SPIS TREŚCI


Streszczenie

Dzieje aktotwórcy (Historia urzędu)

Zawartość

Udostępnianie

Hasło

Materiały Pokrewne

Pozostałe Informacje

Bibliografia

INWENTARZ

Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, 1604-1945

Inwentarz zespołu PL, 1 301

Opracowała Dorota LewandowskaStreszczenie

Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie PL 00-263 WARSZAWA ul. Długa 7
Numer Zespołu: Zespół nr 301
Aktotwórca: Kancelarie parafialne
Tytuł: Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej
Daty: 1604-1945
Rozmiary i Stan zachowania: 46 mb. (1824 j. a.). Zły stan zachowania większości z tych akt (uszkodzenia mechaniczne i biologiczne, wadliwe szycie już w kancelarii parafialnej) powoduje trudności w odczytywaniu zawartych w nich wpisów. Oryginalne oprawy niektórych ksiąg zerwane zostały w trakcie prac konserwatorskich w poprzednich miejscach przechowywania, co znacznie utrudniło rozpoznanie ich przynależności parafialnej. Z tych też powodów niektóre z ksiąg wyłączone zostały z użytkowania.
Abstract Zespół ksiąg metrykalnych jest zespołem otwartym. W jego skład wchodzą księgi metrykalne wytworzone w kilkudziesięciu parafiach leżących na terenie 27 dekanatów (Bełz, Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczacz, Busk, Czerniowce, Czortków, Dolina, Gliniany, Gródek Jagielloński, Horodenka, Jazłowiec, Kołomyja, Konkolniki, Lubaczów, Lwów, Podhajce, Skałat, Stanisławów, Stryj, Szczerzec, Świrz, Tarnopol, Trembowla, Złoczów, Żółkiew). Są to księgi oprawne, poszyty, składki, a także akta luźne, prowadzone w języku polskim i łacińskim. Najstarsze oryginalne księgi metrykalne z lat 1604-1786 bardzo często mają formę dudki. Zawierają one wpisy wspólne dla całej parafii, nie ujęte w rubryki. Księgi tego typu podzielone są na trzy części dla poszczególnych kategorii wpisów (chrztów, ślubów, pogrzebów) i z reguły prowadzone są dwustronnie. Bardzo rzadko zawierają indeksy (np. księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii Kałusz, z lat 1746-1797 – nr 512, do której sporządzono indeks zmarłych i zamieszczono go na końcu księgi). W omawianych księgach wpisy metrykalne na ogół przemieszane są z innymi notatkami parafialnymi. Księgi metrykalne z okresu późniejszego (XIX i XX-wieczne) charakteryzują się większym uporządkowaniem i lepszym stanem zachowania. Prowadzone są w języku łacińskim, odrębnie dla każdej kategorii wpisów. Poszczególne serie poprzedzane są na ogół drukowaną instrukcją oraz parafialnym formularzem statystycznym, który oddawać miał stan ilościowy urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii z podziałem na płeć, wiek, wyznanie, itp. Formularze te w księgach przechowywanych w AGAD pozostały niewypełnione. Wpisy metrykalne sporządzono w ściśle określonych rubrykach. Zasadą stało się oddzielanie zapisów dokonywanych dla poszczególnych miast i wsi wchodzących w skład parafii, bądź w obrębie tej samej księgi, bądź poprzez zakładanie kilku lub kilkunastu ksiąg, zależnie od wielkości parafii. Metrykalia znajdujące się obecnie w AGAD są to zarówno oryginalne księgi staropolskie prowadzone w jednym egzemplarzu – jak i, z okresu po 1784 r. pierwopisy pochodzące z urzędów parafialnych, a także wtóropisy – kopie całych ksiąg oraz wyciągi (ekstrakty) z tychże. Były one przechowywane w kurii biskupiej, a zachowały się w formie poszytów lub ksiąg oprawnych zawierających wybrane roczniki akt z podziałem na poszczególne kategorie wpisów. Zazwyczaj na końcu ekstraktu zamieszczano informację o numerach stron, na których skopiowane wpisy znajdowały się w pierwopisie oraz datę sporządzenia kopii. Jak wspomniano wyżej Urząd Stanu Cywilnego powinien przekazywać księgi do AGAD po upływie 100 lat od daty ich zamknięcia, jednak zasada ta nie była ściśle przestrzegana. Niektóre parafie, zajmujące niewielki obszar, o niskim stanie zaludnienia lub prowadzące księgi dla poszczególnych wsi parafialnych wytworzyły akta, zawierające wpisy sporządzone w ciągu kilkudziesięciu lat. W związku z tym księga metrykalna z parafii Kopyczyńce dla wsi Celejów i Mazurówka, z lat 1784-1939 (nr 621) - podobnie jak wiele innych przekazana została przez USC do Archiwum Głównego Akt Dawnych, pomimo że data ostatniego wpisu znacznie wykroczyła poza określone ramy chronologiczne. Jednymi z najmłodszych akt przechowywanych obecnie w AGAD są indeksy do ksiąg metrykalnych z parafii Stryj: urodzonych, z lat 1931-1945 (nr 1296), zaślubionych, z lat 1931- 1945 (nr 1298) i zmarłych, z lat 1932-1945 (nr 1300). Właściwych ksiąg z tych lat AGAD nie posiada. Ilościowy stan zachowania ksiąg metrykalnych dla poszczególnych parafii jest bardzo zróżnicowany. I tak np. z parafii Bołszowce, dek. Kąkolniki (nr 63) zachowała się tylko jedna księga urodzeń, z lat 1793-1818 dla całej parafii, z parafii Jabłonów, dek. Kołomyja (nr 430-432) jedynie cztery poszyty ekstraktów z połowy XIX w., natomiast z niektórych parafii lwowskich ocalało po kilkadziesiąt ksiąg (oryginały i kopie), od końca XVIII do początku XX w. Na obwolutach ksiąg zachowały się sygnatury instytucji, w których były one przechowywane: Archiwum Państwowego w Przemyślu, USC Warszawa-Śródmieście, pieczęcie tuszowe urzędów rosyjskich.
Język j. łac., pol., niem., ros., węg., ukr.

Dzieje aktotwórcy (Historia urzędu)

Księgi metrykalne w rozwoju dziejowym.

Obowiązek zapisywania udzielanych w parafiach rzymskokatolickich ślubów i chrztów wprowadził sobór trydencki 11 XI 1563 r. W ramach dekretu Tametsi dubitandum, normującego prawo małżeńskie, sobór postanowił, że w prowadzonych przez proboszczów księgach zaślubionych powinny znajdować się wpisy dotyczące imion nowożeńców, świadków ślubu oraz dzień, miesiąc, rok i miejsce zawarcia małżeństwa. W podobny sposób nakazał sobór prowadzenie ksiąg ochrzczonych. Każdy wpis chrztu zawierać miał odtąd: imię i nazwisko dziecka, datę uroczystości, imiona rodziców, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz dane dotyczące osoby udzielającej chrztu.

W postanowieniach soboru nie było żadnej wzmianki o konieczności prowadzenia ksiąg zmarłych. Dopiero tzw. Rytuał Rzymski wydany w 1614 r. przez papieża Pawła V nałożył na proboszczów parafii rzymskokatolickich obowiązek prowadzenia pięciu kategorii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i tzw. status animarum, czyli ksiąg zawierających wykazy parafian. Określono jednocześnie szczegółowo formę i treść poszczególnych wpisów.

W Polsce synody kościelne zajęły się zagadnieniem metryk kościelnych dopiero w drugiej połowie XVI w., a więc w okresie potrydenckim. Prowadzenie ksiąg metrykalnych w latach wcześniejszych należało do rzadkości, chociaż zalecały je już: w 1459 r. synod krakowski i w 1506 r. synod poznański.

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadziły polskie synody potrydenckie w latach 1579-1602, obwarowując go jednocześnie bardzo wysoką karą dziesięciu grzywien. Dla całej Polski decydujące znaczenie miał jednak dopiero synod prymacjalny piotrkowski z 1607 r., któremu przewodniczył kardynał prymas Bernard Maciejowski. Nakazał on prowadzenie w parafiach ksiąg ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, komunikujących na Wielkanoc oraz statystyki parafialnej, podając równocześnie szczegółowy formularz dla poszczególnych wpisów metrykalnych. Do wprowadzenia ksiąg zgonów zobowiązał polskie duchowieństwo dopiero Rytuał Piotrkowski, wprowadzony do wszystkich diecezji i archidiecezji polskich w 1631 r. Synod łucki biskupa Gembickiego z 1641 r. nakazał proboszczom osobiste dokonywanie wpisów, a synod płocki z 1733 r. ustalił, że księgi metrykalne dla większej wiarygodności powinny być na wszystkich stronnicach liczbowane, a poszczególne wpisy numerowane według dat. Zalecenia późniejszych synodów polskich kładły główny nacisk na staranne i oddzielne prowadzenie trzech kategorii ksiąg (chrzty, śluby i zgony) oraz pieczołowite ich przechowywanie. Stan ksiąg metrykalnych kontrolowały wizytacje parafialne przeprowadzane w obrębie poszczególnych diecezji. Bieżące prowadzenie metryk oceniali ówcześni wizytatorzy częstokroć niekorzystnie, ze względu na łączne sporządzanie zapisów ślubów i chrztów, brak rejestracji zgonów, nieczytelność wpisów i ich przemieszczanie chronologiczne. W drugiej połowie XVIII w. zaznaczyła się stopniowa poprawa w prowadzeniu ksiąg metrykalnych, co związane było ze wzmożoną aktywnością administracyjną władz kościelnych, podniesieniem poziomu wykształcania duchowieństwa parafialnego i wzrostem znaczenia samych metryk, których uwierzytelnione odpisy zaczęły nabierać mocy prawnej. Narzuciło to konieczność dokładnego zabezpieczania ksiąg, bądź przez deponowanie ich w archiwach diecezjalnych, bądź też sporządzanie z nich corocznych odpisów do dyspozycji władz państwowych.

Duże zmiany w organizacji Kościoła rzymskokatolickiego wprowadził pierwszy rozbiór Polski. Archidiecezja lwowska znalazła się w granicach cesarstwa austriackiego. Po trzecim rozbiorze do archidiecezji lwowskiej przyłączono także 47 parafii oderwanych od diecezji łuckiej.

W okresie rozbiorów kościelna rejestracja metrykalna nabrała charakteru urzędowej ewidencji ruchu ludności, w związku z uznaniem jej za akta stanu cywilnego. W zaborze austriackim proboszczowie parafii mianowani zostali urzędnikami stanu cywilnego patentem cesarskim z 15 III 1782 r. Dekret z 9 VIII 1786 r. rozciągnął to prawo na duchownych, będących pracownikami konsystorzy biskupich. Tak więc każdy proboszcz prowadzący akta stanu cywilnego był równocześnie podległy władzy kościelnej i państwowej. Reformę formularza ksiąg metrykalnych w Galicji przeprowadzono na mocy patentu cesarskiego Józefa II z 20 II 1784 r. Zaniechano wówczas dawnej staropolskiej formy wpisów opartej na Rytuale Rzymskim i Rytuale Piotrkowskim.

Rozporządzenie cesarskie ogłoszone 7 IV 1784 r. przez konsystorze biskupie we Lwowie, Przemyślu i Tarnowie nakładało na proboszczów parafii obowiązek prowadzenia trzech odmiennych rejestrów: ksiąg urodzonych, ksiąg ślubów i ksiąg zgonów. Wpisy powinny być dokonywane w języku łacińskim, osobno dla każdej wsi wchodzącej w skład parafii. Była to nowość w stosunku do ksiąg staropolskich, które w jednym tomie zawierały zapisy dla całej parafii. Dużą innowacją było także wprowadzenie rubryki „urodzony” w księgach urodzeń oraz „zmarły” w księgach zgonów, podczas gdy księgi staropolskie były właściwie księgami chrztów i pogrzebów.

Księgi urodzonych zawierały odtąd następujące rubryki: datę urodzin i chrztu dziecka (rok, miesiąc, dzień), jego imię, płeć i status (małżeńskie, pozamałżeńskie), imiona i nazwiska rodziców i ich wyznanie, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych i ich zawód. Do ksiąg zaślubionych wpisywano dane dotyczące przebiegu ceremonii oraz jej uczestników: datę ślubu, personalia nupturientów (imiona, nazwiska, wyznanie, wiek, stan cywilny, numer domu) oraz świadków (imiona, nazwiska, zawód). We wpisach do ksiąg zmarłych uwzględniano: rok, miesiąc, dzień, datę śmierci, numer domu, imię i nazwisko zmarłego, jego wyznanie, płeć, wiek, rodzaj choroby lub przyczynę śmierci, która wpisywana była zgodnie z diagnozą lekarza. Taki formularz obowiązywał faktycznie przez cały okres zaboru austriackiego. Dekretem gubernialnym z 1797 r. i 6 VII 1803 r. nowe zasady prowadzenia metryk wprowadzono na tereny zabrane przez Austrię w wyniku trzeciego rozbioru.

Dopiero Reskrypt C. K. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1907 r. wprowadził pewne zmiany: utworzono nową rubrykę „uwagi” we wszystkich trzech kategoriach ksiąg metrykalnych oraz połączono w jednym zapisie dane dotyczące rodziców chrzestnych i ich zawód (w księgach urodzeń) oraz dane dotyczące świadków ślubu i ich zawód (w księgach zaślubin). W księgach metrykalnych obowiązywały zapisy w języku łacińskim. Według informacji zawartych w schematyzmach diecezjalnych biskupstw galicyjskich, wszystkie parafie posiadały księgi metrykalne przynajmniej od końca XVIII w. W 1913 r. w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego na łączną liczbę 248 parafii tylko cztery, istniejące przed końcem XVIII stulecia nie posiadały metryk z tego okresu, a dopiero od początku wieku XIX. Łącznie 146 parafii posiadało księgi metrykalne od końca XVI w., 40 z XIX w., pozostałe 62 (powstałe po r. 1900) - z XX stulecia. Sprawami zabezpieczenia ksiąg metrykalnych przed zniszczeniem jako pierwszy zajął się synod żmudzki z 1742 r. Polecił on proboszczom, by dawne metryki odsyłane były do archiwum diecezjalnego. Na początku każdej księgi powinno znaleźć się poświadczenie archiwisty o przyjęciu jej w depozyt. Największe znaczenie miały jednak dopiero zarządzenia arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego z 1761 i 1765 r. nakazujące proboszczom sporządzanie odpisów metrykalnych i przesyłanie ich do kurii arcybiskupiej celem zabezpieczenia. Przepisy te dotyczyły jednak tylko metryk chrztów, podczas gdy pozostałe księgi miały być pieczołowicie przechowywane w jednym egzemplarzu w miejscowym archiwum parafialnym. Po rozbiorach sprawę prowadzenia i zabezpieczenia ksiąg metrykalnych przejęły w swoje ręce państwa zaborcze, wydając stosowne przepisy, m. in. rozporządzenie nadworne z 1788 r., dotyczące ziem polskich w granicach zaboru austriackiego, nakazywało proboszczom odsyłać kopie metryk do kurii biskupich.

Do wybuchu I wojny światowej archiwa diecezjalne, z nielicznymi wyjątkami, nie przeprowadziły zalecanej koncentracji metryk kościelnych sprzed 1795 r. Dawne księgi metrykalne trafiały do archiwów bardzo często przypadkowo razem z innymi dokumentami. Dopiero w okresie międzywojennym władze kościelne zaczęły zwracać baczniejszą uwagę na zabezpieczanie starych metrykaliów. W latach 1930-1931 zrealizowano projekt arcybiskupa lwowskiego Bolesława Twardowskiego dotyczący uporządkowania zasobów archiwalnych znajdujących się w kurii arcybiskupiej we Lwowie. Zinwentaryzowano archiwalia przechowywane w kurii, a także rozpoczęto sprowadzanie do Lwowa wszelkich dokumentów wytworzonych przed 1800 r., znajdujących się w urzędach parafialnych na obszarze archidiecezji lwowskiej. W ten sposób powstało Archiwum Archidiecezjalne obrządku łacińskiego we Lwowie, mieszczące się przy pl. Czarnieckiego 32. Bardzo cenną częścią Archiwum Archidiecezjalnego były tzw. „Archiwa parafialne”. W ich skład wchodziły przede wszystkim księgi metrykalne chrztów, ślubów, pogrzebów, księgi zapowiedzi, protokoły przedślubne i status animarum. Jako termin końcowy przy przekazywaniu do Archiwum ksiąg metrykalnych przyjęto rok 1783, a więc wzięto pod uwagę głównie parafie powstałe jeszcze w czasach przedrozbiorowych. Najstarsze przechowywane we Lwowie metryki pochodziły z Żółkwi (1604 r.), Złoczowa i Starego Sioła (1606 r.).

Wśród omawianych archiwaliów znajdowały się również akta wytworzone przez kancelarie parafialne: opisy kościołów i ich uposażenia, inwentarze kościelne, wzmianki o cudownych obrazach, księgi bractw pobożnych itp. Na szczególne wyróżnienie zasługiwały dokumenty pergaminowe. Archiwalia parafialne pochodziły z lat 1604 - 1786 i zawierały wówczas 1121 jednostek.

Pierwopisy ksiąg metrykalnych z parafii archidiecezji lwowskiej wytworzone w XIX i XX w. pozostały nadal w kancelariach parafialnych.

Do Spisu Treści


Zawartość

Omawiany zespół tworzą księgi chrztów/urodzeń, ślubów, pogrzebów/zgonów. Zawierają one jednak nie tylko wpisy metrykalne, ale także inne notatki i dokumenty związane z działalnością kancelarii parafialnej. W najstarszych księgach występują m. in.: indeksy do wpisów w nich zawartych, inwentarze kościelne, spisy przedmiotów liturgicznych i rzeczy cennych (głównie sreber) zgromadzonych w kościele, rejestry ruchomości i nieruchomości będących własnością parafii, wykazy darowizn na rzecz kościoła, wpisy ślubowań i przyrzeczeń składanych przez parafian z różnych okazji, wyciągi z bulli papieskich, kurrendy arcybiskupie, katalogi osób zmieniających wiarę, spisy bierzmowanych podczas wizytacji biskupich, opisy parafii i kościołów, noty z wizytacji parafialnych i dekanatalnych, dokumenty papierowe (oryginały, kopie, wypisy) zawierające m. in. wyroki sądów w sprawach dóbr kościelnych i klasztornych, dyspensy na zawarcie związku małżeńskiego itp. Inwentarze, rejestry, opisy, indeksy przeplatają się z wpisami metrykalnymi: dokumenty są wszyte lub włożone luzem miedzy karty ksiąg.

W księgach XIX i XX - wiecznych znajdują się głównie świadectwa chrztów, ślubów i zgonów wydawane w okresie późniejszym przez urzędy parafialne, inne zaświadczenia z parafii a także różnego rodzaju korespondencja z władzami zwierzchnimi. Duża część ksiąg z tego okresu posiada indeksy osobowe, wszyte lub dołączone luzem na początku bądź na końcu księgi.

Do Spisu Treści


Udostępnianie - Ograniczenia

Udostępnianie - Ograniczenia

Zespół jest zmikrofilmowany.

Księgi metrykalne udostępniane są w postaci mikrofilmów, a w razie ich braku oryginałów - o ile pozwala na to fizyczny stan zachowania.

Nie udostępnia się w żadnej postaci do osobistego wglądu ksiąg i akt od których zamknięcia nie upłynęło jeszcze 100 lat [Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986 (z późn. zm.), Dz. U. nr 161 (2004), poz. 1688, art. 25; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego .... z dnia 26.10.1998 (z późn. zm.), Dz. U. nr 92 (1999), poz. 1058, par. 28].

Reprodukowanie

Prawa własności należą do Skarbu Państwa. Reprodukowanie jest możliwe po uzyskaniu zgody Archiwum Głównego Akt Dawnych. W tych sprawach należy kontaktować się z Kierownikiem oddziału informacji i udostępniania AGAD.

Do Spisu Treści


Inne Materiały Pokrewne

1. Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy. Wydział III Rejestrowy i Ksiąg Zabużańskich, ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3, 03-718 WARSZAWA

Księgi metrykalne od których zamknięcia nie minęło jeszcze 100 lat.

2. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Plac Soborny 3a, 79000 LWÓW; fond 618

Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej przechowywane są także w zespole: Konsystorz Metropolitalny Obrządku Łacińskiego, Lwów. Jest to 2809 spraw z lat 1600 - 1944 ułożonych według przynależności do przedwojennych powiatów politycznych: Brzeżany, Czortków, Kołomyja, Lwów, Stanisławów, Stryj, Tarnopol, Złoczów i Żółkiew.

3. Archiwum ZAGS, ul. Hetmana Doroszenki 23, 79001 LWÓW (dokumenty z XIX w.)

4. Archiwum Abpa E. Baziaka, ul. Kanonicza 13 31-002 KRAKÓW

Do Spisu Treści


Hasło

Księgi metrykalne z parafii wyznania rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej
Lwów, archidiecezja, księgi metrykalne

