Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Popis plánovaných prací na období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016

V období 1. 3. – 29. 7. 2016 se uskuteční výluka 2. traťové koleje v úseku žst. Chrást – žst. Plzeň, v rámci které bude dokončena kompletní rekonstrukce traťového úseku Plzeň-Doubravka – žst. Plzeň. Ve výluce 2. traťové koleje bude provedena rekonstrukce (přestavba) druhé poloviny mostů v ul. Potoční, Mohylova a přes řeku Úslavu. Bude rovněž dokončena přestavba podchodu na zastávce Plzeň-Doubravka. Na zastávce budou vybudována nová nástupiště s vyšší nástupištní hranou a zpevněným povrchem, vybavená novými přístřešky, osvětlením a informačním tabulemi. Za nástupišti budou osazeny protihlukové stěny. Úprava podchodu zahrne obnovu všech jeho vnitřních povrchů i zábradlí. Budou pokračovat práce na budování zářezu od žst. Ejpovice směrem k tunelu. Bude dokončena ražba jižní tunelové trouby tunelu Ejpovice (pro 1.TK) a proběhne demontáž razícího stroje a jeho přesun k vjezdovému portálu před severní tunelovou troubu. Budou pokračovat práce na středové technologické šachtě tunelu Ejpovice a práce na výjezdovém portálu. Bude pokračovat výroba betonových segmentů tunelového ostění.

1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Pokračovala výluka 1. traťové koleje v úseku žst. Chrást – žst. Plzeň, zahájena dne 16. 6. 2015, v rámci které pokračovaly práce na rekonstrukci traťového úseku Plzeň-Doubravka – žst. Plzeň. Výluky byla ukončena dne 13. 11. 2015. V rámci této výluky se v úseku Plzeň-Doubravka – žst. Plzeň uskutečnila rekonstrukce (přestavba) mostních objektů nacházejících se v 1.TK v ul. Potoční, Mohylova a přes řeku Úslavu. Probíhaly dokončovací práce v celém traťovém úseku z žst. Rokycany – žst. Ejpovice (včetně). Pokračovaly práce na budování zářezu od žst. Ejpovice směrem k tunelu. Pokračovala ražba jižního tunelové trouby tunelu Ejpovice (pro 1. traťovou kolej). Pokračovaly práce na středové technologické šachtě tunelu Ejpovice a práce na výjezdovém portálu. Pokračovala výroba betonových segmentů tunelového ostění.

1. 1. 2015 – 30. 6. 2015

Probíhaly dokončovací práce v celém traťovém úseku z žst. Rokycany – žst. Ejpovice (včetně). V dnech 3. 3. – 16. 3. 2015 se uskutečnila výluka 1. traťové koleje v úseku žst. Rokycany – žst. Chrást, v rámci které byla v žst. Ejpovice položena výhybka č. 8 a dokončeno plzeňské zhlaví žst. Ejpovice. Ve dnech 16. 3. – 3. 6. 2015 pokračovala výluka 1. traťové koleje v úseku žst. Rokycany – žst. Ejpovice, v rámci které byly dokončeny 3 zbývající úseky a vložena výhybka č.1 v žst. Ejpovice. V úseku Plzeň-Doubravka – žst. Plzeň byla zahájena rekonstrukce mostních objektů v ul Potoční, Mohylova a přes řeku Úslavu. Dne 16. 6. 2015 byla zahájena výluka 1. traťové koleje v úseku žst. Chrást – žst. Plzeň, v rámci které byly zahájeny práce na rekonstrukci traťového úseku Plzeň-Doubravka – žst. Plzeň. Pokračovaly práce na budování zářezu od žst. Ejpovice směrem k tunelu. Byla dokončena montáž razícího stroje a byla zahájena ražba jižního tubusu tunelu Ejpovice (pro 1. traťovou kolej). Pokračovaly práce na středové technologické šachtě tunelu Ejpovice a byly zahájeny práce na výjezdovém portálu. Pokračovala výroba betonových segmentů tunelového ostění. Na jaře v predikovaných lokalitách zjištěných v průběhu zemních prací pokračoval záchranný archeologický výzkum.

