Učebné zdroje pre programy kontinuálneho vzdelávania

V rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ budú pre všetky programy kontinuálneho vzdelávania (KV) vytvorené učebné zdroje určené predovšetkým účastníkom KV ako podporný študijný materiál. Autori a autorky týchto učebných zdrojov prihliadali pri ich tvorbe najmä na cieľovú skupinu KV, teda pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí sa vo svojej pedagogickej či odbornej praxi venujú žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Našim zámerom je, aby tieto učebné zdroje prispeli k skvalitneniu vzdelávania v našich programoch KV, ale najmä k rozšíreniu profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi z MRK. Vytvorené učebné zdroje však môžu byť užitočnou pomôckou aj pre lektorov KV, či inšpiráciou pre ostatných pedagogických aj odborných zamestnancov, ale aj nepedagogickú verejnosť.


Program: Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii

Pedagogickí zamestnanci

Učebný zdroj č. 1- Multikultúrne v modernej škole – rómsky jazyk a kultúra (Cina, Rosinský, 2013)
Učebný zdroj č. 2- Tvorba inkluzívneho prostredia školy (Petras, Petrasová, 2013)
Učebný zdroj č. 3 - Akčný výskum (Virasztóová, 2014)
Učebný zdroj č. 4 -Učebný zdroj ako prostriedok eliminácie predsudkov (Fedorko, Tutokyová, 2014)
Program: Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Odborní zamestnanci
Pedagogickí zamestnanci

Učebný zdroj č. 1 - Rozvíjame komunikačné zručnosti žiakov (z marginalizovaných rómskych komunít) (Klimovič, Klimovičová 2013)
Učebný zdroj č. 2 - Recepcia umeleckého a vecného textu vo vyučovaní (Gáborová, Košútová, 2015)
Učebný zdroj č. 3 - PRÍSTUPY K UMELECKÉMU A VECNÉMU TEXTU (Rusňák, Rusňáková, 2013)
Učebný zdroj č. 4- Písanie ako nástroj myslenia (Tutokyová, Virasztóová, 2014)
Učebný zdroj č. 5- Stimulačný program na výučbu čítania a písania v 1. ročníku základnej školy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít (Petríková, Suchožová 2013)
Program: Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese

Pedagogickí zamestnanci

Učebný zdroj č. 1- Model spolupráce rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít a základnej školy (Handzelová, Ilavský, 2013)
Učebný zdroj č. 2- Plánovanie a projektovanie efektívnej spolupráce školy s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít (Facunová, Novotná, 2013)
Program: Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Pedagogickí zamestnanci

Učebný zdroj č. 1- Inovácie v edukácii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (Handzelová, Repiský, 2013)
Učebný zdroj č. 2- Edukačné stratégie v celodennom výchovnom systéme (Šimčíková, Tomovčíková, 2013)
Učebný zdroj č. 3- Metódy a formy podporujúce kooperáciu žiakov (Tutokyová, Andrisová, 2014)
Učebný zdroj č. 4- Plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v kontexte aktívneho učenia sa a kritického myslenia (Michalková, Višňovská, 2013)
Program: Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít

Pedagogickí zamestnanci

Učebný zdroj č. 1- Profesia a profesijný rozvoj pedagogického asistenta v inkluzívnej škole (Révészová, Rigová, 2013)
Učebný zdroj č. 2- Spolupráca s rodinou a partnermi školy pri prevencii negatívnych spoločenských javov (Facunová, Kubisová, 2013)
Učebný zdroj č. 3- Stratégie pedagogickej asistencie v inkluzívnej škole (Lehoczká, Révészová, 2013)
Učebný zdroj č. 4 - Učebné zdroje a pomôcky ako prostriedky na podporu rozvoja žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (Gáborová, Košútová 2013)
Učebný zdroj č. 5 - Interkultúrne kompetencie pedagogického asistenta (Erika Bartošová, Jana Luptáková, 2014)
Učebný zdroj č. 6- Plánovanie osobného rozvoja pedagogického asistenta (Rigová, Zahatňanská, 2013)
Program: Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít

Odborní zamestnanci

Učebný zdroj č. 1- Stratégie a metódy intervencie pri nevhodnom správaní žiaka (Leskovjanská, Šilonová, 2014)
Učebný zdroj č. 2- Stratégie rozvíjania partnerstva pedagogických a odborných zamestnancov (Pasternáková, Zahatňanská, 2014)
Učebný zdroj č. 3- Legislatívny manuál (Čekanová, 2014)Program: Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Pedagogickí zamestnanci

Učebný zdroj č. 1- Učebný zdroj v procese výučby (Práca s náučným a učebným textom) (Petrasová, 2014)
Učebný zdroj č. 2- Interkultúrne citlivý jazyk a obsah učebného zdroja (Cina, Farbar, 2014)
Učebný zdroj č. 3- Učebný zdroj ako prostriedok rozvíjania kritického a tvorivého myslenia (Petrasová, Zahatňanská, 2014)
Učebný zdroj č. 4- Metodika tvorby učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (Virasztóová, 2014)
Učebný zdroj č. 5- Pedagóg - špecialista na tvorbu učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (Bernátová, Kochová, 2014)
Učebný zdroj č. 6- Pedagóg voľno-časových aktivít – špecialista na tvorbu učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (Andrisová, Michalková, 2014)Program: Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme

Pedagogickí zamestnanci

Učebný zdroj č. 1- Trendy informačno-komunikačných technológií (Kollár, Striežovská, 2014)
Učebný zdroj č. 2- Multimédiá a interaktívny systém v CVS (Kochová, Štefančinová, 2014)
Učebný zdroj č. 3- Dištančné vzdelávanie (Bernáthová, Kochová, 2014)


Program: Profesijný rast a sebarozvoj

Pedagogickí zamestnanci - uč. 1. a 2. stupňa ZŠ

Učebný zdroj č. 1- Kritické myslenie – základ pre profesionálnu kariéru a jej plánovanie (Kmeť, Gubišová, 2015)
Učebný zdroj č. 2- Reflexia pedagogickej činnosti (Mitrík, Janitorová, 2015)

Program: Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia

Pedagogickí zamestnanci - uč. 1. a 2. stupňa ZŠ

Učebný zdroj č. 1 - CVS ako nástroj inklúzie žiaka z marginalizovaných rómskych komunít (Mitrík, Janitorová, 2015)
Učebný zdroj č. 2- Plánovanie rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia (Mitrík, Janitorová, 2015)

Program: Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy

Pedagogickí zamestnanci - uč. 1. a 2. stupňa ZŠ

Učebný zdroj č. 1 - Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy (Lehoczká, Révészová, 2014)

Program: Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Odborní zamestnanci

UZ č. 1 Sociálno-patologické prejavy žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (Margová, 2015)
UZ č. 2 Spolupráca pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít pri eliminácii sociálno-patologických javov (Ihnacík, 2015)