Do Spisu Treści


Hasła geograficzne

Adamy, wieś 166, 169
Adamówka, wieś 112, 117, 120
Alfredówka, wieś 1460, 1461, 1468
Artyszczów, wieś 347, 353, 356, 360, 362, 363, 372
Augustówka, wieś 182
Babianka, wieś 1055
Babin, wieś 1439, 1440-1441, 1445
Bajkowce, wieś 217, 219-220, 235
Banunin, wieś 1571-1572
Baranie Peretoki, wieś 1243-1245
Baranów, wieś 1733
Baranówka, wieś 112, 117, 120, 1659
Bartniki, wieś 1383
Barysz, miasto 1, 1716
Barysz, parafia 1-2, 135, 635, 1716, 1737
Baryłów, wieś 1309-1310
Batiatycze, wieś 523-525, 528, 531
Baworów, miasto 3, 1655
Baworów, parafia 3-12, 1688, 1689
Bazarzyńce, wieś 1497-1500, 1684
Bałahorówka, wieś 1009-1010
Bałuczyn, wieś 320, 323
Bednarów, wieś 511, 513
Bednarówka, parafia 1690
Bednarówka, wieś 1205, 1690
Bedrykowce, wieś 1482, 1484
Berbeki, wieś 516, 523-525, 532
Berezowica Mała, wieś 1038-1040
Berezowica Wielka, wieś 1655
Berezówka, wieś 949-951, 1676
Bereźnica Królewska, wieś 1603, 1606
Bereźnica, wieś 511, 513, 1293
Bereżanka, wieś 1221-1222
Bernadówka, wieś 1271-1280, 1632
Bertniki, wieś 940, 949-951, 1676
Bezejów, wieś 1050-1052
Bełz, dekanat 13-15, 104-109, 721, 955-957, 1041-1052, 1235-1245, 1370-1372, 1403-1414, 1732, 1738, 1741-1742, 1765, 1777, 1785, 1797, 1823, 1806, 1810-1811, 1813
Bełz, parafia 13-15, 1738
Bełzkie Przedmieście, przedmieście 517
Bełłełuja, wieś 1319, 1322
Beńdiucha, wieś 1244-1245
Biała, wieś 251, 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1637, 1680
Białe, wieś 300, 305, 307-308, 1664
Białobożnica, wieś 197, 1636
Białogóra, parafia 16-25, 1656
Białogłowy, wieś 1683
Białohorszcze, wieś 1504
Białokrynica, wieś 1071
Białoskórka, wieś 3, 1655
Biały Kamień, parafia 26-34, 1657, 1692
Bielanówka - patrz Biletówka
Bielawińce, wieś 1062, 1064, 1630
Bieniawa, wieś 983-985
Bieniów, wieś 1522, 1529, 1536, 1540, 1543
Bieńkowce, wieś 1089
Biletówka, wieś 1387, 1731
Biłka Królewska, wieś 42
Biłka Szlachecka, parafia 35-43
Biłka Szlachecka, wieś 35, 39-41, 43
Biłka, wieś 910, 912, 1128
Blich, wieś 1489-1491, 1683
Bobrowniki, wieś 1733
Bobulińce, wieś 1062, 1064, 1630
Bogdanówka, wieś 320, 323, 464-465, 480-481, 494, 499, 503, 1224-1227, 1678
Bohatkowce, wieś 984-985, 1729
Bohdanówka, wieś 1699
Bohorodczany, parafia 45-49
Bojan, parafia 50-54
Bojanice, wieś 1236, 1239-1245
Boków, wieś 543
Bolechów, parafia 55-62
Boniszyn, wieś 1527, 1536, 1543
Boratyn, wieś 1033, 1044, 1046, 1049,
Borki Małe, wieś 1387, 1731
Borki Wielkie, wieś 217, 1611, 1748
Borki, wieś 221, 234, 635, 639, 642
Borodczyce, wieś 193
Borowe, wieś 957
Borszczów, dekanat 64-76, 310, 722-727, 1219-1222, 1626, 1658, 1703, 1708, 1739, 1766,
Borszczów, miasto 1658
Borszczów, parafia 64-76, 1658, 1739
Bortków, wieś 320, 326
Bortniki, wieś 1373-1375
Boryczówka, parafia 1388-1389, 1391, 1395, 1397-1399, 1633, 1681
Bosyry, wieś 1221-1222
Bołdury, wieś 92, 98
Bołszowce, miasto 63
Bołszowce, parafia 63
Bołszów, wieś 63, 398-399
Bożyków, wieś 1071-1072
Brachówka, wieś 1016
Branówka, wieś 872, 885, 894
Bratyszów, wieś 1005
Bredheim, wieś 1690
Brodki, wieś 922-923, 1306
Brody, dekanat 88-103, 745-748, 1013-1035, 1077-1085, 1309-1310, 1486-1490, 1629, 1683, 1711, 1728
Brody, miasto 97, 103
Brody, parafia 88-103
Bruckenthal (Choronów), parafia 104-109, 1408, 1741
Bruckenthal, kolonia 105-109
Bruckenthal, wieś 955
Brundorf, wieś 345, 347, 353, 356, 362-363, 369
Brustury, wieś 1066-1068
Brykoń, wieś 1126
Brykula Nowa, wieś 935, 1431
Brykula Stara, wieś 935, 1431
Brzeżany, dekanat 110-124, 136-140, 180-183, 299-309, 312-319, 645-709, 973-982, 1090-1109, 1610, 1619-1620, 1659-1664, 1670, 1721-1722, 1778, 1788
Brzeżany, miasto 112, 117, 120, 1659
Brzeżany, parafia 110-124, 1659
Brzozdowce, parafia 125, 1742
Brzuchowice, wieś 1128, 1180, 1182, 1184
Bucniów, wieś 984, 985, 1729, 1780
Bucyki, wieś 377-378, 382, 386-387, 1614, 1666
Buczacz, dekanat 1-2, 126-135, 628-630, 644, 936-954, 1618, 1635, 1660, 1676, 1716, 1728, 1733, 1737, 1743, 1762-1763, 1776, 1789, 1812
Buczacz, miasto 127, 1660
Buczacz, parafia 126-135, 1660, 1743
Buczyna, wieś 93
Budki Nieznanowskie, wieś 516, 523-525, 528, 1669
Budków, wieś 1262-1265
Budomierz, wieś 999-1000, 1004, 1610
Budyłów, wieś 647-648, 670, 679-680, 1313, 1322
Budzanów, miasto 142-143
Budzanów, parafia 141-144
Budzyń, wieś 1618
Bukaczowce, parafia 145-150
Bukowina, wieś 1694
Bukowna, wieś 1733
Burakówka, wieś 460
Burdiakowce, wieś 1221-1222
Burgthal, wieś 345, 347, 356, 360, 362-363, 370
Burkanów, wieś 1555-1556, 1562
Bursztyn, miasto 151-152, 155
Bursztyn, parafia 151-155
Busk, dekanat 156-179, 274-278, 851, 1130-1154, 1266-1270, 1383, 1432-1436, 1691, 1744, 1750, 1792, 1800, 1808, 1814
Busk, miasto 157-163, 168-169, 171, 174-176
Busk, parafia 156-179, 1691, 1744
Buszcze, miasto 182
Buszcze, parafia 180-183
Butyny, wieś 955-957
Bybło, wieś 543
Byczkowce, wieś 1636
Byszki, wieś 181-182
Byszów, wieś 1266, 1270
Byszów, wieś 420
Bóbrka, dekanat 1740
Bóbrka, miasto 77-87, 1740
Błonie, wieś 1292-1293
Błudniki, wieś 398-399, 1439-1441
Błyszczanka, wieś 1482, 1485
Capowce, wieś 1485
Cecory, wieś 680, 1610
Celejów, wieś 609, 614, 616, 621
Ceniawa, wieś 561, 578-579, 595, 1640
Ceniów, wieś 181-182, 1610
Chatki, wieś 112, 117, 120, 1557, 1562
Chilczyce, wieś 1527, 1543
Chlebiczyn, wieś 1055, 1057-1058
Chlebowice Wielkie, wieś 1259, 1262-1265
Chlebowice Świrskie, wieś 1326-1328, 1330, 1333-1334, 1336
Chlewczany, wieś 955-957
Chliczyce, wieś 1536
Chmieliska, wieś 1224-1226, 1638
Chmielowa, wieś 1187, 1190, 1196
Chmielówka, wieś 935
Chocholec - patrz Hoholec
Chochoniów, wieś 543
Chochołów, wieś 1411
Chocimierz, parafia 184-187
Chocin, wieś 511
Chodaczków Mały, wieś 1638
Chodaczków Wielki, parafia 1745
Chodaczków Wielki, wieś 1745
Chodaczków, wieś 984-985, 1729
Chodorów, parafia 188-196, 1662, 1694-1697, 1717-1718, 1746
Chodorów, wieś 1661
Chodowice, wieś 1288, 1290
Chomiakówka, parafia 197-200, 1636
Chomiakówka, wieś 436, 1401-1402, 1636, 1667
Chorobrów, wieś 1236, 1239-1240, 1244-1245
Choronów - patrz Brucknethal
Choronów, wieś 1408
Chorostków Polski, wieś 63, 398-399
Chorostków, miasto 1663
Chorostków, parafia 201-206, 1663
Chorostków, wieś 609, 614, 616
Chołojów, wieś 274, 276-277
Chromohorb, wieś 1287-1295
Chwaszczówka - patrz Faszczówka
Chwatów, wieś 1016, 1021-1022, 1028-1629, 1032
Chłopówka, wieś 205, 609, 614, 616, 1663
Cieląż, wieś 1239-1240, 1243-1245
Ciemierzyńce, wieś 300, 305, 307-308, 1664
Ciężów, wieś 1254
Cucułowce, wieś 1603, 1606
Cucyłów, wieś 959, 966
Cuniów, wieś 349, 1120
Cygany, wieś 1220-1222
Czachowa, wieś 1614, 1666
Czahary Starozbaraskie, wieś 1684
Czanyż, wieś 158-159, 168-169, 174
Czartorja, wieś 929-932, 1627, 1695
Czechy, wieś 1016, 1020, 1022, 1027, 1032
Czechów, wieś 1676
Czeremchów, wieś 949-951, 1053-1058, 1599
Czerkasy, wieś 923-924
Czerkawszczyzna, wieś 251, 1637
Czerlany, wieś 339, 345, 347, 349, 353, 356-357, 360, 362-363, 372
Czernelica, miasto 214
Czernelica, parafia 207-213, 214-216, 1698
Czerniatyn, wieś 417
Czernichowce, wieś 1497-1500, 1684
Czerniechów, wieś 1349, 1631
Czernielów Mazowiecki, parafia 217-242, 1611, 1747-1748
Czernielów Ruski, wieś 217, 222
Czerniowce, dekanat 50-54
Czerniszówka, wieś 377-378, 382, 386, 495, 500, 504, 1668
Czerwonogród, parafia 243-244
Czerwonogród, wieś 1485
Czestynie, wieś 516, 524-525, 528, 537
Cześniki, wieś 1091, 1096, 1101
Czortków Stary, wieś 1637
Czortków, dekanat 141-144, 197-200, 245-251, 424-428, 433-441, 603-627, 749-751, 1201-1205, 1616, 1636-1637, 1667, 1686, 1720
Czortków, miasto 251, 1637
Czortków, parafia 245-251, 1637
Czortowiec, wieś 214, 1009-1010
Czołhańszczyzna, wieś 217, 223, 229
Czuczmany, wieś 159, 172
Czumale, wieś 1036-1040
Czupernosów, wieś 1128
Czystopady, wieś 1489-1490, 1683
Czystyłów, wieś 1345, 1348-1349, 1352, 1631
Czyszki, parafia 252-268
Czyszki, wieś 253-257, 262-265, 1016, 1020, 1027, 1032
Czyżyków, wieś 258
Daleszowa, wieś 912, 1648
Dalnicz, wieś 516, 525, 528, 535
Dalnicz, wieś 524-525, 528, 535
Danilcze, wieś 1091, 1096, 1101
Daniłowce, wieś 466, 474
Darachów, wieś 1271-1280, 1632
Dawidkowce, wieś 1221
Dawidów, parafia 269-273, 1749
Dawidów, wieś 270
Debesławce, wieś 579
Dehowa, wieś 398, 1086
Delatyn, wieś 960, 966
Delawa, wieś 1618
Delejów, wieś 872, 879, 886-887, 894, 895
Demamorycz, wieś 654, 688, 1353-1354, 1680
Demianów, wieś 905, 907
Demnia, wieś 918, 1092, 1097, 1102, 1106
Demnia, wieś 923-924
Demycze, wieś 1478, 1480
Denysów, wieś 984-985
Derewlany, wieś 1342
Dernów, wieś 516, 524-525, 528, 537
Diatkowce, wieś 578-579, 1641
Ditkowce, wieś 1488-1490, 1683
Dmuchawiec, wieś 647, 649, 655-658, 670, 679-680, 684, 1619, 1670, 1721
Dmytrze, wieś 1302
Dmytrów, wieś 1144, 1152
Dobromirka, wieś 1497-1500, 1684
Dobropole, wieś 1431, 1653
Dobrostany, wieś 339, 349
Dobrotwór, miasto 274, 276-277
Dobrotwór, parafia 274-278, 1750
Dobrotów, wieś 960, 966
Dobrowlany, wieś 1287-1289, 1292-1295, 1482, 1661-1662
Dobrowody, wieś 949-951, 1038-1040
Dobrzany, wieś 1287-1289, 1291, 1294
Dolina, dekanat 55-62, 279-297, 509-515, 903-908, 1173, 1437-1445, 1598-1599, 1617
Dolina, miasto 280-281, 283, 286-287, 294
Dolina, parafia 279-297, 1667
Doliniany, wieś 339, 345, 347, 373, 349, 353, 356-357, 360, 362-363
Domaszów, wieś 955, 957
Dora, wieś 966
Dorofijówka, wieś 1380-1382
Dorohów, wieś 1439-1441, 1445
Dorożniów, wieś 112, 117, 120
Dołha Wojniłowska, wieś 1439-1441, 1445
Dołhe, wieś 1733
Dołhołuka, wieś 1288-1292, 1294
Dołpotów, wieś 513
Dołżanka, wieś 674, 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1680
Dołżka, wieś 1441
Draganówka, parafia 298, 984-985, 1751
Drahasymów, wieś 1319
Drohowyże, wieś 918, 922-924
Drozdowice, wieś 339, 345, 347, 353, 356, 360-363
Dryszczów, wieś 420, 422
Dryszów, wieś 182
Dubie, wieś 1016, 1022, 1032, 1034
Dubienko, wieś 949-951, 1676
Dubkowce, wieś 1387, 1731
Dubowce, wieś 885-887, 894, 1038-1040, 1349
Dubowica, wieś 1439-1441, 1445
Dubszcze, wieś 112, 117, 120, 1659
Duliby, wieś 1087, 1089, 1289, 1292-1295
Dunajów, miasto 300, 305, 307-308
Dunajów, parafia 299-309, 1664
Duniów, wieś 157, 934
Dupliska, wieś 1482, 1485
Duszny Kąt, wieś 1571-1572
Dworce, wieś 182, 955-957
Dyczków, wieś 1348-1349, 1352-1354, 1680
Dymidów, wieś 1696
Dyniska, wieś 1408
Dytiatyn, wieś 543
Dzibułki, wieś 729
Dziczki, wieś 1087, 1089
Dziewięcierz, wieś 1114-1115, 1117
Dzików Stary, parafia 1665
Dąbki, wieś 910, 912, 1648
Dąbrowa, wieś 166, 1439-1440, 1445
Dębówka, wieś 1221-1122
Dłużniów, wieś 1411
Dźwiniacz, wieś 1482, 1485
Dźwiniaczka, parafia 310
Dźwinigród, wieś 259, 266
Dźwinogród, wieś 1262-1265, 1660
Dżuryn, wieś 1660
Ebenau, wieś 345, 347, 353, 356, 360, 362-363, 371
Eleonorówka, wieś 1666
Engelsberg, wieś 294
Faszczówka, wieś 378, 382, 386
Feliciental, parafia 311, 544, 1612-1613
Firlejów, parafia 312-319
Firlejówka, wieś 157, 168, 174
Fitków, wieś 959, 966
Folwarki, wieś 949-951, 1524-1525, 1534, 1542, 1544, 1676
Fraga, wieś 1086-1087, 1089
Gaik, wieś 516, 523, 538
Gawroniec, wieś 127
Gańczary, wieś 270
Germakówka, wieś 726
Gliniany, dekanat 320-328, 405-410, 516-541, 730, 933-934, 1342, 1459-1474, 1570-1573, 1652, 1669, 1704-1705, 1752, 1755, 1761, 1767, 1774, 1803, 1816, 1822
Gliniany, miasto 320-321, 323
Gliniany, parafia 320-328, 1699, 1752
Gliniany, wieś 1634
Glinki, wieś 1053-1058, 1690
Glinna, wieś 989, 990, 998, 1610
Gniła, wieś 1325, 1334, 1339
Gniłowody, wieś 1071
Gody, wieś 579
Gontowa, wieś 1486-1487, 1489-1491, 1683
Gołogóry, miasto 329
Gołogóry, parafia 329-336, 1522, 1719
Grabicz, wieś 1053-1058
Grabowa, wieś 157-159, 168-174, 177
Grabowiec Stryjski, wieś 1288-1295
Grabowiec, wieś 3, 1655, 1688
Gruszka, wieś 539, 1373-1375
Grzymałów, miasto 377-378, 382, 386-387, 1614, 1666
Grzymałów, parafia 374-389, 1614-1615, 1666, 1677, 1700, 1753
Grzymałówka, wieś 1310
Grzęda, wieś 637
Gródek Jagielloński, dekanat 16-25, 337-373, 442-444, 1119-1121, 1161-1162, 1179-1186, 1501-1515, 1656, 1757, 1794, 1819
Gródek Jagielloński, miasto 339-360
Gródek Jagielloński, parafia 337-373, 1607
Gródek Jagielloński, przedmieścia 346
Gródek, wieś 1482, 1485
Gusztyn, wieś 1221-1222
Gusztynek, wieś 1221-1222
Gwoździec, parafia 390-393, 1701
Głuchowiec, wieś 920, 923, 924
Głuchów, wieś 1050-1052
Głuszków, wieś 417
Głęboczek Mały - patrz Hłuboczek
Hadyńkowce, wieś 609, 614, 616, 1686
Hajworonka, wieś 1552-1553, 1558-1560
Halicz, dekanat 1400
Halicz, miasto 398-399
Halicz, parafia 394-404
Haliczanów, wieś 347, 349, 362-363, 370
Hanaczów, miasto 405-410
Hanaczów, parafia 1755
Hanaczówka, wieś 1755
Hanczarów, wieś 1009-1010
Hanowce, wieś 63, 398-399
Hanunin, wieś 1132-1133, 1144, 1152
Harasimów, wieś 1009-1010
Harbuzów, wieś 1190, 1196
Hatowice, wieś 1411
Hawrylak, wieś 1009-1010
Hawryłówka, wieś 1053, 1056-1058
Hałuszczyńce, parafia 1638, 1754
Hałuszczyńce, wieś 217, 1638
Heinrichsdorf, wieś 1266, 1270
Helenków, wieś 1620, 1722
Herawiec, wieś 516, 524, 525, 528, 535
Herburtów, wieś 63
Hinowce, wieś 181, 112, 117, 120, 1659
Hladki, wieś 1631
Hleszczawa, wieś 848, 1390, 1394, 1397-1399, 1633
Hlibów, wieś 377-378, 382, 386-387, 1614, 1666
Hnidawa, wieś 1489-1490, 1683
Hnilcze, wieś 420, 543
Hnilice Wielkie, wieś 1382
Hniliczki, wieś 1382
Hodowica, parafia 411, 1756
Hoffnungsau - patrz Nadziejów
Hoholec, wieś 516, 528
Hohołów, wieś 1144, 1152
Holigrady, wieś 1482, 1485
Honiatycze, wieś 919, 922-924, 1091, 1101, 1302
Horbacze, wieś 1302
Horodenka, dekanat 184-187, 207-216, 390-393, 412-419, 909-915, 1008-1010, 1311-1323, 1597, 1648, 1650-1651, 1687, 1693, 1698, 1701, 1710, 1715
Horodenka, miasto 412, 414, 416-417
Horodenka, parafia 412-419
Horodnica, wieś 417, 750-751, 1224-1127, 1678
Horodyszcze, wieś 647-649, 670, 679-680, 1411, 1489-1490, 1619, 1670, 1683
Horodyłów, wieś 1522, 1528, 1536, 1543
Horodłowice, wieś 1236, 1239, 1243-1245
Horożanka, miasto 420
Horożanka, parafia 420-423
Horpiń, wieś 1570-1572
Horyhlady, wieś 1373-1375, 1618
Hostów, wieś 184-185
Howiłów Mały - patrz Howiłówek
Howiłów Wielki, wieś 609, 614, 616, 1663
Howiłówek, wieś 609, 614, 616, 1663
Hołhocze, wieś 949-951
Hołobutów, wieś 1287-1289, 1291-1295
Hołosko Małe, przedmieście 1622
Hołosko Małe, wieś 808-809, 1674
Hołosko Wielkie, przedmieście 1622
Hołosko Wielkie, wieś 808-809, 1674
Hołoskowice, wieś 94
Hołosków, wieś 1054-1058
Hołoszyńce, wieś 1382
Hołotki, wieś 1382
Hołyń, wieś 511, 513
Hrebenne, wieś 1114-115, 1117
Hrehorów, wieś 950, 1599
Hrusiatycze, wieś 1086
Hruszów, wieś 1004
Hrycowce, wieś 1497-1500, 1684
Hrycowola, wieś 851
Hryniowce, wieś 1373-1375
Hryniów, wieś 1262
Hryńkowce, wieś 1686
Hubenie, wieś 1572
Hubiana Góra, wieś 516, 524-525, 539
Hucisko Brodzkie, wieś 1032-1035
Hucisko Oleskie, wieś 1016, 1021-1023, 1029, 1032
Hucisko, wieś 920, 923-924, 1093, 1098, 1103, 1106, 1156, 1383
Hulcze, wieś 1411
Humenów, wieś 1439-1441, 1445
Humieniec, wieś 1302
Humniska, wieś 158-158, 172, 1397-1399, 1633, 1681
Hurnie, wieś 1288, 1293-1295
Husiatyn, parafia 424-428
Huszczanki, wieś 1497-1500, 1684
Huta Brodzka, wieś 1032
Huta Kołtowska, wieś 1196
Huta Kryształowa, wieś 1004
Huta Kurzańska, wieś 1106
Huta Nowa, wieś 949-951, 1033, 1254, 1676
Huta Obedyńska, wieś 114-115, 117
Huta Pieniacka, wieś 1187
Huta Stara, wieś 949-951, 1254, 1676
Huta Szczerzecka, wieś 920, 923-924
Huta Werhoburska, wieś 1187, 1190, 1196
Huta Zielona, wieś 1114-1115
Huta, wieś 166, 1050, 1262-1263
Hwozd, wieś 960, 966
Hłuboczek (Głęboczek) Mały, wieś 1345, 1348-1349, 1352, 1354, 1497-1500, 1680, 1684
Ihrowica, wieś 1345, 1348-1349, 1352, 1631
Ilkowce, wieś 1243-1245
Isypowce, wieś 467, 475, 482
Iszczków, wieś 984-985
Iwaczów Dolny, wieś 1345, 1348-1349, 1352, 1631
Iwaczów Górny, wieś 1345, 1348-1349, 1352, 1631
Iwaczów, wieś 1522, 1529, 1536, 1540, 1543
Iwanczany, wieś 1038-1040
Iwanie Puste, wieś 310
Iwanie, wieś 1485
Iwanków, wieś 1221-1222
Iwanowce, wieś 578, 1603, 1606
Iwanówka Trembowelska, parafia 1393
Iwanówka Trembowelska, wieś 1393, 1397-1399
Iwanówka, wieś 377-378, 382, 386, 1633, 1668
Izabella, wieś 1676
Iławcze, wieś 5, 12, 1397-1399, 1633, 1681
Iłemia, wieś 280-281
Iłów, wieś 923-924
Jabłonica, wieś 966
Jabłonów, parafia 429-432
Jabłonów, wieś 543, 609, 614, 616, 627
Jabłonówka, wieś 157, 159, 168, 169, 174
Jackowce, wieś 468, 483
Jacowce, wieś 1497-1500, 1684
Jagielnica Stara, wieś 1667
Jagielnica, miasto 436-437
Jagielnica, parafia 433-441, 1616, 1720
Jagonia, wieś 516, 524-525
Jahłusz, wieś 1087, 1089
Jaktorów, wieś 320, 323
Jakubów, wieś 280-281
Jamna, wieś 966
Jamnica, wieś 1254
Jankowce, wieś 1345, 1348-1349, 1352
Janów (Gródecki), parafia 442-444, 1757
Janów (Trembowelski) 445-452, 1702, 1758
Janów, miasto 447
Janówka, wieś 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1660, 1680
Jaryczów Nowy, parafia 453-455
Jaryczów, miasto 454
Jasienów Polny, wieś 413, 415, 417
Jasionowce, wieś 1527, 1536, 1543
Jasionów, parafia greckokatolicka, dek. Podkamień 1728
Jastrzębica, wieś 1236, 1240, 1243-1245
Jastrzębków, wieś 1302
Jawcze, wieś 1599
Jaworów, wieś 280-281, 283
Jazienica Polska, wieś 523, 532
Jazienica Ruska, wieś 523, 532
Jazienica, wieś 516, 524-525, 528
Jazłowiec, dekanat 243-244, 456-461, 1378-1379, 1481-1485, 1759, 1817
Jazłowiec, parafia 456-461, 1759
Jelechowice, wieś 1522, 1528, 1535, 1540, 1543, 1545
Jezierna, miasto 462-463, 473, 479
Jezierna, parafia 462-491, 1639
Jezierzany, parafia 1703
Jezierzany, wieś 1, 74, 151, 1373-1375, 1635, 1716
Jeziorko, wieś 1733
Jezupol, miasto 492
Jezupol, parafia 492-493
Juriampol, wieś 75, 1658
Juśkowice, wieś 1020, 1022, 1027, 1032
Józefów, wieś 1132-113
Józefów, wieś 1144, 1152
Józefówka, wieś 1404-1406
Kabowce, wieś 609, 616
Kaczanówka, parafia 494-508, 1668, 1760
Kaczanówka, wieś 377-378, 382, 386, 1668
Kadobna, wieś 513
Kadłubiska, wieś 1016, 1022, 1034
Kahujów, wieś 919, 923-924
Kalinowszczyzna, wieś 197, 1636
Kalne, wieś 294, 1620
Kamienna, wieś 1055, 1058
Kamienobród, wieś 339, 349, 357
Kamionka Mała, wieś 578-579
Kamionka Strumiłowa, miasto 516-517, 520-521, 524-529
Kamionka Strumiłowa, parafia 516-541, 1669, 1704-1705, 1761
Kamionka Wołoska, wieś 1114-1115, 1117, 1259
Kamionki, wieś 1224-1227, 1678
Kaplińce, wieś 1610
Kaptury, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Kapuścińce, wieś 1497-1500, 1684
Karaszyńce, wieś 609, 614, 616, 1663
Karów, wieś 1408
Karłów, wieś 1313
Kasperowce, wieś 1482, 1485
Kawczykąt, wieś 1288
Kałaharówka, wieś 377, 382, 386-387, 1614, 1666
Kałusz, miasto 511, 513
Kałusz, parafia 509-515, 1617
Kiernica, wieś 339, 345, 347, 349, 353, 356-357, 360, 362-363, 369
Kimirz, wieś 1329-1330, 1335-1336, 1340
Kipiaczka, wieś 3, 1655
Klebanówka, wieś 1497-1500, 1684
Kleparów, wieś 786, 789, 791-795, 1672, 1724
Klimiec, parafia 544-546
Klimkowce, wieś 1382
Klubowce, wieś 1401-1402
Klusów, wieś 1046, 1049
Kluwińce, wieś 206, 609, 614, 616, 1663
Kniaziołuka, wieś 280-281
Kniażdwór, wieś 579, 596
Kniaże, wieś 1527, 1536, 1543
Kniesioło, wieś 1086
Kobyla, wieś 1038-1040
Kobylnica, parafia 1607
Kochawina, parafia 547-548
Kociubińce, wieś 609, 614, 616, 622
Kociubińczyki, wieś 1221-1222
Kocurów, wieś 77
Kokoszyńce, wieś 377, 382, 386, 1369
Kokutkowce, wieś 469, 476, 484, 1639
Kolanki, wieś 910, 912, 1648
Kolińce, wieś 1373, 1375
Komarówka, wieś 121, 950-951, 1659, 1676,
Kondratów, wieś 330
Koniuchy, wieś 181-182
Koniuchów, wieś 1288, 1295
Konkolniki, dekanat 63, 151-155, 420-423, 542-543, 872-888, 889-902, 1647
Konkolniki, miasto 543
Konkolniki, parafia 542-543
Konopkówka, wieś 929-932, 1627
Konotopy, wieś 1236, 1239-1240, 1243-1245
Konstantynówka, wieś 1638
Kopaczyńce, wieś 214
Kopań, wieś 1325, 1331-1332, 1334, 1337-1339
Kopyczyńce, miasto 609, 614, 616, 618-620
Kopyczyńce, parafia 603-627
Korczyn, wieś 1134, 1144, 1152
Kornicz, wieś 578-579
Kornie, wieś 1408-1409
Korniów, wieś 214
Korolówka, wieś 579, 1375, 1658
Koropiec, parafia 628-630, 1618, 1762
Koropiec, wieś 1618, 1762
Korościatyn, wieś 949-951, 1676
Korszyłówka, wieś 1497-1500, 1684
Korszów, wieś 1054-1058
Korsów, wieś 746
Kosteniów, wieś 1128
Koszlaki, wieś 1382
Koszyłowce, wieś 1485
Kosów, parafia 631-634
Kosów, wieś 142, 1636
Kotiatycze, wieś 513
Kotuzów, wieś 1431
Kotów, wieś 112, 117, 120, 1659
Kotówka, wieś 609, 614, 616, 623
Kowalówka, parafia 644, 1763
Kowalówka, wieś 949-951
Kozaczyzna, wieś 1658
Koziary, wieś 1382
Kozielniki, wieś 1566
Kozina, wieś 377, 386-387, 1614, 1666
Kozowa, miasto 694-695, 704-705, 1620, 1722
Kozowa, parafia 692-709, 1620, 1722
Kozówka, wieś 6, 112, 117, 120, 706, 1655, 1659
Kozłów, miasto 647-653, 670-673, 679-683, 1619, 1670, 1721
Kozłów, parafia 645-691, 1619, 1642, 1670, 1721
Kozłów, wieś 157, 168, 174, 934
Kołodziejów, wieś 1339, 1441, 1445
Kołodziejówka, parafia 1649
Kołodziejówka, wieś 1224-1227, 1402, 1678
Kołokolin, wieś 1599
Kołomyja, dekanat 429-432, 549-602, 631-634, 731-744, 1065-1070, 1475-1480, 1640, 1687
Kołomyja, miasto 552-579
Kołomyja, parafia 549-579, 602, 1640
Kołomyja, przedmieście Marjówka (Mariahilf), parafia 1641, 1687
Kołtów, wieś 1187, 1190, 1196
Kończaki, wieś 420
Kościejów, miasto 635-643
Kościejów, wieś 635, 639, 640, 642
Kościelniki, wieś 1482, 1485
Krasiczyn, wieś 523
Krasiłów, wieś 1733
Krasiłówka, wieś 1053-1054, 1056, 1058
Krasna, wieś 647-649, 679
Krasne, wieś 157, 174, 513, 1387, 1610, 1731
Krasnosielce, wieś 1497-1500
Krasnostawce, wieś 1321-1322
Krasówka, wieś 3, 1655
Kretowce, wieś 1497-1500, 1684
Krogulec, wieś 609, 614
Kropiwiszcze, wieś 578, 1065-1069
Kropiwna, wieś 300, 303-305, 308, 1664
Kropiwnik, wieś 511
Krotoszyn, miasto 711-718
Krotoszyn, parafia 710-720, 1643, 1764
Krowinka, wieś 1391, 1396-1399, 1633, 1681
Krościenko, wieś 1126
Kruhów, wieś 1187, 1196
Krymidów, wieś 1733
Krystynopol, parafia 721, 1765
Krystynopol, wieś 1044, 1046, 1049
Kryłos, wieś 398-399
Krzywcze, miasto 724-725
Krzywcze, parafia 722-727, 1766
Krzywczyce, wieś 1645, 1673
Krzywe, wieś 1135, 1144-1145, 1152, 1224-1227, 1620, 1678
Krzyweńkie, wieś 1205
Krzywice, wieś 320, 323
Krzywki, wieś 1627
Krzywki, wieś 929-932
Krzywotuły, wieś 1053-1058
Krzywołuka, wieś 524
Krzywulanka, przedmieście 517
Kręciłów, wieś 1387, 1731
Kubajówka, wieś 1058, 1690
Kudryńce, miasto 310
Kuflowszczyzna, wieś 63, 398
Kujdanów, wieś 1062, 1064, 1630
Kujdańce, wieś 217, 224, 230
Kulczyki, wieś 935
Kuliki, wieś 1383
Kulików, parafia 728-729, 1736
Kulinka, wieś 1439-1441
Kulparków, wieś 820-821
Kunaszów, wieś 63
Kunicze (Koniczki), wieś 152
Kunisowce, wieś 214
Kupcze, wieś 159, 172, 1526
Kupczyńce, wieś 984-985
Kupiczwola, wieś 516, 524-525, 528, 539
Kurdwanówka, wieś 1062, 1064, 1630
Kurniki, wieś 1038-1040
Kuropatniki, wieś 112, 117, 120, 151, 181, 1659
Kurowce, wieś 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1680
Kurzany, wieś 1099, 1104, 1106
Kutkorz, parafia 730, 1767
Kutkowce, wieś 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1680
Kuty, parafia 731-744
Kutyska, wieś 1005
Kułaczyn, wieś 1312, 1319-1320
Kułakowce, wieś 1482, 1485
Kąt, przedmieście 1731
Kąty, wieś 1016, 1020, 1022, 1027
Kędzierzawce, wieś 157, 174, 934
Kłodno Wielkie, wieś 1587, 1591, 1594
Kłodzienko, wieś 1587, 1589, 1594-1595
Lackie Szlacheckie, wieś 1401-1402, 1682
Lackie, wieś 1733
Lanerówka, wieś 158-159, 168-169, 174
Las Gliński, wieś 1547
Laszków, wieś 1310
Lesieczniki, wieś 1482, 1485
Leszczańce, wieś 1660
Leszczków, wieś 1411
Leszniów, parafia 745-748, 1310
Leśniki, wieś 112, 117, 120, 1659
Leśniowce, wieś 998
Leżanówka, wieś 377-387, 1614, 1666
Liczkowce, parafia 749-751
Lindenfeld, wieś 923-924
Lipowce, wieś 331
Lipowica, wieś 1173
Lipsko, wieś 1572
Lisiatycze, wieś 1287-1295
Lisieczyńce, wieś 1497-1500, 1684
Liski, wieś 1058
Lisko, wieś 934
Litiatyń, wieś 696, 700, 707, 1620
Litwinów, wieś 1071
Liwcze, wieś 1411
Lubaczów, dekanat 860, 999-1004, 1782
Lubaczów, wieś 1665
Lubiana, wieś 920, 923-924
Lubianka, wieś 920
Lubienko Małe (Lubienko, Mały Lubień), wieś 339, 345, 347, 349, 353, 356-357, 360-363
Lubień, wieś 339, 345, 347, 349, 353, 356-357, 360, 362-363, 367
Lubieńce, wieś 1287-1293, 1295
Lubsza, wieś 1087, 1089
Ludwikówka, wieś 283, 925-932, 1627
Lwów, Bazylika Metropolitalna 752-761, 1671, 1735
Lwów, Kapelania Nosocomia (Szpital Powszechny) 845-848, 1646, 1726, 1769
Lwów, Konsystorz Metropolitalny 1653
Lwów, dekanat 35-44, 252-268, 453-455, 635-643, 752-850, 871, 1122-1123, 1246, 1419-1429, 1563-1569, 1621-1625, 1644-1646, 1671-1674, 1706, 1723-1726, 1730, 1735, 1768-1769, 1790, 1821
Lwów, miasto 820-821
Lwów, parafia 849-850
Lwów, parafia NMP Śnieżnej 842-844, 1625
Lwów, parafia kośc. Bożego Ciała 798-807, 1768
Lwów, parafia św. Andrzeja 762-783, 1644, 1723
Lwów, parafia św. Anny 784-795, 1621, 1672, 1724
Lwów, parafia św. Antoniego 796-797, 1645, 1673
Lwów, parafia św. Marcina 808-809, 1622, 1674
Lwów, parafia św. Marii Magdaleny 810-821, 1623, 1706
Lwów, parafia św. Mikołaja 822-841, 1624, 1725
Machliniec, parafia 862-867
Machnów, wieś 1408-1409
Madziarki, wieś 1044, 1049
Magdalówka, wieś 1655
Magierów, parafia 868-870
Majdan Górny, wieś 959, 966
Majdan Huta, wieś 966
Majdan Lipowiecki, wieś 331
Majdan Pieniacki, wieś 1024, 1030
Majdan Stary, wieś 851, 1053-1058, 1690
Majdan, wieś 251, 516, 524-525, 528, 1254, 1637, 1669
Majdanik, wieś 578-579
Maksymówka, wieś 1497-1500, 1684
Malczyce - parz Powitno 1119, 1120
Malczyce Wielkie, wieś 1120
Malechów, parafia 871
Maliczkowce, wieś 997
Malkowicze, parafia greckokatolicka 348
Manajów, wieś 1190, 1196
Mariahilf - patrz Kołomyja, przedmieście Marjówka
Mariampol, miasto 875-878, 883-884, 892-893
Mariampol, parafia 872-902, 1647, 1728
Mariampol, wieś 872
Markowce, wieś 1401-1402
Markowce, wieś 1682
Martynów Nowy, parafia 903-908, 1489
Martynów Nowy, wieś
Martynów Stary, wieś
Mateuszowa, wieś 935
Matyjowce, wieś 578-579
Maziarnia Gogołowa, wieś 532
Maziarnia Kamionecka, wieś 523, 532
Maziarnia, wieś 157, 166, 168, 169, 174, 516, 524-525, 528, 530, 955-956
Mazurówka, wieś 377-378, 382, 386-387, 609, 621, 1614, 1666
Małaszowce, wieś 1345, 1348-1349, 1352, 1631
Małkowice, wieś 362-363, 372
Małowody, wieś 697-698, 708, 1552-1553, 1559-1560
Małów, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Medowa, wieś 140, 647, 670, 679-689, 1610
Meducha, wieś 543
Medwedowce, wieś 1660
Medynia, wieś 1439-1441, 1445
Medyń, wieś 1382
Meryszczów, wieś 1128
Miasteczko, wieś 112, 117, 120
Michalcze, parafia 909-915, 1648
Michalcze, wieś 910, 912
Michałówka, wieś 1066, 1071, 1074, 1404-1406
Mieczyszczów, wieś 112, 117, 120, 1659
Miedziaki, wieś 1302
Mielnica, parafia 1626, 1708
Mierzwica, wieś 1415-1418, 1734
Mikołajów, miasto 916, 918, 922-924
Mikołajów, parafia 916-924
Mikołajów, wieś 1310
Mikuliczyn, wieś 966
Mikulińce, miasto 929-932, 1627
Mikulińce, parafia 925-932, 1627, 1773
Mikulińce, wieś 1313-1314, 1319, 1321-1322
Mikłaszów, wieś 1426
Milatycze, wieś 1449-1451, 1456
Milatyn Nowy, miasto 933-934
Milatyn Nowy, parafia 933-934, 1774
Milatyn Nowy, wieś 1571-1572
Milatyn Stary, wieś 1571-1572
Milatyn Stary, wieś 934
Milno, wieś 1486-1487, 1489-1491, 1683
Milowce, wieś 436, 1667
Mizuń, wieś 280-281, 283, 294
Międzygórze, wieś 1733
Międzyrzecze, wieś 1603, 1606
Miłowanie, wieś 1401-1402
Mogielnica, parafia 935, 1709, 1775
Mogielnica, wieś 935, 1397
Monasterzec, wieś 1287-1288, 1291, 1295
Monasterzyska, miasto 949-951, 1676
Monasterzyska, parafia 936-954, 1676, 1776
Monastyrek, wieś 851
Mostki, wieś 998
Mosty Małe, wieś 1408
Mosty Wielkie, miasto 955-957
Mosty Wielkie, parafia 955-957, 1777
Moszkowce, wieś 905, 907
Moszków, wieś 1236, 1411
Mołczanówka, wieś 1224-1127, 1678
Mołodyłów, wieś 1053-1058
Mszana, wieś 1120
Mszaniec, wieś 1397, 1488, 1490, 1663, 1683
Muchawka, wieś 436, 1667
Mukanie, wieś 851
Muszkatówka, wieś 69, 1658
Mużyłów, wieś 1072
Mykietyńce, wieś 1065-1069
Myszkowce, wieś 609, 614, 616
Myszkowice, wieś 929-932, 1627
Mądzelówka, wieś 1071
Młodiatyn, wieś 579
Młyniska, wieś 1603, 1606
Nadiatycze, wieś 923-924
Nadorożna, wieś 1373-1375
Nadorożniów, wieś 1659
Nadwórna, miasto 958, 964-965
Nadwórna, parafia 958-972, 1607
Nadziejów - Hoffnungsau, wieś 283, 294
Nadziejów, wieś 280
Nagórzanka, wieś 127, 436, 1660, 1667
Nagórzany, wieś 991, 998, 1485
Nahorce, wieś 1571-1572
Nakwasza, wieś 1082
Narajów, miasto 976-978
Narajów, parafia 973-982, 1778
Narajów, wieś 976-977, 979
Nastazów, parafia 983-985, 1729, 1745, 1779-1780
Nastazów, wieś 984-985, 1729
Nawaria, miasto 987-988, 993-994, 998
Nawaria, parafia 986-998, 1654, 1781
Nazawizów, wieś 960, 966
Nałuże, wieś 1271, 1273-1280, 1632
Nesterowce, wieś 470, 477, 485
Neterpińce, wieś 1489, 1490, 1683
Netreba, wieś 1036-1040
Neutitschein patrz Nowy Tyczyn
Niedzieliska, wieś 1329-1330, 1335-1336, 1340
Niegowce, wieś 1439-1851441
Niemirów, parafia 999-1004, 1782
Niemiłów, wieś 999-1000, 1003, 1004
Niemszyn, wieś 398-399
Niestanice, wieś 274, 276-277
Niesłuchów, wieś 1571-1572
Nietrebówka, wieś 1009-1010
Nieznanów, wieś 157-159, 172, 174
Niezwiska, wieś 1009-1010
Nieżuchów, wieś 1287, 1289-1290, 1295
Nikonkowice, wieś 1302, 1306
Niskołyzy, wieś 1733
Niżborg Nowy, wieś 609, 614. 616, 624
Niżborg Stary, wieś 609, 614. 616, 624-625
Niżborg Szlachecki, wieś 616
Niżkowce, wieś 1489-1490, 1683
Niżniów, miasto 1005
Niżniów, parafia 1005-1007
Nosowce, wieś 1489-1490, 1683
Nowesioło, wieś 1382
Nowica, wieś 511, 513
Nowiki, wieś 1036-1040
Nowosielica, wieś 283, 294
Nowosiółka Grzymałowska, wieś 1387
Nowosiółka Koropiecka, wieś 1618
Nowosiółka Kostiukowa (Kościukowa), wieś 75, 1658
Nowosiółka, wieś 300, 305, 307-308, 1071, 1074, 1224-1227, 1489-1490, 1664, 1678, 1683
Nowosiółki, wieś 332, 334-336, 934, 1571-1572, 1719
Nowostawce, wieś 1660
Nowoszyn, wieś 281, 283
Nowy Dwór, wieś 1044, 1046, 1049
Nowy Staw, wieś 516, 524-525, 528, 537
Nowy Tyczyn (Neutitschein), wieś 1279-1280, 1632
Nuszcze, wieś 1190, 1196
Nyrków, wieś 244, 1485
Obarzańce, wieś 1345, 1349, 1489-1490, 1683
Obertyn, miasto 1008-1110
Obertyn, parafia 1008-1110, 1710
Obodówka, wieś 1497-1500, 1684
Obroszyn, parafia 1011-1012, 1783
Obroszyn, wieś 1011
Obydów, wieś 516, 523-525, 528, 530
Ochrymowce, wieś 1499-1500, 1684
Ochrymówka, wieś 1497
Odaje, wieś 1053-1058
Ohladów, wieś 851
Okno, wieś 377-378, 382, 386-387, 417, 1614, 1666
Olchowiec, wieś 112, 117, 120, 214, 1264-1265, 1659
Olejowa Korolówka, wieś 214
Olejów, parafia 1628
Olendry, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Olesin, wieś 1610
Olesko, miasto 1016-107, 1022, 1026, 1032
Olesko, parafia 1013-1035, 1629
Olesza, wieś 949-951, 1373, 1375
Oleszów, wieś 1005
Olszanica, wieś 1401-1402
Olszanka, wieś 157, 168, 174, 1114-1115, 1117
Opaki, wieś 1187, 1190, 1196
Opryłowce, parafia 1036-1040, 1784
Opryłowce, wieś 1-38-1040
Opólsko, wieś 1236, 1239-1240, 1244-1245
Opłucno, wieś 851
Orelec, wieś 1321-1322
Oryszkowce, wieś 609, 614, 616, 626
Orzechowiec, wieś 377-378, 382, 386, 496, 501, 505, 1668
Oskrzesińce, wieś 578-579, 1599
Ossowce, wieś 1062, 1064, 1630
Ostalce, wieś 1397, 1675
Ostapie, parafia 1677
Ostapie, wieś 1614-1615, 1666, 1700
Ostapie, wieś 377-379, 382, 386-387
Ostapkowce, wieś 169
Ostaszowce, wieś 471, 486
Ostałowice, wieś 1326-1328, 1330, 1333, 1336
Ostra, wieś 1618
Ostrowczyk, parafia 1392
Ostrowczyk, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Ostrynia, wieś 1401-1402
Ostrów Polny (Ostrowczyk), wieś 157, 159, 172, 174
Ostrów, parafia 1041-1052, 1785
Ostrów, wieś 399, 1042-1044, 1048, 1050-1052, 1439, 1655
Osławy Białe, wieś 960
Osławy Czarne, wieś 960
Osławy, wieś 966
Otynia, miasto 1053-1058
Otynia, parafia 1053-1058
Ożydów, wieś 1016, 1020, 1022, 1027, 1032
Pacyków, wieś 283, 1254
Pajówka, wieś 387, 1614, 1666
Palczyńce, wieś 1382
Panasówka, wieś
Panasówka, wieś
Panasówka, wieś 1224-1227, 1489-1490, 1649, 1678, 1683
Panowice, wieś 420
Pantalicha, wieś 1553, 1558-1560, 1562
Parady, wieś 169
Parchacz, wieś 1049
Parne, wieś 1509, 1514
Parypsy, wieś 1004
Paryszcze, wieś 1055
Pasieczna, wieś 960, 966
Pasieki, wieś 796-797, 1645
Pawełcze, wieś 1254
Pawłów, wieś 1136-1137, 1144, 1146-1147, 1152
Pałahicze, wieś 1373, 1375
Pczany, wieś 1606
Peczenia, wieś 1634
Peczeniżyn, wieś 578-579
Peratyn, wieś 1138, 1144, 1152
Perekosy, wieś 1439-1440-1441
Peremiłów, wieś 609, 614, 616, 1663
Perepelniki, wieś 1187, 1190, 1196
Pererów, wieś 578-579
Petlikowce Nowe, wieś 1630
Petlikowce Stare, parafia 1059-1064, 1630
Petlikowce Stare, wieś 1062, 1064, 1630
Petryków, wieś 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1680
Piadyki, wieś 562, 578-579, 597
Piaski, wieś 747, 1310
Pieczychwosty, wieś 1587, 1590, 1596
Pieniaki, wieś 1187
Pietniczany, wieś 1290-1295
Pietrycze, parafia greckokatolicka 348
Pietrycze, wieś 157, 159, 168, 172, 174
Pieńkowce, wieś 1282
Pikułowice, wieś 1730
Pilawa, wieś 1660
Pilipy, wieś 578-579
Pisarówka, wieś 1664
Pistyń, miasto 1065-1069
Pistyń, parafia 1065-1070
Piszczatyńce, wieś 1658
Pitrycz, wieś 398
Piwowszczyzna, wieś 1050-1052
Plebanówka, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Pleskowce, wieś 1489-1490
Pletenice, wieś 1128
Plichów, wieś 181-182
Pniów, wieś 960, 966
Pobereże, wieś 492
Pobużany, wieś 157-159, 168, 169, 174
Poczapińce, wieś 298, 984-985
Podbereźce, wieś 1489-1490, 1683
Podbór, wieś 320, 323
Podbórze, wieś 1085-1087, 1089
Podciemne, wieś 1157-1158
Poddębce, wieś 1404-406, 1408-1409
Podfilipie, wieś 1222
Podgórzany, wieś 1633, 1681
Podhajce, dekanat 1059-1063, 1071-1076, 1163-1167, 1430-1431, 1551-1562, 1630, 1653, 1712, 1714, 1820
Podhajce, miasto 1071, 1073-1074
Podhajczyki, wieś 446-450, 578-579, 1466, 1470
Podhorce, parafia 1607, 1728
Podhorce, wieś 1016, 1019, 1021-1022, 1028, 1032, 1629
Podhorki, wieś 511, 513
Podhorodyszcze, wieś 77
Podkamień Brodzki, miasto 78, 81
Podkamień Brodzki, parafia 1077-1085, 1711
Podkamień Rohatyński, miasto 1086-1089, 1787
Podlesie, wieś 127, 377-378, 382, 386-387, 1016, 1020, 1027, 1614, 1660, 1666
Podlipce, wieś 1522, 1529, 1536, 1540, 1543, 1548
Podmanastyrek - patrz Monastyrek
Podmichale, wieś 511, 513
Podmichałowice, wieś 1599
Podmonasterz, wieś 1262-1264
Podrudne, wieś 516, 523-525, 528, 530
Podsadki, wieś 998
Podszumlańce, wieś 63
Podusów, wieś 300, 305, 308, 1664
Podwołoczyska, miasto 1382, 1668
Podwysoka, wieś 1316, 1321-1322
Podwysokie, parafia 1090-1109, 1788
Podwysokie, wieś 1095, 1100, 1106
Podzamcze, przedmieście 517
Podzameczek, wieś 127, 1660
Podłuże, wieś 1401-1402
Pogorzelce, wieś 1463, 1471-1472
Pokropiwna, wieś 647-649, 659-660, 670, 679-680, 1619, 1670
Pokrowce, wieś 1606
Polana, wieś 1302
Polana, wieś 923
Polanka, wieś 998
Poluchów Wielki, wieś 1634
Poluchów, wieś 300, 305, 307, 308, 1664
Pomorzany, parafia 1110-1111
Ponikowica, wieś 95, 99
Ponikwa, wieś 1022, 1032-1033
Popielany, wieś 1302
Popiele, wieś 339, 345, 347, 349, 353, 356-357, 360-362, 373
Porchowa, wieś 1, 1635, 1716
Porszna, wieś 998
Poruczyn, wieś 182
Porzecze, wieś 339, 345, 347, 349, 353, 356, 360-363
Postołówka, wieś 750
Posuchów, wieś 112, 117, 120
Posuchów, wieś 1659
Potoczany, wieś 300, 305, 307-308, 1664
Potoczek, wieś 1313, 1321-1322
Potoczyska, wieś 417
Potok Złoty, parafia 1789
Potok, wieś 181-182
Poturzyca, wieś 1236, 1240, 1243-1245
Potutory, wieś 112, 117, 120
Potutory, wieś 1659
Potylicz, miasto 1114-1117
Potylicz, parafia 1112-1118
Powitno (Malczyce), parafia 1119-1121
Powitno, wieś 1120
Poznanka Hetmańska, wieś 1614, 1666
Poznanka Zgniła, wieś 1224-1227, 1678
Poznanka, wieś 377-378, 382, 386-387
Połoniczna, wieś 157-159, 168, 174
Połtew, wieś 320, 323
Połupanówka, wieś 1224-1227, 1678
Poździmierz, wieś 1236, 1240, 1243-1245
Pretesy, wieś 1439-1441
Probabin, wieś 417
Probużna, miasto 1686
Prokurawa, wieś 1067
Proniatyn, wieś 1345, 1349, 1352-1354, 1680
Prosowce, wieś 1382
Proszowa, wieś 3, 1655
Prusy, parafia 1122-1123, 1730, 1790
Prusy, wieś 1123
Przedmieście, wieś 1004
Przegnojów, wieś 320, 323
Przekalec, przedmieście 1731
Przemyślany, miasto 1126-1127
Przemyślany, parafia 1124-1129, 1791
Przerośl, wieś 956, 966
Przewoziec, wieś 1439-1441, 1762
Przewłoczna, wieś 1383
Przewłoka, wieś 1630
Przełamaniec, wieś 920, 923-924
Przybyłów, wieś 1373, 1375
Przyrwa, wieś 1312, 1316, 1320
Przystań, wieś 955, 957
Psary, wieś 1086
Pszeniczniki, wieś 1401-1402
Pukasowce, wieś 1439
Pukienicze, wieś 1287-1289, 1294
Pukłaki, wieś 1221-1222
Puyło?, wieś 513
Pużniki, wieś 1, 1635, 1716
Pyszkowce, wieś 127, 1660
Płaucza Mała, wieś 647, 649, 670, 679, 1610
Płaucza Nowa, wieś 680
Płaucza Stara, wieś 648, 680
Płaucza Wielka, wieś 647, 649, 670, 679, 1610
Płotycz, parafia 1631, 1786
Płotycz, wieś 1345, 1348-1349, 1352, 1631
Płotycza, wieś 647, 670, 679-680, 1610
Płowe, wieś 1144, 1152
Płuchów, wieś 1522, 1529, 1536, 1540, 1543
Rachin, wieś 280-281, 283, 294
Radwańce, wieś 1236, 1240, 1243-1245
Radziechów, miasto 1130, 1144, 1152
Radziechów, parafia 1130-1154, 1792
Raj, wieś 112, 117, 120, 1659
Rakobuty, wieś 158, 172
Rakowczyk, wieś 578, 1641
Rakowiec, parafia 1155-1158, 1793
Rakowiec, wieś 214, 1155, 1373, 1552-1553, 1558-1560, 1562
Raków, wieś 280-281, 283, 294
Rakówkąt, wieś 750
Raszków, wieś 910, 912, 1648
Rasztowce, wieś 1385-1387, 1731
Ratyszcze, wieś 1489-1490, 1683
Rawa Ruska, miasto 1160
Rawa Ruska, parafia 1159-1160
Rażniów, wieś 1016
Rażniów, wieś 1034
Rekliniec, wieś 955-957
Rekszyn, wieś 300, 305, 307-308, 1664
Reniów, wieś 1489-1490, 1683
Repużyńce, wieś 910
Repużyńce, wieś 912, 1648
Rodatycze, parafia 1162
Rodatycze, wieś 1162
Rogóźno, wieś 1606
Rohaczyn, miasto 976-977
Rohaczyn, wieś 976-977
Rojatyn, wieś 1243-1245
Rokitno, wieś 1181, 1185
Romanowa, wieś 217
Romanowe Sioło, wieś 217, 1638
Romanów, wieś 77
Romanówka, wieś 217, 225, 231, 935, 1266-1267, 1310, 1397
Romaszówka, wieś 1636
Rosochacz, wieś 436, 1667
Rosochowaciec, parafia 1167, 1712
Rosochowaciec, wieś 985, 1163-1166, 1224-1227, 1678
Rosohacz, wieś 390
Roszniów, wieś 894
Rozdół, miasto 1169-1171
Rozdół, parafia 1168-1172
Rozhadów, wieś 1110
Rozniatów, parafia 1173
Roznoszyńce, wieś 1497-1500, 1684
Rozwadów, wieś 918, 923-924
Rozważ, wieś 1016, 1020, 1022, 1027, 1032
Rozworzany, wieś 1464, 1473
Rożdżałów, wieś 1144, 1152
Rożyska, wieś 377-378, 382, 386, 1357, 1362, 1366, 1369
Ruda Kołtowska, wieś 1187, 1190
Ruda, parafia 547, 1174-1178
Ruda, wieś 516, 523-525, 528, 538, 1514
Rudne, wieś 1509
Rudniki, wieś 1071
Rudoduby, wieś 197
Rukomysz, wieś 1660
Rusianówka, wieś 217
Rusin, wieś 1411
Russów, wieś 1316, 1319
Ruszów, wieś 999
Ruzdwiany, wieś 905, 907, 1271, 1273-1280, 1632
Rybniki, wieś 112, 117, 120, 1659
Rybno, wieś 1254
Rydoduby, wieś 1636
Rypianka, wieś 511
Rzepniów, wieś 157, 168, 174, 934
Rzyczki, wieś 1159
Rzyszczów, wieś 1310
Rzęsna Polska, parafia 1179-1186, 1794
Rzęsna Polska, wieś 1179
Rzęsna Ruska, wieś 1183
Różanka, wieś 523
Sadki, wieś 1485
Sadzawki, wieś 1387, 1731
Sajków, wieś 919, 923-924
Salówka, wieś 434, 436, 1667
Sapieżanka, wieś 516, 524, 525, 533
Sapohów, wieś 398
Sapowa, wieś 1431
Sarańczuki - patrz Szarańczuki
Sarańczuki, wieś 1659
Sarnki Dolne, wieś 151-152
Sarnki, wieś 77
Sasów, miasto 1187, 1189, 1195
Sasów, parafia 1187-1200
Sawałuski, wieś 949-951
Sawczyn, wieś 1236, 1239-1240, 1243-1245
Sałasze, wieś 955-957
Semenów, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Senków, wieś 1733
Serafińce, wieś 417
Seredne, wieś 1439-1441
Seredyńce, wieś 472, 478, 487-488, 1639
Seretec, wieś 1489-1490, 1683
Sewerynówka, wieś 1022
Seńkowce, wieś 750-751
Sidorów, parafia 1201-1205
Sidorów, wieś 1202-1203, 1205
Siebieczów, wieś 1044, 1050-1052
Siedliska, wieś 1058, 1114-1115, 1159, 1329-1330, 1335-1336, 1340, 1439-1441, 1690
Siekierzyńce, wieś 1222
Sielec, wieś 492, 1044, 1049
Sielec-Bieńków, wieś 274-277
Siemiakowce, wieś 197, 578-579, 598, 910, 912, 1636, 1648
Siemianówka, parafia 1206-1218, 1795
Siemianówka, wieś 1208-1213, 1215, 1217-1218, 1373
Siemikowce, wieś 984-985, 1167
Sieniachówka, wieś 1497-1500, 1684
Sieniawa, wieś 1497-1500, 1684
Sieniawka, wieś 543
Sienków, wieś 1144, 1150, 1152
Siwka Kałuska, wieś 511, 513
Siwka, wieś 905, 907
Siworogi, wieś 1128
Siółko, wieś 112, 117, 120, 1071, 1439-1441
Siękowice, wieś 1159
Skała, miasto 1219, 1221-1222
Skała, parafia 1219-1222
Skałat, dekanat 374-389, 494-508, 1163-1166, 1223-1227, 1255-1369, 1380-1387, 1614-1615, 1638, 1649, 1666, 1668, 1677, 1678, 1700, 1753, 1760, 1796, 1807, 1809
Skałat, miasto 1224-1227, 1678
Skałat, parafia 1223-1227, 1649, 1678, 1796
Skniłów, wieś 320, 323, 1505, 1514
Skole, parafia 1228-1234
Skomorochy, wieś 3, 63, 1236, 1240, 1243-1245, 1655, 1689
Skomorosze, wieś 142
Skopówka, wieś 1055-1058
Skorodyńce, wieś 198, 1636
Skoryki, wieś 1382
Smarzów, wieś 1310
Smolanka, wieś 3, 1655
Smolin, wieś 1004, 1114-1117
Smykowce, wieś 217
Sobaszki, wieś 166
Sobotów, wieś 905, 907
Sokal, miasto 1236-1245
Sokal, parafia 1235-1245, 1797
Sokole, wieś 157, 172, 174, 516, 524-525, 536
Sokolniki, parafia 1246
Sokolniki, wieś 1557, 1562
Sokołów, parafia 1247-1248
Sokołów, wieś 1552-1553, 1557, 1559-1560, 1562, 1571-1572
Sokołówka, parafia 1249, 1798
Sopów, wieś 578
Sorocko, wieś 7-8
Soroka, wieś 1387, 1663, 1731
Soroki, wieś 1660
Sosnów, wieś 1552-1553, 1558-1560, 1562
Sosolówka, wieś 436, 1667
Sołonka, wieś 1564-1565, 1567
Sołuków, wieś 280-281, 283, 294
Spas, wieś 280-281, 1173
Sroki, wieś 1302, 1306
Stanin, wieś 1139, 1144, 1152
Stanisławów, dekanat 45-49, 394-404, 492-493, 861, 958-972, 1005-1007, 1053-1058, 1064, 1250-1257, 1373-1377, 1401-1402, 1679, 1682, 1690
Stanisławów, miasto 1251
Stanisławów, parafia 1250-1257, 1607
Stanisławówka, wieś 955-957
Stare Miasto, wieś 1071
Stare Sioło, parafia 1258-1265, 1799
Stare Sioło, wieś 1258, 1265, 1262-1264
Staromiejszczyzna, wieś 1382
Stary Skałat, wieś 1224-1227, 1678
Stary Zbaraż, wieś 1497-1500, 1684
Starzyska, wieś 443
Stasiowa Wola, wieś 152
Stawki, wieś 1387, 1731
Stańkowa, wieś 1439-1441
Stańków, wieś 1288
Stechnikowce, wieś 859
Stecowa, wieś 1316, 1319, 1321-1322
Steniatyn, wieś 1236, 1239, 1243-1245
Stodółki, wieś 339, 345, 347, 353, 356-357, 360, 362-363, 371
Stojanów, miasto 1266-1267, 1270
Stojanów, parafia 1266-1270, 1800
Stoki, wieś 77
Stołpin, wieś 1383
Streptów, wieś 1571-1572
Stronibaby, wieś 157, 159, 168, 172, 174
Strupków, wieś 1053, 1055-1058
Strusów, miasto 1271, 1273-1280, 1632
Strusów, parafia 1271-1280, 1632
Strusówka, wieś 251, 436, 1637
Strutyn, wieś 1522, 1529, 1536, 1540, 1543
Strutyń Wyżny, wieś 280
Strutyń, wieś 281
Strychańce, wieś 182, 872, 894
Stryj, dekanat 311, 544-548, 862-867, 916-924, 1168-1172, 1174-1178, 1228-1234, 1247-1248, 1281-1300, 1600-1606, 1612-1613
Stryj, miasto 1287-1295
Stryj, parafia 1281-1300
Stryjówka, wieś 1497-1500, 1684
Strymba, wieś 960, 966
Strzałki, wieś 77
Strzałkowce, wieś 1658
Strzeliska Stare, wieś 1086
Strzemień, wieś 528, 955-957
Strzylcze, wieś 417
Studzianka, wieś 511, 513
Stulsko, wieś 918, 923-924
Stupki, wieś 226, 236
Stynawa Niżna, wieś 1287
Stynawa, wieś 1288-1295
Styrkowce, wieś 1310
Suchodół, wieś 1173, 949, 1264-1265, 1205, 1263
Suchostaw, wieś 609, 614, 616, 627
Suchowce, wieś 1497-1500, 1684
Suchowola, wieś 1510
Sunowódzko Niżne, wieś 1294
Supranówka, wieś 1497-1500
Suszczyn, wieś 1397, 1675
Suszno, wieś 1140-1141, 1144, 1149, 1152
Sygniówka, wieś 1505
Synowódzko Niżne, wieś 1288-1289, 1292, 1295
Szarańczuki (Sarańczuki), wieś 112, 117, 120
Szczepanów, wieś 1620
Szczepłoty, wieś 1000
Szczerzec, dekanat 269-273, 411, 710-720, 986-998, 1011-1012, 1155-1158, 1206-1218, 1301-1308, 1446-1458, 1643, 1654, 1749, 1756, 1781, 1783, 1795, 1799, 1801, 1815
Szczerzec, miasto 1302, 1304, 1306-1307
Szczerzec, parafia 1301-1308, 1801
Szczerzec, wieś 999-1000, 1004
Szczurowice, miasto 1310
Szczurowice, parafia 1309-1310
Szczygłówka, wieś 1143-1144, 1152
Szczytowce, wieś 1482, 1485
Szelpaki, wieś 1497-1500, 1684
Szeparowce, wieś 578-579
Szeszory, wieś 1065-1069
Szewelówka, wieś 960, 966
Szlązaki, wieś 166
Szmankowczyki, wieś 251
Szmańkowce, wieś 251, 436, 1637
Szmańkowczyki, wieś 1637
Szmitków, wieś 1243-1245
Szołomyja, wieś 1262-1265
Szulhanówka, wieś 1667
Szumlany, wieś 182, 543
Szutromińce, wieś 1485
Szwajkowce, wieś 436, 1686
Szwejków, wieś 949-951
Szybalin, wieś 112-113, 117-118, 120, 1659
Szydłowce, wieś 1205
Szyły, wieś 1497-1500, 1684
Sławentyn, wieś 543
Słoboda Złota, wieś 1620
Słoboda, wieś 244, 283, 294, 543
Słobódka (Dżuryńska), wieś 1660
Słobódka Bołszowiecka, wieś 398-399
Słobódka Dolna, wieś 949-951, 1676
Słobódka Górna, wieś 949-951, 1676
Słobódka Leśna, wieś 578, 1641
Słobódka Strusowska, wieś 1397-1399, 1633
Słobódka Turylska, wieś 1221-1222
Słobódka, wieś 70, 76, 280-281, 648-649, 670, 679-680, 1221, 1373, 1375,1439-1441, 1619, 1658, 1670, 1681
Słone, wieś 244, 1485
Słowita, wieś 320, 323
Tadanie, parafia 1342, 1652, 1803
Tadanie, wieś 1652
Tarasówka, wieś 1497-1500, 1684
Tarczów, wieś 1408
Targowica, wieś 1057-1058
Tarnawica Leśna, wieś 959, 966
Tarnawica Polna, parafia 1679
Tarnawica Polna, wieś 1053-1058, 1679
Tarnopol, dekanat 3-12, 217-242, 298, 858-859, 1036-1040, 1343-1354, 1492-1500, 1611, 1631, 1655, 1663, 1680, 1684, 1688-1689, 1745, 1747-1748, 1751, 1754, 1772, 1784, 1786, 1804, 1818
Tarnopol, miasto 1345-1346, 1348-1354, 1680
Tarnopol, parafia 1343-1354, 1680, 1804, 1824
Tarnoruda, miasto 1355-1356, 1361, 1364, 1369
Tarnoruda, parafia 1355-1369, 1805
Tarnoszyn, wieś 1408-1409
Tartaków, miasto 1370
Tartaków, parafia 1370-1372
Taurów, wieś 647-649, 661-665, 670, 675-676, 679-680, 685-687, 1619, 1642, 1670
Tejsarów, wieś 1287, 1289-1295
Teklówka, wieś 609, 614, 623
Telacze, wieś 1620
Temerowce, wieś 1439
Tenetniki, wieś 905, 907
Teofipólka, wieś 701, 1620
Terpiłówka, wieś 1497-1500
Tetewczyce, wieś 1266, 1270
Tiutków, wieś 1271, 1273-1280, 1632
Tobołów, wieś 1152
Toki, parafia 1380-1382, 1807
Toki, wieś 1266, 1270, 1382
Tomaszowce, wieś 1439-1441
Toporowce, wieś 1321-1322
Toporów, miasto 1383
Toporów, parafia 1383, 1808
Torskie, wieś 1485
Touste, miasto 1387, 1731
Touste, parafia 1384-1387, 1731, 1809
Toustoług, wieś 3, 1655
Tołmacz, wieś 516, 524-525, 535
Tracze, wieś 1066-1068
Traczówka - patrz Tracze
Trembowla, dekanat 201-206, 445-452, 852-857, 925-932, 935, 983-985, 1271-1280, 1388-1392, 1394-1399, 1627, 1632-1633, 1654, 1675, 1681, 1702, 1707, 1709, 1727, 1729, 1731, 1758, 1771, 1773, 1775, 1779-1780
Trembowla, miasto 1397-1399, 1633, 1681
Trembowla, parafia 1388-1399, 1633, 1681
Trembowla, wieś 1393
Trojanówka, wieś 1205
Trościaniec Mały, wieś 1522, 1536, 1540
Trościaniec Wielki, wieś 1489-1490, 1683
Trościaniec, wieś 112, 117, 120, 280-281, 283, 294, 923,-924, 1543, 1659
Trościańce, wieś 1733
Trybuchowce, wieś 127, 1660
Trójca, wieś 1221-1222, 1476
Tuczne, wieś 1326-1328, 1330, 1333, 1336
Tudorów, wieś 251, 1637
Tumierz, wieś 872, 886-887, 894
Turady, wieś 1603, 1606
Turka, wieś 578-579, 599
Turki, wieś 516, 524-525, 536
Turkocin, wieś 1467, 1474
Turylcze, wieś 1221-1222
Turza Gniła, wieś 283, 294
Turza, wieś 280-281, 1383
Turówka, wieś 377-378, 382, 386, 1358-1360, 1363, 1367-1368
Tustań, parafia 1400
Tustań, wieś 63, 398
Tuława, wieś 1313, 1316, 1321-1322
Tużyłów, wieś 511
Tyszkowce, wieś 214
Tyszyca, wieś 1244-1245
Tyśmienica, miasto 1401-1402
Tyśmienica, parafia 1401-1402, 1607, 1682
Tyśmieniczany, wieś 959, 966
Tłumacz, miasto 1373-1375
Tłumacz, parafia 1373-1377
Tłuste, parafia 1378-1389
Tłusteńkie, wieś 1204-1205
Uciszków, wieś 172, 157, 159
Uherce, wieś 339, 345, 347, 349, 353, 356-357, 360, 362-363, 368
Uhersko, wieś 1287, 1289-1291, 1293-1295
Uhnów, miasto 1403, 1408-1409
Uhnów, parafia 1403-1409, 1732, 1810
Uhorniki, wieś 1053-1058, 1401
Uhrynów, parafia 1410, 1811
Uhrynów, wieś 1071-1702, 1254
Uhryń, wieś 251, 1637
Uhryńkowce, wieś 1482, 1485
Ulwówek, wieś 1239-1240, 1244-1245
Uniów, wieś 1128
Urmań, wieś 181-182
Uszkowice, wieś 1128
Usznia, wieś 28-30, 32, 1657, 1692
Utoropy, wieś 1065-1069
Uwin, wieś 1310
Uwisła, wieś 609, 614, 616, 1663
Uwsie, wieś 698
Uwsie, wieś 708, 1620
Uzin, wieś 492
Ułaszkowce, wieś 1616, 1667
Uście Zielone, miasto 1733
Uście Zielone, parafia 1733, 1812
Uście, wieś 918, 923-924, 1321-1322
Uścieczko, wieś 1485
Vorderberg, wieś 345, 347, 353, 356, 360, 362-363
Warchoły, wieś 166, 169
Warwaryńce, wieś 1271, 1273-1280, 1632
Waręż, miasto 1411
Waręż, parafia 1411-1414, 1813
Wasiuczyn, wieś 1599
Wasylkowce, wieś 425-428
Wasylków, wieś 1205
Wałachówka, wieś 1497-1500, 1684
Weisenberg - patrz Białogóra
Weisenberg - patrz Białogóra
Weleśnica, wieś 959, 966
Weleśniów, wieś 1, 1635, 1716
Werbiąż Niżny, wieś 578
Werbiąż Wyżny, wieś 579
Werbiż, wieś 919, 923-924
Werchrata, wieś 1114
Werhobuż, wieś 1187, 1190
Werniaki, wieś 1497-1500, 1684
Wertełka, wieś 1489-1490, 1683
Weryń, wieś 918, 923-924
Wełdzirz, wieś 280-281, 283, 294
Wicyń, wieś 300, 302-308, 1664
Wieczorki, wieś 956-957
Wielkopole, wieś 1120
Wieniawka, wieś 1431
Wierzbiany, wieś 157-159, 168, 172, 174, 999, 1004
Wierzbiatyn, wieś 1, 1635, 1716
Wierzbica, wieś 1408-1409, 1599
Wierzbiąż, wieś 1050-1052
Wierzbowiec, wieś 142-143
Wierzbów, wieś 182, 1071-1072
Wierzbówka, wieś 1222
Wierzchnia, wieś 1439
Wierzchniakowce, wieś 1658
Wierzchowce, wieś 614, 616, 1663
Wiesenberg, parafia 1415-1418, 1734
Wiktorów, wieś 398-399
Wiktorówka, wieś 1620
Winiatyńce, wieś 1482, 1485
Winniczki, wieś 260, 267
Winniki, miasto 1420-1428
Winniki, parafia 1419-1429
Witków Nowy, miasto 1432-1436
Witków Nowy, parafia 1432-1436, 1814
Wiśniowczyk, parafia 1430-1431, 1653
Wiśniowczyk, wieś 1431
Wodniki, wieś 872, 885-888, 894, 1262-1265
Wojewodyńce, wieś 750
Wojniłów, miasto 1439-1441
Wojniłów, parafia 1437-1445
Wola Dołhołucka, wieś 1287-1288, 1291, 1293, 1295
Wola Mazowiecka, wieś 929-932, 1627
Wola Mała, wieś 918, 923-924
Wola Seredycka, wieś 1302
Wola Wielka, wieś 923-924
Wolica, wieś 158-159, 172, 182, 382, 386-387, 949-951, 955-957, 998, 1287-1291, 1294, 1309-1310, 1397-1399, 1614, 1633, 1666, 1681
Worobijówka, wieś 1382
Worona, wieś 1056, 1058
Woroniaki, wieś 1524-1525, 1530, 1534, 1542, 1549,
Woronów, wieś 1009-1010
Woronówka, wieś 157, 174, 934
Wołcniów, wieś 1606
Wołczatycze, wieś 1718
Wołczkowce, wieś 1321-1322
Wołczków, wieś 872, 880-881, 889, 896-897, 1647, 1728
Wołczyniec, wieś 1401
Wołkowatycze, wieś 1016, 1020, 1032
Wołkowce, wieś 1658
Wołków, parafia 1446-1458, 1815
Wołków, wieś 1126, 1447-1448, 1455
Wołochy, wieś 1032-1033
Wołoszczyzna, wieś 1262-1265
Wołosów, wieś 959, 966
Wołowe, wieś 77, 1065-1068
Wołświn, wieś 1243-1245
Wróblaczyn, wieś 999-1000, 1004
Wybranówka, wieś 450, 1066, 1068-1069
Wybudów, wieś 181-182, 1610
Wyczółki, wieś 949-951, 1676
Wygnanka, wieś 251, 1637
Wymysłówka, wieś 647, 670, 679, 1610
Wyrów, wieś 1571-1572
Wysoczanka, wieś 1254
Wyspa, wieś 1086
Wysuczka, wieś 1658
Wyżniany, parafia 1459-1474, 1816
Wyżniany, wieś 1634
Wólka Mazowiecka, wieś 1159
Wólka Suszańska, wieś 1143-1144, 1152
Wólka, przedmieście 820-821
Wólka, wieś 815, 817, 1106
Zabawa, wieś 1143-1144, 1149, 1152
Zabojki, wieś 647-648, 666-667, 670, 677, 679-680, 688-689, 1619, 1670
Zaborze, wieś 1159
Zabuże, przedmieście 517, 1239
Zabłotce, wieś 1016, 1020, 1022, 1027
Zabłotowce, wieś 1603, 1606
Zabłotów, miasto 1478, 1480
Zabłotów, parafia 1475-1480
Zabłotówka, wieś 436, 1616, 1667, 1720
Zadarów, wieś 1618, 1733
Zadnieszówka, wieś 497-498, 502, 506, 1224-1226, 1668
Zadwórze, wieś 320, 323, 1699
Zagrobela, wieś 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1680
Zagwóźdź, wieś 1254
Zagórze Konkolnickie, wieś 543
Zagórze, wieś 1452, 1683
Zahorce, wieś 1016, 1021-1022, 1028, 1032, 1629
Zakomarze, wieś 1016, 1020, 1022, 1027
Zakrzewcze, wieś 1053-1058
Zalesie Koropieckie, wieś 1635
Zalesie, wieś 1, 436, 1527, 1536, 1543
Zaleszczyki, miasto 1482
Zaleszczyki, parafia 1481-1485, 1817
Zaleśce, wieś 1697
Zamarstynów, przedmieście 808-809, 1622, 1674
Zamoście, wieś 320-321, 323
Zamulińce, wieś 578-579
Zarogóźno, wieś 1606
Zarubińce, wieś 377, 382, 386-387, 1038-1040, 1614, 1666, 1677
Zarudeczko, wieś 1497-1500, 1684
Zarudzie, wieś 1345, 1349, 1489-1490, 1497-1500, 1683-1684
Zarudźce, wieś 635, 638-639, 642
Zarwanica, wieś 1431, 1522, 1529, 1536, 1540, 1543
Zarzecze, wieś 960, 966, 1524-1525, 1534, 1542
Zastawce, wieś 949-951
Zastawie, wieś 3, 1408-1409, 1655
Zaszków, wieś 635, 639, 642
Zawadka, wieś 1439-1441
Zawadów, wieś 635, 639, 642, 1000, 1004, 1288, 1293-1295
Zawale, wieś 310, 1319, 1321-1322
Zawałów, parafia 1607
Zawidcze, wieś 1310
Zawidowice, wieś 339, 345, 347, 353, 356, 360-363
Zawisznia, wieś 1236, 1240
Zawonie, wieś 274, 276-277
Zazdrość, wieś 1272, 1275-1280, 1632
Zazule Złoczowskie, wieś 1524-1525, 1534, 1542, 1550
Zazulińce, wieś 1482
Załawie, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Załoźce, miasto 1489-1490, 1683
Załoźce, parafia 1486-1491, 1607, 1683
Załucze, wieś 578-579, 1221-1222, 1316, 1319, 1321-1322
Załukiew, wieś 398-399
Załuże, wieś 1497-1500, 1684
Zaścianka, wieś 3, 1655
Zaścianocze, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Zbaniów, wieś 523
Zbaraż, miasto 1497-1500, 1684
Zbaraż, parafia 1492-1500, 1684, 1818
Zboiska, wieś 1266, 1270
Zbora, wieś 1439-1441
Zborów, parafia 1713
Zbrzyski Most, wieś 1221-1222
Zdeszów, wieś 539
Zeniów, wieś 320-321, 323
Zgoda, wieś 1032
Zieleńcze, wieś 1397-1399, 1633, 1681
Zielona, wieś 959, 966, 1387, 1205, 1660, 1731
Zimna Woda, wieś 1501-1503, 1508, 1512-1513
Zimnawódka, wieś 1506-1507, 1511, 1515
Zimno, wieś 1408
Zniesienie, przedmieście 808-809, 1622, 1674
Zręby, wieś 1716
Zrębówka, wieś 1, 1635, 1716
Zubrza, parafia 15631569, 1821
Zubrza, wieś 1563-1565, 1567
Zubrzec, wieś 1635, 1716
Zubów, wieś 1392, 1397-1399, 1633, 1681
Zubówmost, wieś 516, 523-525, 528, 530
Zuszyce, wieś 1120
Zwiniacz, wieś 142
Zwyżyń, wieś 1187
Złoczów, parafia 1522
Złoczów, dekanat 26-34, 329-336, 462-491, 1110-1111, 1187-1200, 1516-1550, 1628, 1639, 1657, 1692, 1713, 1718-1719
Złoczów, miasto 1522-1525, 1533-1534, 1540, 1542
Złoczów, parafia 1516-1550
Złoczówka, wieś 1610
Złotniki, parafia 1551-1562, 1607, 1714, 1820
Złotniki, wieś 1552-1556, 1559-1560, 1562
Ćwitowa, wieś 1439-1441, 1445
Łabacz, wieś 1016, 1032, 1034
Ładańce, wieś 1126
Ładyczyn, wieś 929-932, 1627
Łahodów, wieś 1462, 1469
Łanczyn, wieś 960, 966
Łanki, wieś 77
Łanowce, wieś 1658
Łany Niemieckie, wieś 534
Łany Polskie, wieś 523, 534
Łany, przedmieście 976-978
Łany, wieś 77, 516, 524-525, 528, , 872, 886-887, 894
Łapajówka, wieś 516, 524-525, 534
Łapszyn, wieś 112, 117, 120, 1659
Łaskowce, wieś 142-143
Łazarówka, wieś 1733
Łojowa, wieś 966
Łomadzyn, wieś 1690
Łopatyn, miasto 851
Łopatyn, parafia 851, 1770
Łopianka, wieś 280-281
Łopuszna, wieś 1091, 1096, 1101, 1262-1263
Łosiacz, wieś 1221-1222
Łoszniów, wieś 852-857, 1397, 1675, 1727
Łotatniki, wieś 1288, 1289
Łozowa, parafia 858-859, 1772
Łozowa, wieś 858
Łozówka, wieś 1497-1500, 1684
Łubianki Niższe, wieś 1497-1500, 1684
Łubianki Wyższe, wieś 1497-1500, 1684
Łubów, wieś 1411
Łuczka, wieś 929-932, 1627
Łuhy, wieś 1173
Łuka Mała, wieś 1369
Łuka Wielka, wieś 929-932, 1627
Łuka, wieś 377, 382, 386, 1439-1441, 1445, 1522, 1529, 1536, 1540, 1543, 1733
Łukawiec, parafia 860
Łukawiec, wieś 860, 1187
Łysa Góra, wieś 1614
Łysa, wieś 1071
Łysiec, parafia 861
Śniatyn, miasto 1312-1313, 1319, 1321-1322
Śniatyn, parafia 1311-1323, 1607, 1650-1651, 1687
Śródopolce, wieś 1142, 1144, 1150, 1152
Św.Stanisław, parafia 1607
Świrz, dekanat 77-87, 125, 188-196, 1086-1089, 1124-1129, 1249, 1258-1265, 1324-1341, 1661-1662, 1694-1697, 1717, 1746, 1787, 1791, 1798, 1802
Świrz, miasto 1325, 1330-1332, 1336-1339, 1324
Świrz, parafia 1324-1341, 1802
Świrzyk, wieś 1325, 1330-1332, 1336-1339
Świstelniki, wieś 543
Żabcze Murowane, wieś 1050-1052
Żabińce, parafia 1686
Żabińczyki, wieś 614, 616
Żarków, wieś 1022, 1032
Żelechów Mały, wieś 1571-1572
Żelechów Wielki, parafia 1822
Żelechów Wielki, wieś 1571-1573
Żelechów, parafia 1570-1573
Żelibory, wieś 63
Żerebki Królewskie, wieś 217, 1638
Żerebki Szlacheckie, wieś 1638
Żezawa, wieś 1482, 1485
Żełdec, wieś 516, 523-525, 528, 531
Żniatyn, parafia 1823
Żniatyn, wieś 1411
Żołczów, wieś 1091
Żołnówka, wieś 112, 117, 120, 1659
Żuków, parafia 1715
Żuków, wieś 181-182, 333
Żuratyn, wieś 1526
Żuratyn, wieś 157, 159, 168-169, 172, 174
Żurawińce, wieś 1660
Żurawków, wieś 1603, 1606
Żurów, miasto 1599
Żurów, parafia 1598-1599
Żydaczów, miasto 1603, 1606
Żydaczów, parafia 1600-1606, 1717
Żyrawka, wieś 710-718, 1485
Żyznomierz, wieś 1660
Żółkiew, dekanat 728-729, 868-870, 1112-1118, 1159-1160, 1415-1418, 1574-1596, 1734, 1736
Żółkiew, parafia 1574-1585
Żółtańce, parafia 1586-1596
Żółtańce, wieś 1587-1588, 1592, 1594, 1597

