Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend op 01-01-2011


 • Wet van 17 mei 2010 tot invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 • Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba overeengekomen is dat zij als openbare lichamen een staatsrechtelijke positie krijgen binnen het Nederlandse staatsbestel en het in verband hiermee wenselijk is wettelijke regels te stellen over het in deze openbare lichamen toepasselijke recht, alsmede enkele andere voorzieningen te treffen van overgangsrechtelijke aard;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 • Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 • Artikel 1

  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

 • Hoofdstuk 2. Het toepasselijke recht

 • Artikel 2

  • 1. In de openbare lichamen zijn de doorlopende teksten van de in de bijlage bij deze wet genoemde Nederlands-Antilliaanse regelingen, zoals deze bij besluit van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2010 zijn vastgesteld en ter inzage zijn gelegd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling van toepassing overeenkomstig de status die de bijlage vermeldt. De regelingen worden in hun aldus verkregen status aangehaald op de wijze die de bijlage vermeldt.

  • 2. Andere wettelijke regelingen dan die, bedoeld in het eerste lid, zijn in de openbare lichamen alleen van toepassing voor zover:

   • a. dit bij wettelijk voorschrift is bepaald;

   • b. op andere wijze onmiskenbaar uit enig wettelijk voorschrift volgt dat die wettelijke voorschriften in de openbare lichamen van toepassing zijn.

  • 3. Het tweede lid laat onverlet de toepasselijkheid in de openbare lichamen van wettelijke regelingen die buiten het Europese deel van Nederland werking kunnen hebben.

  • 4. Voorzieningen van overgangsrechtelijke aard die zijn vastgesteld ten aanzien van de in de bijlage genoemde regelingen blijven van toepassing, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • Artikel 3

  • 1. De Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van hoofdstuk 9, is niet van toepassing op besluiten en handelingen van bestuursorganen die hun zetel hebben in het Europese deel van Nederland, ter uitvoering van:

   • a. een wettelijke regeling die uitsluitend in de openbare lichamen van toepassing is;

   • b. een wettelijke regeling die op grond van artikel 2, tweede lid, mede van toepassing is in de openbare lichamen, voor zover het besluit of de handeling gericht is tot een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die ten tijde van het nemen van het besluit of het verrichten van de handeling ingezetene is van onderscheidenlijk gevestigd is in de openbare lichamen.

  • 2. De hoofdstukken 6 tot en met 8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op besluiten en handelingen van bestuursorganen die hun zetel hebben in het Europese deel van Nederland, ter uitvoering van een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 2, derde lid, voor zover het desbetreffende besluit of de handeling gericht is tot een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die ten tijde van het nemen van het besluit of het verrichten van de handeling ingezetene is van onderscheidenlijk gevestigd is in de openbare lichamen.

  • 4. In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, is de Wet administratieve rechtspraak BES van toepassing voor zover sprake is van een beschikking in de zin van die wet.

  • 5. Indien een beroepschrift tegen een beschikking op grond van een wettelijke regeling als bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij een onbevoegde administratieve rechter, wordt het, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het bevoegde orgaan, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de afzender. Artikel 6:15, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

  • 6. Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten en handelingen ten aanzien van ambtenaren als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, die hun werkzaamheden verrichten in de openbare lichamen.

  • 7. Het eerste en tweede lid zijn evenmin van toepassing op de heffing en inning van belastingen of van rechten bij invoer.

 • Artikel 4

  Indien in een wettelijk voorschrift dat niet ingevolge artikel 2, eerste of tweede lid, van toepassing is in de openbare lichamen, onderscheid wordt gemaakt tussen het land Nederland en de andere landen van het Koninkrijk, wordt, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, onder «Nederland» verstaan het Europese deel van Nederland en worden de openbare lichamen gelijkgesteld met andere landen van het Koninkrijk.

 • Hoofdstuk 2a. Publiekrechtelijke rechtsgevolgen huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • Artikel 4a

  In wettelijke regelingen en voorschriften zoals deze van toepassing zijn in de openbare lichamen wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien van de publiekrechtelijke rechtsgevolgen van huwelijken of geregistreerd partnerschappen voltrokken op grond van het in het Europese deel van Nederland geldende Burgerlijk Wetboek, en huwelijken, gesloten op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES in een van de openbare lichamen.

 • Hoofdstuk 2b. De taal in het bestuurlijk verkeer

 • § 1. Algemene bepalingen

 • Artikel 4b
  • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op:

   • a. de eilandsraden en de bestuursorganen van de openbare lichamen;

   • b. de Rijksvertegenwoordiger;

   • c. personen die in de openbare lichamen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de centrale overheid.

  • 2. In dit hoofdstuk worden onder «de organen van de openbare lichamen» en «de Rijksvertegenwoordiger» mede begrepen de onder hun onderscheidenlijk zijn verantwoordelijkheid werkzame personen.

 • Artikel 4c
  • 1. De in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen gebruiken de Nederlandse taal, tenzij bij of krachtens dit hoofdstuk anders is bepaald.

  • 2. Zij kunnen een andere taal gebruiken dan bij of krachtens dit hoofdstuk is bepaald, indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.

 • § 2. Het bestuurlijk verkeer tussen de overheid en particulieren

 • Artikel 4d
  • 1. Een ieder kan de Nederlandse taal gebruiken in het verkeer met de in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen.

  • 2. Een ieder kan:

   • a. het Papiaments gebruiken in het verkeer met de organen van het openbaar lichaam Bonaire;

   • b. het Engels gebruiken in het verkeer met de organen van het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba.

  • 3. Een ieder kan het Papiaments ofwel het Engels gebruiken in het verkeer met de Rijksvertegenwoordiger en met personen die in de openbare lichamen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de centrale overheid.

  • 4. Het tweede en derde lid gelden niet, indien het orgaan of de persoon heeft verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond, dat het gebruik van het Papiaments of het Engels tot een onevenredige belasting van het bestuurlijk verkeer zou leiden.

 • Artikel 4e
  • 1. De organen van het openbaar lichaam Bonaire kunnen in het mondeling verkeer met een ieder het Papiaments gebruiken.

  • 2. De organen van het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba kunnen in het mondeling verkeer met een ieder het Engels gebruiken.

  • 3. De Rijksvertegenwoordiger en personen die in de openbare lichamen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de centrale overheid kunnen in het mondeling verkeer met een ieder het Papiaments en het Engels gebruiken indien de wederpartij hierom heeft verzocht.

  • 4. Het eerste en tweede lid gelden niet, indien de wederpartij heeft verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond, dat het gebruik van het Papiaments of het Engels tot een onbevredigend verloop van het mondeling verkeer zou leiden.

 • § 3. Het bestuurlijk verkeer bij de overheden en tussen hen onderling

 • Artikel 4f
  • 1. De in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen maken in hun onderling schriftelijk verkeer en in het schriftelijke verkeer met in het Europese deel van Nederland gevestigde organen alleen gebruik van het Nederlands.

  • 2. Indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad kunnen in afwijking van het eerste lid:

   • a. de organen van het openbare lichaam Bonaire in hun onderling schriftelijk verkeer het Papiaments gebruiken;

   • b. de organen van de openbare lichamen Sint Eustatius of Saba in hun onderling schriftelijk verkeer het Engels gebruiken.

  • 3. De in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen kunnen in hun onderling mondeling verkeer alleen gebruik van het Papiaments ofwel het Engels maken indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.

 • Artikel 4g
  • 1. Een ieder kan in vergaderingen van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire dan wel van het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba het Papiaments onderscheidenlijk het Engels gebruiken.

  • 2. Hetgeen in het Papiaments dan wel in het Engels is gezegd, wordt in het Papiaments onderscheidenlijk het Engels genotuleerd.

 • § 4. Bijzondere bepalingen inzake schriftelijke stukken van de overheid

 • Artikel 4h

  Onverminderd artikel 4f kan:

  • a. de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire dan wel van het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba bij eilandsverordening regels stellen over het gebruik van het Papiaments onderscheidenlijk het Engels in schriftelijke stukken;

  • b. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Rijksvertegenwoordiger regels stellen over het gebruik van het Papiaments ofwel het Engels in schriftelijke stukken;

  • c. Onze Minister wie het aangaat voor personen die in de openbare lichamen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de centrale overheid, regels stellen over het gebruik van het Papiaments ofwel het Engels in schriftelijke stukken.

 • Artikel 4i
  • 1. Indien een schriftelijk stuk in het Papiaments ofwel het Engels is opgesteld, verstrekken de in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen daarvan op verzoek van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die ingezetene is van of gevestigd is in de openbare lichamen een vertaling in de Nederlandse taal, tenzij het verstrekken tot een onevenredige belasting van het bestuurlijk verkeer zou leiden.

  • 2. Het orgaan of de persoon kan voor het vertalen een vergoeding van ten hoogste de kosten verlangen.

  • 3. Voor het vertalen kan geen vergoeding worden verlangd, indien het schriftelijk stuk:

   • a. de notulen van de vergadering van de eilandsraad inhoudt, en het belang van de verzoeker rechtstreeks bij het genotuleerde is betrokken, dan wel de notulen van de vergadering van de eilandsraad inhoudt, en de vaststelling van een eilandsverordening of beleidsregels betreft, of

   • b. een besluit of andere handeling inhoudt waarbij de verzoeker belanghebbende is.

 • Artikel 4j
  • 1. Een schriftelijk stuk in het Papiaments of in het Engels wordt tevens in de Nederlandse taal opgesteld, indien het:

   • a. algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels inhoudt, of

   • b. is opgesteld ter directe voorbereiding van de onder a genoemde voorschriften of regels.

  • 2. De bekendmaking, mededeling of terinzagelegging van een schriftelijk stuk als bedoeld in het eerste lid geschiedt in ieder geval ook in de Nederlandse taal, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat.

 • Hoofdstuk 3. Vonnissen en akten

 • Artikel 5

  Vonnissen, door de rechter in het Europese deel van Nederland of in de openbare lichamen gewezen, en bevelen door hem uitgevaardigd, alsmede grossen van authentieke akten, aldaar verleden, kunnen overal in Nederland worden ten uitvoer gelegd, met inachtneming van de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op de plaats waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen dienaangaande en over de erkenning van vonnissen, bevelen en authentieke akten van andere landen nadere regels worden gegeven.

 • Hoofdstuk 4. Algemeen overgangsrecht

 • Artikel 6

  • 1. Indien de bevoegdheid van een Nederlands-Antilliaans bestuursorgaan tot het nemen van beslissingen in verband met de overgang van de eilandgebieden naar de status van openbaar lichaam binnen het Nederlandse staatsbestel is overgegaan op een Nederlands bestuursorgaan, worden beslissingen die op grond van die bevoegdheid vóór het tijdstip van transitie zijn genomen, gelijkgesteld met beslissingen die zijn genomen door het vanaf het tijdstip van transitie bevoegde Nederlandse bestuursorgaan.

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op besluiten, houdende vaststelling van een eilandsverordening of eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen.

