Home > Over de Raad van Advies > RvA in het kort

RvA in het kort

DE RAAD VAN ADVIES IN HET KORT

De Raad van Advies is vanwege zijn plaats in de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010, no. 86) een staatsorgaan. De positie van de Raad is geregeld in de artikelen 64 e.v. van de Staatsregeling. In het constitutioneel bestel is de Raad naast andere staatsorganen een zelfstandig element van dat bestel.

De inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad zijn geregeld in de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87). Verder geeft het Reglement van Orde voor de Raad van Advies (P.B. 2011, no. 16) voorschriften voor het functioneren van de Raad. Hierin is bijvoorbeeld geregeld hoe een advies tot stand komt.

Advisering door de Raad

Advisering over wet- en regelgeving
De hoofdtaak van de Raad is het adviseren over wet- en regelgeving, te weten ontwerplandsverordeningen, ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, voorstellen van rijkswetten en voorstellen van algemene maatregelen van rijksbestuur.
Wanneer de advisering een ontwerplandsverordening van de regering betreft adviseert de Raad de regering vóór de indiening van het ontwerp bij de Staten. De advisering geschiedt aan de constitutionele Gouverneur, dus de Gouverneur als constitutioneel hoofd van de regering.
In geval van een initiatiefontwerplandsverordening dan adviseert de Raad vóór de vaststelling daarvan, rechtstreeks aan de Staten. Een initiatiefontwerplands-verordening is een ontwerplandsverordening die door een of meer leden van de Staten aanhangig is gemaakt bij de Staten.
Ook kan de Raad uit eigen beweging aan de regering advies uitbrengen als hij vindt dat een bepaald onderwerp (wettelijk) geregeld moet worden.

Toetsingskader bij advisering
Bij de advisering over wet- en regelgeving adviseert de Raad aan de hand van een toetsingskader, dat omvat:
- Een beleidsanalytische toets: hierbij wordt de kwaliteit van het beleid beoordeeld.
- Een juridische toets: hierbij wordt de juridische kwaliteit getoetst. Nagegaan wordt onder andere of er sprake is van strijd met een hogere regeling of andere wettelijke regelingen.
- Een wetstechnische toets: hierbij wordt de wetstechnische kwaliteit getoetst. Bij deze toetsing ligt de nadruk op aspecten van de ontwerpregeling, zoals de structuur en de formulering van het ontwerp.

Overige advisering
De Raad adviseert bovendien in alle buitengewone gevallen van gewichtige aard en indien de regering dat nodig oordeelt.

 

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. RA/37-15-LV / 09/12/2015
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren
(zaaknummer 2015/036439)

Lees meer >>

RvA no. RA/31-15-DIV / 09/12/2015
Verzoek aan de Raad van Advies om spoedadvies over het aan de Raad van Ministers gedane voorstel van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening om, met inachtneming van artikel 10, zesde ...

Lees meer >>