Do Spisu Treści


Informacje dodatkowe

Dzieje przechowywania (Historia zespołu)

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiły poważne zmiany w zakresie organizacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Z archidiecezji lwowskiej pozostało w granicach państwa polskiego jedynie 27 parafii. Dekret z 25 IX 1945 r. wydany przez Radę Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej stanowił, że dotychczas wytworzone księgi metrykalne miały zostać przekazane przez parafie do właściwych urzędów stanu cywilnego. Wypisy z tych ksiąg wydane przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego utraciły moc dokumentu publicznego. Akta tzw. zabużańskie zaczęło gromadzić Archiwum Akt Stanu Cywilnego przy Ministerstwie Administracji Publicznej. Księgi oraz akta parafialne przekazywali do urzędów świeckich głównie księża, którzy repatriowani zostali na tereny Ziem Zachodnich, a wyjeżdżając ze swych macierzystych placówek częstokroć zabierali ze sobą dokumentację wytworzoną przez kancelarie parafialne. 19 IV 1950 r. Ministerstwo Administracji Publicznej zostało zlikwidowane, powołany Urząd do Spraw Wyznań, natomiast akta z archiwum oraz pochodzące z innych źródeł zaczęto przekazywać do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Stąd po upływie 100 lat od daty wytworzenia, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 14 II 1987 r. są one sukcesywnie przekazywane do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Duży zespół ksiąg i dokumentów kancelaryjnych z terenu archidiecezji lwowskiej zgromadziło także Archiwum Państwowe w Przemyślu. Archiwum to przejęło zbiór metrykaliów przechowywanych w okresie międzywojennym w Archiwum Archidiecezjalnym we Lwowie. Zachowała się także najstarsza w tym zbiorze, wymieniana już księga z parafii w Żółkwi z 1604 r. (nr 1574). W 1993 r. księgi metrykalne i akta parafialne z archiwum przemyskiego przekazane zostały do Archiwum Głównego Akt Dawnych, które uznane zostało za instytucję centralną gromadzącą dokumentację parafialną z terenów umownie zwanych „zabużańskimi”.