  • 3. Meldingen en kennisgevingen aan bestuursorganen, die vóór het tijdstip van transitie zijn gedaan ter voldoening aan een Nederlands-Antilliaans wettelijk voorschrift, worden, voor zover zodanige melding of kennisgeving ook is vereist op grond van een ingevolge artikel 2, eerste lid, in de openbare lichamen geldend wettelijk voorschrift, gelijkgesteld met een melding of kennisgeving ter voldoening aan dat in de openbare lichamen geldende voorschrift

  • 4. Indien tot het nemen van een beschikking vóór het tijdstip van transitie een Nederlands-Antilliaans bestuursorgaan bevoegd is en vanaf dat tijdstip een Nederlands bestuursorgaan, wordt

   • a. een aanvraag die vóór dat tijdstip is ingediend, behandeld door het vanaf dat tijdstip bevoegde bestuursorgaan;

   • b. de behandeling van een vóór dat tijdstip bij het bestuursorgaan van het eilandgebied onderscheidenlijk een ander bestuursorgaan van het land Nederlandse Antillen gemaakt bezwaar of ingesteld beroep, voortgezet door het vanaf dat tijdstip bevoegde bestuursorgaan.

  • 5. Met ingang van het tijdstip van transitie zijn de ambtenaren en werklieden die tot dat tijdstip in dienst waren van de onderscheiden eilandgebieden van rechtswege aangesteld als ambtenaar onderscheidenlijk werkman in dienst van de onderscheiden openbare lichamen met een rechtspositie die gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold bij het eilandgebied.

 • Artikel 7

  Onverminderd de artikelen 215 en 216 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, worden eilandsverordeningen en eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die door de eilandsraad, onderscheidenlijk het bestuurscollege van een eilandgebied zijn vastgesteld ten behoeve van een openbaar lichaam, met ingang van het tijdstip van transitie aangemerkt als door de eilandsraad onderscheidenlijk het bestuurscollege van het desbetreffende openbaar lichaam vastgestelde eilandsverordeningen onderscheidenlijk eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen.

 • Artikel 8

  • 1. Indien een strafbaar feit vóór het tijdstip van transitie is begaan, worden de strafbepalingen toegepast die gelden op het tijdstip van transitie, tenzij de strafbepalingen die golden op het tijdstip waarop het feit is begaan, voor de verdachte gunstiger zijn.

  • 2. Bepalingen over strafverzwaring, ingeval van herhaling van strafbare feiten, worden toegepast ook indien de vroegere veroordeling wegens een soortgelijk feit of de vrijwillige betaling van de geldboete vóór het tijdstip van transitie heeft plaatsgevonden.

 • Artikel 9

  • 1. Indien voor het tijdstip van transitie in een strafzaak een dagvaarding in eerste aanleg is uitgebracht, wordt het strafprocesrecht toegepast dat gold op het tijdstip van het uitbrengen van die dagvaarding.

  • 2. Indien voor het tijdstip van transitie strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en vóór het tijdstip van transitie geen dagvaarding in eerste aanleg is uitgebracht, wordt dit onderzoek geacht te hebben plaatsgevonden op basis van het strafprocesrecht dat geldt op het tijdstip van transitie.

 • Artikel 10

  Op vragen van overgangsrecht waartoe, als gevolg van invoering van deze wet en de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de aanpassing van wetgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong op het terrein van het privaatrecht aanleiding geeft, zijn de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte, van overeenkomstige toepassing.

 • Artikel 11

  • 1. Ten aanzien van rechten en verplichtingen naar burgerlijk recht van de eilandgebieden treden de openbare lichamen op het tijdstip van transitie voor de eilandgebieden in de plaats.

  • 2. Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij een eilandgebied betrokken was, worden met ingang van het tijdstip van transitie voortgezet door of tegen het desbetreffende openbaar lichaam, voor zover dat openbaar lichaam op grond van het eerste lid in de plaats treedt voor dat eilandgebied. Ten aanzien van de rechtsgedingen is de elfde afdeling van titel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES van overeenkomstige toepassing.

 • Artikel 12

  Op de dag voor het tijdstip van transitie bestaande rechten, gebaseerd op wettelijke regelingen die op het tijdstip van transitie hun rechtskracht verliezen, kunnen daarna geldend worden gemaakt, indien de redelijkheid en billijkheid dit vorderen.

 • Artikel 13

  Indien in regelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sprake is van een bevoegdheid tot het vaststellen van een eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, komt deze bevoegdheid toe aan de bestuurscolleges van de openbare lichamen.

 • Hoofdstuk 5. Toepassing noodbevoegdheden buiten een noodtoestand in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 • Artikel 14

  De bepalingen die voorkomen op de bij de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden behorende lijst A zijn van overeenkomstige toepassing in de openbare lichamen, voor zover deze bepalingen niet reeds van toepassing zijn in de openbare lichamen, met dien verstande dat telkens in die bepalingen wordt gelezen voor:

  • a. «burgemeester»: gezaghebber;

  • b. «Onze Commissaris van de Koning», «Onze Commissaris in de provincie» en «Onze commissaris in de provincie»: de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • Artikel 15

  • 2. Indien een koninklijk besluit als bedoeld in het eerste lid is vastgesteld, wordt onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer gezonden omtrent het voortduren van de werking van de bij dat besluit in werking gestelde bepalingen.

  • 3. Wordt het voorstel van wet door de Staten-Generaal verworpen, dan worden bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de bepalingen die ingevolge het eerste lid in werking zijn gesteld, onverwijld buiten werking gesteld.

  • 4. Bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, worden bepalingen die ingevolge het eerste lid in werking zijn gesteld, buiten werking gesteld, zodra de omstandigheden dit naar Ons oordeel toelaten.

  • 5. Een koninklijk besluit als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid, wordt op de daarin te bepalen wijze bekendgemaakt. Het treedt in werking terstond na de bekendmaking. Het besluit wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.

 • Artikel 16

  Indien in een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 15 voor de openbare lichamen gezamenlijk of ieder afzonderlijk één of meerdere bepalingen in werking worden gesteld, kunnen hiermee samenhangende in een koninklijk besluit aan te wijzen bepalingen bij dat besluit van overeenkomstige toepassing worden verklaard in de openbare lichamen.

 • Artikel 17

  Onze Minister wie het aangaat kan aan de gezaghebber of de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba mandaat verlenen tot het uitoefenen in de openbare lichamen van de bevoegdheden die zijn opgenomen in op grond van artikel 15 in werking gestelde artikelen.

 • Hoofdstuk 6. Delegatiegrondslagen

 • § 1. Minister voor Jeugd en Gezin

 • Artikel 18.1
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent jeugdzorg in de openbare lichamen, met inbegrip van de toegang, het aanbod, de bekostiging en een bijdrage in de kosten van de jeugdzorg.

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister voor Jeugd en Gezin.

 • § 2. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Artikel 18.2.1
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het voorkomen en bestrijden van een besmettelijke dierziekte.

  • 2. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op:

   • a. het melden van een verdenking van of een besmetting met een besmettelijke dierziekte;

   • b. een verplichting tot het laten doen of het dulden van onderzoek;

   • c. een verplichting tot het behandelen;

   • d. een verbod op het vervoeren en verplaatsen;

   • e. een verplichting tot het doden van dieren of het onschadelijk maken van producten van dierlijke oorsprong, alsmede van andere producten en voorwerpen die dragers van smetstof kunnen zijn.

 • Artikel 18.2.2
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het invoeren en doorvoeren van dieren, producten van dierlijke oorsprong, alsmede van andere producten en voorwerpen die dragers van smetstof kunnen zijn.

  • 2. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op:

   • a. een verbod op het invoeren of doorvoeren van de in het eerste lid bedoelde dieren, producten of voorwerpen;

   • b. de eisen waaraan de in het eerste lid bedoelde dieren, producten of voorwerpen aan moeten voldoen;

   • c. de afkomst van de in het eerste lid bedoelde dieren, producten of voorwerpen;

   • d. het aanmelden van het voornemen en de toestemming om de in het eerste lid bedoelde dieren, producten of voorwerpen in te voeren.

   • e. de documenten die de in het eerste lid bedoelde dieren, producten of voorwerpen vergezellen of worden overgelegd;

   • f. de omtrent de in het eerste lid bedoelde dieren, producten of voorwerpen bij te houden en over te leggen gegevens;

   • g. de bij de in het eerste lid bedoelde dieren, producten of voorwerpen te verrichten onderzoeken en controles of het plaatsen in tijdelijke afzondering.

 • Artikel 18.2.3
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de identificatie en registratie van dieren behorende tot bij die maatregel aangewezen diersoorten of diercategorieën.

  • 2. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op:

   • a. de verplichting tot identificatie;

   • b. de hoedanigheid van de identificatiemiddelen;

   • c. de gegevens die in of op de identificatiemiddelen worden vermeld of vastgelegd;

   • d. het moment van aanbrengen van identificatiemiddelen;

   • e. de wijze waarop en het document waarin gegevens met betrekking tot de identificatie van dieren worden vastgelegd;

   • f. de plaats waar en wijze waarop de dieren worden gehouden;

   • g. de wijze waarop wordt omgegaan met ongemerkte dieren;

   • h. het heffen van een vergoeding van kosten.

 • Artikel 18.2.4
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het doden van dieren en de productie van vlees na het slachten van dieren.

  • 2. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op:

   • a. het aanmelden van het voornemen en de toestemming om dieren te slachten;

   • b. de wijze waarop dieren worden geslacht;

   • c. de situaties waarin dieren kunnen worden geslacht;

   • d. de plaats waar dieren worden geslacht en verwerkt en de toegang tot deze plaats;

   • e. de inrichting, uitvoering en vormgeving van ruimten waar dieren worden geslacht en verwerkt, waaronder de aanwezige voorzieningen;

   • f. de personen die vlees bewerken, of daarbij betrokken zijn;

   • g. voorwaarden waaronder vlees geschikt is voor menselijke consumptie;

   • h. de keuring van dieren;

   • i. het merken van dieren;

   • j. de inbeslagname of vernietiging van dode dieren of delen daarvan;

   • k. de opslag en het vervoer van vlees;

   • l. het bewerken en verwerken van vlees;

   • m. de verpakking en de verkoop van vlees;

   • n. het bijhouden en overleggen van gegevens.

 • Artikel 18.2.4a

  Voor de toepassing van de artikelen 18.2.4b, 18.2.4c, 18.2.4d en 18.2.4e wordt verstaan onder:

  • a. «directeur»: directeur van de Plantenziektenkundige Dienst alsmede de ambtenaar die hem vervangt;

  • b. «schadelijke organismen»: voor planten of plantaardige producten schadelijke organismen van dierlijke of plantaardige aard, alsmede virussen, mycoplasma’s, viroïden, rickettsia’s of andere ziekteverwekkers;

  • c. «planten»: levende planten en levende delen van planten, met inbegrip van verse vruchten en zaden;

  • d. «plantaardige producten»: voortbrengselen van plantaardige oorsprong die niet verwerkt zijn of die slechts een eenvoudige bewerking hebben ondergaan, voor zover het geen planten betreft;

  • e. «verhandelen»: verkopen, te koop aanbieden of afleveren alsmede met het oog daarop voorhanden of in voorraad hebben;

  • f. «invoeren»: brengen binnen de eilandgebieden;

  • g. «uitvoeren»: brengen buiten de eilandgebieden;

  • h. «telen»: brengen of houden van planten in grond of in een ander cultuurmedium.

