Overige ideeën

Sociaal

 1. Veel aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor jong en oud, met bankjes. Goed onderhouden/bijgehouden en beheerd.
 2. Meer ontmoetingsbanken in sportparken en buurten.
 3. Meer ontmoetingsplekken in bestaande scholen en gebouwen.
 4. Wijk/buurtgericht werken.
 5. Meer groen in de wijk, onderhouden in samenwerking met de gemeente / Area /jongerenwerk etc..
 6. Meer ontmoetingsplekken in scholen
 7. Realisatie van een ecowijk of -dorp in de natuur. Ruimte voor creatievelingen / vrije geesten, om zich te ontplooien. Stimulans duurzame toekomst. Mogelijkheid inzet mensen met een indicatie (soort sociale werkplaats met dagbesteding).
 8. Gratis peuterspeelzalen voor iedereen.
 9. Faciliteren kleinschalig ontmoeten op straatniveau.
 10. Faciliteren betere afstemming vraag/aanbod vrijwilligerswerk/ praktische hulp van burgers onderling. Bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening, praktische hulp voor ouderen.
 11. Straatbewoners fungeren als schakel tussen straat en gemeente.
 12. Meer contact tussen mensen in de buurten om problemen te voorkomen.
 13. Meer contact tussen volwassenen en jon- geren om meer begrip onderling te creëren. Ze kunnen nog veel van elkaar leren.
 14. Betere betrokkenheid van allochtone vrouwen bij gemeen- schap.
 15. Beter geïntegreerde samenhangende samenleving ook in relatie tot de natuur.
 16. Betere afstemming tussen wijkcentra Betere betrokkenheid van allochtone vrouwen bij gemeenschap.
 17. Juist jongeren stimuleren voor vrijwilligersnetwerk, omdat ze andere capaciteiten en inbreng hebben.
 18. Stimuleren van cultuur, o.a. door behouden musea. Dit is goed voor de creatieve ontwikkeling.
 19. Toegankelijke cultuur voor elke burger in Uden, rijk of arm.
 20. Verhoging van de samenhang in de buurt door coördinatie van particuliere ondersteuning (ruilnetwerk), zodat iedereen in de wijk kan blijven wonen.
 21. Samen aan de slag in de buurt. Direct en actief vragen van buren.Klussen in de wijk en in het dorp.
 22. Een vrouwencollectief met vrouwen die ondernemen, ZZP-er zijn, iets bij willen verdienen.
 23. Informatiepunt waar alles rondom dom- otica (ICT, app’s e.d.) wordt samengebracht voor ouderen, minder validen, jongeren e.a.
 24. Udense ‘social club’ opstarten met regelmatige activiteiten.
 25. Beter Samen-Leven, sociale cohesie bevorderen.
 26. Het buurthuis van de toekomst.
 27. Uden sociale gemeente nummer 1.
 28. Platform waarin burgers regelmatig maatschappelijke thema’s met elkaar kunnen bespreken.
 29. Organiseren van gesprekken met kwaliteit voor alle generaties bij elkaar.
 30. Motivatie van allochtone vrouwen en meiden om meer te participeren in bestaande verenigingen en organisaties.
 31. Jongeren die bijdragen om eenzaamheid van ouderen te verlichten.
 32. Gehandicapten/ minder validen uit ‘Ons Huis’ (dat opgeheven zal worden) in de villa van Lips laten wonen.
 33. Methode bedenken dat buren met elkaar praten en niet over elkaar.
 34. Opnieuw verplichten van het sneeuwvrij maken van trottoirs en stoepen, zodat oudere mensen ook weer naar buiten komen, voor mensen met beperking en postbodes.
 35. Een echt buurthuis in elke wijk. Ontmoeten
 36. Hulp naar buiten toe.
 37. Buurt ontmoeten.
 38. De wijken netjes en opgeruimd,
 39. Een voedselbank in Uden of een voedselbank bezorgservice.
 40. Evenementen voor ouderen om ze te mobiliseren.
 41. Een sociaal punt voor mensen die niet of moeilijk mee kunnen doen.
 42. Ieders talenten gebruiken, ongeacht leeftijd of beperking.
 43. Meer aandacht voor de jeugd, bijvoorbeeld voorzieningen voor hangjongeren. Jongerenwerkers meer in contact met probleemjongeren.
 44. Jongeren meer betrekken bij ouderen, zodat wederzijds begrip toeneemt.