W latach 1997-2006 z Archiwum Akt „Zabużańskich” Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście (obecnie Wydział III Rejestrowy i Ksiąg Zabużańskich USC m. st. Warszawy) przekazało do AGAD kolejne księgi parafii rzynskokatolickich z archidiecezji lwowskiej w liczbie 119 j. a. z lat 1784-1905. Księgi przekazane przez Urząd Stanu Cywilnego to przede wszystkim ekstrakty (kopie) oprawione w grube księgi, zawierające kilkanaście roczników trzech serii wpisów (urodzenia, śluby, zgony) dla całej parafii z zaznaczeniem poszczególnych miejscowości w obrębie roku wpisowego. Nieliczne księgi to pierwopisy, zawierające przeważnie wpisy z jednej serii, prowadzone dla jednej lub kilku wsi, wchodzących w skład danej parafii. Księgi prowadzone są w języku łacińskim zgodnie z obowiązującym formularzem. Stan zachowania – średni i zły. Księgi zawierają przede wszystkim wpisy metrykalne; dość licznie występują także inne dokumenty (luzem lub wszyte w księgę) stanowiące załączniki do wpisów w księgach. W 2006 r. USC przekazało do AGAD także 87 j. a. tzw."zerówek", czyli pojedynczych roczników ksiąg z lat 1781-1904. W 2009 r. AGAD otrzymało kopię księgi metrykalnej z parafii Tarnopol z AP Kraków.

Dopływy „Akt Zabużańskich” z Urzędu Stanu Cywilnego.

Dopływ Ilość ksiąg Daty ksiąg Sygnatury Uwagi
1997 25 ksiąg 1784-1897 1610-1634 Księgi metrykalne z 23 parafii archidiecezji lwowskiej: Budyłowa, Czernielowa Mazowieckiego, Felicientala, Grzymałowa, Jagielnicy, Kałusza, Koropca, Kozłowa, Kozowej, Lwowa (parafie: św.św.: Anny, Marcina, Marii Magdaleny, Mikołaja, NMP Śnieżnej), Mielnicy, Mikulińców, Olejowa, Oleska, Petlikowców Starych, Płotycza, Strusowa, Trembowli i Wyżnian i 13 dekanatów (Brzeżany, Tarnopol, Stryj, Skałat, Czortków, Dolina, Buczacz, Lwów, Borszczów, Trembowla, Złoczów, Brody, Gliniany). Z większości tych parafii Archiwum Główne Akt Dawnych posiadało już księgi, nowe parafie to: Mielnica, Olejów i Płotycz.
2000 17 ksiąg 1830-1899 1635-1639, 1641-1650, 1652-1653 Księgi metrykalne z 17 parafii archidiecezji lwowskiej: Barysza, Chomiakówki, Czortkowa, Hałuszczyńców, Jeziernej, Kołomyi – Marjówki, Kozłowa, Krotoszyna, Lwowa (parafie: św. Andrzeja, św. Antoniego, Kapelania Nosocomia), Mariampola, Michalczy, Skałata, Śniatynia, Tadani i Wiśniowczyka leżących w 12 dekanatach (Brzeżany, Buczacz, Czortków, Gliniany, Horodenka, Kołomyja, Konkolniki, Lwów, Podhajce, Skałat, Szczerzec, Złoczów).
2002 30 ksiąg 1789-1901 1655-1672, 2674-1686 Księgi metrykalne z 31 parafii archidiecezji lwowskiej: Baworowa, Białogóry, Białego Kamienia, Borszczowa, Brzeżan, Buczacza, Chodorowa, Chorostkowa, Dunajowa, Dzikowa Starego, Grzymałowa, Jagielnicy, Kaczanówki, Kamionki Strumiłowej, Kozłowa, Lwowa (parafie: śwśw. Anny, Antoniego, Marcina, Bazylika Metropolitalna), Łoszniowa, Monsterzysk, Ostapia, Skałata, Tarnawicy Polnej, Tarnopola, Trembowli, Tyśmienicy, Załoźców, Zbaraża, Zimnej Wody, Żabińców leżących w 15 dekanatach (Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczcz, Czortków, Gliniany, Gródek Jagielloński, Lubaczów, Lwów, Skałat, Stanisławów, Świrz).
2004 28 ksiąg 1785-1903 1688-1715 Księgi metrykalne z 24 parafii archidiecezji lwowskiej: Baworowa, Bednarówki, Białego Kamienia, Buska, Chocimierza, Chodorowa, Czernelicy, Glinian, Grzymałowa, Gwoźdźca, Janowa Trembowelskiego, Jezierzan, Kamionki Strumiłowej, Lwowa (parafia św. Marii Magdaleny), Łoszniowa, Mielnicy, Mogielnicy, Obertyna, Podkamienia, Rosochowaćca, Zborowa, Złotników i Żukowa leżących w 13 dekanatach (Borszczów, Brody, Busk, Gliniany, Horodenka, Lwów, Podhajce, Tarnopol, Trembowla, Skałat, Stanisławów, Świrz, Złoczów).
2006 19 ksiąg 1784-1905 1716-1734 Księgi metrykalne z 18 parafii archidiecezji lwowskiej: Barysza, Chodorowa, Gołogór, Jagielnicy, Kozłowa, Kozowej, Lwowa (parafia św. Anny, Andrzeja, Mikołaja, Szpital Powszechny), Łoszniowa, Mariampola, Nastazowa, Prus, Toustego, Uhnowa, Uścia Zielonego, Wiesenbergu leżących w 9 dekanatach (Bełz, Brzeżany, Buczacz, Czortków, Lwów, Trembowla, Świrz, Złoczów, Żółkiew).
2006 87 j. a. 1871-1905 1737-1823 Roczniki pochodzą z następujących parafii: Barysz, Bełz, Borszczów, Bóbrka, Bruckental, Brzozdowce, Buczacz, Busk, Chodaczków Wielki, Chodorów, Czernielów Mazowiecki, Dawidów, Dobrotwór, Draganówka, Gliniany, Grzymałów, Hałuszczyńce, Hanaczów, Hodowica, Janów (Gródecki), Janów (Trembowelski), Jazłowiec, Kaczanówka, Kamionka Strumiłowa, Koropiec, Kowalówka, Krotoszyn, Krystynopol, Krzywcze, Kutkorz, Lwów, par. Boże Ciało, Lwów, par. Szpital Powszechny, Łopatyn, Łoszniów, Łozowa, Mikulińce, Milatyn Nowy, Mogielnica, Monasterzyska, Mosty Wielkie, Narajów, Nastazów, Nawaria, Niemirów, Obroszyn, Opryłowce, Ostrów, Płotycz, Podkamień, Podwysokie, Potok Złoty, Prusy, Przemyślany, Radziechów, Rakowiec, Rzęsna Polska, Siemianówka, Skałat, Sokal, Sokołówka, Stojanów, Szczerzec, Świrz, Tadanie, Tarnopol, Tarnoruda, Tartaków, Toki, Toporów, Touste, Uhnów, Uhrynów, Uście Zielone, Waręż, Witków Nowy, Wołków, Wyżniany, Zaleszczyki, Zbaraż, Zimna Woda, Złotniki, Zubrza, Żelechów Wielki, Żniatyn.

Do ksiąg przejętych z USC dołączono także 3 jednostki wyodrębnione z variów i dissolutów Oddziału II (nr: 1640 – fragmenty indeksów do ksiąg z parafii Kołomyja, 1654 – akta z różnych parafii archidiecezji lwowskiej i 1687 - fragmenty księgi urodzeń z parafii Kołomyja-Marjówka, 1895 i parafii Śniatyn 1881-1883) oraz księgę chrztów, ślubów/zapowiedzi i zgonów z parafii Śniatyn z lat 1784-1798, przejętą z Archiwum Państwowego w Przemyślu w 1993 r., i początkowo mylnie zakwalifikowaną do zespołu akt parafialnych z archidiecezji lwowskiej (nr 1651). W 2006 r. omawiany zespół wzbogacił się o nowy nabytek - księgę ślubów i zapowiedzi z parafii Lwów z lat 1693-1704 (sygn. 1735), a wraz z tzw. "zerówkami" przekazano do AGAD z USC fragment księgi metrykalnej chrztów z parafii Kulików z lat 1690-1707 (sygn. 1736).

W 2009 r. do zespołu dołączono kopię księgi metrykalnej z parafii Tarnopol z 1831 r.

Obecnie zespół liczy 1824 ksiąg.

Jak cytować?

AGAD, Ks. Metr. Arch. Lwow.

Opracowanie

Za podstawę przynależności do zespołu przyjęto wyznanie i pochodzenie terytorialne. Wszystkie księgi wytworzone zostały w parafiach rzymskokatolickich leżących na obszarze archidiecezji lwowskiej. Uwzględniono przy tym zmiany jakie zachodziły w organizacji Kościoła na tym terenie w przeciągu wieków XVII - XX: zmiany granic archidiecezji, pojawianie się nowych parafii czy likwidację istniejących placówek duszpasterskich.

Wobec fragmentarycznego stanu zachowania ksiąg metrykalnych odstąpiono przy ich porządkowaniu od zasady utrzymania podziału administracyjnego opartego na dekanatach (nazwy dekanatów, do których należały poszczególne parafie podano w inwentarzu), a nadano księgom układ alfabetyczny według nazw parafii i opatrzono sygnaturą ciągłą. W obrębie każdej parafii księgi ułożone są chronologicznie według poszczególnych kategorii wpisów: chrzty/urodzenia - śluby - pogrzeby/zgony - urodzenia, śluby, zgony, natomiast w ramach każdej kategorii na: księgi wspólne dla całej parafii, dla miasta/ wsi - siedziby parafii, dla poszczególnych wsi parafialnych.

Indeksy ujęte w osobne księgi posiadają własne sygnatury.

Przewidywane dopływy

"Wydział III Rejestrowy i Ksiąg Zabużańskich Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy przekazuje do AGAD co kilka lat księgi, od których zamknięcia upłynęło 100 lat.

Do Spisu Treści


Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, opr. zb. pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008.

Dzienniki Ustaw PRL: nr 48/1945, nr 25/1955, nr 7/1987

Monitor Polski, nr 10/1976

Historia Kościoła w Polsce, t. 1-2, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Warszawa 1974-1979

Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini, Lwów 1932

St. Chodyński, Akta stanu cywilnego, w: Encyklopedia kościelna, t. 1, Warszawa 1873

St. Chodyński, Metryki kościelne w: Encyklopedia kościelna, t. 14, Warszawa 1881

W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji za rządów Marii Teresy, t. 1-2, Kraków 1909

M. Dębowska, Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce, Informator Kielce 2002.

A. Gulczyński, Stan cywilny i jego rejestracja na ziemiach polskich pod zaborem austriackim, "Czasopismo Prawno- Historyczne", t. 45, z. 1-2

K. Dobrowolski, Zużytkowanie metryk kościelnych do badań naukowych, "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, Heraldycznego", 5, 1920

I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976

B. Kumor, Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", nr 14, 1966

B. Kumor, Przepisy państwowe i kościelne dotyczące metryk kościelnych w zaborze austriackim (1800-1914), "Przeszłość Demograficzna Polski", nr 7, 1975

D. Lewandowska, Księgi metrykalne z Archiwum Archidiecezjalnego we Lwowie w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, Miscellanea Historico-Archivistica, t XI, Warszawa 2000

St. Zajączkowski, Archiwum Archidiecezjalne obrządku łacińskiego we Lwowie, Lwów 1932

Do Spisu Treści


INWENTARZ


Tytuł:

Sygn.: 1
Tytuł: Par. Barysz, dek. Buczacz; Księga metrykalna urodzeń 1837-1841, ślubów 1837-1841, zgonów 1837-1841 dla miasta Barysz oraz wsi: Jezierzany, Porchowa, Pużniki, Weleśniów, Wierzbiatyn, Zalesie, Zrębówka
Daty: 1837-1841
Opis: księga oprawna, s. 79
Dawna Sygn.: P-739
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73797

Sygn.: 2
Tytuł: Par. Barysz, dek. Buczacz; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1872-1873, 1875-1878, 1880-1888, 1890
Opis: ksiąga oprawna, s. 571
Dawna Sygn.: 36, 515
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD (zły stan - dalej zs); nie udostępnia się
Mikrofilm: 73798

Sygn.: 3
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna chrztów dla miasta Baworów i wsi: Białoskórka, Grabowiec, Kipiaczka, Krasówka, Proszowa, Skomorochy, Smolanka, Toustoług, Zaścianka, Zastawie
Daty: 1769-1781 (pośw. 1830)
Opis: ksiąga oprawna, s. 127
Dawna Sygn.: P-740, 19/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73799

Sygn.: 4
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1777-1784
Opis: ksiąga oprawna, s. 63
Dawna Sygn.: P-741, 19/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73800

Sygn.: 5
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Iławcze
Daty: 1860-1890
Opis: ksiąga oprawna, s. 105
Dawna Sygn.: 818
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
W księdze różne dokumenty wszyte i luzem; AGAD
Mikrofilm: 73801

Sygn.: 6
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Kozówka
Daty: 1786-1857
Opis: ksiąga oprawna, s. 74
Dawna Sygn.: 117/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
W księdze dokument luzem: nota w sprawie wydania metryki urodzenia, 8 IV 1834 r., składka, s. 69-74; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73802

Sygn.: 7
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna ślubów dla wsi Sorocko
Daty: 1784-1866
Opis: ksiąga oprawna, s. 40
Dawna Sygn.: P-1793, 191/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73803

Sygn.: 8
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna zgonów dla wsi Sorocko
Daty: 1784-1867
Opis: ksiąga oprawna, s. 42
Dawna Sygn.: P-1794, 191/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73804

Sygn.: 9
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna ślubów 1777-1783 i zgonów 1777-1783 dla całej parafii
Daty: 1777-1783
Opis: ksiąga oprawna, s. 47
Dawna Sygn.: P-743, 19/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73805

Sygn.: 10
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna ślubów 1784-1792 i zgonów 1784-1792 dla całej parafii
Daty: 1784-1792
Opis: ksiąga oprawna, s. 47
Dawna Sygn.: P-742, 19/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73806

Sygn.: 11
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1826, 1828, 1832 (pośw. 1833)
Opis: ksiąga oprawna, s. 133
Dawna Sygn.: P-744
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta (oprawne w księgę) przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73807

Sygn.: 12
Tytuł: Par. Baworów, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń 1784-1860, ślubów 1784-1892 i zgonów 1784-1882 dla wsi Iławcze
Daty: 1784-1892
Opis: ksiąga oprawna, s. 299
Dawna Sygn.: 3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
AGAD (zs)
Mikrofilm: 73808

Sygn.: 13
Tytuł: Par. Bełz, dek. Bełz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1834 (pośw. 1835)
Opis: poszyt, s. 16
Dawna Sygn.: P-746, 1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73809

Sygn.: 14
Tytuł: Par. Bełz, dek. Bełz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1849 (pośw. 1850)
Opis: poszyt, s. 24
Dawna Sygn.: P-747, 2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73810

Sygn.: 15
Tytuł: Par. Bełz, parafia, dek. Bełz, dekanat; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1852 (pośw. 1853)
Opis: poszyt, s. 21
Dawna Sygn.: P-748, 3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73811

Sygn.: 16
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1788-1826
Opis: ksiąga oprawna, s. 190
Dawna Sygn.: P-757, 21/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73812

Sygn.: 17
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1826-1838
Opis: ksiąga oprawna, s. 97
Dawna Sygn.: P-759, 21/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Na końcu księgi wszyty fragment indeksu osób urodzonych w parafii Białogóra, s. 95-96 (wpisy w indeksie wedłu starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73813

Sygn.: 18
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1838-1865
Opis: ksiąga oprawna, s. 188
Dawna Sygn.: 1 Ur.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD
Mikrofilm: 73814

Sygn.: 19
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1786-1837
Opis: ksiąga oprawna, s. 66
Dawna Sygn.: P-755, 21/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Na końcu księgi wszyty fragment indeksu osób wstępujących w związek małżeński w parafii Białogóra, s. 65-66 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73815

Sygn.: 20
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1787-1861
Opis: ksiąga oprawna, s. 101
Dawna Sygn.: P-754, 21/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Na końcu księgi wszyty fragment indeksu osób wstępujących w związek małżeński w parafii Białogóra, s. 101 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73816

Sygn.: 21
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dlacałej parafii
Daty: 1861-1887*
Opis: ksiąga oprawna, s. 81
Dawna Sygn.: 168
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
T. II; *z 1887 r. - 1 wpis; AGAD
Mikrofilm: 73817

Sygn.: 22
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1776-1859
Opis: ksiąga oprawna, s. 100
Dawna Sygn.: P-758, 21/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73818

Sygn.: 23
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1786-1839
Opis: ksiąga oprawna, s. 106
Dawna Sygn.: P-756, 21/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
W księdze indeks zmarłych, s. 105-106; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73819

Sygn.: 24
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1860-1889
Opis: ksiąga oprawna, s. 112
Dawna Sygn.: brak
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
T. II; AGAD
Mikrofilm: 73820

Sygn.: 25
Tytuł: Par. Białogóra (Weisenberg), dek. Gródek Jagielloński; Ekstrakty z skięgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1818, 1823
Opis: składki, s. 14
Dawna Sygn.: P-760, 21/7 ołówkiem
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Akta luźne: dwie składki we współczesnej, papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73821

Sygn.: 26
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1665-1777
Opis: ksiąga oprawna, s. 289
Dawna Sygn.: P-761, 22/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73822

Sygn.: 27
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: dudka
Opis: ksiąga oprawna, s. 320
Dawna Sygn.: 22/2 ołówkiem
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Dawna dudka - później została rozpruta, poszczególne strony konserwowane, papier uzupełniony, akta częściowo nieczytelne; współczesna twarda obwoluta typu dudka; wpisy bez rubryk; księga całkowicie wyłączona z udostępniania; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73823

Sygn.: 28
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Usznia
Daty: 1784-1834
Opis: ksiąga oprawna, s. 139
Dawna Sygn.: P-766, 22/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73824

Sygn.: 29
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Usznia
Daty: 1834-1862
Opis: ksiąga oprawna, s. 146
Dawna Sygn.: P-767, 22/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73825

Sygn.: 30
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Księga metrykalna ślubów dla wsi Usznia
Daty: 1784-1845
Opis: ksiąga oprawna, s. 72
Dawna Sygn.: brak
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73826

Sygn.: 31
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1750-1782
Opis: dudka, s. 178
Dawna Sygn.: P-763, 22/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73827

Sygn.: 32
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów dla wsi Usznia
Daty: 1784-1835
Opis: ksiąga oprawna, s. 84
Dawna Sygn.: P-765, 22/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73828

Sygn.: 33
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Księga metrykalna chrztów 1748-1778 i ślubów 1748-1750 dla całej parafii
Daty: 1748-1778
Opis: dudka, s. 362
Dawna Sygn.: P-762, 22/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga prowadzona dwustronnie i rak spaginowana (po obrocie): ks. ur., s. 1-357, ks. śl., s. 358-362; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73829

Sygn.: 34
Tytuł: Par. Biały Kamień, dek. Złoczów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1831
Opis: poszyt, s. 28
Dawna Sygn.: P-768, 22/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Poszyt w papierowej, współczesnej obwolucie; przekazany do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73830

Sygn.: 35
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Biłka Szlachecka
Daty: 1822-1847
Opis: ksiąga oprawna, s. 81
Dawna Sygn.: P-779, 23/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73831

Sygn.: 36
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Biłka Szlachecka
Daty: 1831-1857
Opis: ksiąga oprawna, s. 263
Dawna Sygn.: P-780, 23/13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73832

Sygn.: 37
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1678-1772
Opis: ksiąga oprawna, s. 53
Dawna Sygn.: P-771, 23/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73833

Sygn.: 38
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1765-1822 (1822-1829)
Opis: dudka, s. 179
Dawna Sygn.: P-773, 34/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy częściowo w rubrykach; księga zawiera wpisy zapowiedzi z lat 1788-1822, s. 61-127 oraz wykaz mszy odprawionych w parafii w latach 1822-1829, s. 128-173; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73834

Sygn.: 39
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna ślubów dla wsi Biłka Szlachecka
Daty: 1785-1788
Opis: ksiąga oprawna, s. 12
Dawna Sygn.: P-777, 23/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73835

Sygn.: 40
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń 1785-1824, zgonów 1810-1836 dla wsi Biłka Szlachecka
Daty: 1785-1836
Opis: ksiąga oprawna, s. 307
Dawna Sygn.: P-774, 23/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73836

Sygn.: 41
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna ślubów 1739-1774 i zgonów 1739-1774 dla całej parafii
Daty: 1739-1774
Opis: dudka, s. 122
Dawna Sygn.: P-772, 23/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk; księga zawiera "kwerendę papierów fundacyjnych do kościoła biłeckiego należących w księgach konsystorskich lwowskich" z lat 1546-1697, s. 119-121 oraz "Documenta ad ecclesiam biłcensem" (dokument z 1441 r. oraz fr. dokumentu z 1454 r.) wpisane do księgi przez proboszcza w 1762 r., s. 122; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73837

Sygn.: 42
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń 1785-1821, ślubów 1785-1869 i zgonów 1785-1848 dla wsi Biłka Królewska
Daty: 1785-1869
Opis: ksiąga oprawna, s. 254
Dawna Sygn.: P-778, 23/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73838

Sygn.: 43
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń 1787-1797, ślubów 1787-1836, zgonów 1785-1810 dla wsi Białka Szlachecka.
Daty: 1785-1836
Opis: księga oprawna, s. 252
Dawna Sygn.: P-776, 23/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73839

Sygn.: 44
Tytuł: Par. Biłka Szlachecka, dek. Lwów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń 1833, ślubów 1833, 1861, zgonów 1833, 1861dla całej parafii
Daty: 1833, 1861 (pośw. 1833-1834, 1862)
Opis: plik składek, s. 165
Dawna Sygn.: P-781,23/14
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
5 sładek we współczesnej, papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73840

Sygn.: 45
Tytuł: Par. Bohorodczany, dek. Stanisławów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1784-1827
Opis: księga oprawna, s. 165
Dawna Sygn.: P-790, 27/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73841

Sygn.: 46
Tytuł: Par. Bohorodczany, dek. Stanisławów; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1784-1850
Opis: księga oprawna, s. 173
Dawna Sygn.: P-791, 27/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73842

Sygn.: 47
Tytuł: Par. Bohorodczany, dek. Stanisławów; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1784-1850
Opis: księga oprawna, s. 170
Dawna Sygn.: P-792, 27/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73843

Sygn.: 48
Tytuł: Par. Bohorodczany, dek. Stanisławów; Księga metrykalna chrztów i ślubów dla całej parafii
Daty: 1715-1754
Opis: księga oprawna, s. 122
Dawna Sygn.: P-789, 27/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk, księga prowadzona dwustronnie; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73844

Sygn.: 49
Tytuł: Par. Bohorodczany, dek. Stanisławów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii.
Daty: 1837 (pośw. 1838), 1841, 1843 (ks. zg, pośw. 1844), 1853
Opis: księga oprawna, s. 67
Dawna Sygn.: P-793, 27/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Plik składek i luźnych kart we współczesnej, papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP -Przemyśl w 1903 r. `
Mikrofilm: 73845

Sygn.: 50
Tytuł: Par. Bojan, dek. Czerniowce; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii.
Daty: 1828-1877
Opis: księga nieoprawna, s. 149
Dawna Sygn.: 382
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD (zs)
Mikrofilm: 73846

Sygn.: 51
Tytuł: Par. Bojan, dek. Czerniowce; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1828-1877
Opis: księga oprawna, s. 79
Dawna Sygn.: 384, 935
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. IV; AGAD (zs)
Mikrofilm: 73847

Sygn.: 52
Tytuł: Par. Bojan, dek. Czerniowce; Księga metrykalna urodzeń 1782-1876, ślubów 1782-1873 dla całej parafii
Daty: 1782-1786
Opis: księga nieoprawna, s. 228
Dawna Sygn.: brak
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T.: I, III, V, AGAD (bardzo zły stan - dalej bzs)
Mikrofilm: 73848

Sygn.: 53
Tytuł: Par. Bojan, dek. Czerniowce; Indeks alfabetyczny urodzonych w parafii
Daty: xxxxx
Opis: księga oprawna, s. 85
Dawna Sygn.: 381
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 73849

Sygn.: 54
Tytuł: Par. Bojan, dek. Czerniowce; Indeks alfabetyczny zmarłych dla całej parafii
Daty: 1800-1943
Opis: księga nieoprawna, s. 50
Dawna Sygn.: brak
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 73850

Sygn.: 55
Tytuł: Par. Bolechów, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń dla całej parafii
Daty: 1839 (pośw. 1840)
Opis: zszywka, s. 25
Dawna Sygn.: P-801, 28/12
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73851

Sygn.: 56
Tytuł: Par. Bolechów, dek. Dolina; Księga metrykalna chrztów 1639-1680 i ślubów 1608-1694 dla całej parafii.
Daty: 1608-1694 (pośw. 1832)
Opis: dudka, s. 190
Dawna Sygn.: 28/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk: chrzty str. 1-134, śluby str.135-189; dawniej dudka - obecnie luźne karty po konserwacji, papier uzupełniony, obwoluta wspólczesna typu dudka; niektóre wpisy nieczytelne; akta przekazane do AGAD z AP w 1993 r.
Mikrofilm: 73852

Sygn.: 57
Tytuł: Par. Bolechów, dek. Dolina; Księga metrykalna ślubów 1776-1784, zgonów 1780-1783 dla całej parafii
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 36
Dawna Sygn.: P-795, 28/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga prowadzona dwustronnie; przkazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73853

Sygn.: 58
Tytuł: Par. Bolechów, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1823 (pośw. 1825)
Opis: poszyt, s. 11
Dawna Sygn.: P-796, 28/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73854

Sygn.: 59
Tytuł: Par. Bolechów, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1825 (pośw. 1825)
Opis: zszywka, s. 17
Dawna Sygn.: P-797, 28/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73855

Sygn.: 60
Tytuł: Par. Bolechów, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1826 (pośw. 1827)
Opis: poszyt, s. 15
Dawna Sygn.: P-798, 28/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73856

Sygn.: 61
Tytuł: Par. Bolechów, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii.
Daty: 1827 (pośw. 1828)
Opis: poszyt, s. 21
Dawna Sygn.: P-799, 28/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73857

Sygn.: 62
Tytuł: Par. Bolechów, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1834
Opis: zszywka, s. 42
Dawna Sygn.: P-800, 28/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73858

Sygn.: 63
Tytuł: Par. Bołszowce, dek. Konkolniki; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii: Bołszowce 1793-1817, Buszów (Bołszów) 1793-1817, Chorostków Polski 1793-1818, Hanowce 1793-1817, Herburtów 1793-1818, Kuflowszczyzna 1779-1817, Kunaszów 1794-1817, Podszumlańce 1795-1814, Skomorochy 1793-1818, Tustań 1917-1812, Żelibory 1795- 1814
Daty: 1793-1818
Opis: księga oprawna, s. 144
Dawna Sygn.: P-802, 29/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73858

Sygn.: 64
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1769-1785
Opis: dudka, s. 150
Dawna Sygn.: P-806, 29/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk; w księdze odręczne notatki dotyczące wydatków kościelnych, śluby i przyrzeczenia parafian m. in. z lat 1794, 1800, 1802, s. 139-150; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73860

Sygn.: 65
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1743-1769 (pośw. 1818)
Opis: dudka, s. 243
Dawna Sygn.: P-804, 30/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73861

Sygn.: 66
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1818-1835
Opis: księga oprawna, s. 99
Dawna Sygn.: 2, 1ur.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
AGAD
Mikrofilm: 73862

Sygn.: 67
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1842-1869
Opis: księga oprawna, s. 193
Dawna Sygn.: 3., 2ur.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD
Mikrofilm: 73863

Sygn.: 68
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii*
Daty: 1872-1885
Opis: księga oprawna, s. 601
Dawna Sygn.: 521, 1ur.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD (zs)
Mikrofilm: 73864

Sygn.: 69
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Muszkatówka
Daty: 1827-1858
Opis: księga oprawna, s. 96
Dawna Sygn.: 7, 1ur.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD
Mikrofilm: 73865

Sygn.: 70
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Słobódka
Daty: 1837-1866
Opis: księga oprawna, s. 87
Dawna Sygn.: P-805, 30/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD
Mikrofilm: 73866

Sygn.: 71
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1769-1784 (1799, 1802, 1804)
Opis: dudka, s. 136
Dawna Sygn.: P-805, 30/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk; w księdze : spis parafian (status animarum) sporzdzony w 1799 r., s. 46-119, kazania: kazanie wiekowe na koniec 1800 r. oraz kazania, tzw. wiekowe i do pobożnych parafian, s. 126, 130; księga przekazana do AGAD z AP - Przmyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73867

Sygn.: 72
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1847-1886
Opis: księga oprawna, s. 190
Dawna Sygn.: 4, 1śl.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 73868

Sygn.: 73
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii.
Daty: 1853 (pośw. 1854)
Opis: księga oprawna, s. 83
Dawna Sygn.: P-807, 30/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga oprawiona wspołcześnie; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73869

Sygn.: 74
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzin 1784-1866, ślubów 1787-1893, zgonów 1785-1876 tylko dla wsi Jezierzany
Daty: 1784-1893 (1925)*
Opis: księga oprawna, s. 286
Dawna Sygn.: 6, 1ur., śl., zg.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
* W księdze świadectwo ślubu z parafii Jezierzany (4 XI 1883 r.) , wyst. 20 XI 1925 r. , s. 170; AGAD; patrz też par. Jezierzany.
Mikrofilm: 73870

Sygn.: 75
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń 1784-1859, ślubów 1784-1881, zgonów 1784-1877 dla wsi Juriampol i Nowosiółka Kostiukowa (Kościukowa)
Daty: 1784-1881
Opis: księga oprawna, s. 346
Dawna Sygn.: 5, 1 ur., śl., zg.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
AGAD (zs)
Mikrofilm: 73871

Sygn.: 76
Tytuł: Par. Borszczów, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń 1784-1837, ślubów 1785-1888 i zgonów 1784-1870 dla wsi Słobódka
Daty: 1784-1881
Opis: księga oprawna, s. 280
Dawna Sygn.: 8, 1ur., śl., zg.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
AGAD
Mikrofilm: 73872

Sygn.: 77
Tytuł: Par. Bórbka, dek. Świrz; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii : Bóbrka 1784-1791, Strzałki 1784-1793, Łanki 1784-1792, Kocurów 1786-1790, Wołowe 1784-1791, Stoki 1785-1790, ponownie Wołowe 1791-1792, Romanów 1786-1793, Podhorodyszcze 1786-1793, Sarniki, Lubeszka 1787-1793, Łany 1790-1793.
Daty: 1784-1793
Opis: księga oprawna, s. 62
Dawna Sygn.: P- 809, 25/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
W księdze znajdują się odrębne wpisy dla miasta Bóbrka i dla każdej wsi wchodzącej w skład parafii - w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73873

Sygn.: 78
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii*
Daty: 1791-1810
Opis: księga oprawna, s. 184
Dawna Sygn.: P-814, 25/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
* w księdze znajdują się odrębne wpisy (przemieszanie) dla miasta Bóbrka i dla kazdej wsi wchodzącej w skład parafii - daty krańcowe tych wpisów są różne; w inwentarzu podano wspólne daty krańcowe dla całej parafii; księga przekazana do AGAD z AP - Przemysl w 1993 r. (zs).
Mikrofilm: 73874

Sygn.: 79
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii*
Daty: 1791-1824 (pośw. 1831)
Opis: księga oprawna, s. 145
Dawna Sygn.: P-815, 25/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
*Patrz - nr. 78; księga przekazana do AGAD Z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73875

Sygn.: 80
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii*
Daty: 1824-1856 (pośw. 1831)
Opis: księga oprawna, s. 322
Dawna Sygn.: P- 816, 25/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
*Patrz - nr 78; księga przekazana do AGAD Z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73876

Sygn.: 81
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii*
Daty: 1784-1827 (pośw. 1831)
Opis: księga oprawna, s. 65
Dawna Sygn.: P-810, 25/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
*Patrz - nr 78; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73877

Sygn.: 82
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii*
Daty: 1817-1826 ( pośw. 1831 )
Opis: księga oprawna, s. 30
Dawna Sygn.: P-811, 25/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
*Patrz - nr 78; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73878

Sygn.: 83
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii*
Daty: 1784-1814 (pośw. 1831)
Opis: księga oprawna, s. 127
Dawna Sygn.: P-813,25/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
* Patrz- nr 78; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73879

Sygn.: 84
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii*
Daty: 1817-1826
Opis: księga oprawna, s. 43
Dawna Sygn.: P-812, 25/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
*Patrz - 78; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73880

Sygn.: 85
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii*
Daty: 1826-1855 (pośw. 1831)
Opis: księga oprawna, s. 225
Dawna Sygn.: P-817, 25/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
*Patzr - nr 78; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73881

Sygn.: 86
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Księga metrykalna urodzeń 1744-1789 i ślubów 1744-1753 dla całej parafii
Daty: 1744-1789
Opis: księga oprawna, s. 191
Dawna Sygn.: 25/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73882

Sygn.: 87
Tytuł: Par. Bóbrka, dek. Świrz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1835,1837.1838 (pośw.1839), 1839 (pośw.1840), 1841 (pośw.1842)
Opis: poszyty, s. 112
Dawna Sygn.: P-818, 25/12
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
15 poszytów we współczesnej papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73883

Sygn.: 88
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1707-1728 (1710-1712)*
Opis: dudka, s. 126
Dawna Sygn.: 31/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Na końcu księgi dołączona jedna karta zawierająca wpisy małżeństw z lat 1710-1712, s. 125-126; wpisy bez rubryk, księga po konserwacji, papier uzupełniony; niektóre wpisy nieczytelne; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 73884

Sygn.: 89
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1728-1739
Opis: dudka, s. 109
Dawna Sygn.: P-821, 31/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy luźne bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r.
Mikrofilm: 73885

Sygn.: 90
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii*
Daty: 1776-1783 (pośw.1794)
Opis: księga oprawna, s. 62
Dawna Sygn.: P-824, 31/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*W księdze odrębne wpisy dla miasta Brody i poszczególnych wsi parafialnych posiadające różne daty krańcowe - w inwntarzu podano daty skrajne dla całej parafii; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73886

Sygn.: 91
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii*
Daty: 1783-1785
Opis: księga oprawna, s. 54
Dawna Sygn.: P-827, 31/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr 90; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73887

Sygn.: 92
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Bołdury
Daty: 1785-1851
Opis: księga oprawna, s. 56
Dawna Sygn.: P-828, 31/13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73888

Sygn.: 93
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Buczyna
Daty: 1784-1861
Opis: księga oprawna, s. 96
Dawna Sygn.: P-870, 337/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73889

Sygn.: 94
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna urodzen tylko dla wsi Hołoskowice
Daty: 1785-1865
Opis: księga oprawna, s. 50
Dawna Sygn.: P-820, 31/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73890

