Vyriausybės kultūros ir meno premijos

Nuo 1997-ųjų už reikšmingus darbus Lietuvos kultūrai ir menui skiriamos Vyriausybės kultūros ir meno premijos. Jomis siekiama skatinti kūrėjus, įvertinti reikšmingiausius kultūros ir meno darbus, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių kūrėjų bendruomenės sukurtus per pastaruosius septynerius metus, taip pat ilgametį kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną.

Pretendentus atrenka Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, premijos skiriamos Vyriausybės sprendimu. Jos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam jo nariui. Premijos dydis siekia 44 tūkst. 200 litų.

Metai Laureatai Profesija (veikla)
1997 Petras Dirgėla Rašytojas
Vytautas Kalinauskas Dailininkas
Regina Maciūtė Dailininkė
Kęstutis Pempė Architektas
Gytis Ramunis Architektas
1998 Juozas Aputis Rašytojas
Algirdas Budrys Klarnetininkas
Juzefa Čeičytė Dailininkė
Leonardas Gutauskas Rašytojas ir dailininkas
Marija Matušakaitė Menotyrininkė
Leonardas Zelčius Aktorius
Gintautėlė Laimutė Baginskienė Dailininkė
Feliksas Romualdas Bajoras Kompozitorius
Onė Baliukonytė Poetė
Saulius Sondeckis Dirigentas
Rūta Staniliūnaitė Aktorė
Antanas Sutkus Fotomenininkas
1999 Eglė Gabrėnaitė Aktorė
Romualdas Granauskas Rašytojas
Zita Kelmickaitė Muzikologė
Eugenijus Miliūnas Architektas
Nijolė Vilutytė Dailininkė
Stanislovas Žvirgždas Fotomenininkas
2002 Alfonsas Budvytis Fotomenininkas
Vytautas Paukštė Aktorius
Aloyzas Stasiulevičius Dailininkas
Valentinas Sventickas Rašytojas
Algirdas Vizgirda Fleitininkas
2003 Algimantas Aleksandravičius Fotomenininkas
Ramutis Balčiūnas Dirigentas
Vytautas Ciplijauskas Dailininkas
Rimantas Dichavičius Dailininkas
Vytautas Laurušas Kompozitorius
Vytautas Martinkus Rašytojas
Algimantas Nasvytis Architektas
Vytautas Nasvytis Architektas
Svajonė Stanikienė Menininkė
Paulius Stanikas Menininkas
Dalia Tamuliavičiūtė Režisierė
Vladas Vildžiūnas Skulptorius
2004 Juozas Adomonis Dailininkas
Henrikas Algis Čigriejus Rašytojas
Almantas Grikevičius Kino režisierius
Vanda Juknaitė Rašytoja
Virgilijus Noreika Dainininkas
Jonas Romualdas Rakauskas Fotomenininkas
Adasa Skliutauskaitė Dailininkė
Rimtautas Šilinis Kino režisierius
Juozas Rimas Obojininkas
Eglė Valiūtė Dailininkė
2006 Gražina Balandytė Čigienė Aktorė
Algimantas Baltakis Poetas
Romualdas Budrys Muziejininkas
Vitalijas Butyrinas Fotomenininkas
Vytautas Grigolis Aktorius
Irena Teresė Guobienė Dailininkė
Eugenijus Ignatavičius Rašytojas
Eduardas Kaniava Dainininkas
Judita Leitaitė Dainininkė
Giedrius Kuprevičius Kompozitorius
Mūza Rubackytė Pianistė
Vytautas Viržonis Dirigentas
Arūnas Žebriūnas