 • Artikel 18.2.4b
  • 1. Ter voorkoming van het optreden en van de verbreiding van schadelijke organismen, kan Onze Minister de in- en uitvoer van schadelijke organismen, van planten of plantaardige producten, van grond of andere cultuurmedia en van voor planten of plantaardige producten gebruikt verpakkingsmateriaal verbieden of regels stellen waaraan voor, bij of na de invoer, onderscheidenlijk voor of bij de uitvoer moet worden voldaan.

  • 2. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen onder meer betrekking hebben op:

   • a. de eisen waaraan de aldaar genoemde zaken moeten voldoen;

   • b. het aanmelden van het voornemen tot invoer, onderscheidenlijk uitvoer;

   • c. het te verrichten onderzoek;

   • d. het in tijdelijke afzondering houden;

   • e. de plaats van bestemming en het gebruiksdoel;

   • f. het vervoer naar de plaats waar het onderzoek of de tijdelijke afzondering zal geschieden, naar de plaats van bestemming, dan wel naar de plaats van weder uitvoer;

   • g. de reiniging en ontsmetting van ruimten waarin ingevoerde zaken, genoemd in het eerste lid, zijn opgeslagen geweest, van transportmiddelen waarmee die zaken zijn vervoerd of verplaatst en van voorwerpen die bij de opslag, het vervoer of de verplaatsing zijn gebruikt.

  • 3. De directeur is bevoegd, ter voorkoming van het optreden en van de verbreiding van schadelijke organismen, de in- en uitvoer van een zending, geheel of ten dele bestaande uit schadelijke organismen, planten, plantaardige producten, grond of andere cultuurmedia, of uit voor planten of plantaardige producten gebruikt verpakkingsmateriaal, te verbieden of voorschriften te geven waaraan voor, bij of na de invoer, onderscheidenlijk voor of bij de uitvoer van die zending moet worden voldaan.

  • 4. Een ieder wie zulks aangaat is verplicht planten, plantaardige producten, grond of andere cultuurmedia en schadelijke organismen, die op grond van het krachtens de voorgaande leden bepaalde niet hadden mogen worden ingevoerd, overeenkomstig een hem door de directeur gegeven bevel binnen de daarin gestelde termijn uit te voeren dan wel te behandelen of te vernietigen en zo nodig daartoe op de in het bevel aangegeven wijze naar een daarin bepaalde plaats te brengen.

 • Artikel 18.2.4c
  • 1. Ter voorkoming van het optreden en van de verbreiding van schadelijke organismen en ter bestrijding daarvan kunnen door Onze Minister regels worden gesteld omtrent:

   • a. het telen, oogsten en rooien van planten, het geven van een bepaalde bestemming aan planten of plantaardige producten en het kenmerken, onder verzegeling brengen, bewaren, voorhanden of in voorraad hebben, verhandelen, verplaatsen, vervoeren, bewerken, behandelen en vernietigen of anderszins onschadelijk maken van planten en plantaardige producten, daarvoor gebruikt verpakkingsmateriaal, schadelijke organismen, grond of andere cultuurmedia en resten daarvan en afval van planten en plantaardige producten;

   • b. het reinigen en ontsmetten van ruimten, installaties, transportmiddelen, werktuigen en gereedschappen en het reinigen, ontsmetten of zo nodig vernietigen van gebruikte materialen en andere voorwerpen;

   • c. het toepassen van ontsmettingsmaatregelen door personen bij het betreden of verlaten van ruimten of terreinen;

   • d. het treffen van voorzieningen in of aan ruimten;

   • e. voor de teelt van planten te gebruiken of gebruikt water;

   • f. het melden van verschijnselen van aantasting van planten of plantaardige producten door schadelijke organismen, of

   • g. andere onderwerpen, voor zover de nakoming van internationale overeenkomsten of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zulks met zich meebrengt.

  • 2. Indien een onmiddellijke voorziening geboden is, is Onze Minister bevoegd om, voor een termijn van ten hoogste vier maanden, ten aanzien van individuele gevallen voorschriften te geven betreffende hetgeen in het eerste lid is vermeld.

 • Artikel 18.2.4d

  Onze Minister is bevoegd in gevallen waarin de schade, welke het gevolg is van het toepassen van krachtens artikel 18.3.4c gegeven voorschriften, onevenredig zwaar op een of meer personen zou drukken, uit ’s Rijks schatkist een tegemoetkoming te verlenen in de geleden schade.

 • Artikel 18.2.4e

  Onze Minister kan, wanneer de toepassing van 18.2.4c tot onbillijkheden aanleiding zou geven door of vanwege de directeur op ’s Rijks kosten bepaalde maatregelen tot wering en bestrijding van schadelijke organismen doen nemen.

 • Artikel 18.2.5
  • 1. De voordracht voor een krachtens de artikelen 18.2.1 tot en met 18.2.4 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  • 2. Voor de toepassing van de artikelen in deze paragraaf wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • Artikel 18.2.6
  • 1. Onze Minister kan, voor zover het belang van de gezondheid van de mens, dieren of planten, het belang van het welzijn van dieren of het belang van het milieu zich daartegen niet verzetten, van het bepaalde krachtens deze wet vrijstelling of ontheffing verlenen.

  • 2. Aan een vrijstelling en een ontheffing kunnen voorschriften of voorwaarden worden verbonden. Zij kunnen onder beperkingen worden verleend.

 • Artikel 18.2.7
  • 2. Gedragingen in strijd met de voorschriften, gesteld krachtens de artikelen 18.2.1, 18.2.2 en 18.2.3, worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

 • Artikel 18.2.8
  • 1. Gedragingen in strijd met de voorschriften, gesteld krachtens artikel 18.2.4 zijn misdrijven.

  • 2. Gedragingen in strijd met de voorschriften, gesteld krachtens artikel 18.2.4, worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • Artikel 18.2.9
  • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze paragraaf zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren.

  • 2. Onze Minister wijst ambtenaren aan die zijn belast met onderzoek naar de aanwezigheid van besmettelijke dierziekten.

  • 4. Van een besluit als bedoeld in dit artikel wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

 • Artikel 18.2.10
  • 1. Toezichthouders zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:

   • a. alle inlichtingen te vragen;

   • b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;

   • c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen;

   • d. alle plaatsen met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner te betreden, eventueel vergezeld van door hen aangewezen personen;

   • e. vaartuigen, stilstaande voertuigen en de lading daarvan te onderzoeken.

  • 2. Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.

  • 3. Een ieder is verplicht aan de toezichthouder alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

 • Artikel 18.2.10a
  • 1. Onze Minister kan bepalen dat vergoeding van kosten wordt geheven volgens een door Onze Minister vastgesteld tarief voor in het kader van de haar opgedragen taak door de bij of krachtens artikel 18.2.9 aangewezen ambtenaren gedane onderzoekingen of verrichtingen.

  • 2. Onze Minister kan regelen stellen met betrekking tot het heffen en betalen van de vergoeding. Daarbij kan worden bepaald dat de vergoeding wordt geheven door de instelling die de onderzoekingen of verrichtingen uitvoert.

 • Artikel 18.2.11

  De artikelen 12 tot en met 35 van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES zijn van overeenkomstige toepassing.

 • § 3. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Artikel 18.3
  • 1. Personen die rechtmatig woonachtig zijn in de openbare lichamen en die niet kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan hebben onder bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te stellen voorwaarden recht op onderstand van overheidswege.

  • 2. Het recht op onderstand bestaat jegens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • 3. De onderstand en de daaraan te verbinden verplichtingen worden afgestemd op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende, alsmede op het betoonde besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, rekening houdend met het niveau van de noodzakelijke kosten van het bestaan ter plaatse.

  • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het derde lid.

  • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regels worden gesteld betreffende:

   • a. het door derden verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel en de krachtens het vierde lid gestelde regels;

   • b. het door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan derden verstrekken van gegevens waarover hij beschikt uit hoofde van de uitvoering van dit artikel en de krachtens het vierde lid gestelde regels;

   • c. het verwerken van persoonsgegevens bij de uitvoering van dit artikel en de krachtens het vierde lid gestelde regels;

   • d. het van toepassing worden van onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht bij de uitvoering van dit artikel en de krachtens het vierde lid gestelde regels.

  • 7. Terugvordering van kosten van onderstand door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bevoorrecht en volgt onmiddellijk na de vorderingen, bedoeld in artikel 288 van het Burgerlijk Wetboek BES.

  • 8. De eilandbesturen van de openbare lichamen kunnen Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorstellen doen betreffende het beleid met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

  • 9. Het ontwerp van een krachtens het eerste, vierde of vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen worden gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

 • § 4. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Artikel 18.4.1
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld op grond waarvan bij die maatregel aan te wijzen personen op de openbare lichamen tegen een daarbij te bepalen premie van rechtswege verzekerd zijn tegen de behoefte aan bij of krachtens die maatregel te bepalen zorg.

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 3. Ter zake van de kosten verbonden aan de geneeskundige verzorging als bedoeld in voornoemde algemene maatregel van bestuur is de werkgever een premie verschuldigd.

  • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport regels gesteld betreffende het verwerken van gegevens over iemands gezondheid ten behoeve van de verzekeringsadministratie en het heffen van premies.

  • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de verrekening van aanspraken krachtens dit artikel bij de vaststelling van schadevergoeding, waarop de verzekerde naar burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van een feit, dat aanleiding geeft tot het verlenen van zorg, bedoeld in dit artikel.

  • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan bepaald worden dat Onze Minister recht heeft op verhaal van kosten die zijn veroorzaakt door degene die in verband met het in lid 5 bedoelde feit jegens de verzekerde naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is verplicht, overeenkomstig daarbij te stellen regels.

 • Artikel 18.4.2
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

   • a. het vervaardigen, invoeren, voorhanden hebben, afleveren en toepassen van medische hulpmiddelen in de openbare lichamen;

   • b. het aanwijzen van diensten of instellingen die in de openbare lichamen belast zijn met het goedkeuren van medische hulpmiddelen.

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Artikel 18.4.3
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het in rekening brengen door zorgaanbieders van tarieven voor door die zorgaanbieders geleverde zorg. Tot die regels kan onder meer behoren het verbod om een tarief in rekening te brengen dat niet op een bij de maatregel omschreven wijze is vastgesteld, alsmede het toezicht op de naleving van de gestelde tariefsvoorschriften.

  • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder:

   • a. zorg:

   • b. zorgaanbieder:

    • 1°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent;

    • 2°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°.

  • 3. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Artikel 18.4.4
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

   • a. de opleidingseisen die gelden voor de uitoefening van beroepen in de individuele gezondheidszorg in de openbare lichamen;

   • b. het aan de bedoelde beroepen verbonden deskundigheidsgebied; en

   • c. de aan de bedoelde beroepen verbonden bevoegdheden.

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Artikel 18.4.5
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

   • a. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;

   • b. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;

   • c. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;

   • d. het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren;

   • e. het bieden van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;

   • f. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.

  • 2. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot een eigen bijdrage voor de verleende ondersteuning, voor zover die bestaat uit het verlenen van een individuele voorziening in natura of een persoonsgebonden budget.

  • 3. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Artikel 18.4.6
  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de publieke gezondheidszorg.

  • 2. Onder publieke gezondheidszorg wordt verstaan: de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten.