Sygn.: 95
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Ponikowica
Daty: 1785-1846
Opis: księga oprawna, s. 100
Dawna Sygn.: P-831, 31/19
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP-Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73891

Sygn.: 96
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii*
Daty: 1776-1783 (pośw. 1793)
Opis: księga oprawna, s. 34
Dawna Sygn.: P-825, 31/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
*Patrz - nr 90; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73892

Sygn.: 97
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna zgonów tylko dla miasta Brody
Daty: 1785-1805 (wiz. 1811)
Opis: księga oprawna, s. 29
Dawna Sygn.: P-830, 31/17
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73893

Sygn.: 98
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Bołdury
Daty: 1785-1843
Opis: księga oprawna, s. 32
Dawna Sygn.: P-829, 31/14
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73894

Sygn.: 99
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Ponikowica
Daty: 1785-1843
Opis: księga oprawna, s. 84
Dawna Sygn.: P-832, 31/20
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73895

Sygn.: 100
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna chrztów 1747-1763 i ślubów 1748-1763 dla całej parafii
Daty: 1747-1763
Opis: dudka, s. 221
Dawna Sygn.: P-822, 31/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga prowadzona dwustronnie; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73896

Sygn.: 101
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna chrztów 1763-1776 i ślubów 1763-1775 dla całej parafii
Daty: 1763-1776
Opis: dudka, s. 173
Dawna Sygn.: P-823, 31/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga prowadzona dwustronnie; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73897

Sygn.: 102
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna chrztów 1610-1678, ślubów 1610-162 i zgonów 1635-1640 dla całej parafii
Daty: 1610-1678
Opis: księga oprawna, s. 347
Dawna Sygn.: P-819, 31/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk; chrzty, s. 1-281, 284-285, śluby, s. 298-347, zgony, s. 282-283; w księgę wszyto teksty pieśni kościelnych z nutami, s. 286-297; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73898

Sygn.: 103
Tytuł: Par. Brody, dek. Brody; Księga metrykalna chrztów 1779-1784, ślubów 1779-1782 i zgonów 1779-1784 tylko dla miasta Brody
Daty: 1779-1784
Opis: księga oprawna, s. 30
Dawna Sygn.: P-826, 31/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73899

Sygn.: 104
Tytuł: Par. Bruckenthal ( Choronów ), dek. Bełz; Księga metrykalna urodzen dla całej parafii
Daty: 1792*-1826** (pośw. 1830)
Opis: fragment księgi (destrukt), s. 0
Dawna Sygn.: 33/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Akta bardzo zniszczone, nieczytelne; *pierwsza data wpisu, którą można odczytać, **ostatnia data możliwa do odczytania; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. ( bzs - całkowicie wyłączone z udostępniania )
Mikrofilm: 0

Sygn.: 105
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dek. Bełz; Księga metrykalna ślubów tylko dla kolonii Bruckenthal
Daty: 1804-1861
Opis: księga oprawna, s. 67
Dawna Sygn.: P-834, 33/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 73901

Sygn.: 106
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dek. Bełz; Księga metrykalna zgonów tylko dla kolonii Bruckenthal
Daty: 1804-1858
Opis: księga oprawna, s. 73
Dawna Sygn.: P-835, 33/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73902

Sygn.: 107
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dek. Bełz; Księga metrykalna zgonów tylko dla kolonii Bruckenthal
Daty: 1859-1940
Opis: księga oprawna, s. 91
Dawna Sygn.: P-836, 33/6, 1/USC
Język: łac., niem.
AGAD
Mikrofilm: 73903

Sygn.: 108
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dek. Bełz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów tylko dla kolonii Bruckenthal
Daty: 1834 (pośw. 1835)
Opis: poszyt, s. 8
Dawna Sygn.: P-838, 33/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73904

Sygn.: 109
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dek. Bełz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów tylko dla kolonii Bruckenthal
Daty: 1852 (pośw. 1853)
Opis: poszyt, s. 9
Dawna Sygn.: P-839, 33/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73905

Sygn.: 110
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1688-1773
Opis: księga oprawna, s. 608
Dawna Sygn.: P-843
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73906

Sygn.: 111
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1774-1788
Opis: księga oprawna, s. 294
Dawna Sygn.: P-846, 34/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpsiy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73907

Sygn.: 112
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: Brzeżany 1777-1784, Adamówka 1777-1784, Miasteczko 1777-1784, Siółko 1777-1784, Baranówka 1777-1783, Dubszcze 1777-1784, Hinowice 1780-784, Kuropatniki 1777-178, Kotów 1778-1783, Leśniki 1777-1783, Łapszyn 1777-1784, Mieczyszczów 1777-1783, Olchowiec 1778-1784, Posuchów 1777-1782, Potutory 1777-1782, Rybniki 1777-1783, Raj 1779-1782, Szybalin 1777-1784, Trościaniec 1777-1783, Żołnówka 1779-1783, Szarańczuki ( Sarańczuki ) 1777-1784, Kozówka 1777-1784, Dorożniów 1777-1784, Chatki 1777-1784
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 117
Dawna Sygn.: P-848, 34/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73908

Sygn.: 113
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Szybalin
Daty: 1784-1848
Opis: księga oprawna, s. 156
Dawna Sygn.: P-851, 34/17
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemysl w 1993 r.
Mikrofilm: 73909

Sygn.: 114
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1641-1709 (wiz. 1741r.)
Opis: dudka, s. 191
Dawna Sygn.: P-842, 34/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73910

Sygn.: 115
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1641-1778
Opis: księga oprawna, s. 203
Dawna Sygn.: P-841, 34/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 73911

Sygn.: 116
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1748-1755
Opis: dudka, s. 52
Dawna Sygn.: P-845, 34/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73912

Sygn.: 117
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii :Brzeżany 1776-1784, Adamówka 1777-1782, Miasteczko 1777-1784, Siółko 1778-1784, Baranówka 1777-1784, Dubszcze 1779-1783, Hinowice 1778-1784, Kuropatniki 1776-1784, Kotów 1778-1784, Leśniki 1779-1784, Łapszyn 1777-1784, Mieczyszczów 1777-1784, Olchowiec 1779-1783, Posuchów 1778-1784, Potutory 1778, Rybniki 1778, Raj 1777-1780, Szybalin 1777-1783, Trościaniec 1779-1784, Żołnówka 1781-1782, Szarańczuki (Sarańczuki) 1778-1782, Kozówka 1777-1784, Dorożniów 1777-1778, Chatki 1777-1784
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 69
Dawna Sygn.: P-849, 34/12
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; na wewnętrznej stronie obwoluty przyklejony formularz wpisów metrykalnych oraz indeks wsi parafii Brzeżany według stron i w kolejności alfabetycznej zgodnie z dawną paginacją w księdze, s 1; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73913

Sygn.: 118
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Szybalin
Daty: 1784-1848
Opis: księga oprawna, s. 58
Dawna Sygn.: P-852, 34/18
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73914

Sygn.: 119
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1742-1778
Opis: księga oprawna, s. 96
Dawna Sygn.: P-884, 34/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP-Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73915

Sygn.: 120
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Brzeżany 1776-1784, Adamówka 1777-1784, Miasteczko 1776-1784, Siółko 1776-1784, Baranówka 1779-1784, Dubszcze 1777-1783, Hinowice 1778-1780, Kuropatniki 1776-1784, Kotów 1778-1784, Leśniki 1779-1784, Łapszyn 1777-1784, Mieczyszczów 1777-1784, Olchowiec 1778-1784, Posuchów 1777-1783, Potutory 1777-,1780, Rybniki 1784, Raj (brak daty), Szybalin 1776-1784, Trościaniec 1776-1783, Żołnówka 1778, Szarańczuki (Sarańczuki) 1776-1783, Kozówka 1777-1783, Dorożniów 1779-1784, Chatki 1776-1782
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 70
Dawna Sygn.: P-847, 34/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; na wewnętrznej stronie obwoluty przyklejony formularz wpisów metrykalnych oraz indeks wsi parafii Brzeżany według stron i w kolejności alfabetycznej zgodnie z dawną paginacją w księdze, s. 1; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73916

Sygn.: 121
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Komarówka
Daty: 1801-1900
Opis: księga oprawna, s. 39
Dawna Sygn.: P-854, 20/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
W księge wszyte różne dokumenty; AGAD
Mikrofilm: 73917

Sygn.: 122
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1872-1881
Opis: księga oprawna, s. 757
Dawna Sygn.: 18, 516
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD (zs)
Mikrofilm: 73918

Sygn.: 123
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1882-1887
Opis: księga oprawna, s. 393
Dawna Sygn.: 18, 516
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 73919

Sygn.: 124
Tytuł: Par. Brzeżany, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1888-1893
Opis: księga oprawna, s. 460
Dawna Sygn.: 18, 516
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie, AGAD
Mikrofilm: 73920

Sygn.: 125
Tytuł: Par. Brzozdowce, dek. Świrz; Księga metrykalna urodzeń,ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1835 (pośw.1836),1837 (pośw.1838),1838 (pośw 1839),1839 (pośw.1840),1840 (pośw.1841),1841(pośw.1842)
Opis: poszyty, s. 82
Dawna Sygn.: P-860, 1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
15 poszytów we współczesnej papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73921

Sygn.: 126
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1752-1777
Opis: księga oprawna, s. 320
Dawna Sygn.: P-862, 36/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73922

Sygn.: 127
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: Buczacz 1776-1785, Nagórzanka 1776-1785, Gawroniec 1776-1785, Podzameczek 1776-1785, Podlesie 1784-1785, Trybuchowce 1776-1785, Pyszkowce 1776-1785
Daty: 1776-1785
Opis: księga oprawna, s. 111
Dawna Sygn.: P-863, 36/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73923

Sygn.: 128
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1710-1777
Opis: księga oprawna, s. 208
Dawna Sygn.: P-861, 36/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73924

Sygn.: 129
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1820 (pośw. 1821)
Opis: poszyt, s. 66
Dawna Sygn.: P-866, 36/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73925

Sygn.: 130
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1824
Opis: księga oprawna, s. 73
Dawna Sygn.: P-864, 36/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w kolejności : śluby, urodzenia, zgony; akta współcześnie oprawione w księgę; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73926

Sygn.: 131
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1829
Opis: księga oprawna, s. 63
Dawna Sygn.: P-865
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w kolejności : śluby, urodzenia, zgony; akta współcześnie oprawione w ksiegę; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73927

Sygn.: 132
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1837 ( pośw. 1838 )
Opis: poszyt, s. 69
Dawna Sygn.: P-867, 36/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Akta składają się z 3 poszytów - każdy posiada odrębną paginację (ur.: 33s., śl.: 16 s., zg.: 20 s.); akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73928

Sygn.: 133
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Ekstrakty zksięgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1841 (pośw. 1842)
Opis: poszyt, s. 51
Dawna Sygn.: P-868, 36/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolcie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73929

Sygn.: 134
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1872-1886
Opis: księga oprawna, s. 1146
Dawna Sygn.: 37, 522
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD (zs, występują ubytki kart)
Mikrofilm: 73930

Sygn.: 135
Tytuł: Par. Buczacz, dek. Buczacz; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1887-1894
Opis: księga oprawna, s. 829
Dawna Sygn.: 37, 522
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD; wpisy ze stron: 353-376 i 383-386 najprawdopodobniej dotyczą parafii Barysz (sygn. 2); wskazują na to zapisy dla wsi wchodzacych w skład tej parafii.
Mikrofilm: 73931

Sygn.: 136
Tytuł: Par. Budyłów, dek. Brzeżany; Akta metrykalne urodzeń dla wsi Budyłów*
Daty: 1786-1803 (pośw. 1831)
Opis: księga, s. 47
Dawna Sygn.: 1ur.,12
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
*Parafia Budyłów utworzona w 1853 r., wyłączona z parafii Kozłów; AGAD (bzs - brak oprawy, wyłączone z użytkowania)
Mikrofilm: 20852

Sygn.: 137
Tytuł: Par. Budyłów, dek. Brzeżany; Akta metrykalne urodzeń dla wsi Budyłów
Daty: 1803-1830 (pośw. 1831)
Opis: księga, s. 105
Dawna Sygn.: 2ur., 13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD (nr mkr. A 20853, bzs - brak oprawy, wyłączone z użytkowania)
Mikrofilm: 73933

Sygn.: 138
Tytuł: Par. Budyłów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Budyłów
Daty: 1831-1852
Opis: księga oprawna, s. 96
Dawna Sygn.: 3ur., 14
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD
Mikrofilm: 73934

Sygn.: 139
Tytuł: Par. Budyłów, dek. Brzeżany; Akta metrykalne urodzeń dla wsi Budyłów
Daty: 1853-1882
Opis: księga, s. 186
Dawna Sygn.: 4ur., 15
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD ( bzs - brak oprawy, wyłączone z użytkowania)
Mikrofilm: 73935

Sygn.: 140
Tytuł: Par. Budyłów, dek. Brzeżany; Akta metrykalne zgonów tylko dla wsi Medowa
Daty: 1787-1853
Opis: fragment księgi, s. 32
Dawna Sygn.: 1zg., 16
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD (bzs - brak oprawy, wyłączone z użytkowanai)
Mikrofilm: 73936

Sygn.: 141
Tytuł: Par. Budzanów, dek. Czortków; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1760-1777
Opis: dudka, s. 278
Dawna Sygn.: P-872, 38/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; w księdze spisy parafian (status animarum) z podziałem na poszczególne wsie wchodzące w skład parafii, s 200-278; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993
Mikrofilm: 73937

Sygn.: 142
Tytuł: Par. Budzanów, dek. Czortków; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Budzanów 1784-1815, Skomorosze 1792-1815, Zwiniacz 1795-1814, Wierzbowiec 1784-1815, Łaskowce 1784-1815, Kosów 1784-1814
Daty: 1784-1815
Opis: księga oprawna, s. 60
Dawna Sygn.: P-873, 38/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., ros.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73938

Sygn.: 143
Tytuł: Par. Budzanów, dek. Czortków; Ekstrakty z ksiegi metrykalnej ślubów: Budzanów, Wierzbowiec, Łaskowce
Daty: 1858 (pośw.1859)
Opis: składka, s. 5
Dawna Sygn.: P-874, 38/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej papierowej oprawie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73939

Sygn.: 144
Tytuł: Par. Budzanów, dek. Czortków; Księga metrykalna chrztów 1700-1722 i ślubów 1700-1737 dla całej parafii
Daty: 1700-1737
Opis: dudka, s. 219
Dawna Sygn.: P-871, 38/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga rzekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73940

Sygn.: 145
Tytuł: Par. Bukaczowce, dek. Dolina; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1776-1793
Opis: księga oprawna, s. 19
Dawna Sygn.: P-878, 36/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 73941

Sygn.: 146
Tytuł: Par. Bukaczowce, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1785-1811
Opis: księga oprawna, s. 73
Dawna Sygn.: P-877, 39/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73942

Sygn.: 147
Tytuł: Par. Bukaczowce, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1811-1829
Opis: księga oprawna, s. 57
Dawna Sygn.: P-879, 39/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73943

Sygn.: 148
Tytuł: Par. Bukaczowce, dek. Dolina; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1787-1833
Opis: księga oprawna, s. 76
Dawna Sygn.: P-867, 39/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73944

Sygn.: 149
Tytuł: Par. Bukaczowce, dek. Dolina; Księga metrykalna chrztów 1701-1775, ślubów 1761-1780 i zgonów 1748-1779 dla całej parafii
Daty: 1701-1779 (1824)
Opis: dudka, s. 104
Dawna Sygn.: P-875, 39/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk; w księdze m.in.: Inwentarz kościoła bukaczowskiego sporządzony podczas wizytacji dziekańskiej w 1751 r., s. 99-104, a także inne dokumenty: listy, zaświadczenie ślubu, wyst. w 1824 r., s. 66; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73945

Sygn.: 150
Tytuł: Par. Bukaczowce, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń 1823, 1825-1827,1835, ślubów 1825-1827,1835 i zgonów 1823,1825-1827,1835 dla całej parafii
Daty: 1823 (pośw.1824), 1825-1827 (pośw. 1826-1828), 1834 (pośw. 1835)
Opis: akta luźne, s. 32
Dawna Sygn.: P-880, 39/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Fragment księgi lub poszytu we współczesnej, papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73946

Sygn.: 151
Tytuł: Par. Bursztyn, dek. Konkolniki; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: Bursztyn 1776-1784, Sarnki Dolne 1776-1784 , Jezierzany 1776-1784, Kuropatniki 1776-1784
Daty: 1776-1784 (pośw. 1831)
Opis: księga oprawna, s. 36
Dawna Sygn.: P-883, 40/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73947

Sygn.: 152
Tytuł: Par. Bursztyn, dek. Konkolniki; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii*
Daty: 1746-1784, 1823 (fr)
Opis: księga oprawna, s. 53
Dawna Sygn.: 40/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Są to fragmenty kilku ksiąg zszyte razem: wpisy bez rubryk, s.1-36; wpisy dla miasta i poszczególnych wsi: Bursztyn 1779-1784, Kunicze (Koniczki) 1784, Sarnki Dolne 1784, s.35-49; wpisy dziewiętnastowieczne (Stasiowa Wola, Ludwikówka, Sarnki Dolne, 1823 r. - fragment), s. 50-52; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.; po konserwacji; wpisy częściowo nieczytelne
Mikrofilm: 73948

Sygn.: 153
Tytuł: Par. Bursztyn, dek. Konkolniki; Księga metrykalna chrztów 1742-1767 i ślubów 1743-1769 dla całej parafii
Daty: 1742-1769
Opis: księga oprawna, s. 106
Dawna Sygn.: P-881, 40/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga prowadzona dwustronnie, wpisy bez rubryk ; przekzana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73949

Sygn.: 154
Tytuł: Par. Bursztyn, dek. Konkolniki; Księga metrykalna chrztów 1768-1778 i ślubów 1768-1784 dla całej parafii
Daty: 1768-1784
Opis: księga oprawna, s. 79
Dawna Sygn.: P-882, 40/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
księga prowadzona dwustronnie, wpisy bez rubryk (fr. ks. śl. rubrykowany); przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73950

Sygn.: 155
Tytuł: Par. Bursztyn, dek. Konkolniki; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów tylko dla miasta Bursztyn
Daty: 1835 (pośw.1836)
Opis: poszyt, s. 14
Dawna Sygn.: P-884, 40/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73951

Sygn.: 156
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1735-1751
Opis: dudka, s. 179
Dawna Sygn.: P-886, 41/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73952

Sygn.: 157
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: Busk 1776-1786, Pietrycze 1776-1784, Firlejówka 1777-1782, Pobużany 1777-1786, Kozłów 1776-1785, Ostrów Polny (Ostrowczyk) 1778-1785, Olszanka 1779-1783, Krasne 1779-1782, Stronibaby 1782-1785, Kędzierzawce 1777-1785, Żuratyn 1776-1786, Woronówka 1778-1785, Rzepniów 1778-1786, Maziarnia 1776-1785, sylwis (różne) 1776-1784, Nieznanów 1785, Grabowa 1777-1786, Uciszków 1776-1785, Wierzbiany 1778-1785, Sokole 1781-1786, Jabłonówka 1776-1779, Połoniczna 1778-1783, Duniów 1777-1780
Daty: 1776-1786
Opis: księga oprawna, s. 134
Dawna Sygn.: 41/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga we współczesnej, papierowej obwolucie; złożona z kilku części, wpisy przemieszane; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73953

Sygn.: 158
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii: Busk 1784-1816, Grabowa 1784-1818, Wierzbiany 1784-1819, Humniska 1790-1817, Czanyż 1789-1820, Połoniczna 1784-1816, Wolica 1793-1825, Lanerówka 1784-1822, Nieznanów 1785-1820, Rakobuty 1789-1800, Pobużany 1785-1825
Daty: 1784-1825 (pośw.1841)
Opis: księga oprawna, s. 317
Dawna Sygn.: P-892, 41/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73954

Sygn.: 159
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii: Busk 1827-1839, Grabowa 1832-1839, Pietrycze 1825-1844, Czanyż 1825-1851, Połoniczna 1825-1845, Nieznanów 1824-1852, Wolica 1826-1867, Stronibaby 1861-1863, Jabłonówka 1826-1869, Pobużany 1825-1854, Lanerówka 1825-157, Wierzbiany i Czuczmany 1825-1849, Humniska 1828-1874, Uciszków i Stronibaby 1785-1863, Ostrowczyk Polny 1798-1847, Żuratyn 1825-1849, Kupcze 1833-1849
Daty: 1827-1874
Opis: księga oprawna, s. 328
Dawna Sygn.: P-896,41/17
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Wpisy przemieszane; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73955

Sygn.: 160
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Busk
Daty: 1816-1826 (pośw.1841)
Opis: księga oprawna, s. 206
Dawna Sygn.: P-895, 41/15
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73956

Sygn.: 161
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Busk z przedmieściami
Daty: 1839-1846
Opis: księga oprawna, s. 72
Dawna Sygn.: P-897, 41/20
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73957

Sygn.: 162
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Busk z przedmieściami
Daty: 1846-1860 (1822)
Opis: księga oprawna, s. 180
Dawna Sygn.: P-898, 41/21
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
W księdze różne dokumenty (wszyte i luzem), min.: świadectwo chrztu z parafii greckokatolickiej Pobużany, z 1859 r., wystawione 20 I 1882r., dokument luzem, s.130a; dołączony indeks urodzonych w mieście Busk, z lat 1846-1860 (luzem), s.169-180 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73958

Sygn.: 163
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna orodzen dla miasta Busk z przedmieściami*
Daty: 1860-1873 (1860-1888,1898)**
Opis: księga oprawna, s. 249
Dawna Sygn.: 509
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie;**w księgę wszyty indeks dla urodzonych w mieście Busk, z lat 1860-1888 (lata przemieszane), s.1-30 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); świadectwo chrztu z 29 XI 1873 r., wyst. 30 III 1898 r. w par. Pełnatycze, diec przemyskiej,s.238 oraz inne dokumenty; AGAD
Mikrofilm: 73959

Sygn.: 164
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Grabowa
Daty: 1784-1853
Opis: księga oprawna, s. 100
Dawna Sygn.: P-1937,80/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73960

Sygn.: 165
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Grabowa z przysiółkami
Daty: 1818-132
Opis: księga oprawna, s. 68
Dawna Sygn.: P-1038,80/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73961

Sygn.: 166
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Grabowa z przysiółkami Adamy, Dąbrowa, Sobaszki, Szlązaki, Warchoły, Maziarnia, Huta
Daty: 1839-1857
Opis: księga oprawna, s. 94
Dawna Sygn.: P-1039, 80/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73962

Sygn.: 167
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1768-1777
Opis: książka, s. 58
Dawna Sygn.: P-889, 41/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (bzs)
Mikrofilm: 73963

Sygn.: 168
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Busk 1776-1786, Lanerówka 1785, Grabowa 1780-1786, Pietrycze 1776-1786, Czanyż 1777-1783, Połoniczna 1777-1785, Jabłonówka 1780, Pobużany 1778-1784, Lanerówka 1825-1857, Wierzbiany 1777-1783, Stronibaby 1777-1784, Żuratyn1780-1785, Rzepniów 1778-1785, Firlejówka 1776-1786, Kozłów 1777-1785, Maziarnia 1777-1783, Olszanka 1778-1786
Daty: 1776-1786
Opis: księga oprawna, s. 39
Dawna Sygn.: P-890, 41/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk, przemieszane; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 73964

Sygn.: 169
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Busk 1834-1844, Grabowa (Maziarnia, Adamy, Warchoły) 1834-1847, Ostapkowce 1829-1881, Lanerówka 1785-1881, Pobużany 1789-1880, Jabłonówka 1797-1875, Czanyż (Parady) 1792-1863, Żuratyn 1871-1877
Daty: 1785-1881
Opis: księga, s. 150
Dawna Sygn.: 18 ,41/18
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy przemieszane; AGAD (bzs - brak oprawy)
Mikrofilm: 73965

Sygn.: 170
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii*
Daty: 1847-1878
Opis: księga oprawna, s. 96
Dawna Sygn.: 523
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 73966

Sygn.: 171
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów dla miasta Busk z przedmieściami
Daty: 1784-1833
Opis: księga oprawna, s. 114
Dawna Sygn.: P-893, 41/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73967

Sygn.: 172
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi wchodzących w skład parafii: Nieznanów 1789-1861, Rakobuty 1836-1879, Wolica 1813-1877, Sokole 1791, Wierzbiany 1784-1879, Humniska i Czuczmany 1798-1878, Stronibaby 1788-1880, Uciszków 1802-1881, Pietrycze 1784-1874, Ostrowczyk Polny 1877-1881, Kupcze 1790-1881, Żuratyn 1784-1870
Daty: 1784-1881
Opis: księga, s. 182
Dawna Sygn.: 41/12, 17
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Wpisy przemieszane; AGAD (bzs - brak oprawy)
Mikrofilm: 73968

Sygn.: 173
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Grabowa z przysiółkami
Daty: 1784-1833
Opis: księga oprawna, s. 40
Dawna Sygn.: P-1040, 80/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 73969

Sygn.: 174
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Busk 1776-1786, Lanerówka 175, Grabowa 1777-1786, Pietrycze 1776-1786, Czanyż 1777-1783, Połoniczna 1781-1785, Jabłonówka 1776-1785, Pobużany 1776-1785, Wierzbiany 1777-1785, Stronibaby 1780-1785, Żuratyn 1777-1785, Rzepniów 1776-1786, Firlejówka 1776-1786, Kozłów 1776-1785, Maziarnia 1777-1784, Olszanka 1777-1786, Krasne 1782, Woronówka 1777-1785, Nieznanów 1777-1783, sylwis (różne) 176-1786, Ostrów Polny (Ostrowczyk) 1778-1785, Sokole 1783?, Kędzierzwce 1779-1784
Daty: 1776-1786
Opis: księga oprawna, s. 64
Dawna Sygn.: P-891,41/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy przemieszane, dołączone karty (specyfikacja?); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73970

Sygn.: 175
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna zgonów dla miasta Busk z przedmieściami
Daty: 1784-1816
Opis: księga oprawna, s. 124
Dawna Sygn.: P-894, 41/13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 73971

Sygn.: 176
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna zgonów dla miasta Busk z przedmieściami
Daty: 1816-1830 (pośw.1840)
Opis: księga, s. 84
Dawna Sygn.: 41/16
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73972

Sygn.: 177
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Grabowa z przysiółkami
Daty: 1784-1832
Opis: księga oprawna, s. 47
Dawna Sygn.: P-1041, 80/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73973

Sygn.: 178
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna chrztów 1755-1777 i zgonów 1755-1777 dla całej parafii
Daty: 1755-1777 (1883)
Opis: księga oprawna, s. 240
Dawna Sygn.: P-888, 41/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk; w księdze m.in.: list w sprawie wydania świadectw chrztu dzieci urodzonych w Busku, dat. we Lwowie 4 III 1883 r., bifolium luzem, s.169-172; inne dokumenty luźne; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73974

Sygn.: 179
Tytuł: Par. Busk, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów 1735-175 i zgonów 1749-175 dla całej parafii
Daty: 1735-1755
Opis: dudka, s. 36
Dawna Sygn.: P-887, 41/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73975

Sygn.: 180
Tytuł: Par. Buszcze, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1624-1664
Opis: dudka, s. 174
Dawna Sygn.: 42/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; częściowo nieczytelne; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73976

Sygn.: 181
Tytuł: Par. Buszcze, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii i odrębnie dla wsi: Koniuchy 1749-1761*, Potok i Byszki 1760-1762**, Kuropatniki 1760-1762**, Wybudów 1760-1762*, Ceniów 1758*, Plichów 1762, Urmań 1762,Żuków 1757-1760, Hinowce 1738-1770***
Daty: 1738-1770
Opis: dudka, s. 158
Dawna Sygn.: P-900, 41/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Koniuchy - od r. 1922 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Buszcze i Kuropatniki, z wsiami Ceniów, Wybudów; **Kuropatniki - od r. 1892 samodzielna parafia, z wsiami Byszki, Potok; ***później w par. Brzeżany; wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73977

Sygn.: 182
Tytuł: Par. Buszcze, dek. Brzeżany; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Buszcze 1785-1820, Augustówka 1784-1821, Byszki 1784-1820, Ceniów 1784-1820, Dryszów 1784-1818, Dworce 1784-1820, Koniuchy 1779-1820, Plichów 1784-1818, Poruczyn 1795-1821, Potok 1785-1820, Strychańce 1789-1816, Szumlany 1785-1820, Urmań 1785-1819, Wierzbów 1784-1820, Wolica 1784-1821, Wybudów 1786-1821, Żuków 1784-1819
Daty: 1779-1821
Opis: księga oprawna, s. 133
Dawna Sygn.: 42/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73978

Sygn.: 183
Tytuł: Par. Buszcze, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów 1631-1772 i ślubów 1689-1722 dla całej parafii
Daty: 1631-1772
Opis: księga oprawna, s. 354
Dawna Sygn.: P-899, 42/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; wpisy dot. ślubów we fragmencie; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73979

Sygn.: 184
Tytuł: Par. Chocimierz, dek. Horodenka; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Hostów
Daty: 1785-1837
Opis: księga oprawna, s. 78
Dawna Sygn.: P-909, 49/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73980

Sygn.: 185
Tytuł: Par. Chocimierz, dek. Horodenka; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Hostów
Daty: 1785-1841
Opis: księga oprawna, s. 33
Dawna Sygn.: P-910, 49/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73981

Sygn.: 186
Tytuł: Par. Chocimierz, dek. Horodenka; Ekstrakty z ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1825
Opis: poszyt, s. 24
Dawna Sygn.: P-911, 49/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w kolejności: śluby, urodzenia, zgony; akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73982

Sygn.: 187
Tytuł: Par. Chocimierz, dek. Horodenka; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1860 (pośw.1861)
Opis: składka, s. 32
Dawna Sygn.: P-916, 49/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73983

Sygn.: 188
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1769-1790
Opis: księga oprawna, s. 109
Dawna Sygn.: P-916, 50/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Wpisy częściowo bez rubryk, na końcu księgi wszyty indeks imienny urodzonych, s. 94-109 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73984

Sygn.: 189
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1791-1800
Opis: księga oprawna, s. 76
Dawna Sygn.: P-918, 50/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Wpisy bez rubryk, na końcu księgi wszyty indeks imienny urodzonych, s. 67-76 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73985

Sygn.: 190
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1791-1821
Opis: księga oprawna, s. 105
Dawna Sygn.: P-917, 50/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Wpisy bez rubryk, na końcu księgi wszyty indeks imienny urodzonych, s. 94-105 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73986

Sygn.: 191
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1696-1789
Opis: dudka, s. 137
Dawna Sygn.: 50/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekzana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73987

Sygn.: 192
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1791-1798
Opis: księga oprawna, s. 18
Dawna Sygn.: P-919, 50/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Wpisy bez rubryk, na końcu dołączony indeks osób wstępujących w związek małżeński, str. 16-18 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73988

Sygn.: 193
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Borodczyce
Daty: 1833, 1882, 1893*
Opis: księga oprawna, s. 16
Dawna Sygn.: brak
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
W księdze tylko 3 wpisy z ww. lat; AGAD
Mikrofilm: 73989

Sygn.: 194
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1791-1800
Opis: księga oprawna, s. 28
Dawna Sygn.: P-920, 50/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Wpisy bez rubryk, na końcu dołączony indeks osób zmarłych, s. 125-128 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73990

Sygn.: 195
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Księga metrykalna urodzeń 1641-1655, ślubów 1641-1655 i zgonów 1748-1790 dla całej parafii
Daty: 1641-1790
Opis: dudka, s. 173
Dawna Sygn.: P-915, 50/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpsiy częściowo bez rubryk, w kolejności : chrzty, zgony/pogrzeby, śluby; w księdze pomiędzy wpisami metrykalnymi inne zapiski: spisy parafian (indeksy?), notatki dotyczące wystroju cudownego obrazu Matki Boskiej w kościele chodorowskim, z lat 1680-1689, s. 42-48; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73991

Sygn.: 196
Tytuł: Par. Chodorów, dek. Świrz; Ekstrakty z ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1835 (pośw 1836), 1837 (pośw. 1838), 1839 (pośw.1840), 1841 (pośw. 1842)
Opis: poszyty, s. 102
Dawna Sygn.: P-921, 50/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
12 poszytów we współczesnej papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73992

Sygn.: 197
Tytuł: Par. Chomiakówka, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi należących do parafii : Białobożnica, Kalinowszczyzna, Rydoduby, Siemiakowce
Daty: 1832-1869
Opis: księga oprawna, s. 89
Dawna Sygn.: P-753, 20/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem., ros.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73993

Sygn.: 198
Tytuł: Par. Chomiakówka, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Skorodyńce
Daty: 1845-1880 (1906)
Opis: księga oprawna, s. 58
Dawna Sygn.: P-1776, 19, 197/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., ros.
W księdze m.in.: świadectwo chrztu Mikołaja Bandury, ur. 12 V 1847 r. w Skorodyńcach, parafia Byczkowce (parafia ta utworzona została z kilku wsi parafii Chomiakówka na początku XX w.), wystawione 17 V 1906 r., dokument luzem, s. 58; AGAD
Mikrofilm: 0

Sygn.: 199
Tytuł: Par. Chomiakówka, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1872-1890
Opis: księga oprawna, s. 1019
Dawna Sygn.: 546
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD (zs)
Mikrofilm: 73995

Sygn.: 200
Tytuł: Par. Chomiakówka, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń 1784-1891, ślubów 1784-1844 i zgonów 1784-1879 tylko dla wsi Skorodyńce
Daty: 1784-1891
Opis: księga oprawna, s. 0
Dawna Sygn.: 72
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy przemieszane: akta urodzeń występują po aktach ślubów; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r. (księga b. zniszczona, częściowo po konserwacji, zbutwiała oprawa, wpisy fragmentami nieczytelne, księga całkowicie wyłączona z użytkowania)
Mikrofilm: 73996

Sygn.: 201
Tytuł: Par. Chorostków, dek. Trembowla; Księga metrykalna urodzeń 1784-1841, ślubów 1784-1861 i zgonów 1784-1854 dla całej parafii
Daty: 1784-1861
Opis: księga oprawna, s. 656
Dawna Sygn.: P-923, 51/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 73997

Sygn.: 202
Tytuł: Par. Chorostków, dek. Trembowla; Ekstrakty z ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1858 (pośw.1859)
Opis: poszyty, s. 75
Dawna Sygn.: P-924, 51/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
3 poszyty; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 73998

Sygn.: 203
Tytuł: Par. Chorostków, dek. Trembowla; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1872-1880
Opis: księga oprawna, s. 703
Dawna Sygn.: 553
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 73999

Sygn.: 204
Tytuł: Par. Chorostków, dek. Trembowla; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1881-1889
Opis: księga oprawna, s. 625
Dawna Sygn.: 553
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74000

Sygn.: 205
Tytuł: Par. Chorostków, dek. Trembowla; Księga metrykalna urodzeń 1784-1852, ślubów 1784-1869 i zgonów 1784-1864 tylko dla wsi Chłopówka
Daty: 1784-1869
Opis: księga oprawna, s. 288
Dawna Sygn.: P-905, 47/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74001

Sygn.: 206
Tytuł: Par. Chorostków, dek. Trembowla; Księga metrykalna urodzen 1785-1858, ślubów 1861-1874 i zgonów 1784-1864 tylko dla wsi Kluwińce
Daty: 1784-1874
Opis: księga oprawna, s. 176
Dawna Sygn.: 20,1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
AGAD
Mikrofilm: 74002

Sygn.: 207
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1762-1789
Opis: księga oprawna, s. 83
Dawna Sygn.: P-935, 54/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74003

