Gaelic-speaking Wikipedian sought

Gaelic gets new lease of life online

The ancient Gaelic language of Scotland is being supported by one of the modern world's most popular websites in an ambitious initiative to develop it online.

A Gaelic speaker is being recruited to work with groups all across Scotland to develop Uicipeid, the Gaelic Wikipedia.

It is a partnership between the National Library of Scotland and Wikimedia UK, the charity that supports and promotes the free online encyclopaedia Wikipedia. It aims to improve knowledge, understanding and use of Gaelic for current and future users. The initiative is being supported with funding from Bòrd na Gàidhlig, the agency responsible for promoting Gaelic language throughout Scotland and internationally, and Wikimedia UK.

It will involve the recruitment of a Gaelic Wikipedian whose role will be to support Gaels to write and translate content for Uicipeid. It is hoped the initiative will encourage more people to practise and use their language skills and share their knowledge of Gaelic culture, heritage and community.

The search for the Gaelic Wikipedian begins this week as the national Mòd — the annual celebration of Gaelic culture — opens in Stornoway.

It is a part time role funded for 12 months and will involve designing, managing and delivering a programme of activities for Gaelic speakers. This will be directed at helping them learn how to edit Uicipeid and create new or improve existing Wikipedia articles. All training will be provided.

'This is a unique and exciting opportunity for someone fluent in Scottish Gaelic who has a real commitment and passion for the language,' said Gill Hamilton, Digital Access Manager at the National Library of Scotland.

The Wikipedian will work with the National Library, Wikimedia UK and Gaelic agencies and organisations to identify groups to engage with. These will include young people between the ages of 16 and 25, community groups and those active in areas such as music, local history, literature etc.

'We are flexible about where the Wikipedian will be based because we realise that he or she will need to deliver training in the Western Isles, Highlands and central Scotland,' said Gill. 'We hope there will be a lot of interest in this really exciting initiative that holds great promise for the continuing development of the use of Gaelic.'

Lucy Crompton-Reid, Chief Executive of Wikimedia UK, said: 'As the national chapter for the global Wikimedia movement we believe that open access to knowledge is a fundamental right, and a driver for social and economic development. We are delighted to be working with the National Library of Scotland on this important project, which will see the Gaelic Wikipedia becoming an increasingly important source of information created by and for Gaelic speakers, with better online coverage of Scottish Gaelic history, culture and heritage.'

The National Library has been working hard in recent years to digitise Gaelic material including books, papers and historic documents and make them available online. These help to demonstrate the key role played by Gaelic in Scottish history and culture.

Further information on the Wikimedia role and an application form is available online on the National Library's recruitment site.

 

See also our Gaelic Wikipedian news story

Beatha ùr dhan Ghàidhlig air loidhne

Thathar a' toirt taic do sheann chànan na h-Alba tro thè de na làraichean-lìn as motha anns an t-saoghal tro iomairt àrd-amasach gus a' Ghàidhlig a chur air adhart air loidhne. Thathar a' sireadh cuideigin le Gàidhlig airson a bhith ag obair le buidhnean air feadh na h-Alba gus Uicipeid, Wikipedia na Gàidhlig a leasachadh.

'S e com-pàirteachas a tha seo eadar Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus Wikimedia UK, a' charthannas a bhios a' cumail taic ri, agus a' brosnachadh Wikipedia, an leabhar-eòlais an-asgaidh a tha air loidhne. 'S e amas a' phròiseict a bhith a' cur ri eòlas, tuigse agus cleachdadh na Gàidhlig airson luchd-labhairt a' chànain aig an àm seo agus san àm ri teachd. Tha an iomairt seo a' faighinn taic airgid bho Bhòrd na Gàidhlig, a' bhuidhinn a tha an urra ri brosnachadh na Gàidhlig air feadh na h-Alba agus gu h-eadar-nàiseanta, agus bho Wikimedia UK.