 • Artikel 18.4.7

  Ter zake van de infectieziektebestrijding kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over:

  • a. de bestuurlijke en operationele organisatie van de bestrijding;

  • b. de melding van infectieziekten;

  • c. de maatregelen gericht op gebouwen, goederen en vervoermiddelen, waaronder ontsmettingsmaatregelen, het sluiten van gebouwen of terreinen en het verbieden tot het gebruik maken of betreden van vervoermiddelen;

  • d. het opleggen van een verbod om beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten;

  • e. de maatregelen met betrekking tot toelating tot of de onttrekking aan het vrije verkeer van personen en goederen in havens en luchthavens;

  • f. het onderwerpen van personen aan de maatregelen van isolatie en quarantaine;

 • Artikel 18.4.8

  De voordracht voor een krachtens de artikelen 18.4.6 en 18.4.7 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Artikel 18.4.9
  • 1. Gedragingen in strijd met de voorschriften, gesteld krachtens artikel 18.4.7, onder b, worden bestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

  • 2. Gedragingen in strijd met de voorschriften, gesteld krachtens artikel 18.4.7, onder c en d, worden bestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 • Artikel 18.4.10
  • 1. Gedragingen in strijd met de voorschriften, gesteld krachtens artikel 18.4.7, onder e en f, worden bestraft met een gevangenisstraf van vier jaar of geldboete van de vijfde categorie.

 • Artikel 18.4.11

  De afdelingen 5.3 en 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

 • Artikel 18.4.12
  • 1. Met het toezicht op de naleving van de krachtens de artikelen 18.4.6 en 18.4.7 gestelde regels zijn belast de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

 • Artikel 18.4.13

  Bij regeling van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een rechtspersoon aangewezen die tot taak heeft laboratoriumonderzoeken te verrichten op het terrein van volksgezondheid en justitie en worden regels gesteld over welke instanties met een publiekrechtelijke taak een beroep op deze rechtspersoon kunnen doen.

 • Artikel 18.4.14

  Het ontwerp van een krachtens de artikelen 18.4.1, eerste lid, 18.4.3, eerste lid, 18.4.5, eerste lid, of 18.4.6, eerste lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen worden gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

 • Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

 • Artikel 19

  • 1. De bijlage kan worden gewijzigd bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede aangaat, die in werking treedt op dezelfde dag waarop deze wet in werking treedt, met dien verstande dat toevoeging aan of verwijdering uit de bijlage van regelingen die de status van wet of algemene maatregel van bestuur verkrijgen of zouden verkrijgen slechts geschiedt, indien het ontbreken of vóórkomen van die regelingen in de bijlage zal leiden tot onaanvaardbare gevolgen.

  • 2. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het eerste lid, worden de doorlopende teksten vastgesteld van de regelingen die worden toegevoegd aan de bijlage.

 • Artikel 20

  • 1. Regelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die de status van wet hebben verkregen, kunnen tot een jaar na het tijdstip van transitie bij regeling van Onze Minister wie het aangaat worden gewijzigd voor zover dit noodzakelijk is voor de toepassing van die regelingen of ter voorkoming van onaanvaardbare gevolgen.

  • 2. Regelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die de status van algemene maatregel van bestuur hebben verkregen, kunnen tot een jaar na het tijdstip van transitie bij regeling van Onze Minister wie het aangaat worden gewijzigd voor zover dit noodzakelijk is voor de toepassing van die regelingen of ter voorkoming van onaanvaardbare gevolgen.

  • 3. Wijzigingen van regelingen die ingevolge artikel 19 uit de bijlage zijn verwijderd, vervallen op het tijdstip van transitie van rechtswege.

  • 4. Bij regeling van Onze Minister wie het aangaat kunnen wetten tot een jaar na het tijdstip van transitie worden gewijzigd voor zover dit noodzakelijk is in verband met de verwijdering uit of toevoeging aan de bijlage van regelingen op grond van artikel 19 of in verband met wijziging van regelingen op grond van het eerste lid.

  • 5. Bij regeling van Onze Minister wie het aangaat kunnen algemene maatregelen van bestuur tot een jaar na het tijdstip van transitie worden gewijzigd voor zover dit noodzakelijk is in verband met de verwijdering uit of toevoeging aan de bijlage van regelingen op grond van artikel 19 of in verband met wijziging van regelingen op grond van het tweede lid.

 • Artikel 21

  • 1. Na de inwerkingtreding van een krachtens artikel 19 of artikel 20, eerste of vierde lid, vastgestelde ministeriële regeling wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet tot goedkeuring van de ministeriële regeling bij de Staten-Generaal ingediend. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de Kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de wijziging van de bijlage onderscheidenlijk van de betreffende regeling onverwijld bij ministeriële regeling ongedaan gemaakt.

  • 2. Na de inwerkingtreding van een krachtens artikel 20, tweede of vijfde lid, vastgestelde ministeriële regeling wordt zo spoedig mogelijk een algemene maatregel van bestuur tot goedkeuring van de ministeriële regeling vastgesteld. Indien een zodanige algemene maatregel van bestuur niet wordt vastgesteld, wordt de wijziging van de betreffende regeling onverwijld bij ministeriële regeling ongedaan gemaakt.

 • Artikel 22

  • 1. Bij regeling van Onze Minister wie het aangaat kunnen tot een jaar na het tijdstip van transitie met het oog op een goede invoering van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde regelingen, die de status van wet of algemene maatregel van bestuur hebben verkregen, of ter voorkoming van onaanvaardbare gevolgen voorzieningen worden getroffen, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van de desbetreffende wet of algemene maatregel van bestuur.

  • 2. Indien een voorziening die bij ministeriële regeling is getroffen een structurele afwijking van de wet betreft, wordt zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt de wet zodanig te wijzigen dat de voorziening bij ministeriële regeling niet langer noodzakelijk is. Indien een voorziening die bij ministeriële regeling is getroffen een structurele afwijking van een algemene maatregel van bestuur betreft, wordt zo spoedig mogelijk een ontwerpbesluit in procedure gebracht die ertoe strekt de algemene maatregel van bestuur zodanig te wijzigen dat de voorziening bij ministeriële regeling niet langer noodzakelijk is.

 • Artikel 22a

  • 1. Dit artikel is van toepassing indien het tijdstip van transitie niet valt op 1 januari van enig kalenderjaar.

  • 2. Bij regeling van Onze Minister wie het aangaat kunnen aanvullende regels van overgangsrechtelijke aard worden gesteld die uitsluitend zien op de periode van het tijdstip van transitie tot 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar.

  • 3. De regels, bedoeld in het tweede lid, kunnen inhouden:

   • a. dat een Nederlands-Antilliaanse regeling die niet op de bijlage is vermeld als wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling op de openbare lichamen van toepassing wordt verklaard;

   • b. wijzigingen van een onder a. bedoelde regeling met het oog op de goede werking van deze regeling binnen het Nederlandse staatsbestel;

   • c. afwijkingen van een regeling die op de bijlage staat vermeld met het oog op de goede werking van deze regeling binnen het Nederlandse staatsbestel.

  • 4. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid, kan zo nodig worden afgeweken van de wet of algemene maatregel van bestuur.

  • 5. Indien op grond van het derde lid, onder a, bij ministeriële regeling een Nederlands-Antilliaanse regeling als wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling van toepassing wordt verklaard, wordt de doorlopende tekst van die Nederlands-Antilliaanse regeling als bijlage aan deze ministeriële regeling gevoegd.

 • Artikel 23

  De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan en voor de verschillende in de bijlage genoemde regelingen verschillend kan worden vastgesteld.

 • Artikel 24

  • 1. De teksten van de in de bijlage genoemde regelingen, zoals deze op het tijdstip van transitie bij wet of algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd, worden in het Staatsblad geplaatst voor zover zij de status hebben van wet onderscheidenlijk algemene maatregel van bestuur.

  • 2. De teksten van de in de bijlage genoemde regelingen, zoals deze op het tijdstip van transitie worden gewijzigd, worden in de Staatscourant geplaatst voor zover zij de status hebben van ministeriële regeling.

 • Artikel 25

  Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

  Gegeven te
  ’s-Gravenhage, 17 mei 2010

  Beatrix

  De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  A. Th. B. Bijleveld-Schouten

  Uitgegeven de eerste september 2010

  De Minister van Justitie,

  E. M. H. Hirsch Ballin

 • Bijlage , bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  TWK Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

  Minister van Algemene Zaken

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsverordening openbaarheid van Bestuur

  Wet openbaarheid van bestuur BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  AMBTENAREN

   

  Pensioenlandsverordening overheidsdienaren

  Pensioenwet ambtenaren BES

  Werkliedenverordening 1944

  Werkliedenwet 1944 BES

  Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951

  Wet ambtenarenrechtspraak 1951 BES

  Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht

  Wet materieel ambtenarenrecht BES

  Landsverordeningsociaal statuut verzelfstandiging overheidsdiensten

  Wet sociaal statuut verzelfstandiging overheidsdiensten BES

  Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden

  Wet tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden BES

  Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren

  Wet vergoeding behandelings- en verplegingskosten ambtenaren BES

  Landsverordening van de 29e december 1965 nopens het in bepaalde gevallen aan ambtenaren buiten diensttijd overkomen ongevallen aanmerken als in diensttijd overkomen ongevallen (P.B. 1966, no. 12)

  Wet ongevallen ambtenaren buiten diensttijd BES

  DIVERSEN

   

  Begrafenisverordening

  Begrafeniswet BES

  Crematielandsverordening

  Crematiewet BES

  Landsverordening van de 8ste mei 1961 houdende aanwijzing van ambtenaren door wier tussenkomst personen die niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen indienen

  Wet ambtelijke bijstand verzoekschriften BES

  Eilandsverordening basisadministratie persoonsgegevens van het eilandgebied Bonaire

  Wet basisadministraties persoonsgegevens BES

  Landsverordening Identiteitskaarten

  Wet identiteitskaarten BES

  Verordening van den 13den September 1918, houdende bepalingen betreffende de verklaringen van overlijden, af te geven door de geneeskundigen in de kolonie Curaçao

  Wet verklaringen van overlijden BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  POLITIEKE AMBTSDRAGERS

   

  Pensioenregeling politieke gezagdragers

  Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES

  Landsverordening ter uitvoering van artikel 113 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen

  Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot vaststelling van de bezoldiging, de pensioengrondslag en de vergoeding van representie- en andere kosten van de gezaghebbers

  Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES

  Landsverordening regelende de aanspraak op vakantie, vakantie-uitkering en tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behandeling en/of verpleging van Gedeputeerden en hun gezinsleden

  Aanvullend rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden BES

  AMBTENAREN

   

  Wachtgeldregeling overheidsdienaren

  Wachtgeldbesluit overheidsdienaren BES

  Lumpsumregeling overheidsdienaren

  Lumpsumbesluit ambtenaren BES

  Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren

  Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES

  Bezoldigingslandsbesluit 1998

  Bezoldigingsbesluit 1998 BES

  Landsbesluit beoordeling landsdienaren

  Besluit beoordeling ambtenaren BES

  Werktijdenregeling Landsambtenaren

  Werktijdenbesluit ambtenaren BES

  Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren

  Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES

  Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst Werknemers

  Besluit vakantie en vrijstelling van dienst werknemers BES

  Tijdelijke Regeling vrijstelling van dienst ambtenaren en werknemers

  Tijdelijk besluit vrijstelling van dienst ambtenaren en werknemers BES

  Besluit rechtspositie korps politie Nederlandse Antillen 2000

  Besluit rechtspositie korps politie BES

  Landsbesluit buitengewone agenten van politie 1966

  Besluit buitengewone agenten van politie BES 1966 BES

  Dienst- en Werktijdenregeling Brandweerdienst Bonaire

  Dienst en werktijdenbesluit brandweerkorps BES

  DIVERSEN

   

  Uitvoeringsbesluit basisadministratie persoonsgegevens van het eilandgebied Bonaire

  Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES

  Landsbesluit Identiteitskaarten 2002

  Besluit identiteitskaarten BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 13de maart 1975 ter uitvoering van artikel 40 van de Begrafenisverordening (P.B. 1919, no. 21)

  Besluit ter uitvoering van artikel 40 Begrafeniswet BES

  BESLUIT van den 17den Juni 1921, ter uitvoering van de artikelen 11, tweede en derde lid, en 13, eerste lid, van de ‘Begrafenisverordening’.

