İslamcılığın 2016 ufku

İslamcı taban, AK Parti tabanı her zaman milli ve yerliydi; İslamcı siyaset ve aydınlar ise ezberledikleri ideolojik söylemleri millete dayatmaya çalıştı. Anadolu irfanını küçümsedi, Malazgirt’i, Malazgirt sonrası bu topraklar söylemini aşağıladı, Gazali’yi dışladı fakat 15 Temmuz’u tersine çeviren işte bu tarihi arka plan oldu.

  • Ercan Yıldırım / Yazar

İslamcılık düşüncesi 2013 eşiğini, iki farklı karakterdeki darbe girişimini aştıktan sonra 15 Temmuz ile yepyeni çelişkilere, yol ayrımlarına, imkanlara açıldı. 15 Temmuz’da ortaya çıkan “milli mutabakat” imkanını kullanabilecek istidadı, manevrayı gösterip gösteremeyeceği kökleriyle gireceği ilişkiye bağlı. 15 Temmuz’un sonuçlarının en başında İslamcıların iktidarının büyük oranda perçinlendiği geliyor. Tabi ki burada 14 yıllık AK Parti iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan faktörünün ne kadar süreceği, bu 14 yılın hangi İslamcılık düşüncesine yakın durduğuyla da ilgili. Fakat durum ne olursa olsun Türkiye’nin ufkunda İslamcıların etki alanının genişlediği siyasal zemin görünüyor.

Ulusalcı milliyetçilik

15 Temmuz’dan sonra kararı İslamcılar verecek, ya Graham Fullergillerin dikte ettiği gibi “DAEŞ tarzı bir siyasi sistem istemiyorsanız, ılımlı-demokratik İslam’a razı olacaksınız” tehditlerini göğüsleyecekler ya milli ve yerli vurguları abartarak seküler milliyetçi dili yoğunlaştırıp MHP’nin neo-liberal katkılı Dokuz Işıkçı milliyetçiliği ve Perinçek ulusalcılığıyla yoğrulan yeni bir sentez uygulayacaklar. Milliyetçi dilden kaçma pahasına bu sefer 27 Mayıs sonrasının Türkiye’ye yabancı içi boş ümmetçiliğine düşme tehlikesi ise bâki.

15 Temmuz’da ortaya çıkan milli mutabakatı, Erdoğan üzerinde seküler ve laik kesimlerin bile ittifak ettiği demokratik geçiş sürecini “fırsata çevirip” 2023 sendromumuzun ağırlığını kaldıramayarak Kürt devleti oluşumunda aktif görünümlü pasif rol almayı abartma ihtimali de bulunuyor.

Haliyle bir yıl gibi kısa süre içinde iki seçim, bir başbakan değişimi, hendek-şehir savaşları, canlı bombalarla şehir merkezlerini havaya uçurmaları, bir darbeyi atlatan Türkiye’nin gerçekten ruhu, gerçekten umudu olmayı sürdürmek, Erdoğan gibi tüm kesimlerin üzerinde birleşmeye başladığı bir karakterle 2023 sendromunu atlatmak İslamcıların elinde. Bu bir yıllık sürede milli ve yerli vurgulardan ‘demokratik İslam’ gibi farklı perspektiflerde sürekli uçlara savrulup marjinal çıkışlar yaparken, devletin CHP merkezli Kemalist öbeğinden uzaklaşma pahasına ulusalcı sekülarizmine yaklaşmak 15 Temmuz’da darbeyi engelleyen kadim millet bağını çözmeye niyetlenen dünya sisteminin ekmeğine yağ sürer.

İslamcıların 2016 ufkunda, 15 Temmuz girişimini başarısız kılan Anadolu irfanını, gazi ruhu ve milli mutabakatı tahkim etmek, yenileyip tarih sahnesine çıkarmak olmalıdır. Burada İslamcıların en büyük şansı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir karakter iken en zayıf halkası sloganlara, pespaye polemiklere meftun, kişilik yoksunu matbuat, gazetecilik, entelektüel hayattır.