07- 12/2014

Dne 7.7.2014 byla zahájena výluka 2. traťové koleje v úseku Rokycany – Chrást. Ukončení výluky dle HGM bude 19.12.2014. V rámci této výluky bude provedena rekonstrukce 2. traťové koleje v úseku Rokycany – Ejpovice. Bude provedena rekonstrukce mostních a inženýrských objektů pod snesenou kolejí. Na stávající zastávce Ejpovice bude vybudováno nové těleso pro novou staniční kolej č. 2 a 4 a bude vybudováno nové ostrovní nástupiště v délce 170 m a dokončen nový podchod pod staniční kolejí č. 2 a 4. Do nově vybudované provozní budovy bude dokončena montáž nové technologie staničního zabezpečovacího zařízení pro žst. Ejpovice. Na zastávce Klabava bude vybudováno nástupiště u koleje č. 2 v délce 170 m a dokončen nový podchod pod staniční kolejí č. 2. Bude dokončen silniční nadjezd nad silniční komunikaci II/180 spojující obce Kyšice a Dýšina a přeložena komunikace. Bude dokončen zářez k vjezdovému portálu tunelu Ejpovice, vybudována obslužná komunikace vedena tímto zářezem a zpevněná plocha před portálem umožňující smontování razícího stroje TBM. Bude pokračovat pokládka a montáž sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Bude dokončen záchranný archeologický výzkum na všech predikovaných lokalitách stavby.

01 - 06 / 2014

V období 1.1. - 30.6.2014 byla prováděna výstavba nové staniční koleje v žst. Ejpovice a rekonstrukce traťové koleje č. 1 v traťovém úseku Rokycany - Ejpovice. Byla snesena stávající kolej č. 1 v km 88,008-89,400; 89,724-90,820;91,040-92,392 a 92,718-93,976. Byla provedena rekonstrukce mostních a inženýrských objektů pod snesenou kolejí. Na stávající zastávce Ejpovice bylo vybudováno nové těleso pro novou staniční kolej č. 1, včetně nové výhybky č. 1. Stávající kolej č. 1 v traťovém úseku Ejpovice-Chrást u Plzně byla provizorně směrově a výškově upravena. U koleje č. 1 v žst. Ejpovice bylo vybudováno nové nástupiště v délce 170 m a nový podchod pod staniční kolejí č.1. Do nově vybudované provozní budovy byla zahájena montáž nové technologie staničního zabezpečovacího zařízení pro žst. Ejpovice. Na zastávce Klabava bylo vybudováno nástupiště u koleje č. 1 v délce 170 m a nový podchod pod staniční kolejíč.1. K traťové koleji č. 1 byl zřízen bezbariérový přístup ze stávající komunikace. Vybudovány byly nové stožáry trakčního vedení. Zřízena byla nová traťová kolej včetně nové přeložky v km 89,730-90,820 a byla propojena se stávající kolejí č. 1 v km 89,400; 89,724; 90,820; 91,040; 92,392; 93,976. Mimo objektů zřizovaných ve výluce 1. traťové koleje v traťovém úseku Rokycany - Ejpovice byly zahájeny práce na založení silničního nadjezdu na silniční komunikaci II/180 spojující obce Kyšice - Dýšina. Byla dokončena přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Ejpovice. V oblasti budoucího předportálového zářezu bylo realizováno 400 pilot a začaly práce na odtěžování zemin v oblasti zářezu a vjezdového portálu. Byla dokončena výroba razícího stroje TBM a dne 25.6.2014 se uskutečnilo oficiální převzetí stroje mezi výrobcem a zhotovitelem. Pokračoval záchranný archeologický výzkum na pozitivních lokalitách předportálového zářezu.

Rok 2013

Správa železniční dopravní cesty zahájila důležitou modernizaci trati mezi Rokycany a Plzní. Ta je součástí páteřní transevropské dopravní sítě a vnitrostátního třetího tranzitního železničního koridoru, který vede z Prahy přes Plzeň a Cheb až na státní hranici s Německem. Je řešena v souladu s požadavky interoperability pro evropské železniční sítě. Přípravnou dokumentaci a projekt stavby zpracovala akciová společnost SUDOP PRAHA. Realizace se uskuteční v letech 2013 – 2016, zhotovitelem stavby je „Sdružení MTS+SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň“, kde vedoucím účastníkem „Sdružení“ je společnost Metrostav a.s. a účastníkem společnost Subterra a.s.

Smlouva o Dílo se zhotovitelem, tj. akciovou společností Metrostav byla podepsána dne 17. července 2013, předání staveniště proběhlo 9. srpna 2013. V měsíci září byla stavba označena billboardy v žst. Rokycany a v Kyšicích u přístupové komunikace k vjezdovému portálu tunelu Ejpovice. V pátek 15. listopadu 2013 proběhlo za účasti zástupců MD,SFDI, SŽDC, ČD, KÚ Plzeňského kraje a dotčených obcí a měst a samozřejmě zástupců zhotovitelských firem slavnostní zahájení stavby před Industriálním parkem Plzeň Ejpovice. V současnosti jsou na této stavbě prováděny zemní práce, probíhá zřizování staveniště a je objednán razící štít pro tunel Ejpovice. Zároveň probíhá záchranný archeologický výzkum, který bude pokračovat až do příštího roku 2014.

 

Recepce:
Tel.:+420 222 335 711

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty

Copyrigtht © 2009-2012 SŽDC