  Besluit ter uitvoering van de artikelen 11 en 13 van de Begrafeniswet BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 6de januari 1959 ter uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Verordening van de 13de september 1918, houdende bepalingen betreffende de verklaringen van overlijden, af te geven door de geneeskundigen in de Nederlandse Antillen (P.B. 1919, no.22)

  Besluit verklaringen van overlijden BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  AMBTENAREN

   

  Regeling vergoeding vervoermiddelen 1950

  Regeling vergoeding vervoermiddelen 1950 BES

  Landsbesluit criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon

  Regeling criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon BES

  Landsbesluit aanwijzing met wachtgeld gelijkgesteld periodieke uitkeringen

  Regeling aanwijzing met wachtgeld gelijkgestelde periodieke uitkeringen BES

  Landsbesluit aanwijzing niet-overheidsdienaar

  Regeling aanwijzing niet-werknemer BES

  Regeling continudiensttoelage

  Regeling continudiensttoelage BES

  Regeling kinder-, kostwinner- en detacheringstoelage

  Regeling kinder-, kostwinner- en detacheringstoelage BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 23ste april 1966 ter uitvoering van artikel 81 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht, houdende regelen voor het toekennen van een huisvestingstoelage, alsmede het verlenen van overtocht c.q. het toekennen van een vergoeding terzake van overtochtskosten ten behoeve van minderjarige wettige-, gewettigde- en stiefkinderen van de ambtenaren in dienst van de Nederlandse Antillen met standplaats Aruba, Bonaire of de Bovenwindse Eilanden in verband met het bezoeken van een in de Nederlandse Antillen buiten de standplaats van de ambtenaar gevestigde inrichting van dagonderwijs.

  Regeling huisvestingstoelage en overtocht kinderen ambtenaren BES

  LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 26ste maart 1973 tot vaststelling van een toelage ten behoeve van de ambtenaren in het eilandgebied de Bovenwindse Eilanden verbandhoudende met het verschil tussen het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie in dat eilandgebied en in de overige eilandgebieden

  Regeling standplaatstoelage ambtenaren BES

  Voorschottenbesluit

  Voorschottenregeling BES

  Ministeriële Beschikking Kleding, Bewapening en overige uitrusting Politie

  Regeling kleding, bewapening en overige uitrusting politie BES

  Landsbesluit van de 18de augustus 1967 no. 5, regelende de maandelijkse bijdrage die de politie-ambtenaar, die huisvesting geniet in enig bij het Korps Politie in gebruik zijnd Landsgebouw, niet zijnde een gouvernementswoning in de zin van de Woningregeling 1938 (P.B. 1938, no. 76) aan het Land verschuldigd is

  Regeling bijdrage huisvesting politie BES

  Beschikking functioneringsgesprekken

  Regeling functioneringsgesprekken BES

  Beheersregelen Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden

  Beheersregelen BES fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden BES

  Minister van Buitenlandse Zaken

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Minister van Defensie

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Dienstplichtverordening 1961

  Dienstplichtwet BES

  Landsverordening rechtspositie Kustwacht

  Wet rechtspositie Kustwacht BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsbesluit rechtspositie Kustwacht

  Besluit rechtspositie Kustwacht BES

  Landsbesluit militair keuringsreglement 1995,

  Besluit militair keuringsreglement BES

  Landsbesluit extra beslaglegging dienstplichtigen

  Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES

  Bezoldigingsbesluit dienstplichtigen Nederlandse Antillen 1986

  Bezoldigingsbesluit dienstplichtigen BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Beschikking houdende een regeling voor de vergoeding bij dienstreizen en verplaatsingen van militairen behorend tot de Landmacht NA

  Regeling vergoeding bij dienstreizen en verplaatsingen van militairen behorend tot de Landmacht BES

  Minister van Economische Zaken

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  DELFSTOFFEN

   

  Curaçaosche mijnwet

  Mijnwet BES

  Petroleumlandsverordening Saba Bank

  Petroleumwet Saba Bank BES

  ELEKTRICITEITSVOORZIENING

   

  Landsverordening elektriciteitsconcessies

  Wet elektriciteitsconcessies BES

  INDUSTRIEEL EIGENDOM/MERKEN

   

  Merkenlandsverordening 1995

  Wet merken BES

  KAMERS VAN KOOPHANDEL EN HANDELSREGISTER

   

  Landsverordening op de Kamers van Koophandel en Nijverheid

  Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

  Handelsregisterverordening 2009

  Handelsregisterwet 2009 BES

  METROLOGIE

   

  IJklandsverordening 1956

  IJkwet BES

  POST

   

  Lvo houdende een herziene regeling met betrekking tot de uitvoering van de Postdienst (Postlandsverordening 1998) (PB 1997, 319, Wijziging PB 2001, 80, p. 16)

  Wet post BES

  PRIJZEN

   

  Prijzenverordening 1961

  Prijzenwet BES

  TELECOMMUNICATIE

   

  Landsverordening op de telecommunicatie-voorzieningen

  Wet telecommunicatievoorzieningen BES

  VESTIGING BEDRIJVEN

   

  Vestigingsregeling voor bedrijven

  Wet vestiging bedrijven BES

  WINKELTIJDEN

   

  Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58)

  Wet winkelsluiting BES

  DIVERSEN

   

  Uitvoeringslandsverordening Verdrag Chemische Wapens

  Wet Verdrag Chemische Wapens BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  DELFSTOFFEN

   

  Mijnverordening ter uitvoering der Curaçaosche mijnwet

  Mijnbesluit BES

  INDUSTRIEEL EIGENDOM/MERKEN

   

  Merkenlandsbesluit

  Uitvoeringsbesluit merken BES

  KAMERS VAN KOOPHANDEL/HANDELSREGISTER

   

  Handelsregisterbesluit 2009

  Handelsregisterbesluit 2009 BES

  Kiesreglement voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid

  Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

  POST

   

  Lham ter regeling van het gewicht en de afmetingen van postzendingen en tot vaststelling van de bedragen ter limitering van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, en 7, vierde lid, van de Postlandsverordening 1998 (Landsbesluit postzendingen) (P.B. 1997, no 319)

  Besluit postzendingen BES

  Lham houdende vaststelling van de tarieven bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder a, 1°, van de Postlandsverordening 1998 (Landsbesluit minimumtarieven koeriersdiensten) (P.B. 1997, no. 319)

  Besluit minimumtarieven koeriersdiensten BES

  TELECOM

   

  Landsbesluit telecommunicatie scheepvaart

  Besluit telecommunicatie scheepvaart BES

  Landsbesluit opgedragen telecommunicatiediensten

  Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES

  Landsbesluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie

  Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES

  Landsbesluit randapparatuur

  Besluit randapparatuur BES

  Landsbesluit radio-elektrische inrichtingen

  Besluit radio-elektrische inrichtingen BES

  Landsbesluit radioamateurs

  Besluit radioamateurs BES

  Landsbesluit draadomroep en kabelinrichtingen

  Besluit draadomroep en kabelinrichtingen BES

  Landsbesluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties

  Besluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties BES

  Landsbesluit geschillenbeslechting concessiehouders

  Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES

  WINKELTIJDEN

   

  Lb.ham van 30 juli 1969 t.u.v. artikel 6 Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, 109)

  Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES

  DIVERSEN

   

  Uitvoeringsbesluit Chemische Wapens

  Uitvoeringsbesluit Verdrag Chemische Wapens BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  METROLOGIE

   

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 9 juli 1956 ter uitvoering van artikel 20 onder a van de IJklandsverordening 1956 (PB 1956, 72)

  Regeling van 9 juli 1956 ter uitvoering van artikel 20 onder a van de IJkwet BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 9 juli 1956 ter uitvoering van artikel 27 van de IJklandsverordening 1956 (PB 1956, 73)

  Regeling van 9 juli 1956 ter uitvoering van artikel 27 van de IJkwet BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 19 februari 1960 ter uitvoering van artikel 9 letter a van de IJklandsverordening 1956 (PB 1960, 27)

  Regeling van 19 februari 1960 ter uitvoering van artikel 9 letter a van de IJkwet BES

  Reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen (PB 1956, 75)

  Reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen BES

  Reglement op de meters voor electrische energie (PB 1963, 172)

  Reglement op de meters voor elektrische energie BES

  POST

   

  Beschikking Registratie koeriersdiensten

  Regeling registratie koeriersdiensten BES

  Beschikking Brievenbussen

  Regeling brievenbussen BES

  Beschikking richtlijnen tariefswijziging post

  Regeling richtlijnen tariefswijziging post BES

  TELECOMMUNICATIE

   

  Beschikking vrijstelling telecommunicatiemachtiging

  Regeling vrijstelling telecommunicatiemachtiging BES

  Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen

  Regeling vergoedingen telecommunicatievoorzieningen BES

  Reglement maritieme radiocommunicatie-examens

  Regeling maritieme radiocommunicatie-examens BES

  Reglement amateurradiozendexamens

  Regeling amateurradiozendexamens BES

  Nationaal Nummerplan Nederlandse Antillen en Regeling nummerplan BES en tariefrichtlijn voor toegangsnummers en informatiedienstnummers (oktober 2007)

  Regeling nummerplan BES en tariefvoorschriften voor toegangsnummers en informatiedienstnummers BES

  Minister van Financiën

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten

  Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES

  Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf

  Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES

  Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening

  Wet identificatie bij dienstverlening BES

  Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

  Wet melding ongebruikelijke transacties BES

  Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943

  Wet inkomstenbelasting BES

  Landsverordening op de Loonbelasting 1976

  Wet loonbelasting BES

  Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994

  Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES

  Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs

  Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES

  Landsverordening toezicht effectenbeurzen

  Wet toezicht effectenbeurzen BES

  Landsverordening toezicht trustwezen

  Wet toezicht trustwezen BES

  Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf

  Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES

  Landsverordening zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen

  Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties

  Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES

  Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties inzake creditcards en money transfers

  Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES

  Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties inzake fiduciaire diensten

  Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES

  Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties inzake hazardspel-transacties

  Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES

  Besluit Natura-uitvaartverzekeraars

  Besluit natura-uitvaartverzekeraars BES

  Landsbesluit aanwijzing financiële diensten identificatie bij financiële dienstverlening

