Lovön blir naturreservat

Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservat på Lovön med kringliggande öar i Ekerö kommun.

– Vi är mycket glada att vi nu får ett långsiktigt skydd för det värdefulla område som Lovön med omnejd utgör. Det borgar för att området kan behålla sin särprägel, fortsätta vara ett omtyckt besöksmål och därmed bidra till en attraktiv storstadsregion. Samtidigt hindras inte de planerade vägprojekten av reservatet, säger Göran Åström, miljödirektör vid Länsstyrelsen.

Berga, Lovön.

Det nybildade reservatet består av de större öarna Lovön, Kärsön och Fågelön med omkringliggande mindre öar. Sammanlagt omfattar reservatet drygt 3 000 hektar varav cirka 2 000 hektar är land.  

Med sitt centrala läge, historiskt sammanhängande odlingslandskap med kontinuitet sedan järnåldern och samband med Drottningholms slott samt sin varierade natur är Lovö sedan länge en viktig del av länets grönstruktur.

Bildandet av ett reservat på Lovön var också en förutsättning då regeringen år 2009 beslutade om tillåtlighet för Förbifart Stockholm. Genomförandet av Förbifart Stockholm och planerad ombyggnad av väg 261 hindras inte av reservatsbeslutet.

Det nybildade reservatet omfattar främst statens mark på öarna, men delar av området ägs också av kyrkan och Stockholm vatten. Det som inte ingår i reservatet är bland annat världsarvet Drottningholm (redan skyddat som statligt byggnadsminne), Drottningholmsmalmens bebyggelse (detaljplanelagd), Lovö vattenverk, Försvarets radioanstalts (FRA) område samt ett flertal mindre privata tomter.  

Karta över gränser för Lovö naturreservat. Källa: Länsstyrelsen.

Karta över Lovö naturreservat. Källa: Länsstyrelsen Stockholm.

Förutom att skydda området mot framtida exploatering syftar naturreservatet till att bevara och utveckla naturvärden, friluftsvärden och kulturmiljövärden. Till exempel kommer jordbruket med åkerbruk och betesdrift även i framtiden att vara avgörande för att behålla landskapets kvaliteter. Vissa delar av skogsmarken undantas från skogsbruk för att enbart skötas genom naturvårdande insatser, medan skogsbruk tillåts i andra delar.  

– Vi har strävat efter att få en balans mellan skydd och möjligheten till en varsam utveckling av området på ett sätt som inte skadar värdena, säger Göran Åström. Till exempel kan komplettering av befintlig bebyggelse och verksamheter få ske, men kräver oftast tillstånd från Länsstyrelsen.  

I beslutet framgår även vikten av att reservatet förvaltas på ett sådant sätt att det är attraktivt och lätt att nå för besökare.  

– Genom satsningar på information, vägvisning, förbättring av stigar och leder ska besökare till området få ännu bättre möjligheter än i dag att uppleva naturreservatet, säger Göran Åström.  

Arbetet med reservatsbildningen har genomförts i nära samarbete mellan Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Trafikverket och Ekerö kommun. Samverkan har även skett med Ståthållarämbetet och kyrkan, som förvaltar betydande delar av området. Samråd har skett med övriga fastighetsägare, jordbruksarrendatorer, föreningar, verksamhetsutövare och privatpersoner i området.  

Huvudansvarig för reservatets kommande förvaltning blir Statens fastighetsverk.  

>> Läs beslut och skötselplan med kartor här

>> Hämta högupplöst karta här (300 dpi).