Sygn.: 208
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1832-1865
Opis: księga, s. 167
Dawna Sygn.: 1ur.
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
AGAD (zs - brak oprawy)
Mikrofilm: 74004

Sygn.: 209
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Księga metrykalna małżeństw dla całej parafii
Daty: 1784-1901
Opis: księga oprawna, s. 231
Dawna Sygn.: 1śl., 22
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
AGAD
Mikrofilm: 74005

Sygn.: 210
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1784-1902
Opis: księga oprawna, s. 274
Dawna Sygn.: 1zg, 23
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
AGAD (bzs)
Mikrofilm: 74006

Sygn.: 211
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Księga metrykalna chrztów 1662-1709 i ślubów 1675-1709 dla całej parafii
Daty: 1662-1709
Opis: dudka, s. 167
Dawna Sygn.: P-933, 54/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy luźne bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74007

Sygn.: 212
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Księga metrykalna chrztów 1741-1762 i ślubów 1741-1761 dla całej parafii
Daty: 1741-1761
Opis: dudka, s. 94
Dawna Sygn.: P-934, 54/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74008

Sygn.: 213
Tytuł: Par. Czernelica dek. Horodenka; Księga metrykalna chrztów 1769-1777 i ślubów 1770-1777 dla całej parafii
Daty: 1769-1777
Opis: księga oprawna, s. 193
Dawna Sygn.: P-937, 54/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy luźne bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74009

Sygn.: 214
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Księga metrykalna ślubów: Czernelica 1762-1806, Kopaczyńce 1783-1784, Olchowiec 1776-1784, Olejowa Korolówka 1777-1778, Kunisowce 1788, Czortowiec 1778-1788, Rakowiec 1776-1806 i zgonów: Czernelica 1762-1807, Olchowiec 1777-1778, Kopaczyńce 1777-1787, Korniów 1780-1806, Olejowa Korolówka 1777-1779, Tyszkowce 1781-1789 dla całej parafii
Daty: 1762-1807
Opis: księga oprawna, s. 65
Dawna Sygn.: P-936, 54/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy przemieszane; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74010

Sygn.: 215
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1835 (pośw.1836)
Opis: poszyt, s. 19
Dawna Sygn.: P-938, 54/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74011

Sygn.: 216
Tytuł: Par. Czernelica, dek. Horodenka; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1860 (pośw.1861)
Opis: poszyt, s. 15
Dawna Sygn.: P-939, 54/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74012

Sygn.: 217
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: Czernielów Mazowiecki 1776-1784, Czernielów Ruski i Czołhańszczyzna 1776-1784, Czernielów Ruski 1776-1784, Borki Wielkie 1776-1784, Smykowce 1776-1784, Rusianówka 1777-1782, Bajkowce 1776-1784, Kujdańce 1776-1784, Romanowa-wieś i Romanowe Sioło 1776-1784, Hałuszczyńce 1776-1784, Żerebki Królewskie 1776-1784, Romanówka 1776-1784
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 119
Dawna Sygn.: P-941, 55/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74013

Sygn.: 218
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzen dla całej parafii
Daty: 1834-1864
Opis: księga oprawna, s. 164
Dawna Sygn.: P-948, 55/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., niem.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74014

Sygn.: 219
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Bajkowce
Daty: 1784-1834
Opis: księga oprawna, s. 162
Dawna Sygn.: P-737, 18/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74015

Sygn.: 220
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Bajkowce
Daty: 1784-1838
Opis: księga oprawna, s. 74
Dawna Sygn.: P-738, 18/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74016

Sygn.: 221
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Borki
Daty: 1833-1862
Opis: księga oprawna, s. 112
Dawna Sygn.: 525, 360
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
AGAD (zs)
Mikrofilm: 74017

Sygn.: 222
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Czernielów Ruski
Daty: 1784-1854*
Opis: księga oprawna, s. 38
Dawna Sygn.: P-949, 55/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Z r. 1854 tylko jeden wpis; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r.
Mikrofilm: 74018

Sygn.: 223
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Czołhańszczyzna
Daty: 1784-1832
Opis: księga oprawna, s. 61
Dawna Sygn.: P-954, 56/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 74019

Sygn.: 224
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Kujdańce
Daty: 1784-1835
Opis: księga oprawna, s. 112
Dawna Sygn.: 56/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74020

Sygn.: 225
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Romanówka
Daty: 1784-1840
Opis: księga oprawna, s. 69
Dawna Sygn.: P-1709, 183/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74021

Sygn.: 226
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Stupki
Daty: 1784-1853
Opis: księga oprawna, s. 42
Dawna Sygn.: P-945, 55/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74022

Sygn.: 227
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1784-1845
Opis: księga oprawna, s. 66
Dawna Sygn.: P-942, 55/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74023

Sygn.: 228
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1784-1848
Opis: księga oprawna, s. 40
Dawna Sygn.: P-944, 55/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74024

Sygn.: 229
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Czołhańszczyzna
Daty: 1784-1866
Opis: księga oprawna, s. 50
Dawna Sygn.: 56/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74025

Sygn.: 230
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Kujdańce
Daty: 1784-1835
Opis: księga oprawna, s. 46
Dawna Sygn.: 56/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs, oprawa zerwana)
Mikrofilm: 74026

Sygn.: 231
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Romanówka
Daty: 1784-1850
Opis: księga oprawna, s. 36
Dawna Sygn.: P-1710, 183/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74027

Sygn.: 232
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1784-1839
Opis: księga oprawna, s. 90
Dawna Sygn.: P-943, 55/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74028

Sygn.: 233
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1784-1855
Opis: księga oprawna, s. 52
Dawna Sygn.: P-947, 55/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74029

Sygn.: 234
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Borki Wielkie
Daty: 1784-1840
Opis: księga oprawna, s. 50
Dawna Sygn.: P-115, 281/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74030

Sygn.: 235
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Bajkowce
Daty: 1784-1834
Opis: księga oprawna, s. 52
Dawna Sygn.: 525, 359
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
t. I; AGAD (zs)
Mikrofilm: 74031

Sygn.: 236
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna zgonów tylo dla wsi Stupki
Daty: 1784-1854
Opis: księga oprawna, s. 28
Dawna Sygn.: P-946, 55/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74032

Sygn.: 237
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1820 (pośw.1821)
Opis: poszyt, s. 23
Dawna Sygn.: P-950, 55/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74033

Sygn.: 238
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1828 (pośw.1829)
Opis: poszyt, s. 44
Dawna Sygn.: P-951, 55/12
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74034

Sygn.: 239
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1832 (poś.1833)
Opis: poszyt, s. 34
Dawna Sygn.: P-952, 55/13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74035

Sygn.: 240
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1868-1869, 1872-1894
Opis: księga oprawna, s. 960
Dawna Sygn.: 548
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74036

Sygn.: 241
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Akta metrykalne ślubów*
Daty: 1848-1851
Opis: fragment księgi, s. 11
Dawna Sygn.: 55/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Jest to fragment księgi ślubów prawdopodobnie dla wsi Czernielów Mazowiecki; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs-zerwana oprawa)
Mikrofilm: 74037

Sygn.: 242
Tytuł: Par. Czernielów Mazowiecki, dek. Tarnopol; Księga metrykalna zgonów dla niezidentyfikowanej wsi
Daty: 1784-1838
Opis: księga oprawna, s. 58
Dawna Sygn.: P-953, 56/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74038

Sygn.: 243
Tytuł: Par. Czerwonogród, dek. Jazłowiec; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1784-1822
Opis: księga oprawna, s. 99
Dawna Sygn.: P-960, 59/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74039

Sygn.: 244
Tytuł: Par. Czerwonogród, dek. Jazłowiec; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Nyrków, Słone i Słoboda
Daty: 1784-1808
Opis: księga oprawna, s. 100
Dawna Sygn.: P-961, 59/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74040

Sygn.: 245
Tytuł: Par. Czortków, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1773-1780
Opis: księga oprawna, s. 95
Dawna Sygn.: 60/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga posiada indeks osobowy, s.1-2; wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74041

Sygn.: 246
Tytuł: Par. Czortków, dek. Czortków; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1774-1780
Opis: księga oprawna, s. 41
Dawna Sygn.: 60/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
W księdze wystepują dokmenty luźne włożone między jej karty; wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74042

Sygn.: 247
Tytuł: Par. Czortków, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzen 1702-1732, ślubów 1706-1732 dla całej parafii
Daty: 1702-1732
Opis: księga oprawna, s. 242
Dawna Sygn.: P-962, 60/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga prowadzona dwustronnie i tak spaginowana (po obrocie); do wpisów urodzeń - indeks, s. 2-6 (wpisy w indeksie według starej pagainacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74043

Sygn.: 248
Tytuł: Par. Czortków, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń 1732-1747, ślubów 1732-1747 dla całej parafii
Daty: 1732-1747
Opis: księga oprawna, s. 391
Dawna Sygn.: P-964, 60/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
księga prowdzona dwustronnie i tak spaginowana (po obrocie); do wpisów urodzeń - indeks, s. 2-5 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74044

Sygn.: 249
Tytuł: Par. Czortków, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń 1747-1773, ślubów 1747-1773 dla całej parafii
Daty: 1747-1773
Opis: księga oprawna, s. 272
Dawna Sygn.: P-962, 60/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga prowadzona dwustronnie i tak spaginowana (po obrocie); do wpisów urodzeń - indeks,s. 3-8 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74045

Sygn.: 250
Tytuł: Par. Czortków, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń 1790-1847, ślubów 1784-1872, zgonów 1786-1860 dla całej parafii
Daty: 1784-1872
Opis: księga oprawna, s. 281
Dawna Sygn.: 60/6,3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
W księdze różne dokumenty luźne i wszyte; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74046

Sygn.: 251
Tytuł: Par. Czortków, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii (Czortków, Biała ,Czerkawszczyzna, Majdan, Strusówka, Szmańkowce, Szmańkowczyki, Tudorów, Uhryń, Wygnanka)
Daty: 1872-1889
Opis: księga oprawna, s. 995
Dawna Sygn.: 552
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy przemieszane: do r. 1876 prowadzone prawidłowo, dalej po r. 1876 następuje rok 1878 (s. 300-357, śluby i fr. zgonów odwrócony, s. 335-346), po r. 1877 rok 1880 (s. 418-474), nastęnie rok 1879 (s. 475-534); po r. 1879 - rok 1881 (ur., s. 542-568, śl., s. 535-541- odwrócone, zg., s. 569-579), po r. 1882 rok 1888 (ur. dla wsi, s. 628-650, śl., s. 663-672, zg., s. 651-652 i ur. dla miasta Czortków z r. 1888 - po r. 1887, s. 916-919, 982-985), rok 1885: ur., s. 776-801, śl., s. 986-995; zg., s. 763-775, rok 1886: ur., s. 816-844, śl. - po r. 1889, s. 973-981, zg., s. 802-815; AGAD
Mikrofilm: 74047

Sygn.: 252
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1784-1790
Opis: księga oprawna, s. 71
Dawna Sygn.: 62/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga zniszczona, zerwana obwoluta; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74048

Sygn.: 253
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1790-1800
Opis: księga oprawna, s. 97
Dawna Sygn.: P-966, 62/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74049

Sygn.: 254
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1800-1811
Opis: księga oprawna, s. 106
Dawna Sygn.: P-974, 62/16
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74050

Sygn.: 255
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1812-1820
Opis: księga oprawna, s. 94
Dawna Sygn.: P-971, 62/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74051

Sygn.: 256
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1821-1836
Opis: księga oprawna, s. 186
Dawna Sygn.: P-973, 63/13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
W księdze : list Franciszki z Bilińskich Grochowalskiej do proboszcza w Czyszkach w sprawie wydania metryki jej syna Hipolita, dat. 5 IX 1827 r., bifolium luzem, s. 184-186; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74052

Sygn.: 257
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1836-1849
Opis: księga oprawna, s. 192
Dawna Sygn.: 62/20
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74053

Sygn.: 258
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Czyżyków
Daty: 1784-1861
Opis: księga oprawna, s. 103
Dawna Sygn.: P-976, 62/23
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74054

Sygn.: 259
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Dźwinigród
Daty: 1785-1801
Opis: księga oprawna, s. 23
Dawna Sygn.: P-977, 62/25
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74055

Sygn.: 260
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Winniczki
Daty: 1784-1820
Opis: księga oprawna, s. 94
Dawna Sygn.: P-970, 62/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74056

Sygn.: 261
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Indeks do ksiąg metrykalnych urodzeń w parafii Czyszki z lat 1666-1800
Daty: 1666-1800
Opis: księga oprawna, s. 104
Dawna Sygn.: P-965, 62/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74057

Sygn.: 262
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1784-1823
Opis: księga oprawna, s. 98
Dawna Sygn.: P-967, 62/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74058

Sygn.: 263
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1784-1815
Opis: księga oprawna, s. 128
Dawna Sygn.: P-969, 62/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74059

Sygn.: 264
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1815-1828
Opis: księga oprawna, s. 91
Dawna Sygn.: P-972, 62/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74060

Sygn.: 265
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Czyszki
Daty: 1828-1861
Opis: księga oprawna, s. 288
Dawna Sygn.: P-975, 62/22
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74061

Sygn.: 266
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Dźwinigród
Daty: 1784-1801
Opis: księga oprawna, s. 14
Dawna Sygn.: P-978, 62/26
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74062

Sygn.: 267
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Winniczki
Daty: 1784-1841
Opis: księga oprawna, s. 99
Dawna Sygn.: P-968, 62/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74063

Sygn.: 268
Tytuł: Par. Czyszki, dek. Lwów; Ekstrakty z ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1833 (pośw.1834)
Opis: zszywka, s. 36
Dawna Sygn.: P-979, 62/27
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74064

Sygn.: 269
Tytuł: Par. Dawidów, dek. Szczerzec; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1679-1772
Opis: księga oprawna, s. 137
Dawna Sygn.: 68/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r
Mikrofilm: 74065

Sygn.: 270
Tytuł: Par. Dawidów, dek. Szczerzec; Księga metrykalna urodzeń : Dawidów 1821-1829 i wsie: Gańczary 1821-1862 i Czerepin 1825-1887
Daty: 1821-1887
Opis: księga oprawna, s. 186
Dawna Sygn.: P-982, 64/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy urodzeń przemieszane: Dawidów, s. 2-101, Gańczary: lata 1821-1841, s. 102-141, lata 1841-1862, s. 156-186; Czerepin, s. 142-155; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74066

Sygn.: 271
Tytuł: Par. Dawidów, dek. Szczerzec; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1829-1848
Opis: księga oprawna, s. 171
Dawna Sygn.: P-983, 64/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74067

Sygn.: 272
Tytuł: Par. Dawidów, dek. Szczerzec; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1833 (pośw.1834)
Opis: zszywka, s. 29
Dawna Sygn.: P-984, 64/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74068

Sygn.: 273
Tytuł: Par. Dawidów, dek. Szczerzec; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1850 (pośw. 1850 i 1851)
Opis: zszywka, s. 18
Dawna Sygn.: P-985, 64/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74069

Sygn.: 274
Tytuł: Par. Dobrotwór, dek. Busk; Księga metrykalna urodzen: Dobrotwór i Zawonie 1784-1837, Sielec- Bieńków 1784-1830, Chołojów i Niestanice 1784-1836
Daty: 1784-1836
Opis: księga oprawna, s. 226
Dawna Sygn.: P-991, 67/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74070

Sygn.: 275
Tytuł: Par. Dobrotwór, dek. Busk; Księga metrykalna urodzen tylko dla wsi Sielec-Bieńków
Daty: 1830-1846
Opis: księga oprawna, s. 92
Dawna Sygn.: P-992, 67/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74071

Sygn.: 276
Tytuł: Par. Dobrotwór, dek. Busk; Księga metrykalna ślubów: Dobrotwór i Zawonie 1788-1876, Sielec-Bieńków 1784-1887, Chołojów i Niestanice 1787-1887
Daty: 1784-1887
Opis: księga oprawna, s. 305
Dawna Sygn.: P-990, 67/2,24, 7/USC
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
AGAD
Mikrofilm: 74072

Sygn.: 277
Tytuł: Par. Dobrotwór, dek. Busk; Księga metrykalna zgonów: Dobrotwór i Zawonie 1784-1857, Sielec-Bieńków 1784-1860, Chołojów i Niestanice 1785-1888
Daty: 1784-1888
Opis: księga oprawna, s. 268
Dawna Sygn.: P-993, 67/6, 25, 8/USC
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
AGAD
Mikrofilm: 74073

Sygn.: 278
Tytuł: Par. Dobrotwór, dek. Busk; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1825 (pośw.1826)
Opis: zszywka, s. 9
Dawna Sygn.: P-994, 67/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74074

Sygn.: 279
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Akta metrykalne urodzeń dla całej parafii
Daty: 1771-1778 (pośw.1830)
Opis: akta luźne, s. 25
Dawna Sygn.: 68/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta luźne, bez oprawy, we współczesnej, tekturowej obwolucie - po konserwacji, pismo wyblakłe; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74075

Sygn.: 280
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń: Dolina 1782-1785 i wsie: Rachin 1780-1784, Nadziejów 1777-1785, Raków 1777-1778, Strutyń Wyżny 1780, 1784, Spas 1778-1781, Łopianka 1778, Turza, Wełdzirz 1776-1780, Mizuń 1783, Kniaziołuka 1775-1782, Jaworów 1780-1781, Sołuków 1777-1778, Jakubów 1781-1782, Trościaniec 1776-1780, Słobódka 1778-1782, Iłemia 1783
Daty: 1775-1785
Opis: księga oprawna, s. 33
Dawna Sygn.: P-981, 64/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74076

Sygn.: 281
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń: Dolina i wsie: Rachin, Nadziejów, Raków, Strutyń, Spas, Łopianka, Turza, Wełdzirz, Mizuń, Kniaziołuka, Sołuków, Jakubów, Trościaniec, Słobódka, Iłemia, Nowoszyn, Jaworów
Daty: 1785-1800
Opis: księga oprawna, s. 174
Dawna Sygn.: P-995, 68/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T.III; wpisy dla poszczególnych wsi przemieszane; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74077

Sygn.: 282
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1806-1826
Opis: księga oprawna, s. 157
Dawna Sygn.: 1Ur, 26
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
T. V; AGAD
Mikrofilm: 74078

Sygn.: 283
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dlacałej parafii: Dolina 1826-1834, Wełdzirz 1826-1832, Mizuń 1826-1832, Nadziejów - Hoffnungsau 1826-1835, Trościaniec 1826-1832, Rachin 1827-1835, Jaworów 1827-1832, Sołuków 1827-1833, Turza Gniła 1828-1830, Nowoszyn 1828, Nowosielica 1829-1834, Ludwikówka 1829-1837, Pacyków 1831, Słoboda 1829-1833, Raków 1828
Daty: 1826-1837
Opis: księga oprawna, s. 113
Dawna Sygn.: 2Ur, 27
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; t.VI; AGAD
Mikrofilm: 74079

Sygn.: 284
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1834-1840
Opis: księga oprawna, s. 95
Dawna Sygn.: 3Ur, 28
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T.VII; AGAD
Mikrofilm: 74080

Sygn.: 285
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1840-1846
Opis: księga oprawna, s. 0
Dawna Sygn.: 4Ur, 29
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. VIII; AGAD
Mikrofilm: 74081

Sygn.: 286
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Dolina
Daty: 1848-1859
Opis: księga oprawna, s. 190
Dawna Sygn.: 2Ur, 30
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. IX; AGAD
Mikrofilm: 74082

Sygn.: 287
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Dolina
Daty: 1859-1876
Opis: księga oprawna, s. 306
Dawna Sygn.: 127
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 74083

Sygn.: 288
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1785-1804
Opis: księga oprawna, s. 42
Dawna Sygn.: 68/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74084

Sygn.: 289
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1804-1834
Opis: księga oprawna, s. 95
Dawna Sygn.: 1Śl, 31
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. IV; AGAD
Mikrofilm: 0

Sygn.: 290
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1835-1845
Opis: księga oprawna, s. 94
Dawna Sygn.: 2Śl, 32
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T.V; AGAD
Mikrofilm: 74086

Sygn.: 291
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1845-1882
Opis: księga oprawna, s. 244
Dawna Sygn.: 555, 148
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 74087

Sygn.: 292
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1785-1804
Opis: księga oprawna, s. 73
Dawna Sygn.: P-996, 68/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 74088

Sygn.: 293
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1785-1804
Opis: księga oprawna, s. 73
Dawna Sygn.: 1Zg, 33
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. III; AGAD (zs - zniszczona porawa)
Mikrofilm: 74089

Sygn.: 294
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Dolina 1829-1840, Nadziejów - Hoffnungsau 1829-1832, Wełdzirz 1831-1833, Mizuń 1829-1834, 1840, Nowosielica 1829-1835, Turza Gniła 1830, Engelsberg 1830, Kalne 1830, Sołuków 1833, Słoboda 1831, Trościaniec 1831, 1835, Rachin 1831-1835, Raków 1834
Daty: 1829-1840
Opis: księga oprawna, s. 95
Dawna Sygn.: 2 Zg, 34
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. IV; wpisy dla poszczególnych wsi przemieszane; AGAD
Mikrofilm: 74090

Sygn.: 295
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1840-1847
Opis: księga oprawna, s. 73
Dawna Sygn.: 3 Zg, 35
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. V; AGAD
Mikrofilm: 74091

Sygn.: 296
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1823-1824, 1826-1827 (pośw. 1824-1825, 1827-1828)
Opis: składki, s. 81
Dawna Sygn.: P-997 68/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74092

Sygn.: 297
Tytuł: Par. Dolina, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1834 (pośw.1835)
Opis: księga oprawna, s. 23
Dawna Sygn.: P-998, 68/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74093

Sygn.: 298
Tytuł: Par. Draganówka, dek. Tarnopol; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii: Draganówka i wieś Poczapińce
Daty: 1871-1889
Opis: księga oprawna, s. 666
Dawna Sygn.: 559
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74094

Sygn.: 299
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1766-1779
Opis: księga oprawna, s. 138
Dawna Sygn.: P-1008, 73/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74095

Sygn.: 300
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii: Dunajów 1784-1820, Potoczany 1784-1820, Rekszyn 1784-1820, Nowosiółka 1784-1820, Białe 1784-1820, Ciemierzyńce 1784-1820, Poluchów 1784-1819, Podusów 1792-1819, Wicyń 1784-1821, Kropiwna 1787-1821
Daty: 1784-1821
Opis: księga oprawna, s. 559
Dawna Sygn.: P-1014, 73/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74096

Sygn.: 301
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Ciemierzyńce
Daty: 1821-1854
Opis: księga oprawna, s. 189
Dawna Sygn.: P-927, 52/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74097

Sygn.: 302
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów tylko dla wsi Wicyń
Daty: 1756-1763
Opis: księga oprawna, s. 30
Dawna Sygn.: p-1007, 73/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubtyk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74098

Sygn.: 303
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Wicyń i Kropiwna
Daty: 1842-1852
Opis: księga oprawna, s. 81
Dawna Sygn.: P-1934, 230/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74099

Sygn.: 304
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Wicyń i Kropiwna
Daty: 1852-1861
Opis: księga oprawna, s. 48
Dawna Sygn.: P-1935, 230/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74100

Sygn.: 305
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Dunajów 1784-1820, Potoczany 1784-1815, Rekszyn 1784-1820, Nowosiółka 1784-1818, Białe 1784-1820, Ciemierzyńce 1784-1820, Poluchów 1784-1814, Podusów 1800-1814, Wicyń 1784-1820, Kropiwna 1787-1819
Daty: 1784-1820
Opis: księga oprawna, s. 151
Dawna Sygn.: P-1013, 73/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74101

Sygn.: 306
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów o pogrzebów dla całej parafii
Daty: 1766-1779
Opis: księga oprawna, s. 50
Dawna Sygn.: P-1010, 73/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74102

Sygn.: 307
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów i pogrzebów dla całej parafii: Dunajów 1776-1784, Wicyń 1776-1784, Białe 1776-1784, Ciemierzyńce 1776-1784, Potoczany 1776-1784, Rekszyn 1777-1783, Nowosiółka 1776-1784, Poluchów 1779-1781
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 99
Dawna Sygn.: P-1011, 73/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
księga zawiera opis parafii dunajowskiej i inne notatki dotyczące parafii przemieszane z wpisami metrykalnymi, s. 1-2, 4-6, 36-42, 44-48, 55-59, 68 76-79, 95-98; spisy parafian, s. 81-94; wpisy zmarłych dla niezidentyfikowanej wsi, z 1779 r., s. 3; rejestr zmarłych j. w., z 1784 r., s. 43 oraz fragment księgi urodzeń, z 1784 r., s. 35; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74103

Sygn.: 308
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Dunajów 1784-1820, Potoczany 1784-1820, Rekszyn 1785-1820, Nowosiółka 1785-1820, Białe 1784-1820, Ciemierzyńce 1784-1820, Poluchów 1785-1820, Podusów 1796-1820, Wicyń 1784-1820, Kropiwna 1793-1820
Daty: 1784-1820
Opis: księga oprawna, s. 306
Dawna Sygn.: P-1012, 73/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74104

Sygn.: 309
Tytuł: Par. Dunajów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1872, 1874, 1878, 1878, 1880-1890
Opis: księga oprawna, s. 596
Dawna Sygn.: 556
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74105

Sygn.: 310
Tytuł: Par. Dźwiniaczka*, dek. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Kudryńce i wsi Zawale 1790-1905, dla wsi Iwanie Puste 1895-1912, ślubów dla miasta Kudryńce 1784-1916 i zgonów dla miasta Kudryńce 1785-1924
Daty: 1784-1924
Opis: księga oprawna, s. 183
Dawna Sygn.: P-956, 56/7, 6/USC, 36
Język: łac., pol.
*Parafia Dźwiniaczka wyodrębniona w 1906 r. z parafii Mielnica; AGAD
Mikrofilm: 74106

Sygn.: 311
Tytuł: Par. Feliciental, dek. Stryj; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1867-1869
Opis: poszyt, s. 49
Dawna Sygn.: 1, 156
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., ros.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74107

Sygn.: 312
Tytuł: Par. Firlejów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1767-1799
Opis: księga oprawna, s. 123
Dawna Sygn.: 77/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74108

Sygn.: 313
Tytuł: Par. Firlejów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1799-1807
Opis: księga oprawna, s. 23
Dawna Sygn.: P-1019, 77/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74109

Sygn.: 314
Tytuł: Par. Firlejów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna urodzen tylko dla wsi Żędowice
Daty: 1785-1837
Opis: księga oprawna, s. 49
Dawna Sygn.: P-1018, 77/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74110

Sygn.: 315
Tytuł: Par. Firlejów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1765-1807
Opis: księga oprawna, s. 83
Dawna Sygn.: P-1020, 77/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74111

Sygn.: 316
Tytuł: Par. Firlejów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów i pogrzebów dla całej parafii
Daty: 1767-1807
Opis: księga oprawna, s. 49
Dawna Sygn.: P-1021, 77/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74112

Sygn.: 317
Tytuł: Par. Firlejów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów 1664-1717 i ślubów 1665-1701? dla całej parafii
Daty: 1664-1717
Opis: dudka, s. 78
Dawna Sygn.: P-1017, 77/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy przemieszane: akta urodzeń 1664-1693, s.1-37; ur. 1693-1717, s. 55-73; akta ślubów 1665-1701, s. 38-51; ponadto w księdze: inwentarz parafii i kościoła w Firlejowie, s. 52-54; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74113

Sygn.: 318
Tytuł: Par. Firlejów, dek. Brzeżany; Księga metrykalna chrztów 1718-1767, ślubów 1718-1767 i zgonów 1729-1767 dla całej parafii
Daty: 1718-1767
Opis: dudka, s. 164
Dawna Sygn.: 77/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk; ponadto w księdze notatki "na wieczną rzeczy pamiątkę" księdza Joachima Benedykta Chmielowskiego, dziekana rohatyńskiego i proboszcza z Firlejowa prowadzone w latach 1725-1757, zawierające wiadomości o kościele i parafii, s. 2-11; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74114

Sygn.: 319
Tytuł: Par. Firlejów, dek. Brzeżany; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń i chrztów 1835,1837,1839,1841,1874,1887, ślubów 1835,1837,1838,1839,1841,1874,1887 i zgonów 1835,1837,1839,1841,1874,1887
Daty: 1835,1837,1838,1839,1841 i 1874,1887 (pośw.1875,1888)
Opis: zszywki i luzy, s. 101
Dawna Sygn.: P-1022, 77/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
13 zszywek i luzy (1784,1887) we współczesnej, papierowej oprawie; akta przekazane do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r. i AGAD
Mikrofilm: 74115

Sygn.: 320
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii: Gliniany 1784-1814, Gliniany i Zamoście 1814-1819, Zamoście 1784-1814, Zeniów 1787-1805, Połtew 1786-1857, Zadwórze 1786-1830, Jaktorów 1788-1791, Bałuczyn i Podbór 1784-1828. Podbór 1797-1804, Bortków 1785-1867, Skniłów i Krzywice 1801-1860, Przegnojów 1786-1829, Słowita 1784-1858, Krzywice, Jaktorów i Bogdanówka 1792-1863
Daty: 1784-1867
Opis: księga oprawna, s. 426
Dawna Sygn.: P-1025, 78/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy przemieszane: Gliniany, s. 1-84, Gliniany i Zamoście, s. 85-86, Zamoście, s. 87-100, Zeniów, s. 101-128, Połtew, s. 129-146, Zadworze, s. 147-176, Jaktorów, s.177, Bałuczyn i Podbór, s. 178-253, Podbór, s. 254-256, Bortków, s. 257-295, Skniłów, s. 296, 300-301, Krzywice i Skniłów, s. 297, Krzywice, s. 302, Przegnojów, s. 303-330, Słowita, s. 331-404, Krzywice, Jaktorów i Bogdanówka, s. 405-426; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74116

Sygn.: 321
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gliniany (do 1854) i wsi: Zeniów (do 1858) i Zamoście (do 1862)
Daty: 1805-1862
Opis: księga oprawna, s. 184
Dawna Sygn.: P-1026, 78/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74117

Sygn.: 322
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Księga metrykalna zgonów i pogrzebów dla całej parafii
Daty: 1750-1772
Opis: dudka, s. 65
Dawna Sygn.: P-1027, 78/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga zawiera wykaz kapłanów zmarłych w diecezji lwowskiej w latach 1740-1758, s. 58-65; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74118

Sygn.: 323
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Gliniany i Zamoście 1784-1854, Zeniów 1785-1860, Połtew 1787-1868, Zadwórze 1785-1861, Bałuczyn 1784-1829, Bortków 1785-1892, Skniłów 1796-1892, Przegnojów 1785-1873, Słowita 1785-1855, Krzywice 1793,1847, Jaktorów 1786-1868, Bogdanówka 1799-1851, Podbór 1816-1835
Daty: 1784-1892
Opis: księga oprawna, s. 435
Dawna Sygn.: P-1028, 78/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy przemieszane: Gliniany i Zamoście, s. 1c-136, Zeniów, s. 142-194, Połtew, s. 196-215, Zadwórze, s. 216-247, Bałuczyn, s. 252-293, Bortków, s. 294-330, Skniłów: lata 1855-1892, s. 31-337, lata 1796-1853, s. 426-427, Przegnojów, s. 340-370, Słowita, s. 371-412, Jaktorów, s. 413-424, Krzywice ,s. 425, Bogdanówka, s. 428-432, Podbór, s. 433-434; w księdze indeks miejscowości według dawnej paginacji, s. 1; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74119

Sygn.: 324
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Księga metrykalna chrztów 1674-1705 i ślubów 1680?-1705 dla całej parafii
Daty: 1674-1705
Opis: dudka, s. 110
Dawna Sygn.: 78/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
W księdze: fragmenty inwentarza kościelnego,s. 45-48; księga prowadzona dwustronnie i tak spaginowana (po obrocie), bardzo zniszczona (rozpruta), wpisy bez rubryk, przemieszane i częściowo nieczytelne - całkowicie wyłączona z użytkowania; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74120

Sygn.: 325
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Akta metrykalne chrztów 1706-1713 i ślubów1706-17 dla całej parafii
Daty: 1706-1717
Opis: akta luźne, s. 36
Dawna Sygn.: 78/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Akta bardzo zniszczone (rozpruta), brak obwoluty; wpisy bez rubryk, przemieszane i częściowo nieczytelne; w aktach prawdopodobnie fragmenty inwentarza kościelnego oraz listy datków na rzecz kościoła; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (całkowicie wyłączona z użytkowania)
Mikrofilm: 74121

Sygn.: 326
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Księga metrykalna chrztów 1706-1735 i ślubów 1706-1741 dla całej parafii
Daty: 1706-1741
Opis: dudka, s. 97
Dawna Sygn.: P-1023, 78/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy bez rubryk, oprawa oderwana; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74122

Sygn.: 327
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Księga metrykalna chrztów 1736-1750, ślubów 1736-1750 i zgonów/pogrzebów 1736-1750 dla całej parafii
Daty: 1736-1750
Opis: dudka, s. 73
Dawna Sygn.: P-1024
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74123

Sygn.: 328
Tytuł: Par. Gliniany, dek. Gliniany; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1862 (pośw.1863)
Opis: poszyt, s. 32
Dawna Sygn.: P-1029, 78/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej, obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74124

Sygn.: 329
Tytuł: Par. Gołogóry, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gołogóry
Daty: 1851-1875
Opis: księga oprawna, s. 100
Dawna Sygn.: 35, 579
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. VI ; AGAD
Mikrofilm: 74125

Sygn.: 330
Tytuł: Par. Gołogóry, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzen tylko dla wsi Kondratów
Daty: 1830-1867
Opis: księga oprawna, s. 84
Dawna Sygn.: 2Ur, 38
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. V ; AGAD
Mikrofilm: 74126

Sygn.: 331
Tytuł: Par. Gołogóry, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Lipowce i Majdan Lipowiecki
Daty: 1800-1834
Opis: księga oprawna, s. 70
Dawna Sygn.: 1Ur. 37
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. IV ; AGAD
Mikrofilm: 74127

Sygn.: 332
Tytuł: Par. Gołogóry, dek. Złoczów; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1755-1795
Opis: księga oprawna, s. 203
Dawna Sygn.: P-1032, 79/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. I ; wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993r.
Mikrofilm: 74128

Sygn.: 333
Tytuł: Par. Gołogóry, dek. Złoczów; Księga metrykalna ślubów dla wsi Żuków
Daty: 1806-1861
Opis: księga oprawna, s. 20
Dawna Sygn.: P-1033, 79/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74129

Sygn.: 334
Tytuł: Par. Gołogóry, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów i pogrzebów dla całej parafii
Daty: 1755-1795
Opis: księga oprawna, s. 222
Dawna Sygn.: P-1034, 79/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
T. I ; wpisy bez rubryk; księga ziszczona, zerwana oprawa; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74130

Sygn.: 335
Tytuł: Par. Gołogóry, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1827-1834
Opis: księga oprawna, s. 78
Dawna Sygn.: P-1035, 79/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74131

Sygn.: 336
Tytuł: Par. Gołogóry, dek. Złoczów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1839 (pośw.1840)
Opis: księga oprawna, s. 50
Dawna Sygn.: P-1031, 79/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74132

Sygn.: 337
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1741-1769 (pośw.1774 r.)
Opis: księga oprawna, s. 283
Dawna Sygn.: P-1046, 81/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74133

Sygn.: 338
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1761-1777
Opis: księga oprawna, s. 161
Dawna Sygn.: P-1047, 81/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74134