İslamcıların 2016 ufkunu bir yönüyle iki parçalı, -15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak- düşünmek öbür tarafıyla yekvücut değerlendirmek gerekir. Öncelikle İslamcılığın 2011 sonrasında Türkiye’nin ana akımı olduğunu, Osmanlı İslamcılığıyla irtibatını sıkıladıkça bu vasfını katmerleyeceğini öngörmek gerek. Buradaki tehlike İslamcılığın Osmanlı döneminde bir “devlet ideolojisi” olarak “milli” kurtuluş tekliflerini geliştirirken, İmparatorluğun batmasının önüne geçememesinde.

‘İslamcı’ tarifi genişlerken

Osmanlıcılığın uyrukları birleştirme kaygısı milliyetçi ve ulusçu akımların önünde yerle bir oldu. İslamcılığın Müslüman unsurları bir arada tutma çabası, İngiliz ve Alman etkisindeki İslam birliği, Fransız tesirindeki İslam medeniyeti, Arap milliyetçiliğinden iktibas edilen asabiye ve milliyetçilik eleştirileri Müslüman milletin ayrılmasıyla darmaduman oldu. İslamcılık bu ideolojik ve konvansiyonel çöküşüne rağmen uzun Kemalist aradan sonra 27 Mayıs ile birlikte tekrar, Türkiye’yi küçümseyen, yok sayan ümmetçilik, İslam medeniyetçiliği ve ABD dünya sisteminin hiç de umursamadığı İslam birliği tezlerini savunmaya başladı. Entelektüel manada bu İslamcı tezlerle değil milletle kurulan yakın ilişki ve Erdoğan karizmasıyla iktidara gelen AK Parti, on yıllık süreçte ne kadar yabancı fikir varsa onları savundu, yürürlüğe soktu; son yıllarda özellikle 2013 eşiğinin akabinde “köklere” daha çok atıf yapmaya başladı. Bu aşamadan sonra İslamcılık düşüncesinin artık entelektüel olarak da, siyasi söylem ve politikalar bazında da Türkiye merkezli düşünmeye “niyetlendiği” söylenebilir.

İslamcılık artık 27 Mayıs’tan sonra ortaya çıktığı gibi dar bir ideolojik yönelim değil. İslamcı denildiğinde bugün sadece neo-selefi, radikal kesim akla gelmiyor. Bunlar İslamcılık üzerindeki söylem tekelinin ellerinden gitmesinden rahatsız olsa da 2011 sonrasında “yenilikçi” kimliklerinin bir gereği olarak AK Parti iktidarını sahiplendi. İslamcılık bugün bu topraklarla, İslam’la, Malazgirt sonrası tarih algısının bir ucundan tutan herkesin sempatiyle baktığı hatta sahiplendiği bir ana akım ideoloji olma yolunda. 15 Temmuz’un sonuçlarına eğilmeden de, 2013 sonrasındaki yönelimlere bakarak bu izahları getirmek mümkün.

İslamcılığın bu saatten sonra 15 Temmuz milli mutabakatının sorumlusu, ilgilisi, ana damar ideoloji olarak öncelikle yapması gerekenler var.

Türkiye’nin bütünlüğü

İslamcılığın öncelikle belki de ilk vazifesi 2023 sendromunu kazasız belasız atlatmak; Türkiye bir ve bütün tutmaktır.

Bunun için dünya sisteminin acele ettiği, hendek savaşlarından, canlı bombalar vasıtasıyla şehirleri terörize edip, en son FETÖ’cü darbeyle istikrarsızlığı artırdığı düşünülürse aynı zamanda başta Ortadoğu olmak üzere istikrarı sağlayacak adımların atılmasında rol sahibi olmalıdır. Bu bakımdan İsrail ve Rusya ile ilişkilerini “normalleştirme” noktasına getirirken, Mısır, İran, Suriye başta olmak üzere öteki İslam ülkeleri, AB ve ABD ile siyasi zeminde kontrollü olarak meseleleri netleştirmeli. Hem milli birlik ve bütünlüğün hem ülkedeki patlamaların, terörün ve darbelerin en büyük nedeni Suriye özelinde Kürt meselesinin akıbetidir. Kürt kantonlarının birleşmesi, Rojava deneyiminin ehemmiyeti hayli büyük. Türkiye’nin ve milletin bir ve bütün tutulması, milli mutabakatın aynı yoğunlukta, aynı hassasiyet çerçevesinde diri tutulması öncelikler arasındadır. Dolayısıyla milli birliği sağlamak 2023 sendromunu atlatmanın ön koşuludur. Dünya sisteminin güdümüne girmeden, uluslararası konjonktürün imkanlarını sonuna kadar kullanarak bu bütünlük sağlanabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri milli ve yerli meselesinin, FETÖ’cü avının asli kadrolar ve söylemleri tasfiye için kullanılmamasıdır. Darbe girişimi İslamcılığın kodlarıyla oynarken aynı zamanda belki de içinde bulunduğu krizden bir nebze olsun kurtulmasını sağlayacak otokritiği başlatabilir. Fakat darbe girişimi İslamcıların milli ve yerli ağırlıklı söylemi, görünmeyen Kemalist CHP dışı zinde güçlerin etkinliğini artırmayla sonuçlanabilir. Elbette bu süreç darbenin amaçladığı kadro tasfiyesi için meşruiyet zeminini artırır, denetimi zayıflatır.

