Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Projekt profilaktyczno-edukacyjny Zdrowy Przedszkolak

 

 

Założenia projektu profilaktyczno-edukacyjnego
„Zdrowy Przedszkolak”.


- KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU.

Ideą projektu jest dostarczenie nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom narzędzi, które umożliwiają i ułatwiają rozbudzenie zainteresowania higienicznym-zdrowym trybem życia, a także spowodują, że dbałość o zdrowie na stałe wkomponuje się w ich codzienne życie. Poprzez udział w tym projekcie dzieci będą potrafiły dbać o własne zdrowie i żyć zdrowo zgodnie ze wskazówkami rodziców, nauczycieli i specjalistów. Zrozumieją potrzebę zdrowego i prawidłowego odżywiania się, poznają także różne formy aktywnego wypoczynku, zrozumieją, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie. Poznają zasady dbania o higienę osobistą, zrozumieją także, jak podejmowane przez nich decyzje i działania mają wpływ na zdrowie. Projekt edukacji zdrowotnej został  opracowany w sposób skorelowany z realizowanym w przedszkolu programem. Istotą tego projektu jest kształtowanie postaw, a także nauka poprzez zabawę.

 

- UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU.

O zdrowie przyszłych pokoleń powinniśmy zadbać kształtując prawidłowe nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne już od najmłodszych lat.  Wykorzystując  naturalną ciekawość dzieci do poznawania nowych wrażeń oraz skłonność do rywalizacji można wypracować wśród przedszkolaków kulturę zdrowotną, która spowoduje, że dbałość o zdrowie na stałe wkomponuje się w ich codzienność.  Wychodzimy także z założenia, że profilaktyka od najmłodszych lat jest najlepszą drogą do zdrowia przyszłego społeczeństwa. Liczymy, że podjęta praca zaowocuje zdrowiem  naszych milusińskich w przyszłości.

 

-  CELE PROJEKTU.

Cel główny projektu:

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.

Cele szczegółowe:

Promocja zdrowego trybu życia, wolnego od dymu tytoniowego.

Kształtowanie nawyków higienicznych w tym także nawyków związanych z higieną jamy ustnej.

Poznanie podstawowych zasad higieny.

Utrwalanie przyzwyczajeń i nawyków dbania o codzienną higienę ciała.
Nabywanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykorzystanie dziecięcej ekspresji.

- ADRESACI PROJEKTU.

Dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczające do przedszkoli.

Rodzice i opiekunowie.

 

-  REALIZATORZY I UCZESTNICY PROJEKTU.

Dyrekcje i pracownicy przedszkoli (nauczyciele, intendentki),

Dietetyczki,

Pielęgniarki/higienistki,

 

- RAMY CZASOWE WYKONANIA PROJEKTU.

2013 rok

 

- ORGANIZATORZY PROJEKTU.

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach

Urząd Miasta Katowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

 

-  METODYKA REALIZACJI PROJEKTU.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji projektu

 

Przedstawienie oferty  dyrektorom przedszkoli.

Zorganizowanie szkolenia dla koordynatorów projektu nauczycieli przedszkoli, dystrybucja materiałów.

Zorganizowanie i przeprowadzenie pogadanek – zajęć edukacyjnych  adresowanych do dzieci, które zostaną przeprowadzone przez nauczycieli przedszkola wg. opracowanego scenariusza.

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów - pokaz podstawowych czynności higienicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego szczotkowania zębów i instruktaż mycia rąk, które zostaną przeprowadzone przez pielęgniarki-higienistki wśród dzieci 5 i 6 lat  z przedszkoli realizujących projekt.

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów nt. zasad prawidłowego odżywiania adresowane do rodziców, które zostaną przeprowadzone przez dietetyczki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie „Festiwalu Zdrowego Przedszkolaka” adresowanego do dzieci 5 i 6 lat - drużyn z przedszkoli realizujących projekt. Festiwal zostanie przeprowadzony na zasadzie konkursu z nagrodami. W ramach festiwalu należy przygotować - zgodnie z regulaminem, krótką część artystyczną promującą higieniczny-zdrowy tryb życia. Nagrody przewidziane są dla laureatów  I, II i III miejsca oraz I i II wyróżnienie.

Opracowanie materiałów promujących projekt. Plakaty, ulotki, gadżety, które zostaną przekazane w zestawach dla przedszkoli realizujących projekt.

Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu projektu.

Podsumowanie realizacji projektu.

Poszczególne zajęcia-warsztaty-pokazy skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

 

 

 

 

- ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU.

Dziecko:

Zrozumie potrzebę mycia rąk przed posiłkami i jest w tym zakresie samodzielne.

Będzie potrafiło prawidłowo i starannie myć zęby.

Będzie potrafiło uzasadnić, jak podejmowane przeze niego decyzje i działania wpływają na  zdrowie.

Będzie potrafiło kulturalnie zachowywać się podczas posiłku, a także wyjaśni, co należy jeść i pić aby być zdrowym.

Będzie przestrzegać zakazu jedzenia nie umytych warzyw i owoców.

Uzasadni, dlaczego nie należy unikać wizyt w gabinecie stomatologicznym.

 

-  MATERIAŁY  PROJEKTU.

Scenariusz zajęć dla nauczycieli przedszkola

Plakat pomocniczy „Zdrowy przedszkolak”

Kolorowanka dla dzieci

Ulotki informacyjne dla rodziców

 

- EWALUACJA.

Ocena efektywności projektu będzie dokonywana systematycznie na podstawie:

- analizy wyników przeprowadzanych ankiet dla rodziców,

- liczby placówek biorących udział w projekcie, liczby dzieci objętych edukacją, liczby rodziców objętych edukacją i informacją.

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.