Catedra Automatica și Tehnologii Informaționale

Victor Besliu

Victor Beşliu

Şef de catedră

Profesor universitar, doctor

Date de contact

Adresa: str. Studenţilor 7, corpul de studii nr. 3

Tel: (+373022) 509-908

I. Informaţii generale

Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale (ATI) a fost fondată în luna decembrie 2006 în urma unirii a două catedre: catedra de Automatică, condusă de doctorul în ştiinţe tehnice, conferenţiarul universitar Bartolomeu Izvoreanu din 1999 pînă în 2006 şi catedra de Tehnologii Informaţionale, condusă de doctorul în ştiinţe tehnice, profesorul universitar Victor Beşliu din 1990 pînă în 2006. Şefi catedră Automatică au fost: conf. univ. dr. L.V. Krasnov (1963-1964), conf. univ. B. G. Ladvişcenko (1964-1965), conf. univ. dr. Iu. A. Maximov (1965-1975), prof. univ. dr. hab.V.V. Marasanov (1975-1988), conf. univ. dr. S. I. Idriceanu (1988-1990), conf. univ. dr. V. I. Guţu (1990-1992), prof. univ. dr. hab. A. Gremalschi (1993-1999).

Catedra ATI asigură pregătirea specialiştilor cu licenţă şi masterat la specialităţile 526.2 Tehnologii Informaţionale (TI) şi 526.3 Automatică şi Informatică (AI) şi este constituită din două secţii:

 • Automatică – şef secţie d.ş.t., conf. univ. Bartolomeu Izvoreanu.
 • Tehnologii Informaţionale – şef secţie lector superior Galina Marusic.

II. Domenii de activitate a absolvenţilor

 • Ingineria şi ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor cu aplicaţii în diverse ramuri ale industriei şi economiei, avînd competenţe pentru a elabora, implementa, diagnostica şi exploata diferite echipamente, sisteme automate şi sisteme informatice dotate cu cele mai moderne echipamente cu microprocesoare şi programarea în timp real a regimurilor lor de funcţionare.
 • Tehnica (inclusiv în necesităţi interne, adică, ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, programare de sistem şi aplicaţii, etc.), economie, administrare publică, jurisprudenţă, politologie, psihologie, sociologie, ecologie, ştiinţe social-umane şi alte domenii în care sunt utilizate sisteme informaţionale profesional-orientate pentru realizarea tehnologiilor informaţiei în funcţie de specificul domeniului.

Actualmente procesul de studii la catedra ATI este asigurat de 51 cadre didactice, dintre care 4 prof. univ., 13 conf. univ., 18 lect. sup. mag., 9 lect. univ. mag. şi 7 lect. assist.

III. Activitatea didactico-metodică

Obiectivele de bază în activitatea didactico-metodică a catedrei sunt:

 • Pregătirea cadrelor inginereşti pentru a activa în domeniile de cercetare, proiectare, implementare, exploatare, diagnosticare şi programare a echipamentelor, sistemelor automate şi sistemelor informatice dotate cu echipamente cu microprocesoare.
 • Pregătirea cadrelor inginereşti în tehnologia informaţiei pentru activităţi administrativ-organizatorice, de proiectare şi tehnologie, marketing şi consultanţă, experimentare şi cercetare, analiză şi exploatare.
 • Pregătirea postuniversitară prin masterat şi doctorat a specialiştilor şi reciclarea cadrelor pentru economia naţională. Activitatea didactico-metodică se desfăşoară în conformitate cu planul de studii în vigoare. Cursurile specialităţilor sunt asigurate cu materiale didactice şi literatură de specialitate.

IV. Activitatea de cercetare ştiinţifică

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică la catedră:

 • Conducerea adaptivă în sisteme tehnice complexe şi protecţia informaţiei.
 • Algoritmi de protejare a datelor în sisteme informaţionale.
 • Algoritmi de acordare a regulatoarelor.
 • Sinteza filtrelor.
 • Proiectarea sistemelor complexe în baza criteriilor de calitate.
 • Tehnologii orientate pe obiecte în optimizarea condiţionată şi metode de rezolvare a problemelor de programare semidefinită cu aplicaţii în optimizarea combinatorială.
 • Metode şi tehnologii pentru specificarea şi verificarea arhitecturilor concurente.
 • Algoritmi de control al puterii în sisteme CDMA.
 • Modele şi algoritmi de configurare a reţelelor private virtuale.

Rezultatele cercetărilor sunt prezentate la diferite conferinţe şi simpozioane internaţionale.

Catedra asigură studii prin doctorat la următoarele specialităţi:

 • 01.05.04 Modelare matematică, metode matematice, produse program.
 • 05.13.01 Teoria sistemelor şi prelucrarea informaţiei.
 • 05.13.05 Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi ale sistemelor de comandă.
 • 01.05.05 Sisteme informaţionale.
 • 01.01.05 Teoria probabilităţilor şi statistica matematică.

V. Baza tehnico-materială

Catedra dispune de următoarele laboratoare didactice şi de cercetări ştiinţifice:

 • Arhitectura calculatoarelor.
 • Sisteme de operare.
 • Ingineria sistemelor de programe.
 • Circuite integrate digitale şi analogice.
 • Elemente şi echipamente în automatică.
 • Sisteme cu microprocesoare.
 • Teoria sistemelor.
 • Prelucrarea semnalelor.
 • Sisteme optimale şi adaptive.
 • Ingineria reglării automate.
 • Fiabilitate şi diagnoză.
 • Analiza şi concepţia sistemelor de operare.
 • Programarea în Windows.
 • Reţele de calculatoare.
 • Cercetări operaţionale.
 • Ingineria produselor program.
 • Proiectarea sistemelor informaţionale.

La momentul actual catedra dispune de 6 laboratoare dotate cu calculatoare performante conectate la reţeaua INTERNET şi care sunt puse la dispoziţia studenţilor pe parcursul lucrărilor de laborator şi orelor individuale de lucru.

VI. Colaborări

Catedra are relaţii de colaborare cu următoarele universităţi, centre ştiinţifice şi companii:

 • Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
 • Universitatea Politehnică Bucureşti, România.
 • Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, România.
 • Universitatea Politehnică Timişoara, România.
 • Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România.
 • Universitatea Eletrotehnică din Sankt Petersburg, Rusia.
 • Institutul de Inginerie Fizică din Moskova, Rusia.
 • Institutul Energetic (Universitatea Tehnică) din Moskova, Rusia.
 • Universitatea Tehnică din Nijnii Novgorod, Rusia.
 • Academia de Biotehnologii din Moskova, Rusia.
 • Universitatea Tehnică Naţională „Institutul Politehnic din Kiev”, Ukraina.
 • Universitatea Tehnică din Minsk, Belarusi.
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, România.
 • Universitatea Bern, Elvetia.
 • Universitatea Lavaz, Quebec, Canada.
 • Orange.
 • Allied Testing.
 • StarNet.
 • Trimetrica.
 • Deeplace.
 • Mobiteam.