Görüldü ki Erdoğan karizmasının dışında devletin sinir merkezlerinde İslamcıların etki alanı, nüfuzu, iradesi son derece kısıtlı. Böyle bir ortamda yapılan ayıklamalar, çok daha güçlü başka darbe ihtimallerini yükseltecek alt yapıyı kurmaya yönelik olabilir. Bu bakımdan Erdoğan’ın sürekli vurguladığı millet varlığına dayanma çok daha önemlidir.

Darbeye karşı duran ordu içindeki, medyadaki, siyasetteki, sivil toplum ve burjuvadaki güçlere itimat FETÖ’ye gösterilecek güven kadar olabilir.

Tarikat ve cemaatler

İslamcıların birinci dayanağı bu yüzden 15 Temmuz’un ilk üç saatinde meydanlara inen Anadolu irfanıyla yoğrulan millettir. Milli mutabakatın bile 7 Ağustos Yenikapı’da, Külliye’de siyasi liderlerle yapılan toplantıda  hep bu insanlar üzerinde yükseldiği tecrübe edildi. İslamcılık düşüncesi kısmen AK Parti iktidarı, milli ve yerli olarak tavsif edilen Anadolu insanı ile olan irtibatını araçsal gördü.

İslamcı taban, AK Parti tabanı her zaman milli ve yerliydi; İslamcı siyaset ve aydınlar, ezberledikleri ideolojik söylemleri millete dayatmaya çalıştı. Anadolu irfanını küçümsedi, Malazgirt’i, Malazgirt sonrası bu topraklar söylemini aşağıladı, Gazali’yi dışladı fakat 15 Temmuz’u tersine çeviren işte bu tarihi arka plan oldu. Hoş bazı İslamcı aydınlar, 15 Temmuz’un engellenmesini, engelleyenlerin de Anadolu irfanı olmasını sindiremedi; bir takım grupların, klanların, lider adaylarının kahramanlaşmasını tercih ettiler ama isimsiz, namsız kahramanlar bu oyunları da bozdu. Diyanet de acilen topladığı şuranın sonuç bildirgesinde bu iradeyi yok sayan, bilindik ezberlerini tekrarladı.

Şimdi İslamcı düşünce iyi bir kadro ve liderlik ile 2016 birikimini İslamcılığın ufku haline getirebilecek söylemi kurması gerekir; Türk hayatının gaza ile yoğrulan, İslam ile şekillenen batı dışı hayat algısını ikame ettikçe, Türkiye’nin, milletin, İslamcılığın geleceği belirlenecek. 

Milli birliği tesisin önemli ayaklarından biri tarikat ve cemaatlerin fonksiyonudur. Camiler, kompleksler yapılıyor, şirketler büyüyor ama tarikat ve cemaatler FETÖ’yü aşmak değil, onun yerini almak için mücadelelerini artırıyor. İslamcı hareketin içinde güçlü olan tarikat ve cemaat oluşumlarının acilen devlette ve kamuda yer alma gayretlerinden cayıp asli yerlerine milletin sinesine dönmesi gerekir. Milli vicdanı, birliği, yardımlaşmayı, İslami fonksiyonları milletin içinde yapmaya, kendi yağlarıyla kavrulup, sahici ve sahih sahalarına çekilmeleri en uygunu.

İslamcılık kendi içindeki entelektüel, siyasi, kadro çeperlerinden arındıkça Osmanlı İslamcılığının eksik bıraktığı, yapamadığı işleri tamamlayıp misyonunu yerine getirebilir.

ercnyldrm1@gmail.com

 

Haber Turu

Balık avlamak için girdiği denizde boğuldu

Balık avlamak için girdiği denizde boğuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişinin cesedi bulundu.

