Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Lokalny program edukacyjny "Dbam o siebie, żyję zdrowo"

 

Do pobrania :

 

Podsumowanie lokalnego programu edukacyjnego "Dbam o siebie, żyję zdrowo" - plik ppt

 

Założenia realizacji lokalnego programu edukacyjnego

„Dbam o siebie-żyję zdrowo”  na lata 2011-2014


Głównym celem programu jest kształtowanie wśród społeczności szkolnej zachowań i postaw prozdrowotnych, czyli promocja zdrowego stylu życia.

W wyniku realizacji programu uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych osób.

Cel główny może być osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych odnoszących się do ucznia oraz do środowiska rodzinnego i szkolnego.

 

Cele odnoszące się do ucznia:

- ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje,

- zapoznanie ze sposobami zachowania, umocnienia i poprawy zdrowia,

- przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,

- informowanie o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania,

- rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgniacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach,

- wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia swego i innych ludzi.

 

Cele odnoszące się do środowiska domowego i szkolnego:

- uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, jego wartości i zagrożeniach;

- ukazanie możliwości wspomagania dążeń na rzecz zdrowia
i niwelowaniua stanów zagrażających zdrowiu,

- przedstawienie możliwości zmian otoczenia na bardziej zdrowe,

- przekazanie podstawowych informacji  o racjonalnym odżywianiu się a także zaburzeniach odżywiania: bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, ortoreksja.

- poszerzanie samoświadomości dotyczącej postawy wobec siebie i własnego zdrowia,

- dostarczenie konkretnych wskazówek związanych z dbaniem o zdrowie, sprawność fizyczną i samopoczucie psychiczne.

 

Grupa docelowa

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodzice.

 

Uczestnikami programu powinni być przede wszystkim:

- dyrektorzy szkół,

- psychologowie, pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiska szkolnego, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele biologii.

Systematycznie do współpracy z realizatorami programu włączani będą rodzice uczniów, poprzez powiązanie celów programu ze środowiskiem domowym ucznia

 

Ramy czasowe

Realizacja programu planowana jest na lata 2011 – 2014

I edycja 2011-2012 r.

II edycja 2012- 2013 r.

III edycja 2013-2014 r.

 

Organizatorzy programu

Głównymi organizatorami programu „Dbam o siebie-żyję zdrowo!” są:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
 • Gabinet Terapeutyczno-Szkoleniowy PRIMODIUM w Katowicach
 • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach.

 

Konsultantami naukowymi programu są::

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz z Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Poradni Leczenia Chorób Metabolicznych „Waga” w Katowicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
 • prof. dr hab. Jan Ślężyński z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

 

Metodyka realizacji programu

Realizacja programu „Dbam o siebie-żyję zdrowo!” przebiegać będzie w następujących etapach:

1. Przedstawienie oferty programowej szkołom:

2. Kontynuacja i nawiązanie współpracy na rzecz programu w środowiskach lokalnych:

3. Doskonalenie szkolnych koordynatorów programu, dystrybucja materiałów:

4. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i rodziców.

5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w środkach masowego przekazu

6. Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu programu:\

7. Podsumowanie realizacji pilotażowej edycji programu:

8. Opracowanie bazy szkół uczestniczących w programie

9. Wdrożenie kolejnej edycji programu:

 

Harmonogram działań

Lp.

Strategia /metody/ etapy realizacji

Zadania

Sposób oceny zadania lub efekty realizacji

1.

Etap wdrażania

- narady

- opracowanie planu działań

- analiza problemu

- liczba narad,

- pozyskani partnerzy

 

2.

Etap realizacji

- szkolenie

- poradnictwo

- dystrybucja materiałów edukacyjnych

- ankieta ewaluacyjna

- liczba porad

- rozdzielnik materiałów

3.

Monitoring

- wizytacje

- rozmowy

- protokoły z wizytacji

4.

Ewaluacja i sprawozdawczość

- podsumowanie

- ocena

- analiza

 

- wyniki analizy - wnioski

 

 


Materiały i pomoce dydaktyczne

W programu zostaną wykorzystane następujące materiały i pomoce programowe:

 • jako podręcznik: „Dbam o siebie-żyję zdrowo! Program edukacyjny” (Bąk-Sosnowska, Kijanka, 2010),
  • „Otyłość. Poradnik dla młodzieży” (Bąk –Sosnowska, 2007),
  • tabele wartości kalorycznych
  • Karta ewaluacji programu dla koordynatora
  • Tabela wskaźników masy ciała
  • Piramida zdrowego żywienia
  • Aktywność fizyczna na co dzień
  • List do Rodziców (I)
  • Obraz zależności
  • Dyplom zalet
  • Moje ciało
  • Zakładka
  • List do Rodziców (II)
  • Mapa zdrowia

 

Monitoring i ewaluacja

Ocena efektywności programu będzie dokonywana systematycznie, na podstawie następujących wskaźników:

 • analiza obserwacji prowadzonej podczas wizytacji i realizacji poszczególnych działań,
 • analiza wyników przeprowadzanych ankiet (ankieta dla uczniów, ankieta dla rodziców, Karta ewaluacji programu dla koordynatora),
 • wyniki prowadzonych w szkole akcji edukacyjnych,
 • wyniki uzyskanych efektów w zmianie żywienia uczniów w szkołach,
 • ocena kolejnej edycji programu z uwzględnieniem następujących danych:

- liczba placówek biorących udział w programie, liczba uczniów objętych edukacją,.

- liczba rodziców objętych edukacją,

- zakres prowadzonej edukacji.

 

 

 

 

 

 

< powrót

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.