Sygn.: 339
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: 1770-1777, a potem: Gródek 1776-1784, Kiernica 1776-1784, Czerlany 1776-1784, Stodółki 1776-1784, Zawidowice 1782, Porzecze 1779-1783, Drozdowice 1777-1784, Kamienobród 1776-1784, Dobrostany 1780-1784, Uherce 1776-1784, Lubień 1776-1784, Popiele 1776-1784, Doliniany 1776-1784, Lubienko Małe 1781-1784
Daty: 1770-1784
Opis: księga oprawna, s. 304
Dawna Sygn.: P-1048, 81/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy częściowo bez rubryk; w latach 1770-1777 prowadzone wspólnie dla całej parafii, s. 1-108; poźniej osobno dla każdej wsi: Gródek, s. 109-226, Kiernica, s. 227-231, Czerlany, s. 233-243, Stodółki, s. 244-248, Zawidowice, s. 249, Porzecze, s. 250-251, Drozdowice,s. 253-524, Kamienobród, s. 255, Dobrostany, s. 257-259, Uherce, s. 261-266 ,Lubień,s. 267-283 ,Popiele, s. 284-288, Doliniany, s. 289-300, Lubienko Małe, s. 301-302; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74135

Sygn.: 340
Tytuł: Par. Gródek Jageilloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1785-1792
Opis: księga oprawna, s. 110
Dawna Sygn.: P-1054, 81/30
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
W księdze fragment indeksu urodzonych w Gródku, s. 1-4 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74136

Sygn.: 341
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1792-1802
Opis: księga oprawna, s. 190
Dawna Sygn.: P-1057, 81/16
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 7437

Sygn.: 342
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1807-1813
Opis: księga oprawna, s. 106
Dawna Sygn.: P-1058, 81/17
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74138

Sygn.: 343
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla maista Gródek Jagielloński
Daty: 1814-1823
Opis: księga oprawna, s. 192
Dawna Sygn.: P-1059, 81/32
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74139

Sygn.: 344
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1824-1833
Opis: księga oprawna, s. 195
Dawna Sygn.: P-1060, 81/20
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74140

Sygn.: 345
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gródek Jagielloński 1833-1843 i wsi: Brundorf 1833-1844, Burgthal 1833-1846, Czerlany 1833-1844, Doliniany 1833-1844, Drozdowice 1835-1843, Ebenau 1833-1844, Kiernica 1834-1845, Lubień i Lubienko 1833-1844, Popiele 1833-1844, Porzecze 1834-1845, Stodółki 1833-1844, Uherce 1835-1844, Vorderberg 1837-1843, Zawidowce 1837-1845
Daty: 1833-1846
Opis: księga oprawna, s. 303
Dawna Sygn.: P-1061, 81/22
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74141

Sygn.: 346
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gródek Jagielloński i przedmieść
Daty: 1851-1862
Opis: księga oprawna, s. 270
Dawna Sygn.: P-1063, 81/27
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74142

Sygn.: 347
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi wchodzących w skład parafii: Artyszczów 1846-1863, Brundorf 1844-1864, Kiernica 1846-1863,1874, Lubień i Lubienko 1844-1861, Vorderberg 1845-1863, Czerlany 1844-1863, Ebenau 1844-1863, Stodółki 1845-1863, Doliniany 1844-1863, Popiele 1845-1863, Burgthal 1846-1863, Drozdowice 1847-1862, Uherce 1845-1863, Haliczanów 1859, Uherce 1845-1860, Porzecze 1851-1864, Zawidowice 1846-1861
Daty: 1844-1864,1874
Opis: księga oprawna, s. 312
Dawna Sygn.: P-1062, 81/35
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w kolejności podanej w regestrze tytułowym; wpisy dla Uherców: lata 1860-1863, s. 289-291, lata 1845-1860, s. 295-304; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74143

Sygn.: 348
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi wchodzących w skład parafii
Daty: 1872-1886
Opis: księga oprawna, s. 270
Dawna Sygn.: 580, 425
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
W księdze znajdują się świadectwa chrztów z greckokatolickich parafii: Malkowicze, Pietrycze i innych, wykorzystywane jako dowód przy zmianie wyznania; AGAD
Mikrofilm: 74144

Sygn.: 349
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: wpisy wspólne 1755-1777, a potem: Gródek 1776-1784, Kiernica 1777-1784, Czerlany 1776-1784, Stodółki 1778, Porzecze 1778-1781, Haliczanów 1783, Kamienobród 1777-1783, Dobrostany 1784, Cuniów 1779-1784, Lubień 1777-1784, Lubienko Małe 1778-1784, Uherce 1776-1784, Popiele 1776-1781, Doliniany 1776-1784
Daty: 1755-1784
Opis: księga oprawna, s. 185
Dawna Sygn.: P-1065, 81/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy częściowo bez rubryk; w latach 1755-1777 prowadzone wspólnie dla całej parafii, poźniej osobno dla każdej wsi w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74145

Sygn.: 350
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1785-1816
Opis: księga oprawna, s. 103
Dawna Sygn.: P-1066, 81/14
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74146

Sygn.: 351
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1816-1828
Opis: księga oprawna, s. 93
Dawna Sygn.: P-1067, 81/18
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r..
Mikrofilm: 74147

Sygn.: 352
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1828-1833
Opis: księga oprawna, s. 46
Dawna Sygn.: P-1068, 81/33
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74148

Sygn.: 353
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński 1833-1846 i wsi: Artyszczów 1834-1846, Brundorf 1834-1846, Czerlany 1833-1846, Doliniany 1833-1845, Drozdowice 1836-1843, Ebenau 1843-1845, Kiernica 1834-1845, Lubień i Lubienko 1835-1846, Stodółki 1834-1842, Uherce 1833-1844, Porzecze 1844, Vorderberg 1837-1845, Popiele 1834-1843, Zawidowice 1838-1843
Daty: 1833-1846
Opis: księga oprawna, s. 147
Dawna Sygn.: P-1069, 81/34
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74149

Sygn.: 354
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1846-1863
Opis: księga oprawna, s. 124
Dawna Sygn.: P-1070, 81/24
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74150

Sygn.: 355
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1864-1874
Opis: księga oprawna, s. 155
Dawna Sygn.: P-1072, 81/28
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74151

Sygn.: 356
Tytuł: Par. Gródek Jagiellonski, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi wchodzących w skład parafii: Doliniany 1846-1863, Popiele 1846-1863, Porzecze 1850, Zawidowice 1855-1863, Artyszczów 1846-1857, Brundorf 1846-1863, Kiernica (Krynica?) 1847-1863, Lubień i Lubienko 1847-1863, Vorderberg 1848-1863, Czerlany 1847-1863, Ebenau 1846-1863, Stodółki 1846-1862, Uherce 1848-1862, Burgthal 1846-1863, Drozdowice 1850-1857
Daty: 1846-1863
Opis: księga oprawna, s. 107
Dawna Sygn.: P-1071, 81/25
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*W księdze występuje nazwa: Krynica - właściwa nazwa Kiernica; wpisy w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74152

Sygn.: 357
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: wpisy wspólne 1771-1777, a potem : Gródek 1776-1784, Kiernica 1776-1784, Czerlany 1778-1784, Stodółki 1777-1782, Kamienobród 1782, Lubień 1776-1784, Lubienko (Mały Lubień) 1781, Uherce 1776-1782, Popiele 1776-1783, Doliniany 176-1784
Daty: 1771-1784
Opis: księga oprawna, s. 155
Dawna Sygn.: P-1073, 81/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy częściowo bez rubryk; wpisy z lat 1771-1777 wspólne dla całej parafii, później osobno dla każdej wsi w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74153

Sygn.: 358
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1800-1825
Opis: księga oprawna, s. 272
Dawna Sygn.: P-1074, 81/19
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74154

Sygn.: 359
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla miasta Gródek Jagielloński
Daty: 1826-1833
Opis: księga oprawna, s. 148
Dawna Sygn.: 78/3, 81/21
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs- uszkodzone strony)
Mikrofilm: 74155

Sygn.: 360
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla miasta Gródek Jagielloński: 1833-1844 i wsi: Artyszczów 1834-1845, Burgthal 1833-1845, Czerlany 1833-1845, Doliniany 1833-1846, Drozdowice 1833-1844, Ebenau 1833-1845, Kiernica 1834-1846, Lubień i Lubienko 1833-1846, Popiele 1834-1846, Porzecze 1838-1845, Stodółki 1834-1845, Uherce 1834-1842, Vorderberg 1838-1845, Zawidowice 1839-1844
Daty: 1833-1846
Opis: księga oprawna, s. 216
Dawna Sygn.: P-1075, 81/23
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74156

Sygn.: 361
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi wchodzących w skład parafii: Zawidowice 1786-1832, Lubienko 1785-1832, Drozdowice 1789-1833, Porzecze 1786-1833
Daty: 1785-1833
Opis: księga oprawna, s. 79
Dawna Sygn.: P-1993, 244/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga źle zszyta, wpisy przemieszane, powtarzją się wielokrotnie dla poszczególnej wsi w obrębie księgi; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74157

Sygn.: 362
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla wsi wchodzących w skład parafii: Artyszczów 1848-1855, Brundorf 1846-1855, Kiernica (Krynica*) 1846-1855, Vorderberg 1846-1855, Lubień i Lubienko 1846-1854, Małkowice 1853, Uherce 1846-1855, Czerlany 1846-185, Ebenau 1846-1855, Stodółki 1846-185, Porzecze 1848-1850, 1853, Haliczanów 1853, Doliniany 1846-1855, Popiele 1846-1855, Burgthal 1845-1855, Drozdowice 1848-1855, Zawidowice 1848-1852
Daty: 1845-1855
Opis: księga oprawna, s. 112
Dawna Sygn.: P-1076, 81/26
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr 356;wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74158

Sygn.: 363
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi wchodzących w skład parafii: Vorderberg 1856-1891, Uherce 1890, Stodółki 1888-1887, Artyszczów 1856-1891, Popiele 1890, Haliczanów 1876, Kiernica 1856-1891, Brundorf 1855-1891, Doliniany 1888-1890, Lubień i Lubienko 1855-1891, Czerlany 1887-1891, Małkowice 1862-1891, Zawidowice 1857-1891, Uherce 1856-1890, Porzecze 1863-1888, Czerlany 1880-1886, 1856-1877, Stodółki 1856-1883, Czerlany 1877-1880, Ebenau 1855-1891, Doliniany 1856-1882, Popiele 1855-1890, Doliniany 1884-1887, Burgthal 1855-1890, Haliczanów 1878-1889, Drozdowice 1856-1891, Doliniany 1882-1883
Daty: 1855-1891
Opis: księga oprawna, s. 334
Dawna Sygn.: 580
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga źle zszyta, wpisy przemieszane, powtarzające się wielokrotnie dla tej samej wsi w obrębie księgi w kolejności podanej w regestrze tytułowym, niektóre wpisy podane odwrotnie np. Czerlany, Doliniany (od roku późniejszego do wcześniejszego); AGAD
Mikrofilm: 74159

Sygn.: 364
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna chrztów 1639-1680 i ślubów1662-1680 dla całej parafii
Daty: 1639-1680
Opis: księga oprawna, s. 303
Dawna Sygn.: P-1043, 81/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74160

Sygn.: 365
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna chrztów 1681-1720 i ślubów 1680-1720 dla całej parafii
Daty: 1680-1720
Opis: księga oprawna, s. 395
Dawna Sygn.: P-1044, 81/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74161

Sygn.: 366
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna chrztów 1720-1741 i ślubów 1720-1754 dla całej parafii
Daty: 1720-1754
Opis: księga oprawna, s. 201
Dawna Sygn.: P-1045, 81/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74162

Sygn.: 367
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów tylko dla wsi Lubień
Daty: 1785-1833
Opis: księga oprawna, s. 136
Dawna Sygn.: P-1049, 81/30
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74163

Sygn.: 368
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń 1785-1833, ślubów 1785-1832 i zgonów 1790-1832 dla wsi Uherce
Daty: 1785-1833
Opis: księga oprawna, s. 61
Dawna Sygn.: P-1055, 81/31
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74164

Sygn.: 369
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń 1785-1833, ślubów 1787-1833 i zgonów 1787-1833 tylko dla wsi: Brundorf i Kiernica
Daty: 1785-1833
Opis: księga oprawna, s. 157
Dawna Sygn.: P-1052, 81/13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74165

Sygn.: 370
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń 1787-1833, ślubów 1787-1833 i zgonów 1788-1833 tylko dla wsi: Burgthal i Haliczanów
Daty: 1787-1833
Opis: księga oprawna, s. 130
Dawna Sygn.: P-1056, 81/15
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74166

Sygn.: 371
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń 1785-1833, ślubów 1788-1833 i zgonów 1786-1833 tylko dla wsi: Ebenau i Stodółki
Daty: 1785-1833
Opis: księga oprawna, s. 146
Dawna Sygn.: P-1053, 81/29
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74167

Sygn.: 372
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń 1785-1833, ślubów 1786-1833 i zgonów 1785-1833 tylko dla wsi: Czerlany, Artyszczów i Małkowice
Daty: 1785-1833
Opis: księga oprawna, s. 127
Dawna Sygn.: P-1050, 81/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74168

Sygn.: 373
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń 1785-1833, ślubów 1785-1833 i zgonów 1786-1833 tylko dla wsi: Doliniany i Popiele
Daty: 1785-1833
Opis: księga oprawna, s. 189
Dawna Sygn.: P-1051, 81/12
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74169

Sygn.: 374
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1720-1776
Opis: księga oprawna, s. 304
Dawna Sygn.: P-1078, 82/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74170

Sygn.: 375
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1747-1770
Opis: księga oprawna, s. 161
Dawna Sygn.: P-1079, 82/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: pol.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74171

Sygn.: 376
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1769-1803
Opis: księga oprawna, s. 372
Dawna Sygn.: P-1080, 82/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74172

Sygn.: 377
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: Grzymałów 1776-1783, Mazurówka 1776-1783, Podlesie 1776-1783, Bucyki 1776-1783, Czerniszówka (Czernielówka) 1777-1783*, Hlibów 1776-1783, Iwanówka 1776-1778, Kaczanówka 1776-1783**, Kałaharówka 1783, Kokoszyńce 1776, Kozina 1776, Leżanówka 1776-1782, Łuka 1777, Okno 1776-1783, Orzechowiec 1776-1777, Ostapie 1776-1783, Poznanka 1776-1783, Rożyska 1776-1778, Turówka 1779-1781, Zarubińce 1776-1783
Daty: 1776-1783
Opis: księga oprawna, s. 92
Dawna Sygn.: P-1081, 82/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*W księdze podane dawne nazwy o nieprawidłowym brzmieniu (w regestrze w nawiasch); **Kaczanówka - od 1792 r. samodzielna parafia z wsiami: Czerniszówka, Iwanówka i Orzechowiec; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74173

Sygn.: 378
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: Grzymałów 1776-1783, Podlesie 1776-1784, Mazurówka 1776-1783, Hlibów 1776-1784, Poznanka 1776-1784, Ostapie 1776-1783, Okno 1776-1784, Bucyki 1776-1784, Leżanówka 1776-1783, Kaczanówka 1776-1784**, Iwanówka 1776-1783, Orzechowiec 1776-1777, Czerniszówka (Czernielówka) 1777-1783*, Rożyska 1776-1778, Faszczówka (Chwaszczówka) 1783*, Turówka 1776-1784
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 162
Dawna Sygn.: P-1082, 82/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*, **Patrz - nr. 377; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74174

Sygn.: 379
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Ostapie
Daty: 1858-1879
Opis: księga oprawna, s. 136
Dawna Sygn.: 200
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 74175

Sygn.: 380
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1729-1777
Opis: księga oprawna, s. 170
Dawna Sygn.: 82/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74176

Sygn.: 381
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1769-1798
Opis: księga oprawna, s. 206
Dawna Sygn.: P-1083, 82/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74177

Sygn.: 382
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Grzymałów 1776-1783, Mazurówka 1776-1782, Podlesie 1777-1783, Bucyki 1778-1782, Faszczówka (Chwaszczówka) 1776-1779*, Czerniszówka (Czernielówka) 1777-1783*, Hlibów 1778-1783, Iwanówka 1776-1783, Kaczanówka 1776-1783**, Kałaharówka 1777-1783, Kokoszyńce 1776-1781, Łuka 1776-1782, Okno 1776-1782, Orzechowiec 1776-1781, Ostapie 1776-1783, Poznanka 1776-1783, Rożyska 1776-1782, Turówka 1776-1783, Wolica 1777-1780, Zarubińce 1776-1783
Daty: 1776-1783
Opis: księga oprawna, s. 47
Dawna Sygn.: P-1084, 82/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*, **Patrz - nr. 377; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74178

Sygn.: 383
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1722-1772
Opis: księga oprawna, s. 52
Dawna Sygn.: P-1085, 82/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74179

Sygn.: 384
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1769-1803
Opis: księga oprawna, s. 304
Dawna Sygn.: P-1086, 82/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74180

Sygn.: 385
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1773-1793
Opis: dudka oprawna, s. 102
Dawna Sygn.: P-1088, 82/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74181

Sygn.: 386
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Grzymałów 1776-1784, Mazurówka 1776-1784, Podlesie 1767-1784, Bucyki 1776-1784, Faszczówka (Chwaszczówka) 1776-1783*, Czerniszówka (Czernielówka) 1777-1783*, Hlibów 1776-1784, Iwanówka 1776-1784, Kaczanówka 1776-1784**, Kałaharówka 1777-1783, Kokoszyńce 1776-1782, Kozina 1777-1782, Leżanówka 1778-1782, Łuka 1776-1783, Okno 1776-1784, Orzechowiec 1776-1784, Ostapie 1776-1784, Poznanka 1776-1784, Rożyska 1776-1784, Turówka 1776-1784, Wolica 1777-1784, Zarubińce 1776-1784
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 86
Dawna Sygn.: P-1087, 82/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*, **Patrz - nr 377; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazna do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74182

Sygn.: 387
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla Grzymałowa i wsi: Mazurówka, Podlesie Hlibów, Bucyki, Poznanka, Zarubińce, Ostapie, Okno, Leżanówka, Pajówka, Wolica, Kałaharówka, Kozina
Daty: 1826-1832
Opis: księga, s. 166
Dawna Sygn.: P-1089, 82/15
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga zniszczona, bez obwoluty; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74183

Sygn.: 388
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1872-1878
Opis: księga oprawna, s. 680
Dawna Sygn.: 581
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74184

Sygn.: 389
Tytuł: Par. Grzymałów, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1879-1886
Opis: księga oprawna, s. 693
Dawna Sygn.: 581
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74185

Sygn.: 390
Tytuł: Par. Gwoździec, dek. Horodenka; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Rosohacz
Daty: 1784-1836
Opis: księga oprawna, s. 101
Dawna Sygn.: 1, 39
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
AGAD (zs)
Mikrofilm: 74186

Sygn.: 391
Tytuł: Par. Gwoździec, dek. Horodenka; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1835 (pośw.1836)
Opis: poszyt, s. 36
Dawna Sygn.: P-1090, 1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74187

Sygn.: 392
Tytuł: Par. Gwoździec, dek. Horodenka; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1860 (pośw.1861)
Opis: poszyt, s. 56
Dawna Sygn.: P-1091, 2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; w poszycie akta luźne; przekazane do AGAD z A P -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74188

Sygn.: 393
Tytuł: Par. Gwoździec, dek. Horodenka; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1865 (pośw.1866)
Opis: poszyt, s. 45
Dawna Sygn.: P-1092, 3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowj obwolucie; przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74189

Sygn.: 394
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1654-1729
Opis: dudka, s. 152
Dawna Sygn.: P-1093, 83/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk, księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74190

Sygn.: 395
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1652, 1654-1730
Opis: księga oprawna, s. 85
Dawna Sygn.: P-1094, 83, 2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74191

Sygn.: 396
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1730-1780
Opis: księga oprawna, s. 145
Dawna Sygn.: P-1095, 83/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74192

Sygn.: 397
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1770-1790
Opis: dudka, s. 99
Dawna Sygn.: P-1096, 83/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74193

Sygn.: 398
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii*: Halicz 1784-1794, Załukiew 1785-1795, Kryłos 1793-1794, Wiktorów 1788-1795,1804, Sapohów 1786-1788, Błudniki 1786-1788, Bołszów 1786-1792, Słobódka Bołszowiecka 1786-1791, Chorostków Polski 1785-1792, Kuflewszczyzna 1787-1792, Tustań 1787-1793, Niemszyn i Hanowce 1791, Pitrycz 1789, Dehowa 1787
Daty: 1784-1795, 1804
Opis: księga oprawna, s. 50
Dawna Sygn.: P-1097, 83/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Wsie: Bołszów, Chorostków Polski, Słobódka Bołszowiecka, Hanowce, Niemszyn,Tustań należały później do parafii Bołszowce, wieś Dehowa do parafii Podkamień, wieś Błudniki do parafii Wojniłów; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74194

Sygn.: 399
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii*: wspólne wpisy w layach 1743-1779, później dla poszczególnych wsi: Halicz 1784-1794, Ostrów 1785, Bołszów 1785-1791, Niemszyn i Hanowce 1789, Błudniki 1787, Wiktorów 1791,1795,Słobódka Bołszowiecka 1786-1793, Chorostków Polski 1788-1793, Załukiew 1785-1794, Kryłos 1786,1793
Daty: 1743-1795
Opis: księga oprawna, s. 81
Dawna Sygn.: P-1098, 83/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patrz - nr 398; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74195

Sygn.: 400
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1770-1790
Opis: księga oprawna, s. 61
Dawna Sygn.: 83/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga w bardzo złym stanie, zerwana oprawa, podarte karty (całkowicie wyłączona z użytkowania); wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74196

Sygn.: 401
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1784-1786
Opis: księga oprawna, s. 24
Dawna Sygn.: P-1099, 83/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74197

Sygn.: 402
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1837 (pośw.1838)
Opis: składka, s. 6
Dawna Sygn.: P-1100, 83/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74198

Sygn.: 403
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1841 (pośw.1841)
Opis: poszyt, s. 19
Dawna Sygn.: P-1101, 83/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74199

Sygn.: 404
Tytuł: Par. Halicz, dek. Stanisławów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1843 (pośw.1843)
Opis: poszyt, s. 27
Dawna Sygn.: P-1102, 83/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74200

Sygn.: 405
Tytuł: Par. Hanaczów, dek. Gliniany; Księga metrykalna chrztów dla miasta Hanaczów
Daty: 1727-1803*
Opis: księga oprawna, s. 197
Dawna Sygn.: P-1105, 84/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Na końcu księgi (s. 191-197) uzupełnienie wpisów z lat 1727-1768; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74201

Sygn.: 406
Tytuł: Par. Hanaczów, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Hanaczów
Daty: 1785-1803
Opis: księga oprawna, s. 82
Dawna Sygn.: P-1106, 84/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74202

Sygn.: 407
Tytuł: Par. Hanaczów, dek. Gliniany; Księga metrykalna zgonów dla miasta Hanaczów
Daty: 1785-1813
Opis: księga oprawna, s. 96
Dawna Sygn.: P-1107, 84/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74203

Sygn.: 408
Tytuł: Par. Hanaczów, dek. Gliniany; Księga metrykalna chrztów 1741-1774 i zgonów /pogrzebów/ 1741-1774 tylko dla miasta Hanaczów
Daty: 1741-1774
Opis: dudka, s. 95
Dawna Sygn.: P-1104, 84/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74204

Sygn.: 409
Tytuł: Par. Hanaczów, dek. Gliniany; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1833 (pośw.1833-1834)
Opis: poszyt, s. 17
Dawna Sygn.: P-1108, 84/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74205

Sygn.: 410
Tytuł: Par. Hanaczów, dek. Gliniany; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń 1862,1864, ślubów 1862 i zgonów 1862 dla całej parafii
Daty: 1862,1864 (pośw.1863,1865)
Opis: poszyty, s. 26
Dawna Sygn.: P-1109, 84/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
4 poszyty we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74206

Sygn.: 411
Tytuł: Par. Hodowica, dek. Szczerzec; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1850 (pośw.1851)
Opis: poszyty, s. 36
Dawna Sygn.: P-1113, 1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
3poszyty we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74207

Sygn.: 412
Tytuł: Par. Horodenka, dek. Horodenka; Księga metrykalna ślubów tylko dla miasta Horodenka
Daty: 1784-1840
Opis: księga oprawna, s. 91
Dawna Sygn.: P-1118, 85/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
W księdze występują dokumenty luźne; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74208

Sygn.: 413
Tytuł: Par. Horodenka, dek. Horodenka; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Jasienów Polny
Daty: 1784-1861
Opis: księga oprawna, s. 104
Dawna Sygn.: P-1116, 85/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74209

Sygn.: 414
Tytuł: Par. Horodenka, dek. Horodenka; Księga metrykalna zgonów dla miasta Horodenka
Daty: 1784-1838
Opis: księga oprawna, s. 163
Dawna Sygn.: P-1119, 85/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74210

Sygn.: 415
Tytuł: Par. Horodenka, dek. Horodenka; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Jasienów Polny
Daty: 1784-1842
Opis: księga oprawna, s. 61
Dawna Sygn.: P-1117, 85/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74211

Sygn.: 416
Tytuł: Par. Horodenka, dek. Horodenka; Indeks do ksiąg metrykalnych zgonów dla miasta Horodenka
Daty: 1784-1841
Opis: księga oprawna, s. 116
Dawna Sygn.: 85/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74212

Sygn.: 417
Tytuł: Par. Horodenka, dek. Horodenka; Księga metrykalna ślubów i zgonów dla całej parafii; śluby: Horodenka 1776-1786, Jasienów Polny 1777-1785, Strzylcze 1779-1781, Probabin 1783,1786, Potoczyska 1779-1783, Serafińce 1776-1786, Głuszków 1779-1787, Czerniatyn 1776-1780, Okno 1777; zgony: Horodenka 1776-1787, Jasienów Polny 1779-1785, Strzylcze 1777-1786, Serafińce 1779-1785, Głuszków 1781-1785, Czerniatyn 1781,1785, Potoczyska 1779-1786, Horodnica 1782,1786, Probabin 1783,1785-1786, Okno 1784,1787
Daty: 1776-1787
Opis: księga oprawna, s. 83
Dawna Sygn.: P-1115, 85/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74213

Sygn.: 418
Tytuł: Par. Horodenka, dek. Horodenka; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1835 (pośw.1836)
Opis: poszyt, s. 24
Dawna Sygn.: P-1120, 85/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej,papierowej oprawie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74214

Sygn.: 419
Tytuł: Par. Horodenka, dek. Horodenka; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1860 (pośw.1860)
Opis: poszyt, s. 27
Dawna Sygn.: P-1121, 85/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowj prawie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74215

Sygn.: 420
Tytuł: Par. Horożanka, dek. Konkolniki; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Horożanka 1801-1821, Hnilcze i Panowice 1800-1821, Panowice 1801-1821, Byszów 1801-1816, Dryszczów i Byszów 1800-1821, Kończaki 1800-1821
Daty: 1800-1821
Opis: księga oprawna, s. 60
Dawna Sygn.: P-1124, 86/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
W księdze: indeks zaślubionych w latach 1800-1821, s. 57-61 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP-Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74216

Sygn.: 421
Tytuł: Par. Horożanka, dek. Konkolniki; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1738-1769?*
Opis: księga oprawna, s. 6
Dawna Sygn.: P-1126, 86/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk,częściowo zatarte i *prawdopodobnie przemieszane; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74217

Sygn.: 422
Tytuł: Par. Horożanka, dek. Konkolniki; Księga metrykalna urodzeń 1822-1864, ślubów 1822-1876 i zgonów 1822-1864 tylko dla wsi Dryszczów
Daty: 1822-1876
Opis: księga oprawna, s. 132
Dawna Sygn.: P-1125, 86/3 40, 11/USC
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 74218

Sygn.: 423
Tytuł: Par. Horożanka, dek. Konkolniki; Indeks do ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: od r. 1822
Opis: księga oprawna, s. 175
Dawna Sygn.: 86/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74219

Sygn.: 424
Tytuł: Par. Husiatyn, dek. Czortków; Ekstrakty z księgi metrykalnej ślubów dla całej parafii
Daty: 1858 (pośw.1859)
Opis: poszyt, s. 8
Dawna Sygn.: P-1135
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74220

Sygn.: 425
Tytuł: Par. Husiatyn, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Wasylkowce*
Daty: 1784-1827
Opis: księga oprawna, s. 77
Dawna Sygn.: P-1930
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Wasylkowce - od r. 1909 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Husiatyn; t. I; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74221

Sygn.: 426
Tytuł: Par. Husiatyn, dek. Czortków; Księga metrykalnaurodzeń tylko dla wsi Wasylkowce*
Daty: 1827-1859
Opis: księga oprawna, s. 88
Dawna Sygn.: P-1931, 229/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr. 425; t. II; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74222

Sygn.: 427
Tytuł: Par. Husiatyn, dek. Czortków; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Wasylkowce*
Daty: 1784-1871
Opis: księga oprawna, s. 88
Dawna Sygn.: P-1932, 229/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patrz - nr.425; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74223

Sygn.: 428
Tytuł: Par. Husiatyn, dek. Czortków; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Wasylkowce*
Daty: 1784-1859
Opis: księga oprawna, s. 82
Dawna Sygn.: P-1933, 229/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patzr - nr.425; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74224

Sygn.: 429
Tytuł: Par. Jabłonów, dek. Kołomyja; Ekstrakty z księgi metrykalnej chrztów, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1825 (pośw.1825)
Opis: poszyt, s. 12
Dawna Sygn.: P-1141, 1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej,papierowej obwolucie; przekazne do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r.
Mikrofilm: 74225

Sygn.: 430
Tytuł: Par. Jabłonów, dek. Kołomyja; Ekstarkty z księga metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1825 (pośw.1836)
Opis: poszyt, s. 8
Dawna Sygn.: P-1142, 2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74226

Sygn.: 431
Tytuł: Par. Jabłonów, dek. Kołomyja; Ekstrakty z księgi metrykalnej chrztów/urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1844-1848, 1851,1852 (pośw.1845-1849,1852,1853)
Opis: poszyty i składki, s. 83
Dawna Sygn.: P-1143, 3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
21 poszytów iskładek we współczesnej, papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74227

Sygn.: 432
Tytuł: Par. Jabłonów, dek. Kołomyja; Ekstrakty z księgi metrykalnej chrztów/urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1857-1860,1863,1864 (pośw.1858-1861,1864,1865)
Opis: poszyty i składki, akta luźne, s. 115
Dawna Sygn.: P-1144, 4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
18 poszytów, składek i kart luźnych we współczesnej, papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74228

Sygn.: 433
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: XVIII w.
Opis: dudka, s. 0
Dawna Sygn.: 90/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga bardzo zniszczona, wpisy przemieszane, nieczytelne; porwane i zbutwiałe karty, brak oprawy, księga całkowicie wyłączona z udostępniania; przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 0

Sygn.: 434
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Salówka
Daty: 1864-1888
Opis: księga oprawna, s. 96
Dawna Sygn.: 610
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 74230

Sygn.: 435
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1776-1874
Opis: księga oprawna, s. 22
Dawna Sygn.: P-1147, 90/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy częściowo bez rubryk; księga zniszczona, uszkodzone karty; księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74231

Sygn.: 436
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: wpisy wspólne 1776-1781,1784, później osobno dla każdej wsi: Jagielnica 1781-1784, Salówka 1781-1784, Nagórzanka 1781-1784, Chomiakówka 1781-1784, Rosochacz 1781-1783, Sosolówka 1781-1784* Zabłotówka 1781-1784*, Muchawka 1781-1782, Milowce 1782-1784*, Szmańkowce 1781-1784**, Szwajkowce 1783***, Strusówka 1781-1782**, Zalesie 1781-1784****
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 46
Dawna Sygn.: P-1148, 90/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Później w parafii Ułaszkowce (w r. 1912 wyodrębniona z par. Jagielnica), **później w parafii Czortków, ***później w parafii Żabińce, ****późniejsza parafia nie znana; wpisy częściowo bez rubryk; w księdze akta luźne, m. in.: "Porządek nabożeństwa w parochiach miejskich, gdzie znaczniejsza jest liczba kapłanów, a przynajmniej trzech albo czterech księży znajduje się" (fragment), s. 41; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74232

Sygn.: 437
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Księga metrykalna zgonów tylko dla miasteczka Jagielnica
Daty: 1870-1891*
Opis: księga oprawna, s. 96
Dawna Sygn.: 610
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Z r. 1891 tylko jeden wpis; AGAD
Mikrofilm: 74233

Sygn.: 438
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Księga metrykalna chrztów 1710-1740, ślubów 1711-1740 i zgonów/pogrzebów 1720-1740 dla całej parafii
Daty: 1710-1740
Opis: dudka, s. 213
Dawna Sygn.: P-1145, 90/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Na końcu księgi: regest ruchomości należących do kościoła parafialnego w Jagielnicy, sporządzony w 1721 r. , s. 204-212; wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74234

Sygn.: 439
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Księga metrykalna chrztów 1741-1775, ślubów 1741-1775 i zgonów/pogrzebów 1741-1774 dla całej parafii
Daty: 1741-1775
Opis: księga oprawna, s. 313
Dawna Sygn.: P-1146, 90/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74235

Sygn.: 440
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1858 (pośw.1859)
Opis: poszyt, s. 72
Dawna Sygn.: P-1149, 90/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74236

Sygn.: 441
Tytuł: Par. Jagielnica, dek. Czortków; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1872-1891
Opis: księga oprawna, s. 1213
Dawna Sygn.: 610
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74237

Sygn.: 442
Tytuł: Par. Janów Gródecki, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna chrztów 1755-1772, ślubów 1754-1772 i zgonów/pogrzebów 1768-1772 dla całej parafii
Daty: 1754-1772
Opis: dudka, s. 271
Dawna Sygn.: P-1153, 91/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74238

Sygn.: 443
Tytuł: Par. Janów Gródecki, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Starzyska
Daty: 1824-1834
Opis: księga oprawna, s. 94
Dawna Sygn.: P-1813, 203/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74239

Sygn.: 444
Tytuł: Par. Janów Gródecki, dek. Gródek Jagielloński; Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1833
Opis: zszywki (akta luźne), s. 19
Dawna Sygn.: brak
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*3 zszywki będące prawdopodobnie fragmentami ekstarktów z ksiąg metrykalnych; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74240

Sygn.: 445
Tytuł: Par. Janów Trembowelski, dek. Trembowla; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1741-1780
Opis: dudka, s. 352
Dawna Sygn.: P-1154, 91/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74241

Sygn.: 446
Tytuł: Par. Janów Trembowelski, dek. Trembowla; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Podhajczyki*
Daty: 1784-1821
Opis: księga oprawna, s. 102
Dawna Sygn.: P-1155, 91/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Podhajczyki Justynowe - od r. 1912 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Janów; księga przekazana do AGAD z AP - Przemysl w 1993 r.
Mikrofilm: 74242

Sygn.: 447
Tytuł: Par. Janów Trembowelski, dek. Trembowla; Księga metrykalna ślubów dla miasta Janów
Daty: 1784-1851*
Opis: księga oprawna, s. 93
Dawna Sygn.: P-1156, 91/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Z r.1851 jeden wpis; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74243

Sygn.: 448
Tytuł: Par. Janów Trembowelski, dek. Trembowla; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Podhajczyki*
Daty: 1784-1866
Opis: księga oprawna, s. 93
Dawna Sygn.: P-1157, 91/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patrz - nr.446; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74244

Sygn.: 449
Tytuł: Par. Janów Trembowelski, dek. Trembowla; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Podhajczyki*
Daty: 1784-1835
Opis: księga oprawna, s. 94
Dawna Sygn.: P-1158, 91/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patrz - nr.446; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74245