Gaziantep'teki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı

Gaziantep'teki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı

Gaziantep'te 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili dünyadan çok sayıda kınama ve taziye mesajı geldi.

İşte TSK'dan ihraç edilen asker sayısı

İşte TSK'dan ihraç edilen asker sayısı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 bin 725 personel ihraç edildi.

PKK saldırısını öven 2 kişi gözaltına alındı

PKK saldırısını öven 2 kişi gözaltına alındı

Van'ın Özalp ilçesindeki saldırının ardından sosyal medya üzerinden saldırıyı övdüğü ve terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Çatı katında kendini iple asarak intihar etti

Çatı katında kendini iple asarak intihar etti

Trabzon’da bir kişi girdiği bunalım sonucu intihar etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Prof. Dr. İlhan Varank ve şehitler için Şehzadebaşı Camii'nde okutulan mevlide katıldı.

Karaman’da 15 hektarlık orman kül oldu

Karaman’da 15 hektarlık orman kül oldu

Karaman’da çıkan orman yangınında 15 hektarlık ardıç ve çam ormanı yanarak kül oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan demokrasi şehitlerinin ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan demokrasi şehitlerinin ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Emrah Sağaz ile Muhammed Ali Aksu'nun ailelerini ziyaret etti.

Yayladağı'na top mermisi düştü

Yayladağı'na top mermisi düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Yukarı Pulluyazı köyü kırsalına, Suriye'den atılan top mermisi düştü.

Kooperatifin hesabından 4 milyon TL çalan işadamı tutuklandı

Kooperatifin hesabından 4 milyon TL çalan işadamı tutuklandı

Sakarya’da şifresini ele geçirdiği kooperatifin hesabından kendi hesabına yaklaşık 4 milyon TL aktaran işadamı tutuklandı.

Esed güçleri Duma'da sivillere bomba yağdırdı: 5 ölü 18 yaralı

Esed güçleri Duma'da sivillere bomba yağdırdı: 5 ölü 18 yaralı

Suriye ordusuna ait savaş uçağının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine misket bombasıyla düzenlediği saldırısı sonucu 5 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze sınırındaki bazı bölgeleri vurdu

İsrail, Gazze sınırındaki bazı bölgeleri vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde bulunan bazı hedefleri vurduğu bildirildi.

Gaziantep'teki terör saldırısına dünyadan tepkiler

Gaziantep'teki terör saldırısına dünyadan tepkiler

İngiltere, Gürcistan, Avusturya, Romanya ve Pakistan, Gaziantep'te yaşanan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaziantep’te yaşanan terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Dünya Gaziantep saldırısını böyle gördü

Dünya Gaziantep saldırısını böyle gördü

Türkiye'yi yasa boğan ve 50 kişinin yaşamını kaybettiği Gaziantep saldırısı dünya basınında geniş yer buldu.

Devlet başkanı, BM'yi üyelikten ayrılmakla tehdit etti

Devlet başkanı, BM'yi üyelikten ayrılmakla tehdit etti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin ülkesine ve kendisine yapılan eleştirilerin ardından BM'yi üyelikten ayrılmakla tehdit etti.

ABD heyeti 'Gülen'in iadesi' için geliyor

ABD heyeti 'Gülen'in iadesi' için geliyor

Türkiye'ye gelecek ABD heyeti, terörist başı Gülen'in iadesi için iki gün süresince görüşmeler yapacak.

‘Rejimi uyarıyoruz’

‘Rejimi uyarıyoruz’

PYD’yi bombalayan Suriye rejimi, ABD’den sert uyarı aldı. Muhaliflerin senelerdir vurulmasına sessiz kalan Washington, özel birlikleri çekmesine rağmen terör örgütü için uçaklarını kaldırdı.

Avusturya'da PKK yandaşlarından eylem

Avusturya'da PKK yandaşlarından eylem

Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye aleyhine yürüyüş yaptı.

Esed güçlerinden Türkmendağı'na saldırı

Esed güçlerinden Türkmendağı'na saldırı

Suriye'de rejim güçleri, Türkmendağı ve Cebel Ekrad'a hava destekli saldırı düzenledi.

