O Uczelni

Historia

 • 1918

  Jest rok 1918. W świeżo oswobodzonej spod zaborów, suwerennej politycznie Polsce zaczyna rozwijać się handel, umacnia się gospodarka. Korzystna koniunktura na rynkach światowych pozwala na dynamiczny rozkwit Wielkopolski. Pojawia się potrzeba powołania do życia placówki przygotowującej teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowanych urzędników mających zasilić przemysł, handel oraz usługi. W plan uruchomienia ośrodka dydaktycznego i naukowego o charakterze szkoły wyższej angażują się prominenci wielkopolskiego świata gospodarczego.

  Zdjęcie, źródło: ze zbiorów Biblioteki Głównej UEP
 • 1925

  W lipcu 1925 r., dzięki staraniom Izby Przemysłowo-Handlowej i Kuratorium Okręgu Poznańskiego powzięta zostaje uchwała o utworzeniu szkoły wyższej o profilu handlowym. Rozpoczynają się prace nad statutem i określeniem ramowego planu nauczania. Za wzór wyjściowy służą podobne plany i założenia organizacyjne wyższych szkół handlowych w Europie i Ameryce. Drogą konkursu wyłoniony zostaje dyrektor uczelni – prof. dr hab. Leonard Glabisz, postać cechująca się ponadprzeciętną witalnością, animator rozwoju szkoły. 


  Zdjęcie, źródło: ze zbiorów Biblioteki Głównej UEP

 • 1926

  12 października 1926 r. odbywa się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W niedużej, trzypiętrowej, zdobionej secesyjną ornamentyką kamienicy przy al. Marcinkowskiego 3 rozpoczynają się pierwsze zajęcia. Jest to szkoła prywatna, oferująca trzyletni program nauczania, bez prawa nadawania tytułów naukowych. 


  Zdjęcie, źródło: ze zbiorów Biblioteki Głównej UEP

 • 1938

  Założyciele szkoły nie ustają w wysiłkach, aby nadać WSH status akademii. Podejmowane są starania o rozszerzenie bazy materialnej, pozyskanie wymaganej liczby samodzielnej kadry naukowej oraz o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia magistra. Zabiegi te kończą się sukcesem i w październiku 1938 r. WSH zostaje przemianowana na Akademię Handlową.

  W międzyczasie w samym sercu Poznania, na otrzymanym od państwa gruncie stanowiącym niegdyś fosę okalającą pruskie mury obronne, staje nowy gmach Uczelni. Jest to okazała budowla, z rozplanowanymi z rozmachem korytarzami i fasadą zdobioną ośmioma strzelistymi kolumnami. Po dziś dzień Gmach Główny Uniwersytetu przydaje splendoru jednej z centralnych ulic Poznania – alei Niepodległości. 


 • 1945

  Wybuch II Wojny Światowej zawiesza działalność Uczelni. Jednak już w 1945 r. jej mury zapełniają się studentami. W tymże roku zainicjowana zostaje organizacyjno-naukowa ekspansja placówki.

 • 1946

  W 1946 r. rozpoczyna działalność Oddział Akademii Handlowej w Szczecinie, będący pierwszą uczelnią wyższą na terenach Pomorza Zachodniego.
 • 1950

  Nowa koniunktura gospodarcza odrzuca doktrynalnie własność prywatną – w 1950 r. Uczelnia zostaje upaństwowiona i przemianowana na Wyższą Szkołę Ekonomiczną.
 • 1974

  W 1974 r. otrzymuje nazwę „Akademia Ekonomiczna” z jednoczesnym uposażeniem w prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
 • 1990-2000

  Lata 90. przynoszą gruntowne przemiany ustrojowe. Nastaje gospodarka rynkowa, ponownie możliwy staje się swobodny przepływ dóbr i towarów, następuje powrót do orientacji na zysk oraz dbałości o efektywne zarządzanie zasobami. O powodzeniu przedsiębiorstwa zaczyna decydować umiejętność trafnego odczytu tendencji popytu, sprawnego monitorowania kondycji finansowej firmy i otoczenia oraz zdolność wyboru właściwych kierunków rozwojowych. W odpowiedzi na dokonujące się zmiany poznańska Akademia Ekonomiczna wychodzi z nowoczesnym, opartym na różnorodności specjalności i form nauczania programem kształcenia. Na wszystkich szczeblach kształcenia zostają wprowadzone całkowicie nowe plany i programy studiów, a organizacja toku studiów zbliża się do tutoralnego systemu obowiązującego w uczelniach zachodnich. Szybko przyrasta liczba samodzielnych pracowników naukowych, nawiązana zostaje współpraca z wieloma ośrodkami zagranicznymi.
 • 2002

  W odpowiedzi na zwiększającą się liczbę studentów oraz zapotrzebowanie na coraz bardziej nowoczesne sale rozpoczęto starania o wybudowanie nowego obiektu. W 2002 r. przekazano Uczelni nieruchomość o łącznej powierzchni gruntu 2761 m2 przy ul. Towarowej 55. W 2003 r. rozpisano konkurs na projekt nowego budynku Uczelni, który początkowo nosił nazwę Centrum Edukacji Europejskiej. Do konkursu na koncepcję architektoniczną budowy zakwalifikowało się aż 53 uczestników. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego projekt obiektu wykonało Autorskie Studio Architektury „ATRIUM” – Marian Urbański z Poznania. Nazwa budynku uległa zmianie na Centrum Edukacji Usług Elektronicznych. W obiekcie znajdzie siedzibę Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP z katedrami: Ekonomii Matematycznej, Informatyki Ekonomicznej, Logistyki Międzynarodowej, Technologii Informacyjnych
 • 2006

  W 2006 r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, zgodnie z wytycznymi procesu bolońskiego i założeniami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, wprowadza trójstopniowy system nauczania. Równolegle rozwija i umacnia swój potencjał naukowy, uzyskując sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.
 • 2008

  27 grudnia 2008 r. Uczelnia otrzymała formalnie status uniwersytetu i swoją ostateczną nazwę – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Obecnie

  Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest placówką naukowo-dydaktyczną o bogatej tradycji kształcenia i silnym zapleczu naukowym, posiada również renomę prężnego ośrodka analiz gospodarczych. Jako uczelnia o profilu ekonomicznym rozwija wszystkie formy kształcenia akademickiego, dba o wysoki poziom badań naukowych, przewodniczy licznym ekspertyzom ekonomicznym i wdrożeniom nowatorskich projektów, a także nieustannie pogłębia współpracę z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.