Algemeen

 1. Herbestemming / behoud / verduurzaming rode schoolgebouw.
 2. Transparantere gemeentelijke aanspreekpunten, zichtbaar voor burgers.
 3. Erfgoedlokaal als verlengstuk van de bibliotheek, waar burgers de geschiedenis van Uden kunnen zien en ontdekken.
 4. Een keer per week een biologische streekproductenmarkt.
 5. Oud ijzerboeren terug.
 6. Ruimere openingstijden en inloop in gemeentehuis.
 7. Udens oud en nieuw feest in Bevrijdingspark voor ieder- een.
 8. Versteviging winkelcentrum Uden door behoud variatie grote en kleine winkelbedrijven.
 9. Collectief collecteren.
 10. Meer transparantie van en betrokkenheid bij Udense politiek, door vooraf mee te denken.
 11. De gemeente moet faciliteren
 12. Aan- pak overlast hondenpoep en verbetering handhaving daarvan.
 13. Een werkplek voor creatieve jongeren waar ze hun kwaliteiten presenteren en delen met anderen.
 14. Meer korting voor ouderen.
 15. Tablets en smartphones effectief inzetten om welzijn en zelfstandigheid van ouderen in stand te houden
 16. Werk- en expositieruimte voor kunstenaars in centrum Uden.
 17. Eén centraal oud- en nieuwjaarsvuurwerk voor Uden. Niemand meer zelfstandig vuurwerk laten afsteken.
 18. Schaf uitzendbureaus af en zorg voor vaste banen.
 19. Meer uitgaansmogelijkheden voor 12- tot 18-jarigen.
 20. Hulpfunctie voor ondernemers met financieringsproblemen.
 21. Voor de veiligheid afscherming (hekjes) rond speeltuinen en beter speelzand in de zandbakken.
 22. Snelle fusie van
 23. Leegstand in de winkels tegengaan en doorzetten van renovatie.
 24. Plek voor creatieve jongeren om hun kwaliteiten te presenteren en te delen (o.a. door invulling van leegstand winkels).
 25. Vrije inloop gemeentehuis, zonder afspraak.
 26. Organisatie van het ‘Muf en Maf- concept’ in lege (winkel) panden (dit zijn kleine winkeltjes in een groter pand).
 27. Fruit en notenbomen verspreid over de gemeente in plaats van de huidige aanplanting.
 28. De ‘Living Building & Community Challenge’ hanteren.
 29. Een loket bij het gemeentehuis waar inwoners ideeën en suggesties kunnen melden.
 30. Atoombommen weg uit Volkel.
 31. Verbetering klantvriendelijkheid aan loketten in het gemeentehuis.
 32. Interactieve communicatie tussen burgers en de gemeente middels een app of intranet.
 33. In gesprek gaan over de JSF vliegbasis Volkel.
 34. Van De Maashorst een nationaal park maken.
 35. Toegankelijker en beter betaalbaar cultuuraanbod binnen de gemeente voor iedereen.
 36. Nieuwe inwoners in de gemeente Uden ‘bonnen’ geven voor verenigingen om zo gratis kennis te maken met deze verenigingen.
 37. Eén digitaal platform (bijvoorbeeld internet) voor en door ouderen in Uden.
 38. Komende jaren prioriteit leggen op de huisvesting voor 55-plussers.
 39. Voorkeur bieden aan de kwetsbare mensen in de samen- leving (ouderen en probleemjeugd) door bijvoorbeeld woongelegenheden op maat aan te bieden.
 40. Uitgaansmogelijkheden voor de jeugd tussen de 12 en 17 jaar, bijvoorbeeld door maandelijks terugkerende feesten voor deze jongeren.
 41. Een werkplek voor creatieve jongeren waar ze hun kwaliteiten presenteren en delen met anderen.
 42. Werkgelegenheid in de gemeente Uden bevorderen.
 43. Meer promotie van de gemeente Uden o.a. door een Uden On Tour Promotie in de regio, landelijk en internationaal.
 44. Goedkopere woningen, zowel huur en koop met hypotheekmogelijkheden, om leegstand tegen te gaan.

Onderwijs

 1. Een doorlopende leerlijn van 0 tot 18 jaar op 10 locaties in Uden waar ouders alles kunnen vinden voor hun kind.
 2. Verplichte maatschappelijke stages, gefaciliteerd door de gemeente.
 3. Faciliteren dat wijkbewoners actief kennis ophalen en met elkaar gaan delen om kennis en de cohesie van je eigen buurt en haar bewoners te vergroten.
 4. Opleidingen met werkgarantie.
 5. Meer contact tussen de Udense cultuurverengingen, zodat
 6. ze kennis met elkaar kunnen delen en beter hun wensen kenbaar kunnen maken (afstemmen vraag/aanbod).
 7. HBO en universitair onderwijs in Uden, om de jeugd en levendigheid in Uden te houden.
 8. Praktijkgericht opleiden en werkgarantie.
 9. HBO en universitair onderwijs in Uden, om de jeugd en levendigheid in Uden te houden.
 10. Kleinschaliger Voortgezet Onderwijs en ruimte voor nieuwe V(S) O initiatieven.
 11. Vestiging MBO opleidingen in
 12. Meer voorlichting over wat voeding met gezondheid en darm- werking doet! Voeding als medicijn en medicijn als en te verbeteren.
 13. Samenwerking tussen onderwijs en ouderen.
 14. Meer opvoeding in het onderwijs.
 15. MBO/HBO vakopleiding in Uden.
 16. Zomerschool voor ouderen.
 17. Kinderen met een beperking laten meedoen in het reguliere onderwijs.
 18. Basisschool participatieproject ‘ik ben bijzonder, jij bent bijzonder’ verplichten in de hele gemeente; participeren begint in de basis.
 19. Bredere beschikbaarheid van praktische kennis en handvaardigheid voor wat betreft technologie.