EPDK acımadı! 7,4 milyon lira ceza ödeyecekler

EPDK acımadı! 7,4 milyon lira ceza ödeyecekler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 20 akaryakıt firmasına, toplam 7 milyon 413 bin 974 lira para cezası verdi.

Bakan Özlü'den binlerce kişiye iş müjdesi!

Bakan Özlü'den binlerce kişiye iş müjdesi!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, son dönemde kurulan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 bin, Ceyhan OSB'de 4 bin ve Dilovası (Köseler) Islah OSB'de ise 7 bin olmak üzere toplam 16 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü şimdilik onlar kullanıyor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü şimdilik onlar kullanıyor

Asya ile Avrupa'yı 3. kez birleştirecek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışı için geri sayım başladı. 36 ayda bitmesi planlanan ancak 27 ayda gibi bir sürede tamamlanan boğazın 3. köprüsü, 26 Ağustos'ta düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Doğa Koleji satıldı

Doğa Koleji satıldı

Doğa Okulları’nın tamamının satıldığı açıklandı. Okulların kurucusu Fethi Şimşek, ellerindeki hisselerinin yüzde 100’ünün Ömer Saçaklıoğlu’na satıldığını duyurdu.

Kuyumcuların gözü BDDK’da

Kuyumcuların gözü BDDK’da

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartında taksit miktarını artırma yönündeki çalışması, son yıllarda altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle satışları azalan kuyumcuları umutlandırdı.

65 yeni OSB projesi ile 1 milyon kişiye iş

65 yeni OSB projesi ile 1 milyon kişiye iş

Sabancı’nın İstanbul Teknopark’taki yeni yatırımını hizmete açan Başbakan Yıldırım 65 yeni OSB müjdesi verdi. Yıldırım bu OSB’lerde 1 milyon kişiye iş imkanı sağlanacağını söyledi.

İki ülkenin denizaltı ihalesini kazandık

İki ülkenin denizaltı ihalesini kazandık

Türkiye, ilk kez denizaltı modernizasyonu gibi ileri teknoloji gerektiren bir alanda mühendislik ihracatı yapacak. Pakistan’ın Fransız yapımı, Romanya’nın da İngiliz yapımı denizaltılarının modernizasyonu ihalesini Türk şirketi kazandı.

Bakan Eroğlu: Avrupa'da birçok ülke neredeyse 0'a yaklaştı

Bakan Eroğlu: Avrupa'da birçok ülke neredeyse 0'a yaklaştı

Tekirdağ’da 56 milyon TL tutarındaki 13 tesisin temelini atan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Çok hızlı ilerliyoruz. Avrupa'da birçok ülke büyümede neredeyse 0'a yaklaştı. Biz yüzde 5'lik büyümeyle destan yazıyoruz. Türkiye 100. yılında dünyanın en büyük ekonomisi arasına girecek" dedi.

 '2017 yılı ihracat için büyük bir atılım olacak'

'2017 yılı ihracat için büyük bir atılım olacak'

TİM Başkan Vekili Kocasert, "Eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettiğimizi yabancılara anlatmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Kuyumcuların gözü kulağı BDDK'da

Kuyumcuların gözü kulağı BDDK'da

BDDK'nın kredi kartında taksit miktarını artırma yönündeki çalışması, son yıllarda altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle satışları azalan kuyumcuları sevindirdi.

Fikret Orman transferi açıkladı: Hafta başında İstanbul'da olacak

Fikret Orman transferi açıkladı: Hafta başında İstanbul'da olacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın transferinin tamamlandığını ve oyuncunun hafta başında İstanbul'a geleceğini açıklarken, Aboubakar içinse görüşmelerin sürdüğünü belirtti

Burak Yılmaz 3. golünü attı

Burak Yılmaz 3. golünü attı

Çin Süper Ligi'nde Beijing Gouan takımnda oynayan Türk futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon 3. golüne imza attı.

Spor Bakanı Kılıç, Rio'da İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarını tutamadı

Spor Bakanı Kılıç, Rio'da İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarını tutamadı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Taha Akgül'ün kazandığı altın madalya sonrasında İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarını tutamadı.