Kino režisierius
2007 Jonas Arčikauskas Dailininkas Scenografas
Janė Bilotienė Restauratorė
Gediminas Girdvainis Aktorius
Rimgaudas Antanas Karvelis Aktorius
Aldona Keturakienė Dailininkė
Danielius Mušinskas Rašytojas
Sigitas Narbutas Literatūrologas
Paulius Romualdas Normantas Fotografas
Veronika Liusė Povilionienė Dainininkė
Stasys Povilaitis Dainininkas
Tomas Sakalauskas Rašytojas
Bronius Savukynas Kalbininkas
Leopoldas Surgailis Dailininkas
Gražina Urbonaitė Aktorė
Algimantas Zurba Rašytojas
2008 Algirdas Jonas Ambrazas Muzikologas
Mina Babenskienė Dailininkė
Algimantas Antanas Bražinskas Kompozitorius
Vytautas Jurgis Bubnys Rašytojas
Kostas Dereškevičius Dailininkas
Leopoldas Mykolas Digrys Vargonininkas
Birūta Komskienė Choreografė
Ingrida Korsakaitė Menotyrininkė
VitalijusMazūras Režisierius dailininkas
Eugenijus Paulauskas Smuikininkas
Pranas Piaulokas Aktorius
Vaclovui Straukas Fotomenininkas
2009 Irena Aleksaitė Teatrologė
Jurgis Gaižauskas Kompozitorius
Petras Gediminas Isokas Rašytojas
Nelė Klimienė Aktorė
Vytautas Landsbergis Rašytojas, kino ir teatro režisierius
Bronius Leonavičius Dailininkas
Sofija Liugailienė Dailininkė monumentalistė
Gražina Marija Martinaitienė Menotyrininkė
Genorata Razmienė Dailininkė Tekstilininkė
Irena Vabalienė Dailininkė Tekstilininkė
Mindaugas Skudutis Tapytojas
Birutė Vainiūnaitė Pianistė
Antanas Žukauskas Skulptorius
2010 Algimantas Anicetas Bučys Rašytojas
Rimantas Driežis Lėlių teatro dailininkas ir režisierius
Viktoras Gerulaitis Muzikologas
Marijonas Giedrys Kino režisierius
Aidas Giniotis Teatro režisierius
Eduardas Juchnevičius Dailininkas
Jakovas Grigorijus Kanovičius Rašytojas
Marija Vida Krakauskaitė Muzikologė
Jonas Minkevičius Architektas
Vytautas Miškinis Dirigentas
Rimaldas Vikšraitis Fotomenininkas
Janina Grasilda Žilytė Dailininkė
2011 Algirdas Bosas Skulptorius
Algimantas Černiauskas Fotomenininkas
Mindaugas Černiauskas Fotomenininkas
Sigitas Jakubauskas Aktorius
Giedrius Kazimierėnas Dailininkas
Liubomiras Laucevičius Aktorius
Algimantas Aleksandras Mikuta Rašytojas
Česlovas Radžiūnas Choro dirigentas
Kostancija Gražina Remeikaitė Dailininkė
Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė Muzikologė
Dalia Emilija Staškevičienė Vertėja
Jūratė Stauskaitė Dailininkė
Jonas Tamulionis Kompozitorius
2012 Bernardas Aleknavičius Fotožurnalistas, kraštotyrininkas
Nijolė Angelė Baužytė Žurnalistė
Rytas Jakimavičius Keramikos Dailininkas
Laimantas Jonušys Vertėjas
Kauno styginių kvartetas:
Karolina Beinarytė
Dalia Terminaitė
Eglė Lapinskė
Saulius Bartulis
Muzikantai
Robertas Keturakis Poetas
Albinas Kėleris Aktorius ir režisierius
Galius Kličius Dailininkas
Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė Grafikė
Gytis Lukšas Kino režisierius
Vytautas Rubavičius Kultūros tyrėjas
Antanas Šurna Teatro ir kino aktorius
2013 Juozas Matonis Kino režisierius
Vytautas Damaševičius Kino režisierius
Povilas Budrys Aktorius
Gražina Daunoravičienė Muzikologė
Gintaras Grajauskas Rašytojas
Bernardas Gytis Padegimas Režisierius
Romualdas Gražinis Chorvedys
Loreta Juodkaitė Šokėja, choreografė
Valentina Gustaitienė (Leonavičiūtė) Aktorė
Kazys Morkūnas Vitražo dailininkas
Aleksandras Ostašenkovas Fotomenininkas
Vladas Stauskas Kraštovaizdžio architektas
Biruta Stulgaitė Dailininkė
2014 Violeta Bubelytė Fotomenininkė
Liutauras Degėsis Poetas, eseistas
Algirdas Griškevičius Dailininkas
Giedrė Jankevičiūtė Dailės istorikė ir kritikė
Sandra Janušaitė-Iljoitienė Operos solistė
Olga Konošenko Baleto artistė
Margarita Matulytė Muziejininkė
Živilė Pipinytė Kino kritikė
Algimantas Vincentas Raudonikis Kompozitorius
Arvydas Šaltenis Tapytojas
Henrikas Vancevičius Režisierius
Veronika Vitaitė Pianistė
2015 Darius Meškauskas Aktorius 
Gražina Bernotienė Architektė
Juozas Galkus Dailininkas ir pedagogas
Rūta Gaidamavičiūtė Muzikologė
Algirdas Ničius Kino dailininkas
Arūnas Baltėnas Fotomenininkas
Laima Surgailienė Dailės istorikė ir kritikė
Kęstutis Urba Lituanistas, bibliotekininkas
Marija Nijolė Tumėnienė Dailės istorikė
Stasys Jonauskas Poetas
Irena Veisaitė Teatrologė, kultūros veikėja
„FortVio“ (Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė-Petrikienė, Povilas Jacunskas) Fortepijoninis trio