Thèid Uicipeidiche Gàidhlig fhastadh mar phàirt de seo leis an dleastanas a bhith a' cumail taic ri luchd na Gàidhlig ann a bhith a' sgrìobhadh agus ag eadar-theangachadh susbaint do Uicipeid. Thathar an dòchas gum brosnaich an iomairt seo barrachd dhaoine a bhith a' cleachdadh an cuid sgilean cànain agus a bhith a' co-roinn an cuid eòlais air cultar, dualchas agus coimhearsnachd na Gàidhlig.

Tòisichidh am pròiseas gus Uicipeidiche Gàidhlig a lorg an t-seachdain seo agus am Mòd Nàiseanta — tachartas cultarail bliadhnail na Gàidhlig — a' fosgladh ann an Steòrnabhagh.

'S e obair pàirt-thìde a bhios ann, le maoineachadh airson bliadhna agus tha an obair a' gabhail a-steach a bhith a' dealbhadh, a' stiùireadh agus a' toirt seachad prògram de gnìomhan airson luchd-labhairt na Gàidhlig. Bidh seo ag amas gu sònraichte air an cuideachadh le bhith ag ionnsachadh mar a dheasaicheas iad Uicipeid, mar a chruthaicheas iad artaigilean ùra agus mar a dheasaicheas iad artaigilean a th' ann mar-thà. Thèid trèanadh a thoirt dhan neach.

'Tha seo na chothrom shònraichte do chuideigin a tha fileanta anns a' Ghàidhlig agus a tha dealasach agus dìcheallach a thaobh a' chànain', thuirt Gill Hamilton, Manaidsear Ruigsinneachd Dhigiteach aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba.

Obrachaidh an Uicipeidiche leis an Leabharlann Nàiseanta, le Wikimedia UK agus le comainn is buidhnean Gàidhlig gus buidhnean de dhaoine a thaghadh gus obrachadh còmhla riutha. Bidh na buidhnean seo a' gabhail a-staigh òigridh eadar 16 agus 25, buidhnean coimhearsnachd agus daoine a tha an sàs ann an cuspairean mar cheòl, eachdraidh ionadail, litreachas agus mar sin air adhart.

'Tha sinn sùbailte a thaobh far am bi an Uicipeidiche stèidhichte oir tha fhios againn gum bi aice/aige ri trèanadh a thoirt seachad sna h-Eileanan Siar, air a' Ghàidhealtachd agus ann am meadhan na h-Alba,' thuirt Gill. 'Tha sinn an dòchas gum bi ùidh aig daoine anns an iomairt thionnsgalach seo, a tha gu math gealltanach airson leasachadh leantainneach na Gàidhlig.'

Thuirt Lucy Crompton-Reid, Àrd-oifigear Wikimedia UK: 'Mar a' bhuidheann nàiseanta den ghluasad Wikimedia eadar-nàiseanta, tha sinn den bheachd gu bheil cothrom fosgailte air fiosrachadh na chòir bhunaiteach, agus gu bheil e na dhràibhear airson leasachadh sòisealta agus eaconomach. Tha sinn fìor thoilichte a bhith a' co-obrachadh le Leabharlann Nàiseanta na h-Alba air a' phròiseact chudromach seo, anns am bi Uicipeid na Gàidhlig a' fàs nas cudromaich mar tobar fiosrachaidh, air a chruthachadh le agus do luchd na Gàidhlig, le barrachd fiosrachadh air loidhne mu eachdraidh, cultar agus dualchas na Gàidhlig.'

Tha an Leabharlann Nàiseanta air a bhith ag obair gu cruaidh sna beagan bhliadhnaichean mu dheireadh gus stuthan Gàidhlig a chur ann an cruth digiteach agus a chur air loidhne, a' gabhail a-steach leabhraichean, pàipearan agus sgrìobhainnean eachdraidheil. Cuidichidh seo uile gus sealltainn cho fìor chudromach sa tha a' Ghàidhlig ann an eachdraidh is cultar na h-Alba.

Tha barrachd fiosrachaidh mun obair agus foirm iarrtais rim faighinn air loidhne aig http://www.nls.engageats.co.uk/

 

11 October 2016
Speak me