Enes Ünal Hollanda tarihine geçti

Enes Ünal Hollanda tarihine geçti

Manchester City’den kiralık olarak Twente’de forma giyen Bursaspor’un eski yıldızı Enes Ünal, çıktığı ikinci lig maçında 16 dakika içinde bulduğu 3 golle Hollanda liginde hatt-rick yapan ilk Türk oyuncu olmayı başardı.

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında çorap üstü reklamı için Astra Group ile anlaşıldığını duyurdu.

Trabzonspor Hüseyin Avni Aker'e veda ediyor

Trabzonspor Hüseyin Avni Aker'e veda ediyor

Trabzonspor Kulübü, Hüseyin Avni Aker'e veda organizasyonu düzenliyor. 24 Ağustos Çarşamba günü sanatçıların yer alacağı organizasyonda görsel şovların yanı sıra bordo-mavili kulüpte forma giymiş önemli isimlerle, yeni kadro maç yapacak.

Adebayor ve Flamini Rizespor'a geliyor

Adebayor ve Flamini Rizespor'a geliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bonservisi ellerinde bulunan futbolcular Emmanuel Adebayor ve Mathieu Flamini ile ön anlaşma sağladı.

Beşiktaşlı futbolcunun babasından dualı destek

Beşiktaşlı futbolcunun babasından dualı destek

Beşiktaşlı futbolcunun babasından dualı destek

Galatasaray, Diarra'dan haber bekliyor

Galatasaray, Diarra'dan haber bekliyor

Galatasaray, kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Olympique Lyon'un yıldız ismi Diarra'nın yarın Lokomotiv Moskova ile yapacağı görüşmeye kilitlendi.

Gökhan Gönül yine yedek

Gökhan Gönül yine yedek

Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferlerinden Gökhan Gönül, Alanyaspor maçında yedek olarak maça başladı.

8. Geleneksel Formulaz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

8. Geleneksel Formulaz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla düzenlenen ve birbirinden ilginç 92 tahta arabanın yer aldığı yarışlarda renkli görüntüler oluştu.

Acemhöyük’te 4 bin 200 yıllık oyuncak bulundu

Acemhöyük’te 4 bin 200 yıllık oyuncak bulundu

Aksaray'ın Yeşilova kasabasında Acemhöyük kazı alanında 4 bin 200 yıllık çıngırak olarak bilinen çocuk oyuncağı çıktı.

Okçuluk festivali başladı

Okçuluk festivali başladı

Kütahya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Germiyan Okçuluk Festivali Belediye Atlı Spor Tesisleri'nde başladı.

Gemi turunu ucuza getirmenin yolları

Gemi turunu ucuza getirmenin yolları

Önümüzdeki tatilinizi gemi turu olarak ayarladıysanız tatiliniz başlamadan önce bu habere bir göz atın.

Bilim adamlarını şaşırtan samurun deniz keyfi

Bilim adamlarını şaşırtan samurun deniz keyfi

Çanakkale'de iç sular, göl ve göletlerde yaşayan bir memeli türü olan su samurunun denizde yüzerken görülmesi bilim adamlarını şaşırttı.

İğrenç olay! Baygın haldeki hastaya...

İğrenç olay! Baygın haldeki hastaya...

İzmir'de bir hastanede, uyutulan bir hastanın başında mastürbasyon yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan anestezi teknisyeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha 17 yaşındayken milyoner oldu

Daha 17 yaşındayken milyoner oldu

İngiltere'nin Southampton şehrinde yaşayan üniversite öğrencisinin kısa süre içinde ticaret yapmayı öğrenip çalışması sonucunda milyoner iş adamı oldu.

Rusya'nın aradığı para bulundu

Rusya'nın aradığı para bulundu

Gaziantep Devri Alem Para Müzesinin Sahibi ve İşletmecisi Esat Kaplan, koleksiyonun en değerli parçası olan Çarlık Rusya’sına ait tarihi parayı, Dolar ve Euro karşısında hızla eriyen Ruble'yi korumak için para arayan Rusya'nın devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermek istiyor.

Depremde ayaklarını kaybetti, kendini topluma adadı

Depremde ayaklarını kaybetti, kendini topluma adadı

Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ancak ayaklarını kaybeden Koçak, başarılarını konferanslarda anlatarak, insanların yaşama daha iyi tutunmaların

Dev çekirge korkuttu!

Dev çekirge korkuttu!

Van'da piknikçiler göl kıyısında buldukları dev çekirgeyi, incelenmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.