  Besluit identificatie bij dienstverlening BES

  Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke transacties

  Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES

  Landsbesluit administratieve boete assurantiebemiddelaars

  Besluit administratieve boete assurantiebemiddelaars BES

  Landsbesluit administratieve boete beleggingsinstellingen en administrateurs

  Besluit administratieve boete beleggingsinstellingen en administrateurs BES

  Landsbesluit administratieve boete trustwezen

  Besluit administratieve boete trustwezen BES

  Landsbesluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf

  Besluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf BES

  Landsbesluit financiële eisen verzekeringsbedrijf

  Besluit financiële eisen verzekeringsbedrijf BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 21 januari 1993 ter uitvoering van artikel 16 van de Landsverordening zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (P.B. 1993, no. 18)

  Besluit uitzonderingen zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 23 september 1994 ter uitvoering van artikel 46 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (P.B. 1994, no. 110)

  Besluit administratieve boete bank- en kredietwezen BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 13 juli 2001 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (P.B. 2001, no. 69)

  Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES

  Landsbesluit Lloyd’s Underwriters

  Besluit Lloyd’s Underwriters BES

  Landsbesluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf

  Besluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf BES

  Landsbesluit opleiding en examens administratieve

  ambtenaren belastingdienst

  Besluit opleiding en examens administratieve ambtenaren belastingdienst BES

  Lb ham controleurscursus (opleiding tot controleur der Belastingen; 1992, 66)

  Besluit opleiding tot controleur der Belastingen BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Aftrekregeling voor een specifieke categorie buitenlandse belastingplichtingen

  Negentigprocentsregeling buitenlandse belastingplichtigen BES

  Beschikking ex-patriates 1998

  Regeling ex-patriates 1998 BES

  Beschikking pensioenen

  Regeling pensioenen BES

  Beschikking vaste vergoedingen

  Regeling vaste vergoedingen BES

  Ministeriële beschikking werkkleding 2001

  Regeling werkkleding 2001

  Minister voor Jeugd en Gezin

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsbesluit gezinsvoogdij-instelling

  Besluit gezinsvoogdij-instelling BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Minister van Justitie

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  PRIVAATRECHT

   

  Burgerlijk Wetboek

  Burgerlijk Wetboek BES

  Wetboek van Koophandel

  Wetboek van Koophandel BES

  Faillissementsbesluit 1931

  Faillissementswet BES

  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

  Auteursverordening 1913

  Auteurswet BES

  Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

  Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES

  Landsverordening aansprakelijkheid olietankschepen

  Wet aansprakelijkheid olietankschepen BES

  Landsverordening schadefonds olietankschepen

  Wet schadefonds olietankschepen BES

  Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg

  Wet overeenkomsten langs elektronische weg BES

  Landsverordening van 30 augustus 1960 inzake erkenning rechtspersoonlijkheid vreemde vennootschappen (P.B. 1960, no. 166)

  Wet inzake erkenning rechtspersoonlijkheid vreemde vennootschappen BES

  Verordening, van 30 augustus 1933, houdende voorzieningen tot uitvoering van het op 31 mei 1932 te Londen tusschen Nederland en Groot-Brittanië gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen (P.B. 1933, no. 90)

  Uitvoeringswet van het tussen Nederland en Groot-Brittannië gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen BES

  Landsverordening van 16 maart 1967 ter uitvoering van het op 1 maart 1954 te ’s Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (P.B. 1967, no. 46)

  Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954 BES

  Landsverordening van 29 december 1965 houdende uitvoering van het op 30 augustus 1962 te ’s-Gravenhage gesloten verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken (P.B. 1966, no. 3)

  Uitvoeringswet van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken BES

  Landsverordening van 18 april 1980 tot uitvoering van de op 7 juni 1968 te Londen tot stand gekomen Europese overeenkomst tot het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (P.B. 1980, no. 99)

  Uitvoeringswet van de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht BES

  Landsverordening van 23 oktober 2000, regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van de Boeken 1, 3 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (P.B. 2000, 119)

  Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES

  Landsverordening van 15 maart 2001, houdende het overgangsrecht ter zake van de wijzigingen die in de bestaande wetgeving in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek worden aangebracht (P.B. 2001, 26)

  Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte

  STAATS- EN BESTUURSRECHT

   

  Landsverordening administratieve rechtspraak (P.B. 2001, no. 79)

  Wet administratieve rechtspraak BES

  Advocatenlandsverordening 1959

  Advocatenwet BES

  Deurwaardersreglement

  Deurwaarderswet BES

  Verordening houdende bepalingen omtrent beëdigde vertalers

  Wet beëdigde vertalers BES

  Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag

  Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES

  Landsbesluit kosteloze rechtskundige bijstand

  Wet kosteloze rechtskundige bijstand BES

  Landverordening, houdende nieuwe regels betreffende het notarisambt

  Wet op het notarisambt BES

  Onteigeningsverordening

  Onteigeningswet BES

  Vuurwapenverordening 1930

  Vuurwapenwet BES

  Wapenverordening 1931

  Wapenwet BES

  Landsverordening houdende regels inzake weerkorpsen 1997

  Wet op de weerkorpsen BES

  Landsverordening Hazardspelen 1948

  Wet hazardspelen BES I

  Landsverordening Hazardspelen II 1988

  Wet hazardspelen BES II

  Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen

  Wet speelvergunningsrecht hazardspelen BES

  Loterijverordening 1909

  Loterijwet BES

  STRAFRECHT

   

  Landsverordening beginselen gevangeniswezen

  Wet beginselen gevangeniswezen BES

  Verordening van 30 december 1890, tot verzekering van de toepassing van de bij algemeene verordeningen bevolen of toegelaten vrijheidsbeneming (P.B. 1891, no. 28)

  Wet inzake bevolen of toegelaten vrijheidsbeneming BES

  Landsverordening Identificatieplicht

  Wet identificatieplicht BES

  Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen

  Wetboek van Strafrecht BES

  Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen

  Wetboek van Strafvordering BES

  Landsverordening van den 9den mei 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen (P.B. 1932, no. 51)

  Wet, houdende bepalingen tegen verstekelingen BES

  Landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren (P.B. 1961, no. 149)

  Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES

  VREEMDELINGENRECHT

   

  Landsverordening toelating en uitzetting (P.B. 1966,17)

  Wet toelating en uitzetting BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  PRIVAATRECHT

   

  Landsbesluit burgerlijke stand

  Besluit burgerlijke stand BES

  Landsbesluit van 19 januari 2001 ter uitvoering van artikel 19j, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (P.B. 2001, 13)

  Besluit voorlopige akten van de burgerlijke stand BES

  Besluit curateleregister

  Besluit curateleregister BES

  Landsbesluit gezagsregisters

  Besluit gezagsregisters BES

  Besluit huwelijksgoederenregister

  Besluit huwelijksgoederenregister BES

  Landsbesluit Voogdijraden 1970

  Besluit Voogdijraden 1970 BES

  Landsbesluit elektronische handtekeningen, certificaten en certificatiedienstverleners

  Besluit elektronische handtekeningen, certificaten en certificatiedienstverleners BES

  Landsbesluit wettelijke rente

  Besluit wettelijke rente BES

  Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken

  Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken BES

  Landsbesluit gegevens georganiseerde reizen

  Besluit gegevens georganiseerde reizen BES

  Landsbesluit tarief gijzeling 2005

  Besluit tarief gijzeling 2005 BES

  Landsbesluit van 3 november 2005 ter uitvoering van artikel 862, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (P.B. 2006, 3)

  Besluit ter uitvoering van artikel 862, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

  Landsbesluit van 3 november 2005 ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (P.B. 2006, 4)

  Besluit ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

  Landsbesluit van 3 november 2005 ter uitvoering van artikel 993, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (P.B. 2006, 5)

  Besluit ter uitvoering van artikel 993, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

  Landsbesluit van 3 november 2005 ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (P.B. 2006, 8)

  Besluit ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

  Landsbesluit verklaring derdenbeslag

  Besluit verklaring derdenbeslag BES

  Landsbesluit tarieven in burgerlijke zaken

  Besluit tarieven in burgerlijke zaken BES

  Besluit van den 4den Maart 1932, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 16, tweede lid, van het Curaçaosch Faillissementsbesluit 1931

  Besluit ter uitvoering van artikel 16, tweede lid van de Faillissementswet BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 18de November 1953 ter uitvoering van artikel 55, lid 1, van het Faillissementsbesluit 1931 (P.B. 1931, no. 58)

  Besluit ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Faillissementswet BES

  STAATS- EN BESTUURSRECHT

   

  Besluit proceskosten bestuursrecht (PB 2001, no. 127)

  Besluit proceskosten bestuursrecht BES

  Landsbesluit Vrijwilligerskorps Nederlandse Antillen

  Besluit op de weerkorpsen BES

  STRAFRECHT

   

  Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal

  Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES

  Landsbesluit instemming overbrenging veroordeelde

  Besluit instemming overbrenging veroordeelde BES

  Landsbesluit toevoeging in strafzaken

  Besluit toevoeging in strafzaken BES

  Landsbesluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen

  Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES

  Gevangenismaatregel 1999

  Gevangenismaatregel 1999 BES

  Reclasseringsbesluit 1953

  Reclasseringsbesluit 1953 BES

  Landsbesluit Opkopersregisters

  Besluit opkopersregisters BES

  Verordening van den 13den juli 1932, tot aanwijzing van de vereenigingen, bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie Curaçao (P.B. 1932, no. 99)

  Besluit aanwijzing verenigingen als bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES

  Landsbesluit modelformulieren strafvordering

  Besluit modelformulieren strafvordering BES

  Tarief justitiekosten strafzaken

  Besluit tarief justitiekosten strafzaken BES

  VREEMDELINGENRECHT

   

  Toelatingsbesluit (P.B. 1985, 57)

  Besluit toelating en uitzetting BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  PRIVAATRECHT

   

  Ministeriële beschikking van 16 februari 2004 ter uitvoering van artikel 37, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (P.B. 2001, 15)

  Regeling vast recht oprichting rechtspersonen BES

  STAATS- EN BESTUURSRECHT

   

  Vuurwapenbesluit 1930

  Vuurwapenregeling BES

  Besluit van den 19den november 1931, ter uitvoering van artikel 4 der «Wapenverordening 1931» (P.B. 1931, no 77)

  Wapenregeling BES

  Beschikking verklaringen omtrent het gedrag

  Regeling justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag BES

  STRAFRECHT

   

  Beschikking geweldinstructie Gevangeniswezen

  Regeling geweldinstructie gevangeniswezen BES

  Landsbesluit van de 25ste september 1997, nr. 16, ter uitvoering van de artikelen 12, eerste lid, en 23, eerste lid, van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal (P.B. 1997, no. 249)

  en

  Landsbesluit van de 25ste september 1997, nr. 14, ter uitvoering van artikel 32, tweede lid, van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal (P.B. 1997, 250)

  Uitvoeringsregeling Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES

  Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen

  Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen BES

  Ministeriële beschikking van de 8ste december 1965 ter uitvoering van artikel 2 leden 2 en 3 van de Landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren (P.B. 1965, no. 185)

  Regeling inzake de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES

  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming

  Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES

  Visserijlandsverordening

  Visserijwet BES

  Landsverordening van de 18de juli 1961 houdende voorschriften in het belang van de volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen van schadelijke dieren en planten

  Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsverordening slacht- en vleeskeuring

  Besluit slacht- en vleeskeuring Bonaire

  Verordening voorschriften op slachten en verkopen van vlees op Sint Eustatius

  Besluit slachten en verkopen van vee op Sint Eustatius

  Landsverordening invoer kleine dieren 1952 en Landsverordening in- en doorvoerverbod kleine dieren afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika

  Besluit invoer kleine dieren BES

  Landsbesluit vogelgriep 2006

  Besluit vogelgriep BES

  Visserijlandsbesluit

  Visserijbesluit BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 24 september 1974 ter uitvoering van artikel 6, lid 1 van de verordening voorschriften bestrijdingsmiddelen, enz. (aanwijzing bestrijdingsmiddelen op basis van Phosdrin als vergunningsplichtig middel)

  Uitvoeringsregeling Wet voorschiften bestrijdingsmiddelen BES

  en

   

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 12 januari 1987 ter uitvoering van artikel 6, lid 1, van de verordening voorschriften bestrijdingsmiddelen, enz. (aanwijzing rodenticiden bevattende thallium- of fosfideverbindingen als vergunningsplichtig bestrijdingsmiddel)

   

  en

   

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 16 januari 1987 ter uitvoering van artikel 6, lid 1, van de verordening voorschriften bestrijdingsmiddelen, enz. (aanwijzing insecticiden bevattende aldrin, bandaan, chloordaan, dieldrin, isobenzaan of isodrin) als vergunningsplichtig bestrijdingsmiddel)

   

  en

   

  MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 6de oktober 1961 ter uitvoering van artikel 4 van de Landsverordening van de 18de juli 1961 (P.B. 1961, no. 116) houdende voorschriften in het belang van de volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen van schadelijke dieren en planten (verbod bestrijdingsmiddelen bevattende parathion)

   

  en

   

  MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 17de september 1987 ter uitvoering van artikel 4 van de Landsverordening van de 18de juli 1961, (P.B. 1961, no. 116) houdende voorschriften in het belang van de volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen van schadelijke dieren en planten (verbod bestrijdingsmiddelen bevattende kwikoxide, kwikchloride, andere anorganische kwikverbindingen, alkyl-kwikverbindingen, DDT, HCH en hexachloorbenzeen)

   

  Beschikking verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen

  Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES

  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Archieflandsverordening 2007

  Archiefwet BES

  Landsstudietoelagenregeling

  Wet studiefinanciering BES

  Landsverordening funderend onderwijs

  Wet primair onderwijs BES

  Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie

  Wet educatie en beroepsonderwijs BES

  Landsverordening sociale vormingsplicht

  Wet sociale kanstrajecten jongeren BES

  Landsverordening voortgezet onderwijs

  Wet voortgezet onderwijs BES

  Leerplichtlandsverordening

  Leerplichtwet BES

  Monumentenlandsverordening 1989

  Monumentenwet BES

  Televisie-landsverordening

  Mediawet BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Archiefbesluit

  Archiefbesluit BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 24ste november 1972 ter uitvoering van artikel 5, lid 1, onder f, van de Televisie-landsverordening (P.B. 1971, no. 33), (P.B. 1972, no. 237)

  Besluit televisie- en radioreclame voor sterke drank BES

  Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (P.B. 1985, no.155)

  Besluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES

  Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (P.B. 2008, no.54)

  Besluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES

  Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s (P.B.2000, no.142)

  Besluit voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s BES

  Landsbesluit bevoegdheidsverklaring leraren (P.B. 2000, no. 144)

  Besluit bevoegdheidsverklaring leraren BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Beschikking digitaal beheer

  Regeling digitaal beheer BES

  Beschikking Meldpunten maritiem archeologisch erfgoed Bonaire Sint Eustatius en Saba

  Regeling Meldpunten maritiem archeologisch erfgoed BES

  Ministeriële beschikking ter uitvoering van voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s (P.B. 2000, no. 143)

  Regeling ter uitvoering van voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s BES

  MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste december 1998 ter uitvoering van artikel 24, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29)

  Regeling vakantiedagen voortgezet onderwijs BES

  Regeling vakantiedagen funderend onderwijs (P.B. 2009, no.4)

  Regeling vakantiedagen funderend onderwijs BES

  Beschikking onderwijskundig rapport funderend onderwijs (P.B.2009, no.5)

  Regeling onderwijskundig rapport funderend onderwijs BES

  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Veiligheidslandsverordening 1958

  Arbeidsveiligheidswet BES

  Stuwadoorslandsverordening 1946

  Stuwadoorswet 1946 BES

  Arbeidsregeling 2000

  Arbeidswet 2000 BES

  Landsverordening collectieve arbeidsovereenkomst

  Wet collectieve arbeidsovereenkomst BES

  Landsverordening minimumlonen

  Wet minimumlonen BES

  Vakantieregeling 1949

  Vakantiewet 1949 BES

  Landsverordening op het ter beschikking stellen arbeidskrachten

  Wet op het ter beschikking stellen arbeidskrachten BES

  Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten

  Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES

  Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946

  Arbeidsgeschillenwet 1946 BES

  Landsverordening ondernemingspensioenfondsen

  Pensioenwet BES

  Landsverordening arbeid vreemdelingen

  Wet arbeid vreemdelingen BES

  Landsverordening van de 4den juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau

  Wet van 4 juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau BES

  Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten 1945

  Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES

  Landsverordening ongevallenverzekering

  Wet ongevallenverzekering BES

  Landsverordening algemene ouderdomsverzekering

  Wet algemene ouderdomsverzekering BES

  Landsverordening ziekteverzekering

  Wet ziekteverzekering BES

  Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering

  Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

  Cessantia-landsverordening

  Cessantiawet BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, vijfde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (P.B. 1979, 59)

  Besluit betaalbaarstelling door andere organen volksverzekeringen BES

  Landsbesluit Beroepsziekten

  Besluit aanwijzing gevaarlijke stoffen, beroepsziektes en letsels Wet ongevallenverzekering BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12, derde en zesde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (P.B. 1960, 135)

  Besluit intrekking, schorsing en opschorting Wet algemene ouderdomsverzekering BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening ongevallenverzekering (P.B. 1987, 84)

  Besluit inlichtingenverplichtingen werknemersverzekeringen BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening ongevallenverzekering en ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening ziekteverzekering (P.B. 1966, 15)

  Besluit meldingsvereisten werknemersverzekeringen BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, derde en vierde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (P.B. 1960, 131)

  Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

  Arbeidsbesluit jeugdige personen

  Arbeidsbesluit jeugdigen BES

  Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000

  Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 6de augustus 1993 houdende toepassing van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110).

  Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES

  Veiligheidsbesluit I

  Arbeidsveiligheidsbesluit I BES

  Veiligheidsbesluit II

  Arbeidsveiligheidsbesluit II BES

  Veiligheidsbesluit III

  Arbeidsveiligheidsbesluit III BES

  Landsbesluit op het ter beschikking stellen arbeidskrachten

  Besluit op het ter beschikking stellen arbeidskrachten BES

  Arbeidsvredebesluit II

  Arbeidsvredebesluit II BES

  Stuwadoorsbesluit

  Stuwadoorsbesluit BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Ministeriële beschikking van de 22ste augustus 1960 t.u.v. artikel 2, sub c van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, N°. 131) t.u.v. artikel 5, derde en vierde lid van de landsverordening algemene ouderdomsverzekering (P.B. 1960, N°. 83)

  Ministeriële regeling van de 22ste augustus 1960 t.u.v. artikel 2, sub c, van de Besluit van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, N°. 131) t.u.v. artikel 5, derde en vierde lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES

  Ministeriële beschikking van de 21ste oktober 1960 t.u.v. artikel 2, sub c van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, N°. 131) t.u.v. artikel 5, derde en vierde lid van de landsverordening algemene ouderdomsverzekering (P.B. 1960, N°. 83)

  Ministeriële regeling van de 21ste oktober 1960 t.u.v. artikel 2, sub c, van de Besluit van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, N°. 131) t.u.v. artikel 5, derde en vierde lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES

  Ministeriële beschikking van de 15de juni 1965 t.u.v. artikel 2 sub c van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, N° 131) t.u.v. artikel 5 leden 3 en 4 van de landsverordening algemene ouderdomsverzekering (P.B. 1960, N°. 83)

  Ministeriële regeling van de 15de juni 1965 t.u.v. artikel 2, sub c, van de Besluit van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, N° 131) t.u.v. artikel 5, derde en vierde lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES

  Ministeriële beschikking van de 1ste augustus 1980 t.u.v. artikel 2, sub c van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, N°. 131) t.u.v. artikel 5, derde en vierde lid van de landsverordening algemene ouderdomsverzekering (P.B. 1960, N°. 83)

  Ministeriële regeling van de 1ste augustus 1980 t.u.v. artikel 2, sub c, van de Besluit van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, N°. 131) t.u.v. artikel 5, derde en vierde lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES

  Landbesluit houdende algemene maatregelen van de 8ste mei 1973 t.u.v. artikel 5, vierde lid, sub c, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en artikel 6, vierde lid, sub c, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194)

  Ministeriële regeling van de 8ste mei 1973 t.u.v. artikel 5, vierde lid, sub c, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES en artikel 6, vierde lid, sub c, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering

  Gezamelijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976

  Ministeriële regeling AOV/AWW en loonbelasting 1976

  Ministeriële beschikking van de 9de mei 1985 t.u.v. art. 4, eerste lid van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (P.B. 1985, N°. 44)

  Regeling Pensioenwet BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 13de maart 1990 t.u.v. artikel 6 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten. (P.B. 1972, no. 111)

  Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES

  Arbeidsvredebesluit I

  Regeling Arbeidsvrede I BES

  Arbeidsvredebesluit III

  Regeling Arbeidsvrede III BES

  Besluit van den 5DEN april 1946 ter uitvoering van artikel 3, lid 2 en artikel 9, lid 1a, 1d en 1e van de «landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten 1945» (P.B. 1945 no. 106), zooals aangevuld bij de landsverordening van den 12den januari 1946 (P.B. 1946 no. 1)

   Regeling tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES

  Minister van Verkeer en Waterstaat

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Vaartuigenverordening 1930

  Vaartuigenwet 1930 BES

  Landsverordening voorkoming van verontreiniging door schepen

  Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES

  Loodsenlandsverordening 2001

  Loodsenwet 2001 BES

  Landsverordening opruiming van schepen en wrakken

  Wet opruiming van schepen en wrakken BES

  Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit

  Havenbeveiligingswet BES

  Landsverordening maritiem beheer

  Wet maritiem beheer BES

  Curaçaosch Strandvonderij-besluit

  Wet strandvonderij BES

  Luchtvaartlandsverordening

  Luchtvaartwet BES

  Landsverordening luchtvervoer

  Wet luchtvervoer BES

  Landsverordening van de 20ste april 1932, houdende enige regelingen van burgerrechtelijke aard bij botsing, aan- of overrijding met motorrijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen

  Wet aansprakelijkheid bestuurders, rijbevoegdheid en rijvaardigheid BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsbesluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de landsverordening voorkoming van verontreiniging door schepen

  Besluit ter uitvoering van art. 7, eerste en vierde lid, van de wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES

  Landbesluit toezicht Luchtvaart (P.B. 2003, no. 56)

  Besluit toezicht luchtvaart BES

  Landsbesluit luchtverkeer 2005 (P.B. 2006, no. 11)

  Besluit luchtverkeer BES

  Landsbesluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer (P.B. 2005, no. 37)

  Besluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Besluit van den 7n. November 1930, ter uitvoering van artikel 5 van de «Vaartuigenverordening 1930» (P.B. No. 72)

  Regeling ter uitvoering van artikel 5 van de Vaartuigenwet 1930 BES

  Beschikking MAW luchtvaarteenheden (P.B.. 2008, no. 18)

  Regeling luchtvaarteenheden BES

  Beschikking MAW valschermspringen (P.B. 2007, no. 63)

  Regeling valschermspringen BES

  Beschikking MAW seinen luchtvaart (P.B. 2007, no. 89)

  Regeling seinen luchtvaart BES

  Beschikking MAW luchtvaarttelecommunicatie (P.B. 2007, no. 88)

  Regeling luchtvaarttelecommunicatie BES

  Beschikking MAW burgerluchtvaartinlichtingen (P.B. 2008, no. 20)

  Regeling burgerluchtvaartinlichtingen BES

  Beschikking ter uitvoering van artikel 12, tweede en derde lid, van het Curacaos Luchtvaartbesluit - Heraanwijzing luchtvaartterreinen (P.B. 1988, 85)

  Regeling heraanwijzing luchtvaartterreinen BES

  Beschikking gebruik hoogtemeter (P.B. 20o7, no. 45)

  Regeling gebruik hoogtemeter BES

  Beschikking verwijderen van voorwerpen of stoffen (P.B. 2007, no. 46)

  Regeling verwijderen van voorwerpen of stoffen BES

  Beschikking slepen (P.B. 2007, no. 47)

  Regeling slepen BES

  Beschikking navigatie- en telecommunicatieinstallaties (P.B. 2007, no. 60)

  Regeling navigatie- en telecommunicatieinstallaties BES

  Beschikking vliegplan (P.B. 2007, no. 61)

  Regeling vliegplan BES

  Beschikking vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (P.B. 2007, no. 38)

  Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht BES

  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Verordening van den 21sten october 1921, tot regeling van het toezicht op krankzinnigen (P.B. 1922, no. 14)

  Wet tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES

  Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid

  Wet Inspectie voor de Volksgezondheid BES

  Landsverordening organisatie bloedvoorziening

  Wet organisatie bloedvoorziening BES

  Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening

  Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES

  Landsverordening beperking tabaksgebruik

  Wet beperking tabaksgebruik BES

  Warenlandsverordening

  Warenwet BES

  Opiumlandsverordening 1960

  Opiumwet 1960 BES

  Landsverordening medisch tuchtrecht

  Wet medisch tuchtrecht BES

  Landsverordening zorginstellingen

  Wet zorginstellingen BES

  Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten

  Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES

  Landsverordening bestrijding besmettelijke ziekten,

  Gezondheidslandsverordening 1952

  en

  Quarantainelandsverordening

  Wet publieke gezondheid BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 4de april 1961 ter uitvoering van de artikelen 1 lid 2, 5, 10 lid 1, 19 lid 3 en 21 lid 1 van de verordening van de 21ste oktober 1921 tot regeling van het toezicht op krankzinnigen. (P.B. 1961, no. 48)

  Besluit tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES

  Verordening regelende de uitoefening van de tandheelkunst (P.B. 1943, no. 46)

  Besluit uitoefening van de tandheelkunst BES

  Landsverordening regelende de uitoefening van de geneeskunde (P.B. 1958, no. 174)

  Besluit geneeskunde BES

  Verordening regelende de praktijk als vroedvrouw (PB 1934, no 53)

  Besluit bevoegdheid verloskundigen BES

  Landsverordening bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten (P.B. 1960, no. 58)

  Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES

  Tijdelijke landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren (P.B. 2005, no. 69)

  Besluit beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren BES

  Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (P.B. 1961, no. 169)

  Besluit verpakte geneesmiddelen BES

  Landsbesluit zoetstoffen in levensmiddelen (P.B. 2005, no. 60)

  Besluit zoetstoffen in levensmiddelen BES

  Landsbesluit kleurstoffen in levensmiddelen (P.B. 2005, no. 61)

  Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES

  Landsbesluit additieven in levensmiddelen (P.B. 2005, no. 62)

  Besluit additieven in levensmiddelen BES

  Landsbesluit visserij producten 1999 (P.B. 1999, no. 157)

  Besluit visserij producten 1999 BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 23ste april 1964 ter uitvoering van artikel 6 lid 2 en 7 lid 1, tweede alinea van de Opiumlandsverordening 1960 (P.B. 960, no. 65); vaststelling van de vergoeding voor opiumverloven

  Besluit vaststelling van de vergoeding voor opiumverloven BES

  Landsbesluit beperking tabaksgebruik

  Besluit beperking tabaksgebruik BES

  Landsbesluit etikettering van levensmiddelen

  Besluit etikettering van levensmiddelen BES

  Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 14de juni 1958 ter uitvoering van de artikelen 16 en 19 van de Landsverordening van de 4de maart 1957 houdende regeling van de tuchtrechtspraak over personen die geneeskunst uitoefenen, zomede over apothekers (P.B. 1957, no. 30).

  Besluit ter uitvoering van de artikelen 16 en 19 van de Wet medisch tuchtrecht BES

  Landsbesluit televisiereclame voor geneesmiddelen 2000

  Besluit televisiereclame voor geneesmiddelen 2000 BES

  Landsbesluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten

  Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES

  Landsbesluit zorg

  Besluit zorg BES

  Landsbesluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2002

  Besluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2002 BES

  Landsbesluit uitbreiding AVBZ-zorg aan visueel en auditief gehandicapten

  Besluit uitbreiding AVBZ-zorg aan visueel en auditief gehandicapten BES

  Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ

  Besluit beperking kring verzekerden AVBZ BES

  Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen

  Besluit vergoeding kosten geneesmiddelen BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste december 1966 ter uitvoering van artikel 4, lid 2, van de Landsverordening Ongevallenverzekering

  Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste december 1966 ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Wet Ongevallenverzekering BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste december 1966 ter uitvoering van artikel 4 leden, 2 en 3 van de Landsverordening Ongevallenverzekering

  Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste december 1966 ter uitvoering van artikel 4 leden, 2 en 3 van de Wet Ongevallenverzekering BES

  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 21ste april 1966 ter uitvoering van artikel 4 leden 2 en 3 van de Landsverordening Ziekteverzekering

  Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 21ste april 1966 ter uitvoering van artikel 4 leden 2 en 3 van de Wet Ziekteverzekering BES

  Landsbesluit productie en uitvoer producten op basis van melk

  Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Beschikking van den 8sten december 1939 no. 2377 tot vaststelling van een model-geneeskundige verklaring ter constateering van krankzinnigheid. (P.B. 1939, no. 147)

  Regeling tot vaststelling model geneeskundige verklaring krankzinnigheid BES

  Beschikking visserij producten 1998 (P.B. 1998, no. 65)

  Regeling visserij producten 1998 BES

  Beschikking visserij producten 1998/2 (P.B. 1998, no. 227)

  Regeling visserij producten 1998/2 BES

  Beschikking invoer vis of visserij producten uit derde landen (P.B. 1999, no. 158)

  Regeling invoer vis of visserij producten uit derde landen BES

  Beschikking gezondheidscontroles visserij producten (P.B. 1999, no. 162)

  Regeling gezondheidscontroles visserij producten BES

  Beschikking residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in visserijproducten

  Regeling residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in visserijproducten BES

  Beschikking verpakking visserij producten (P.B. 1999, no. 176)

  Regeling verpakking visserij producten BES

  Beschikking identificatie van visserij producten (P.B. 1999, no. 177)

  Regeling identificatie van visserij producten BES

  Ministeriële Beschikking van de 22ste januari 1987 ter uitvoering van de artikelen 3, tweede lid en 5, eerste en tweede lid en 7, tweede lid van de Opiumlandsverordening 1960 (P.B. 1960, no. 65), houdende nieuwe voorschriften met betrekking tot de aflevering en het voorschrijven van middelen bedoeld in artikelen 3 en 4 van voormelde landsverordening

  Regeling houdende nieuwe voorschriften met betrekking tot de aflevering en het voorschrijven van middelen als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Opiumwet 1960 BES

  Ministeriële Beschikking van de 29ste april 1964 ter uitvoering van artikel 6 lid 1 van de Opiumlandsverordening 1960 (P.B. 1960, no. 65), regelende de in-, uit- en doorvoer van verdovende middelen

  Regeling in-, uit- en doorvoer van verdovende middelen BES

  Ministeriële Beschikking van de 15de september 1967 ter uitvoering van artikel 3 van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 23ste april 1964 (P.B. 1964, no. 69) ter uitvoering van de artikelen 6 lid 2 en 7 lid 1 tweede alinea van de Opiumlandsverordening 1960 (P.B. 1960, no. 65)

  Regeling van 15 september 1967 ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van 23 april 1964 ter uitvoering van de artikelen 6 lid 2 en 7 lid 1 tweede alinea van de Opiumwet 1960 BES

  Ministeriële beschikking met algemene werking van de 6de januari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder f, van de Opiumlandsverordening.

  Regeling van 6 januari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder f, Opiumwet 1960 BES

  Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsverordening Drinkwater

  Wet drinkwater BES

  Landsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning

  Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES

  Kadasterlandsverordening 1938

  Wet kadaster en registratie onroerende zaken en beperkte rechten BES

  Landsverordening openbare registers 2001

  Wet openbare registers BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsbesluit van 12 september 2006, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Landsverordening drinkwater en artikel 3, eerste en tweede lid, van de Warenlandsverordening (PB 1997, no. 334)

  Besluit kwaliteit drinkwater BES

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsbesluit ongediertebestrijdingsgassen

  Regeling ongediertebestrijdingsgassen BES

  Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Landsverordening Huurcommissieregeling

  Wet Huurcommissie-Regeling BES

  B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

  C Regelingen die de status van ministeriële regeling verkrijgen

  Terugwerkende kracht

  Stb. 2012, 358, datum inwerkingtreding 28-07-2012, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 10-10-2010.
  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  A Regelingen die de status van wet verkrijgen

  Nederlands-Antilliaanse regeling

  Citeertitel

  Verordening van den 21sten october 1921, tot regeling van het toezicht op krankzinnigen (P.B. 1922, no. 14)

  Wet tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES

  Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid

  Wet Inspectie voor de Volksgezondheid BES

  Landsverordening organisatie bloedvoorziening

  Wet organisatie bloedvoorziening BES

  Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening

  Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES

  Landsverordening beperking tabaksgebruik

  Wet beperking tabaksgebruik BES

  Warenlandsverordening

  Warenwet BES

  Opiumlandsverordening 1960

  Opiumwet 1960 BES

  Landsverordening medisch tuchtrecht

  Wet medisch tuchtrecht BES

  Landsverordening zorginstellingen

  Wet zorginstellingen BES

  Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten

  Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES

  Landsverordening bestrijding besmettelijke ziekten,

  Gezondheidslandsverordening 1952

  en

  Quarantainelandsverordening

  Wet publieke gezondheid BES

  Landsverordening van de 7e februari 1963 houdende regelen betreffende de handel in dranken en spijzen alsmede het verschaffen van huisvesting met bediening tegen vergoeding

  Vergunningwet BES

  Landsverordening van de 7e februari 1963 houdende regelen betreffende de handel in dranken en spijzen alsmede het verschaffen van huisvesting met bediening tegen vergoeding.

  Vergunningwet BES