Sygn.: 450
Tytuł: Par. Janów Trembowelski, dek. Trembowla; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Podhajczyki* i Wybranówka*
Daty: 1835-1870
Opis: księga oprawna, s. 106
Dawna Sygn.: P-1159, 91/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patrz - nr.446, tu z wsią Wybranówką; na początku księgi indeks zmarłych od r. 1835 do 1870 (zszywka luzem), s. 1-11 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP -Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74246

Sygn.: 451
Tytuł: Par. Janów Trembowelski, dek. Trembowla; Ekstrakty z ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1826,1828,1832 (pośw. w latach 1826-1833)
Opis: akta luźne, s. 102
Dawna Sygn.: P-1160, 91/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Akta we współczesnej, papierowej obwolucie, będące prawdopodobnie fragmentami ekstraktów z ksiąg metrykalnych; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74247

Sygn.: 452
Tytuł: Par. Janów Trembowelski, dek. Trembowla; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1869-1887
Opis: księga oprawna, s. 998
Dawna Sygn.: 605
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74248

Sygn.: 453
Tytuł: Par. Jaryczów Nowy, dek. Lwów; Księga metrykalna ślubów 1743-1767 i zgonów/pogrzebów 1743-1776 dla całej parafii
Daty: 1743-1776
Opis: księga oprawna, s. 144
Dawna Sygn.: P-1163, 92/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74249

Sygn.: 454
Tytuł: Par. Jaryczów Nowy, dek. Lwów; Księga metrykalna urodzeń 1785-1809, ślubów 1785-1862 i zgonów 1785-1859 dla miasta Jaryczów
Daty: 1785-1862
Opis: księga oprawna, s. 254
Dawna Sygn.: P-1162, 92/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74250

Sygn.: 455
Tytuł: Par. Jaryczów Nowy, dek. Lwów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1833 (pośw.1834)
Opis: zszywki, s. 25
Dawna Sygn.: P-1164, 92/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
3 zszywki we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74251

Sygn.: 456
Tytuł: Par. Jazłowiec, dek. Jazłowiec; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii
Daty: 1724-1782
Opis: księga oprawna, s. 385
Dawna Sygn.: P-1170, 96/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74252

Sygn.: 457
Tytuł: Par. Jazłowiec, dek. Jazłowiec; Księga metrykalna chrztów 1701-1724,1772-1773, ślubów 1702-1724 i zgonów/pogrzebów 1719-1720 dla całej parafii
Daty: 1701-1773
Opis: dudka, s. 302
Dawna Sygn.: 96/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk, przemieszane: ur. 1701-1724, s. 28-210, ur. 1772-1773, s. 289-300, śl., s. 217-288, zg., s. 19-25; ponadto w księdze inne zapiski; księga przekazana do AGAD z AP - Przemysl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74253

Sygn.: 458
Tytuł: Par. Jazłowiec, dek. Jazłowiec; Księga metrykalna chrztów 1725-1747, ślubów 1728-1741 i zgonów/pogrzebów 1728-1740,1744? dla całej parafi
Daty: 1725-1747
Opis: dudka, s. 175
Dawna Sygn.: 96/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga bardzo zniszczona, wpisy bez rubryk, przemieszane i częściowo nieczytelne: ur. 1725-1733, s. 2-58, ur. 1734-1747, s. 84-161, śl.,s. 60-79, zg. 1728-1741,s. 162-173, zg. 1744?, s. 80-83; ponadto w księdze inne zapiski; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74254

Sygn.: 459
Tytuł: Par. Jazłowiec, dek. Jazłowiec; Księga metrykalna chrztów 1774-1778, 1783-1784, ślubów 1750-1769, 1774-1781, 1774-1784 i zgonów/pogrzebów 1750-1771, 1774-1781, 1774-1784 dla całej parafii
Daty: 1774-1784
Opis: księga oprawna, s. 343
Dawna Sygn.: 96/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga zniszczona, wpisy bez rubryk, przemieszane i częściowo nieczytelne: ur. 1774-1778, s. 59-90, ur. 1783-1784, s. 305-342, śl. 1750-1769, s. 5-57, śl. 1774-1781, s. 91-109, śl. 1774-1784, s. 219-248, zg. 1750-1771, s.141-217, zg. 1774-1781, s. 111-137, zg. 1774-1784, s. 249-303, ponadto w księdze inne zapiski; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74255

Sygn.: 460
Tytuł: Par. Jazłowiec, dek. Jazłowiec; Księga metrykalna urodzeń 1785-1828, ślubów 1784-867 i zgonów 1784-1844 tylko dla wsi Burakówka*
Daty: 1784-1867
Opis: księga oprawna, s. 346
Dawna Sygn.: P-1171, 96/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Burakówka - od r.1905 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Jazłowiec; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74256

Sygn.: 461
Tytuł: Par. Jazłowiec, dek. Jazłowiec; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1853 (pośw.1853)
Opis: poszyty, s. 73
Dawna Sygn.: P-1172, 96/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
3 poszyty we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74257

Sygn.: 462
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Jezierna
Daty: 1784-1837
Opis: księga oprawna, s. 224
Dawna Sygn.: P-1174, 95/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGADz AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74258

Sygn.: 463
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Jezierna
Daty: 1838-1850
Opis: księga oprawna, s. 160
Dawna Sygn.: P-1181, 95/24
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74259

Sygn.: 464
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Bogdanówka
Daty: 1784-1854
Opis: księga oprawna, s. 46
Dawna Sygn.: P-783, 26/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74260

Sygn.: 465
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Bogdanówka
Daty: 1830-1868
Opis: księga oprawna, s. 48
Dawna Sygn.: P-788, 26/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74261

Sygn.: 466
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzen tylko dla wsi Daniłowce
Daty: 1785-1888
Opis: księga oprawna, s. 15
Dawna Sygn.: P-1178, 95/12
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
W księdze także różne dokumenty luźne; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74262

Sygn.: 467
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Isypowce*
Daty: 1786-1854
Opis: księga oprawna, s. 35
Dawna Sygn.: P-1180, 95/16
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Isypowce - od r.190 w parafii Kokutkowce; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74263

Sygn.: 468
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Jackowce
Daty: 1784-1849
Opis: księga oprawna, s. 22
Dawna Sygn.: P-1177, 95/15
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74264

Sygn.: 469
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Kokutkowce*
Daty: 1784-1855
Opis: księga oprawna, s. 70
Dawna Sygn.: P-1176, 95/13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Kokutkowce - od r. 1908 samodzielna parafia (z wsiami: Isypowce, Nesterowce i Seredyńce) wyodrębniona z par. Jezierna; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74265

Sygn.: 470
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Nesterowce*
Daty: 1784-1853, 1854-1889**
Opis: księga oprawna, s. 94
Dawna Sygn.: 1Ur., 41
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Nesterowce - od r. 1908 w par. Kokutkowce; **do właściwej księgi z lat 1784-183 dołączono bardzo zniszczony fragment kolejnej księgi metrykalnej dla wsi Nesterowce z lat 18541889 (wpisy przemieszane); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74266

Sygn.: 471
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Ostaszowce
Daty: 1784-1873
Opis: księga oprawna, s. 34
Dawna Sygn.: P-1175, 95/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74267

Sygn.: 472
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Seredyńce*
Daty: 7861857
Opis: księga oprawna, s. 72
Dawna Sygn.: P-1179, 95/14
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Seredyńce - od r. 1908 w par. Kokutkowce; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74268

Sygn.: 473
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna ślubów tylko dla miasta Jezierna
Daty: 1784-1852
Opis: księga oprawna, s. 122
Dawna Sygn.: P-1182, 95/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74269

Sygn.: 474
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Akta metrykalne ślubów tylko dla wsi Daniłowce
Daty: 1787-1847*
Opis: zszywka, s. 6
Dawna Sygn.: 95/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Są to daty skrajne-w księdze niewiele wpisów, w obrębie wielu lat występuje vacat - nie zawierano związków małżeńskich w tej wsi; akta we współczesnej, papierowej oprawie; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74270

Sygn.: 475
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Isypowce*
Daty: 1786-1879
Opis: księga oprawna, s. 28
Dawna Sygn.: P-1187, 95/22
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr.467; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74271

Sygn.: 476
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Kokutkowce*
Daty: 1786-1859
Opis: księga oprawna, s. 72
Dawna Sygn.: P-1186, 95/17
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patrz - nr.469; w księdze: inwentarz kaplicy publicznej w Seredyńcach, parafii Kokutkowce, dat. 10 XII 1937, zszywka luzem, s. 66-72; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74272

Sygn.: 477
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Nesterowce*
Daty: 1786-1856
Opis: księga oprawna, s. 34
Dawna Sygn.: P-1184, 95/11
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr.470; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74273

Sygn.: 478
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Seredyńce*
Daty: 1786-1861
Opis: księga oprawna, s. 34
Dawna Sygn.: P-1183, 95/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr.472; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74274

Sygn.: 479
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla miasta Jezierna
Daty: 1784-1856*
Opis: księga oprawna, s. 238
Dawna Sygn.: P-1188, 95/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Z r.1856 tylko jeden wpis; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74275

Sygn.: 480
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Bogdanówka
Daty: 17861851*
Opis: księga oprawna, s. 24
Dawna Sygn.: P-786, 26/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Z r.1851 tylko jeden wpis; sięga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74276

Sygn.: 481
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Bogdanówka
Daty: 1820-1842
Opis: księga oprawna, s. 88
Dawna Sygn.: P-787, 26/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74277

Sygn.: 482
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Isypowce*
Daty: 1786-1863
Opis: księga oprawna, s. 26
Dawna Sygn.: P-1194, 95/21
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz- nr 457; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r.
Mikrofilm: 74278

Sygn.: 483
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Jackowce
Daty: 1786-1859
Opis: księga oprawna, s. 22
Dawna Sygn.: P-1190, 95/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74279

Sygn.: 484
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Kokutkowce*
Daty: 1786-1853
Opis: księga oprawna, s. 42
Dawna Sygn.: P-1192, 95/19
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr 469; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r.
Mikrofilm: 74280

Sygn.: 485
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Nesterowce*
Daty: 1786-1849
Opis: księga oprawna, s. 32
Dawna Sygn.: P-1191, 95/18
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr 470; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74281

Sygn.: 486
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Ostaszowce
Daty: 1785-1854
Opis: księga oprawna, s. 22
Dawna Sygn.: P-1189, 95/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74282

Sygn.: 487
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Seredyńce*
Daty: 1786-185
Opis: księga oprawna, s. 32
Dawna Sygn.: P-1193, 95/20
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz- nr 472; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74283

Sygn.: 488
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Akta metrykalne zgonów tylko dla wsi Seredyńce*
Daty: 1851-1873
Opis: poszyt, s. 32
Dawna Sygn.: 95/30
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr 472; jest to fragment księgi metrykalnej z parafii Jezierna, wyodrębniony w formie poszytu i oprawiony we współczesną obwolutę; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74284

Sygn.: 489
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna chrztów 1745-1766 i ślubów 1739-1766 dla całej parafii
Daty: 1739-1766
Opis: księga oprawna, s. 159
Dawna Sygn.: P-1173, 95/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74285

Sygn.: 490
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1842 (pośw.1843)
Opis: zszywki, s. 37
Dawna Sygn.: P-1196, 95/31
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
3 zszywki we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74286

Sygn.: 491
Tytuł: Par. Jezierna, dek. Złoczów; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1872-1892
Opis: księga oprawna, s. 904
Dawna Sygn.: 609
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74287

Sygn.: 492
Tytuł: Par. Jezupol, dek. Stanisławów; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Jezupol 1776-1784, Pobereże 1777, 1779, 1784, Uzin 1776-1783, Sielec 1778
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 54
Dawna Sygn.: 96/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (księga bardzo zniszczona, przedziurawiona -całkowicie wyłączona z użytkowania)
Mikrofilm: 74288

Sygn.: 493
Tytuł: Par. Jezupol, dek. Stanisławów; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń 1837, 1841, 1843, ślubów 1837, 1841, 1843, 1853 i zgonów 1837, 1841, 1843, 1853,dla całej parafii
Daty: 1837,1841,1843,1853 (pośw.1837,1841,1843,1844,1853,1854)
Opis: składki i zszywki, s. 50
Dawna Sygn.: P-1199
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowj obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74289

Sygn.: 494
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzen tylko dla wsi Bogdanówka*
Daty: 1784-1830
Opis: poszyt oprawny, s. 35
Dawna Sygn.: P-782, 26/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Bogdanówka - od r.1883 w par. Podwołoczyska wyodrebnionej z par. Kaczanówka; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74290

Sygn.: 495
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzeń tylo dla wsi Czerniszówka*
Daty: 1784-1864
Opis: księga oprawna, s. 42
Dawna Sygn.: P-1202, 98/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*W aktach wieś ta występuje pod nazwą Czerniechówka - prawidłowa nazwa Czerniszówka; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r.
Mikrofilm: 74291

Sygn.: 496
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Orzechowiec
Daty: 1785-1846
Opis: księga oprawna, s. 98
Dawna Sygn.: P-1629, 161/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r.
Mikrofilm: 74292

Sygn.: 497
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzen tylko dla wsi Zadnieszówka*
Daty: 1784-1835
Opis: księga oprawna, s. 66
Dawna Sygn.: P-1205, 98/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Zadnieszówka - od r. 1883 w par. Podwołoczyska wyodrębnionej z par. Kaczanówka; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r.
Mikrofilm: 74293

Sygn.: 498
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zadnieszówka*
Daty: 1836-1858
Opis: księga oprawna, s. 48
Dawna Sygn.: P-1208, 98/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr 497; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74294

Sygn.: 499
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Bogdanówka*
Daty: 1784-1870
Opis: księga oprawna, s. 48
Dawna Sygn.: P-784, 26/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr 494; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74295

Sygn.: 500
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Czerniszówka
Daty: 1784-1860
Opis: księga oprawna, s. 48
Dawna Sygn.: P-1203, 98/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74296

Sygn.: 501
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Orzechowiec
Daty: 1784-1867
Opis: księga oprawna, s. 100
Dawna Sygn.: P-1630, 161/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74297

Sygn.: 502
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Zadnieszówka*
Daty: 1784-1849
Opis: księga oprawna, s. 0
Dawna Sygn.: P-1206, 98/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patrz - nr 497; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74298

Sygn.: 503
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Bogdanówka*
Daty: 1784-1848
Opis: księga oprawna, s. 46
Dawna Sygn.: P-785, 26/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Patrz - nr 494; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74299

Sygn.: 504
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Czerniszówka
Daty: 1785-1870*
Opis: księga oprawna, s. 4
Dawna Sygn.: P-1204, 98/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Z r. 1870 tylko jeden wpis; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74300

Sygn.: 505
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Orzechowiec
Daty: 1784-1865
Opis: księga oprawna, s. 100
Dawna Sygn.: P-1631, 161/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74301

Sygn.: 506
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zadnieszówka*
Daty: 1784-1840
Opis: księga oprawna, s. 42
Dawna Sygn.: P-1207, 98/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Patrz - nr 497; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74302

Sygn.: 507
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń 1826, 1828, 1832, ślubów i zgonów 1826, 1828, 1832, 1841 dla całej parafii
Daty: 126,1828,1832,1841
Opis: zszywki, s. 154
Dawna Sygn.: P-1209, 98/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
11 zszywek we współczesnej, papierowej obwolucie; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74303

Sygn.: 508
Tytuł: Par. Kaczanówka, dek. Skałat; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1868-1869, 1873-1890
Opis: księga oprawna, s. 1042
Dawna Sygn.: 647
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kopie; AGAD
Mikrofilm: 74304

Sygn.: 509
Tytuł: Par. Kałusz, dek. Dolina; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń dla całej parafii
Daty: 1864 (pośw.1865)
Opis: zszywka, s. 19
Dawna Sygn.: P-1221, 100/10
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74305

Sygn.: 510
Tytuł: Par. Kałusz, dek. Dolina; Księga metrykalna ślubów dla cąłej parafii: 1752-1784, (1799, 1800) i 1789-1819*
Daty: 1752-1819
Opis: dudka, s. 397
Dawna Sygn.: P-1215
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol., niem.
*Księga prowadzona dwustronnie i tak spaginowana, z lat 1799, 1800 pojedyncze wpisy, po obrocie - księga zapowiedzi z lat 1789-1819, s. 122-397; w księdze także przemieszane wpisy chrztów z lat 1791?-1796: inne notatki dotyczące rozdawnictwa węgla dla biednych, z lat 1801-1804, s. 118-121; wpisy bez rubryk; bardzo nieczytelne; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74306

Sygn.: 511
Tytuł: Par. Kałusz, dek. Dolina; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Kałusz 1776-1784, Podmichale 1776-1784**, Podhorki 1778-1783, Bereźnica 1777-1779**, Hołyń 1778-1784, Tużyłów 1779-1780, Studzianka 1778-1782, Chocin 1777-1783, Bednarów 1778-1784*, Rypianka 1780**, Nowica 1777**, Kropiwnik 1776-1783, Siwka Kałuska 1783
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 23
Dawna Sygn.: P-1216, 100/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Bednarów - od r.1903 samdzielna parafia wyodrębniona z par. Kałusz i Halicz; **Podmichale - od r. 1893 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Kałusz (w jej skład weszły m. in. wsie: Bereźnica Rypianka i Nowica); w księdze: indeks zaślubionych (zszywka luzem), s. 1-2 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); wpisy zaslubionych przemieszane z innymi notatkami parafialnymi, prowadzonymi także po obrocie księgi, częściowo nieczytelne i pokreślone - spaginowano jedynie strony zawierające wpisy metrykalne; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74307

Sygn.: 512
Tytuł: Par. Kałusz, dek. Dolina; Księga metrykalna zgonów/pogrzebów dla całej parafii
Daty: 1746-1797
Opis: dudka, s. 158
Dawna Sygn.: P-1217, 100/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Wpisy bez rubryk; na końcu księgi indeks zmarłych w parafii, s. 133-158 (wpisy w indeksie według starej paginacji w księdze); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74308

Sygn.: 513
Tytuł: Par. Kałusz, dek. Dolina; Księga metrykalna zgonów/pogrzebów dla całej parafii: Kałusz 1776-1784, Podhorki 1776-1781, Podmichale 1776-1783**, Hołyń i Kotiatycze 1779-1783, Kadobna 1777, Bereźnica 1776-1781, Studzianka 1777-1783, Dołpotów 1776-1783***, Siwka Kałuska 1777-1781, (Krasne 1778, Puyło? 1777-1781), Bednarów 1778-1782*, Nowica 1777-1783**, różne 1779-1782
Daty: 1776-1784
Opis: księga oprawna, s. 27
Dawna Sygn.: P-1218, 100/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*,**Patrz - 511; ***później w par. Wojniłów; (...) nazwy niezidentyfikowane; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74309

Sygn.: 514
Tytuł: Par. Kałusz, dek. Dolina; Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii*
Daty: 1823-1827 (pośw.1824-1828)
Opis: księga oprawna, s. 148
Dawna Sygn.: P-1219, 100/8
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Są to prawdopodobnie ekstrakty z ksiąg metrykalnych współcześnie oprawione; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74310

Sygn.: 515
Tytuł: Par. Kałusz, dek. Dolina; Ekstrakty z ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1834 (pośw.1835)
Opis: poszyt, s. 39
Dawna Sygn.: P-1220, 100/9
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Akta we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74311

Sygn.: 516
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii: Kamionka Strumiłowa 1784-1816 i wsie: Budki Nieznanowskie* i Majdan 1784-1816, Jazienica, Maziarnia, Podrudne 1784-1816, Dernów, (Nowy Staw i Czestynie)***, Sapieżanka, Jagonia 1784-1816, Sokole, Turki, Berbeki 1793-1816, Łapajówka i Łany 1784-1816, Obydów 1784-1816, Ruda i Gaik 1784-1816, Dalnicz, Zubówmost, Tołmacz, (Żełdec, Kupiczwola, Herawiec)****, Hoholec ( Chocholec)**, Habiana Góra** 1784-1816
Daty: 1784-1816
Opis: księga oprawna, s. 400
Dawna Sygn.: P-1225, 101/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Od r. 1921 samodzielna parafia wyodrebniona z par. Kamionka; **nazwy niezidentyfikowane; (...)***od r. 1919 w par. Horpiń wyodrębnionej z par. Żelechów; (...)****od r. 1918 w par. Batiatycze wyodrębnionej z par. Kamionka; księga znszczona, wpisy przemieszane: Kamionka Strumiłowa, s. 1-120, Budki Nieznanowskie i Majdan, lata 1784-1811, s. 129-154, lata 1811-1816, s. 183-186, Jazienica, Maziarnia, Podrudne, lata 1784-1810, s. 157-182, lata 1784-1816, s. 187-204, lata 1810-1816, s. 319-324, Dernów etc., lata 1784-1813, s. 211-232, lata 1815-1816, s. 389-400, Sokola, Turki i Berbeki, 1793-1816, s. 233-245, Łapajówka i Łany, s. 253-318, Żełdec etc, s. 333-388; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74312

Sygn.: 517
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Kamionka i przedmieść: Podzamcze, Bełzkie Przedmieście, Krzywulanka, Zabuże
Daty: 1838-1862
Opis: księga, s. 238
Dawna Sygn.: 1Ur., 45
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga zniszczona, bez oprawy rozerwana; AGAD
Mikrofilm: 74313

Sygn.: 518
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń dla wsi wchodzących w skład parafii
Daty: (1838,1866-1869) 1869-1889
Opis: księga oprawna, s. 597
Dawna Sygn.: 630
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Wpisy z lat 1838,1866-1869 wszyte na końcu księgi; wewnątrz księgi różne dokumenty wszyte i luzem -głównie odpisy i świadectwa urodzenia (akta luźne na końcu księgi, s. 570-597); AGAD
Mikrofilm: 74314

Sygn.: 519
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1848-1866
Opis: księga oprawna, s. 383
Dawna Sygn.: 2Ur., 46
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 74315

Sygn.: 520
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Kamionka i przedmieść
Daty: 1862-1871
Opis: księga, s. 142
Dawna Sygn.: 3Ur., 47
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga bardzo zniszczona, brak oprawy; AGAD
Mikrofilm: 74316

Sygn.: 521
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Kamionka i przedmieść
Daty: 1871-1891
Opis: księga oprawna, s. 275
Dawna Sygn.: 630
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD (zs)
Mikrofilm: 74317

Sygn.: 522
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Indeks do ksiąg metrykalnych urodzeń dla całej parafii
Daty: 1784-1816
Opis: księga oprawna, s. 68
Dawna Sygn.: P-1226, 101/4
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74318

Sygn.: 523
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Indeks do ksiąg metrykalnych urodzeń dla wsi wchodzących w skład parafii: Łany Polskie, Obydów, Podrudne, Różanka, Gaik, Ruda, Batiatycze, Zubówmost, Budki Nieznanowskie, Berbeki, Jazienica Poska, Jazienica Ruska, Maziarnia Kamionecka, Żełdec, Krasiczyn i Zbaniów
Daty: 1846-1852
Opis: księga oprawna, s. 21
Dawna Sygn.: P-1229, 101/12
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74319

Sygn.: 524
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: Kamionka i przedmieścia 1784-1816, Budki Nieznanowskie*, Berbeki i Majdan 1784-1816, Jazienica 1784-1816, Maziarnia, Podrudne i Turki 1784-1816, Dernów, Jagonia, Sapieżanka i Krzywołuka 1784-1816, Nowy Staw 1784-1814, Czestynie i Nowy Staw*** 1784-1816, Sokole i inne przyłączone z par. Busk (leżące za Bugiem) 1793-1814, Łapajówka i Łany 1784-1814, Obydów 1784-1816, Ruda 1784-1815, Dalnicz, Herawiec****, Tołmacz, Hubiana Góra** 1784-1816
Daty: 1784-1816
Opis: księga oprawna, s. 115
Dawna Sygn.: P-1230, 101/5
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*,**,***,****Patrz - nr 516; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74320

Sygn.: 525
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Kamionka i przedmieścia 1784-1816, Budki Nieznanowskie*, Berbeki i Majdan 1784-1816, Jazienica 1784-1816, Maziarnia, Podrudne, Turki 1785-1816, Dernów, Jagonia, Sapieżanka 1791-1816, Nowy Staw*** 1786-1812, Sokole i inne przyłączone z par. Busk (leżące za Bugiem) 1793-1816,1822, Czestynie*** 1784-1814, Łapajówka i Łany 1786-1815, Obydów 1784-1816, Ruda 1784-1816, (Batiatycze, Żełdec, Kupiczwola)****, Zubówmost, Dalnicz, Herawiec****, Tołmacz, Hubiana Góra** 1785-1816
Daty: 1784-1816, 1822
Opis: księga oprawna, s. 131
Dawna Sygn.: 1Zg., 48
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*,**,***,****Patrz - nr 516; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74321

Sygn.: 526
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna zgonów dla miasta Kamionka i przedmieść
Daty: 1839-1881
Opis: księga, s. 265
Dawna Sygn.: 2Zg., 49
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga zniszczona, bez oprawy; AGAD
Mikrofilm: 74322

Sygn.: 527
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1719-1766, ślubów 1720-1766 i zgonów/pogrzebów 1752-1766 dla całej parafii
Daty: 1719-1766
Opis: dudka, s. 394
Dawna Sygn.: 101/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga zniszczona, wpisy bez rubryk, przemieszane: ks. ur.: s. 1-260, ks. śl.: s. 261-338, ks. zg.: s.340-369; na stronach 369-391 wpisy różne: ur. i zg. z lat 1750-1753, wykaz pochowanych na cmentarzu kamioneckim w latach 1730-1752 (s. 372-386); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74323

Sygn.: 528
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów: urodzenia 1766-1776 wspólne dla całej parafii, a potem: Kamionka 1776-1784, Dernów, (Nowy Staw, Czestynie)*** 1776-1784, Majdan, Budki Nieznanowskie*, Maziarnia 1776-1784, Strzemień, Zubówmost, Dalnicz, Hoholec (Chocholec)**, Herawiec**** i Podrudne 1779-1784, Jazienica i Łany 1776-1784, Ruda i Obydów 1776-1784, (Batiatycze, Żełdec, Kupiczwola)**** 1776-1784, śluby 1766-1776 jak wyżej, a potem: Kamionka 1776-1784, Dernów, Nowy Staw, Czestynie 1777-1783, Majdan, Budki Nieznanowskie, Maziarnia 1776-1784, Ruda i Obydów 1777-1780, Strzemień, Zubówmost, Dalnicz, Hoholec (Chocholec), Herawiec i Podrudne 1776-1783, Jazienica i Łany 1777-1783, Batiatycze, Żełdec, Kupiczwola 1777-1784, zgony jak wyżej, a potem: Kamionka 1776-1784, Majdan, Budki Nieznanowskie, Maziarnia 1777-1784, Dernów, Nowy Staw, Czestynie 1777-1784, Ruda i Obydów 1776-1784, Jazienica i Łany 1780-1783, Strzemień, Zubówmost, Dalnicz, Hoholec (Chocholec), Herawiec i Podrudne 1776-1783, Batiatycze, Żełdec, Kupiczwola 1778-1782
Daty: 1766-1784
Opis: księga oprawna, s. 206
Dawna Sygn.: P-1224, 101/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*,**,***,****Patrz - nr 516; wpisy częściowo bez rubryk, w kolejności: ur., s. 1-111, zg., s. 112-167, śl., s. 170-206; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74324

Sygn.: 529
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1816-1838, ślubów 1816-1850 i zgonów 1816-1839 dla miasta Kamionka i przedmieść
Daty: 1816-1850
Opis: księga oprawna, s. 357
Dawna Sygn.: 1Ur., Śl., Zg., 42
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
AGAD
Mikrofilm: 74325

Sygn.: 530
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1816-1844, ślubów 1816-1880 i zgonów 1817-1849 tylko dla wsi Obydów, Zubówmost, Podrudne, Maziarnia
Daty: 1816-1880
Opis: księga oprawna, s. 212
Dawna Sygn.: P-1228, 101/8 ,51
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 74326

Sygn.: 531
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1816-1849, ślubów 1816-1881 i zgonów 1816-1860 tylko dla wsi Batiatycze* i Żełdec
Daty: 1816**-1881
Opis: księga oprawna, s. 248
Dawna Sygn.: 630
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Batiatycze - od r. 1918 samodzielna parafia, m.in.: z wsią Żełdec; **z r.1816 po jednym wpisie w każdej serii; AGAD
Mikrofilm: 74327

Sygn.: 532
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1816-1846, ślubów 1818-1884 i zgonów 1816-1865 tylko dla wsi Berbeki, Maziarnia Kamionecka, Maziarnia Gogołowa, Jazienica Polska, Jazienica Ruska
Daty: 1816-1884
Opis: księga oprawna, s. 241
Dawna Sygn.: P-1169, 50
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
AGAD
Mikrofilm: 74328

Sygn.: 533
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1816 -1883, ślubów 1817-1852,1867,1876 i zgonów 1816 -1887 tylko dla wsi Sapieżanka*
Daty: 1816-1887
Opis: księga oprawna, s. 196
Dawna Sygn.: 366
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Wpisy w księdze przemieszane: ur. 1816 -1851, s. 1- 92, ur. 1851-1883, s. 117-146, śl., s. 93-116, zg., s. 149 -195; AGAD
Mikrofilm: 74329

Sygn.: 534
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1816 -1846, ślubów 1817-1889 i zgonów 1816 -1891 tylko dla wsi Łapajówka, Łany Niemieckie, Łany Polskie
Daty: 1816-1891
Opis: księga oprawna, s. 167
Dawna Sygn.: 101/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
Księga zniszczona, zbutwiałe karty; przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74330

Sygn.: 535
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1816 -1875, ślubów 1819 -1890 i zgonów 1816 -1891 tylko dla wsi Tołmacz, Dalnicz, Herawiec*
Daty: 1816-1891
Opis: księga oprawna, s. 199
Dawna Sygn.: brak
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Od r. 1918 w parafii Batiatycze; AGAD (zs)
Mikrofilm: 74331

Sygn.: 536
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1817-1890 ślubów 1817-1890 i zgonów 1816-1894 tylko dla wsi Turki i Sokole*
Daty: 1816-1894
Opis: księga oprawna, s. 167
Dawna Sygn.: 630
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac., pol.
*Wpisy przemieszane, akta zgonów wszyte odwrotnie na początku księgi: ks. ur. 1817-1856, s. 109-155, ur. 1856-1890, s. 63-104, ks. śl., s. 26-62, ks. zg. 1816-1866, s. 1-25, zg. 1867-1894, s. 156-166; w księdze luźne dokumenty; AGAD
Mikrofilm: 74332

Sygn.: 537
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1816-1882, ślubów 1817-1884 i zgonów 1816-1895 tylko dla wsi Dernów, Nowy Staw* i Czestynie
Daty: 1816-1895
Opis: księga, s. 133
Dawna Sygn.: 2Ur., Śl, Zg, 43
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Od r. 1919 w parafii Horpiń; księga zniszczona, brak oprawy i kilku stron; AGAD
Mikrofilm: 74333

Sygn.: 538
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1817-1851, ślubów 1818-1890 i zgonów 1817-1856 tylk dla wsi Ruda i Gaik
Daty: 1817-1890
Opis: księga oprawna, s. 153
Dawna Sygn.: P-1227/7, 52
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
AGAD
Mikrofilm: 74334

Sygn.: 539
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Księga metrykalna urodzeń 1817-1890, ślubów 1819-1889 i zgonów 1817-1886 tylko dla wsi Kupiczwola, Zdeszów, Hubiana Góra*, Gruszka*
Daty: 1817-1890
Opis: księga, s. 53
Dawna Sygn.: 3Ur., Śl., Zg., 44
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Nazwy niezidentyfikowane; księga bez oprawy; AGAD
Mikrofilm: 74335

Sygn.: 540
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1862 (pośw.1862)
Opis: poszyty, s. 77
Dawna Sygn.: P-1232, 101/13
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
3 poszyty we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74336

Sygn.: 541
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dek. Gliniany; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1864 (pośw.1864)
Opis: poszyty, s. 98
Dawna Sygn.: P-1233, 101/14
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
3 poszyty (zniszczone) we współczesnej, papierowej obwolucie; przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74337

Sygn.: 542
Tytuł: Par. Konkolniki, dek. Konkolniki; Księga metrykalna zgonów/pogrzebów dla całej parafii*
Daty: 1752-1796
Opis: księga oprawna, s. 107
Dawna Sygn.: P-1234, 103/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*W księdze wpisy także dla wsi należących później do innych parafii lub tworzących samodzielne parafie; wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74338

Sygn.: 543
Tytuł: Par. Konkolniki, dek. Konkolniki; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: Konkolniki 1784-1793, Słoboda 1784-1816, Świstelniki 1784-1812*, Sławentyn 1785-1816**, Szumlany 1785-1815**, Boków 1785-1816***, Hnilicze 1784-1794****, Sieniawka 1784-1792*****, Konkolniki 1784-1804, Słoboda 1784-1802, Zagórze Konkolnickie 1784-1815, Bybło 1784-1814, Dytiatyn 1785-1816**, Chochoniów 1790-1814, Jabłonów 1785-1816, Meducha 1784-1797******
Daty: 1784-1816
Opis: księga, s. 154
Dawna Sygn.: 103/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Później w parafii Podwysokie, a od r. 1920 w par. Lipica Dolna; **później w par. Boków; ***od r.1903 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Konkolniki; ****później w par. Horożanka, a od r.1886 samodzielna parafia; *****później w par. Lubaczów; ******od r. 1918 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Konkolniki; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w1993 r. (zs - księga bez oprawy)
Mikrofilm: 74339

Sygn.: 544
Tytuł: Par. Klimiec (Feliciental)*, dek. Stryj; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1843-1862
Opis: księga oprawna, s. 105
Dawna Sygn.: P-1239, 104/2
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kościół parafialny powstał w Klimcu w 1848 r., w r.1861 parafia została przeniesiona do Felicientalu (patrz - Feliciental); księgi prowadzona od 1843 r. (przy kaplicy w Klimcu); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74340

Sygn.: 545
Tytuł: Par. Klimiec (Feliciental), dek. Stryj; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii
Daty: 1843-1865
Opis: księga oprawna, s. 65
Dawna Sygn.: P-1240, 104/1
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74341

Sygn.: 546
Tytuł: Par. Klimiec (Feliciental), dek. Stryj; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii
Daty: 1843-1867
Opis: księga oprawna, s. 57
Dawna Sygn.: P-1241, 104/3
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
Księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. (zs)
Mikrofilm: 74342

Sygn.: 547
Tytuł: Par. Kochawina*, dek. Stryj; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1834 (pośw.1834)
Opis: poszyt, s. 18
Dawna Sygn.: P-1247, 106/6
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*Kościół parafialny powstał już w r. 1621 w Rudzie (patrz - Ruda), w XVIII w., parafia utworzona została w Kochawinie (kościół w Rudzie spłonął i miasto zostało przyłączone do par. w Kochawinie); akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74343

Sygn.: 548
Tytuł: Par. Kochawina, dek. Stryj; Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla całej parafii
Daty: 1854-1860(pośw.1855-1861)
Opis: zszywki, s. 107
Dawna Sygn.: P-1248, 106/7
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
21 zszywek; akta przekazane do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.
Mikrofilm: 74344

Sygn.: 549
Tytuł: Par. Kołomyja*, dek. Kołomyja; Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii
Daty: 1784-1791
Opis: księga oprawna, s. 73
Dawna Sygn.: 2Ur., 71
Skan: galeria ze skanami:
Język: łac.
*I seria ksiąg - tzw. Liber Generals; księ