Farlige kjemikaliers effekter på helse og miljø

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

Kjemikalier kan ha negative effekter på både helse og miljø. Høye enkeltdoser av noen kjemikalier kan gi akutte effekter. Andre kjemikalier kan gi effekter ved lave doser og eksponering over lang tid. Vi er bekymret for den samlede belastningen - cocktaileffekten - når vi eksponeres for mange stoffer samtidig over tid.

Akutte effekter og langtidsvirkninger

Kjemikalier kan gi både akutte effekter og langtidsvirkninger. Høye enkeltdoser av kjemikalier kan gi akutte effekter. Akutte effekter oppstår kort tid etter påvirkningen og skaden kan være forbigående eller vedvarende. Langtidseffekter, som kreft og reproduksjonsskader, vises oftest etter lang tids påvirkning fra kjemikalier. Vanligvis er gjentatt, langvarig påvirkning fra lave doser kjemiske stoffer en mer aktuell problemstilling enn akutte forgiftninger.

Behov for mer kunnskap

Vi har mindre kunnskap om sammenhengen mellom langtidspåvirkninger og omfanget av de skadene som kan oppstå, enn om akutte virkninger av høye engangsdoser. Dette skyldes at skadene oftest oppstår etter lang tid. Noen grupper, som barn og eldre, kan være mer følsomme for kjemiske stoffer enn gjennomsnittet av befolkningen. 

Cocktaileffekten

Vi utsettes for påvirkning fra mange kjemiske stoffer og har ikke nok kunnskap om hvordan disse virker sammen. Når kjemikalier blir risikovurdet og regulert blir de vanligvis vurdert hver for seg, og ikke samlet. Vi er bekymret for den samlede belastningen - eller "cocktaileffekten" - av mange ulike stoffer over tid. Arbeid pågår i flere internasjonale fora for å finne bedre måter å vurdere den samlede belastningen på.