Vervoer

 1. Elektrische stadsbusdienst: minder CO2 uitstoot in het centrum en centrum beter bereikbaar voor ouderen.
 2. P+R / transferium aan rand van Uden met goede openbaar ver- voer-verbinding naar centrum en kaartje voor parkeren incl. vervoer naar centrum, om zo- veel mogelijk auto’s uit het centrum te houden.
 3. Gratis parkeren in het centrum voor iedereen, met tijdslimiet om te voorkomen dat par- keerplaatsen constant worden bezet.
 4. Vervoersservice (BV Buurtbus) voor behoeftigen in Uden, zodat
 5. Uitleen/verhuur van ‘witte fietsen’ opverschillende plekken in Uden, ook voor trans- port van goederen.
 6. Een veilig loopgebied voor voetgangers in het centrum van Uden.
 7. Een treinstation in Uden voor betere bereikbaarheid.
 8. Een vrijwilligerstaxi voor bepaalde doelgroepen om vervoer betaalbaar

Duurzaamheid

 1. Geen restafval in Uden.
 2. Gratis groen storten en belonen voor inleve ren afval (consequent groene stad).
 3. Centrum straatvuil-vrij. Burgers opvoeden.
 4. Zonnepanelen op de geluidswallen van de A50.
 5. Alle platte daken in Uden benutten voor het opwekken van duurzame energie.
 6. Hergebruik van goederen en diensten om de circulaire economie te verwezenlijken.
 7. Uitbreiding van bestaande natuurgebieden door ze motorvrij te maken of door aankoop van grond.
 8. Goedkopere afvoer afval en tuinafval gratis.
 9. Duurzaamheid stimuleren.
 10. Ecodorp Uden: duurzaam bouwen en samenleven.
 11. Alle geluidswallen worden gebruikt om energie op te wekken.
 12. Energie Uden verder uitwerken en waarmaken door zelfvoorzienend te zijn.
 13. Energiezuinige of duurzame wijken door wijken te voorzien
 14. Binnen de gemeente meer gebruik maken van alternatieve energie voor een beter leefklimaat.
 15. Eigen initiatieven bevorderen en in het zonnetje zetten, zoals huishoudelijk afval daadwerkelijk hergebruikt kan worden.
 16. Aanpak van zwerfafval en hondenpoep door dit bijvoorbeeld te stimuleren met hondenpoepzakjes en meer afval-bakken.
 17. Mogelijkheid om één keer per maand gratis vuilnis aan te bie- den ter voorkoming van zwerfafval en illegale stort.

Procedures

 1. Ondersteuning van particuliere initiatieven van burgers in de ontwikkelingsgebieden. Bijvoorbeeld: inwoners die op eigen grond iets willen
 2. Gemeentelijke aan- spreekpunten transparant en zichtbaar voor burgers.
 3. Beste circulaire gemeente.
 4. Meer cocreatie met burgers en anderen / doe-democratie.
 5. Meer aandacht voor multiculturele samenleving.
 6. Open inspraak door de burger bij gemeentelijke plannen om vooraf meer invloed te hebben, bijvoorbeeld met een stadspanel.
 7. Een toetsingscommissie betreffende openbare werken.
 8. Beter contact met bouwen, boeren die op hun terrein woningen willen bouwen voor de verhuur, starterswoningen in de voormalige boerderij.
 9. Goede bereikbaarheid van alle belangrijke functies In Uden voor iedereen altijd, bijv. ziekenhuis, gemeente-
 10. Betere monitoring besluitvorming van de gemeente, bijv. door een ombudsman.
 11. Aanpassing van de regelgeving voor middenstanders in het centrum, zodat ze in de 21e eeuw kunnen blijven bestaan.
 12. Gemeente moet afspraken over ideeën en plannen beter nakomen.
 13. Bredere democratie (niet alleen meepraten en meedoen, maar ook meebeslissingsrecht).
 14. Zorgen dat mensen actief kunnen meepraten over de regio en gemeente, door middel van een betrekken vóór de uit- werking van plannen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van gidslijnen en geleidelijnen voor slechtzienden.
 15. Betere terugkoppeling van ingebrachte vragen en initiatieven van de burgers.
 16. Gemeente verplicht stellen om in de eerste fase van het planontwikkelingspro- ces van alle nieuwe projecten de toegankelijkheid door een bindende toetsingscommissie te laten toetsen.
 17. Een commissie voor het ontwikkelen en in standhouden van woonwijken.
 18. Slimmer en anders vergaderen door gemeente.
 19. Ontwikkelen deeleconomie door ruilwinkel, -handel en uitleencentrale.
 20. Organisatie van wonen op wijkniveau: ervoor zorgen dat mensen in de wijk kunnen blijven, bijv. door van huis te wisselen zonder koop en verkoop.

Deel het op...Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone