Seznam klíčových aktivit projektu „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“:

 

KA01 Informační, interaktivní podpora partnerské sítě

Klíčová aktivita 01 bude probíhat po celou dobu řešení projektu a zapojí se do ní vedle řešitele projektu také všichni partneři. Půjde o počáteční buňky sítě OKTAEDR, která se bude v průběhu řešení zahušťovat a rozrůstat o takzvané spolupracující subjekty. Toto pojmenování bude dále v projektu často používáno a jedná se o firmy či obecně subjekty, se kterými bude navázáno partnerství v průběhu řešení projektu a vznikne konkrétní forma spolupráce.

Aktivita v sobě zahrnuje několik základních činností. Průřezovou činností je vývoj a udržování informačního portálu sítě OKAEDR, který bude tvořit uzavřený komunikační okruh mezi žadatelem, partnery a spolupracujícími subjekty. Smyslem komunikačního portálu bude poskytování informací o připravovaných vzdělávacích aktivitách, výsledcích pořádaných akcí, jejich odezva a případné další opakování, obrazová a zvuková dokumentace apod.

Dále budou touto formou podávány informace o uskutečněných stážích studentů či zaměstnanců u členů sítě, případně nabídka členů, informace o nabídkách stáží, nebo naopak o poptávce ze strany subjektů.

Touto formou budou také shromažďovány informace o vysokoškolských kvalifikačních pracích, které budou řešeny v rámci nově navázaných kontaktů a partnerství. Na portálu budou rovněž základní informace týkající se činnosti OKTAEDRU jako celku, informace o nových spolupracujících subjektech, o jakou formu spolupráce mají zájem, kontakty, atd. Tento informační portál umožní rychlou komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty a díky této platformě bude velmi dobře informována také cílová skupina studentů, tedy osob podporovaných v KA03.

 

KA02 Zvyšování kompetencí v oblasti vzájemné spolupráce a přenosu informací

Budou realizovány kurzy týkající se zvýšení znalostí a kompetencí, které je nutno rozvíjet a prohlubovat, aby se zvýšila pravděpodobnost navázání nových kontaktů, vytvoření nových partnerství. Budou zvyšovány také jazykové kompetence zaměstnanců žadatele o podporu za účelem zlepšení schopnosti odborně diskutovat v cizím jazyce a možnosti navázání nových partnerství v zahraničí.

 

KA03 Realizace stáží a odborných praxí v rámci vytvořené sítě

Základní popis a postavení této klíčové aktivity v projektu je možno charakterizovat stručně v těchto dílčích částech:

  1. Stáže projektem podpořených studentů v odborných firmách partnerů a spolupracujících subjektů, na vysokých školách a ve výzkumných organizacích.
  2. Stáže projektem podpořených akademických pracovníků na partnerské vysoké škole, ve výzkumných organizacích nebo v odborných firmách partnerů a spolupracujících subjektů. Stáže projektem podpořených pracovníků partnerských firem na vysokých školách a ve výzkumných organizacích.
  3. Odborné praxe projektem podpořených studentů především ve firmách partnerů projektu a spolupracujících subjektů.

 

KA04 Realizace vzdělávacích aktivit, které budou produktem vzájemné spolupráce

Cílem klíčové aktivity je vytvoření a realizace odborně zaměřených vzdělávacích modulů, aktivit, přednášek nebo odborných školení v rámci sítě OKTAEDR, které vzniknou na základě spolupráce Fakulty stavební VUT v Brně, partnerů a spolupracujících subjektů, případně také na základě spolupráce se zahraničními spolupracujícími subjekty, které budou v rámci činností projektu osloveny. Vzdělávací moduly umožní přenos a výměnu odborných informací mezi vědou, výzkumem a praxí. Hlavním záměrem klíčové aktivity je zvýšení vzájemné spolupráce mezi subjekty (vysoké školy, výzkumné organizace, soukromá sféra). Předpokládá se navázání pevných kontaktů při vytváření těchto modulů, které budou mít přesah až za délku trvání projektu. Rozsah a obsahová náplň odborných vzdělávacích modulů se zaměřením na problematiku stavebnictví bude řešena v rámci ústavních týmů, kterých je do řešení projektu zapojeno 17. Cílovou skupinou KA04 jsou akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci a studenti, v malé míře také pracovníci partnerských firem a spolupracujících subjektů. Realizační tým klíčové aktivity budou tvořit akademičtí pracovníci, partneři projektu, zahraniční odborní lektoři a odborní lektoři spolupracujících subjektů.

 

KA05 Realizace interaktivních platforem - workshopy, konference a neformální setkávání

V rámci této klíčové aktivity budou realizovány různé typy akcí, které nejsou úzce odborně zaměřené, nýbrž jsou zacílené na osobní setkávání zaměstnanců ve VaV vysokých škol, výzkumných organizací a spolupracujících subjektů, v některých případech se bude těchto akcí účastnit také cílová skupina studentů. Účastníky těchto akcí budou také zahraniční odborníci. Tato setkávání poslouží k přenosu informací o společně prováděných aktivitách, o jejich kladných i záporných stránkách a mají sloužit k navazování nových partnerství a jejich dalšímu utužování. Bude se jednat o interaktivní, v některých případech neformální akce, jako jsou panelové diskuse a semináře, výjezdní zasedání, meetingy a setkání.