Vergroot contrast

Wet bescherming persoonsgegevens

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht.

De Wbp regelt ook de taken en bevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

Belangrijkste bepalingen Wbp

De belangrijkste bepalingen uit de Wbp over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn als volgt samen te vatten:

  • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
  • De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

Melden van gegevensverwerkingen

Op grond van de Wbp zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken, verplicht dit te melden bij het CBP.

Functionaris voor de gegevensbescherming

(Branche)organisaties kunnen ook een eigen, interne toezichthouder aanstellen. Dit is de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Bij organisaties met een FG stelt het CBP zich terughoudend op als toezichthouder.

Toelichting

Een toelichting op de Wbp is te vinden in:

Gerelateerde wet- en regelgeving