaty, zmenšené ztrátou vzniklou následky válečných škod a ve věci odčitatelnosti položky při výpočtu zdanitelného zisku prokázané válečné ztráty na obchodním jmění provozním,

t. 407. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 599. 54, 28. V. 1947; 12.

 

FRÁNEK Antonín

(L)

Sliv vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., soc.-pol. a stál. (náhr.).

Návrhy iniciativní:

na nové znění ustanovení § 95, I, č. 2 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, podle něhož by pojištěnci příslušelo nemocenské od prvého dne neschopnosti k práci, trvá-li nemoc déle tří dnů, t. 117.

13, 2. X. 1946; 26.

na změnu a doplnění vlád. nař. ze dne 30. III. 1942, č. 99 Sb., o nemocenském pojištění důchodců Ústřední sociální pojišťovny, t. 142.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 290

(zákon o přídavcích k zaopatřovacím požitkům býv. zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků).

32, 20. XII. 1946; 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu (t. 74).

10, 13. IX. 1946; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 81.

o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 437).

38, 5. III. 1947; 8.

o zákonu o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou (t. 578).

53, 14. V. 1947; 11.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 27.

Interpelace:

ve věci srážení daně z mezd i a platů za práci přes čas a proplácených dovolených,

t. 22. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 161. 17, 24. X. 1946; 33.

ve věci přesídlování Charvatů v okrese mikulovském,

t. 135. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 325. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci změny zákona o úrazovém pojištění,

t. 205. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 328. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poskytování nemocenského ve veřejno-právním sociálním pojištění za první tři dni nemoci,

t. 220. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 341. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci bezprávného vykazování osob z pohraničí,

t. 500. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 733. 66, 10. VII. 1947; 45.

ve věci neblahých důsledků čl. I, odst. 3 vlád. nař. ze dne 25. III. 1947, č. 40 Sb., jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků při ukládání dávky ze psů,

t. 651. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci neoprávněného zřizování obchodních prodejen družstev,

t. 675. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 781. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy:

ve věci vybudování dráhy Nové Město-Olešnice-Kunštát-Boskovice (D 6).

13, 2. X. 1946; 27.

odpověď 27, 12. XII. 1946; 128.

o nedostatku obuvi pro děti do 4 let a špatné jakosti plen pro batolata (D 50).

54, 28. V. 1947; 12.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neprovádění nařízení osidlovacích úřadů o umístění volyňských Čechů na Moravsko-krumlovsku (D 88).

73, 30. IX. 1047; 29.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci přídělu surovin konfekcím na Boskovsku (D 90).

73, 30. IX. 1947; 29.

odpov. 78, 23. X. 1947; 31.

ve věci osvobození slepeckých výrobků od daně z obratu (D 104).

77, 16. X. 1947; 16.

odpov. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci přídělu pozemků parc. č. 1128/1 a 1128/2 v kat. obci Tučapy, okr. Vyškov (D 135).

81, 30. X. 1947; 72.

odpov. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci osvobození práce přes čas u domáckých dělníků od daně ze mzdy (D 207).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 101, 25. III. 1948; 35.

ve věci přidělování šátků a punčoch pro pracující ženy (D 208).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 101, 25. III. 1948; 35.

 

FRANEK Mikuláš, JUDr.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Jmenován ministrem bez portefeuille 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

18. VII. 1946 pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonů.

9, 12. IX. 1946; 7.

Zproštěn úřadu ministra 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

 

FRAŠTACKÝ Rudolf

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., prům., stál., úst., zeměd. a živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

29, 14. XII. 1946; 9.

o zákonu o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749).

67, 11. VII. 1947; 89.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

80, 29. X. 1947; 40.

 

FRLIČKA Ivan

SP, SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), stál. (náhr.) a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 25. X. 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, t. 679.

60, 25. VI. 1947; 46.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 48.

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 22.

o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 437).

38, 5. III. 1947; 14.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 32.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 34.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 41.

Naléhavá interpelace:

ve věci pěstování lnu,

t. 865. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 929. 88, 17. XII. 1947; 73.

 

FUSEK Eduard

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., kontr. dvoulet., rozp. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení, t. 222.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona ze dne 13. X. 1928, č. 183 Sb. z. a n. o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 621.

56, 1. VI. 1947; 80.

Návrhy resoluční:

k t. 185. 18, 25. X. 1946; 36.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 191 a ústní

(zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách).

18, 25. X. 1946; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 295

(zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

32, 20. XII. 1946; 19.

rozp. výb. zpr. t. 636

(zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé).

57, 11. VI. 1947; 48.

živn.-obch. výb. zpr. t. 676 (za A. Hořínka)

(zákon, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

60, 25. VI. 1947; 3.

živn.-obch. výb. zpr. t. 681

(návrh Fuska, Pexy, Hořínka, Buknera, Horáka a druhů na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení).

61, 26. VI. 1947; 3.

živn.-obch. výb. zpr. t. 923

(zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

89, 18. XII. 1947; 39.

živn.-obch. výb. zpr. t. 984

(zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva).

92, 3. II. 1948; 13.

Naléhavá interpelace:

ve věci náhrady škod, odškodnění nebo vrácení domovního majetku zanechaného na Podkarpatské Rusi a Slovensku,

t. 280. 32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. t. 321. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci uvolnění vázaných vkladů drobných živnostníků, podnikatelů a zemědělců na výplatu vánočního příspěvku jejich. zaměstnancům,

t. 904. 84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. t. 996. 92, 3. II. 1948; 19.

ve věci vyhlášky ministra vnitřního obchodu a ministryně průmyslu ze dne 7. I. 1948, č. 22 Úř. l., o přechodných opatřeních v distribuci textilního zboží,

t. 986. 92, 3. II. 1948; 15.

Interpelace:

ve věci neoprávněného rušení národních správ živností v pohraničí,

t. 150. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 342. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci obchodu s koňmi,

t. 157. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 348. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci poškozování živnostnictva zřizováním nových filiálních prodejen továren cukrovinek,

t. 174. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 369. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zrušení finanční stráže v pohraničí.

t. 206. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 300. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vydání oceňovacích směrnic pro účely dávky z majetku o majetkovém přírůstku,

t. 207. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 279. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci cen a prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 20. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 270. 30, 48. XII. 1946; 43.

ve věci odpírání dodávek národními podniky soukromému podnikání, zejména vývozcům,

t. 309. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 513. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci odstranění stranických znaků z průmyslových závodů,

t. 624. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. t. 783. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje rozhlasových přijímačů,

t. 652. 59, 24. VI. 4947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neoprávněného prodeje uhlí znárodněnými průmyslovými podniky,

t. 653. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud tr. odd. XII v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 1, 2 a 3 zákona č. 108/33 Sb.)

68, 11. IX. 1947; 22.

zpr. t. 867; zprav. J. Horváth za I. Levkaniče nevydán.

89, 18. XII. 1947; 49.

okr. soud tr. odd. II. v Praze (přestupek podle § 2 zák. č. 108/1933 Sb. o ochraně cti).

94, 10. III. 1948; 15.

zpr. t. 1133; zprav. H. Zimáková za K. Mesteka; nevydán.

102, 7. IV. 1948; 37.Přihlásit/registrovat se do ISP