جاس قانات ادەبيەت سايتى - كەسكىن ورتالىعى
        باستاپقى بەت رەتىندە ورنالاستىرۋ       سايىت ءادىرىسىن ساقتاۋ Қазақша توتە
  مـۇقـابـا بەت   جــــاڭالىقتـار   ادەبيەت ايدىنــى   بازارعا - نازار
  ســـاز الەمـى   كىتاپ سورەسى   مــاتـــەريـــالـــدار   ۇسىنىس -پىكىر
  ســۋرەتــتــەر   ۇلــى تۇلعالار   كەسكىندى حۇجاتتار   تـــــــالـــــــقــــــــــــى
  بــــــــــلـــوگ   توراپ تەلەۆيزورى   ءبىزدىڭ اۋىلداستار   ءان ســــالايــىـق
  ءسىزدىڭ ورىنىڭىز: جاس قانات ادەبيەت سايتى >> كەسكىن ورتالىعى
   مۇشەلىك تىركەلۋ
اتىـــــڭىز:
كلتءسوز:
Cookie:
  كلت ءسوز قايتارىپ الۋ
جاڭادان مۇشە بولۋ
   كەسكىن تۇرى
 .كەسكىندةر  
   - ةلىمىزدةن    - شةتةلدةن
 .تةلةارنالار  
   - تةلةارنالار
   كوپ كورىلگەنى
.ايروپىلانعا وتىرۋ
.مەنىڭ جۇرەگىم
.باقىت تىلةپ قالا بةردىم مةن ساعان!
.شانشارعا 15 جىل «ەڭ جاڭا»
.بةگزات ساپتارقانوۆ
.كوزىڭنىڭ ءمولدىرىن - اي
.اۋىلىم
.بۇگىن سەنىڭ تۋىلعان كۇنىڭ
.اققۋ- قۇس
.باۋىرجان شوۋ 2012 « جاڭا كونسەرت »
.اسىل اعا MTV
.ۋساما بين لادەندى قولعا تۇسىرۋ
.ةكى جۇرةك
.ەركشە ايەل تىڭشىلار
.A Good Day to Die Hard
.Comedy Nazi Zombie Corps
.Tsunami miracle
.ساقشى مەكتەبى (1)
.وزگەشە تالەي
.ىستىق بەلدەۋدەگى زوبالاڭ
.ساقشى مەكتەبى (6)
.سوڭعى جاساۋىل
.Zombie War
.ساقشى مەكتەبى (2)
.ايداھارلار ايقاسى
.Pirates of the Caribbean shaking group
.2012ICE AGE
.THE PURGE
.ساقشى مەكتەبى (5)
.ساقشى مەكتەبى (4)
   تانسىتىرىلعانى
.اسىل اعا MTV
.اۋىلىم
.بةگزات ساپتارقانوۆ
   كەسكىن ىزدەۋ
كەسكىن اتى تۇسىندىرمەسى باعا
 
   قاتستى تۇسىندىرمە
     ەرەكشە ەسكەرتۋ:سايتىمىزداعى كەيبىر مازمۇندار باسقا سايىتاردان الىنعان سوندىقتان ۇقىق مۇددەڭىزگە زيان كەلتىرگەن جەرى بولسا ، بىزبەن بايلانىس جاساڭىز ، دەركەزىندە ءبىرجاقتى ەتەمىز، سەلبەسكەندەرىڭىزگە راحمەت!
   قۇلاقتاندىرۋ  سايتىمىزعا تۇنىقتىق دارەجەسى جوعارى جاڭا كينولار شىعارىلدى. « كەسكىندى حۇجاتتار» ايدارشاسىنان تاماشالاۋلارىڭىزدى قۇلاق -قاعىس ەتەمىز. [2013-11-14 21:28:23]   سالەم ، جاس قاناتتىقتار !  كەيبىر ايدارشالارداعى انىقىراق ايتساق مەديالىق  حۇجاتتاردىڭ فورماتى كەيىنگى جەردە  wma دان  mp3 فورماتتا شىعارىلاتىندعىن ۇقتىرامىز. [2013-6-28 10:34:21]   اسسالاۋماعايكۋم ! بارلىق جاس قانات تورابىن قولداۋشى جانە قولدانۋشىلار !  كەيبىر سايتىمىزعا جولدانعان جولدامالار تولىق بولماعاندىعى سەبەپتى ماقۇلداۋعا شاراسىز قالدىق . سوندىقتان مۇشەلەردىڭ جولداما جولداۋ بارسىندا تولىق جولداۋىن ءۇمىت ەتەمىز ! سەلبەسكەندەرىڭىزگە راحىمەت !!! [2012-3-16 16:27:48]   سايىتىمىزعا جولدانعان كەيبىر شىعارمالاردىڭ حات نۇسقاسى سايتىمىزدىڭ قولدانىپ وتىرعان حات نۇسقاسىنا سايكەسپەۋى سەبەپتى ءبىراز اۋىرەشىلكتەرگە جولىقتىق. وسى سەبەپتەن شىعارمالاردى دەر كەزىندە ماقۇداۋعا شاراسىز قالدىق . سوندىقتان شىعارمالارى كەشەۋىلدەپ ماقۇلدانعان اۆتورلاردان ايرىقشا كەشىرىم سۇرايمىز! [2011-12-15 13:33:36]   سايىتقا مۇشە بولۋ جانە جولداما جولداۋ بارسىندا قيىندىققا جولىقساڭىز سايىت ەتەگــىندەگــــــــى << سايتتاعى كومەككە >> قاراڭىز ! [2008-11-17 18:57:07] 
  تاياۋداعى جاڭا قوسىلعان كەسكىندەر
 .كەزەكتە بارى40پارشا كەسكىن
A Good Day to Die Hard2013-11-19 13:35:19  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  2329
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ۋساما بين لادەندى قولعا تۇسىرۋ2013-11-19 13:16:36  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  3023
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
وزگەشە تالەي2013-11-18 15:34:59  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1746
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
Zombie War2013-11-14 21:22:23  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1328
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
Tsunami miracle2013-11-14 21:16:52  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1937
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
Pirates of the Caribbean shaking group2013-11-14 21:13:14  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  flash
كورىلىم رەت سانى  1129
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
THE PURGE2013-11-14 21:09:48  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  RM
كورىلىم رەت سانى  1069
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
Comedy Nazi Zombie Corps2013-11-14 20:45:37  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1953
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
The Hobbit2013-11-12 18:55:58  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  flash
كورىلىم رەت سانى  651
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
DJANGO2013-11-12 15:59:00  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  RM
كورىلىم رەت سانى  636
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ەركشە قوسىن2013-11-12 15:54:38  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  flash
كورىلىم رەت سانى  958
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
k/o paper products2013-11-12 13:39:11  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  flash
كورىلىم رەت سانى  455
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
باۋىرجان شوۋ 2012 « جاڭا كونسەرت »2012-2-7 19:16:21  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  flash
كورىلىم رەت سانى  3936
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  باۋىرجان شوۋ 2012 « جاڭا كونسەرت »...
2012ICE AGE2012-1-31 17:12:24  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1113
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ساقشى مەكتەبى (6)2012-1-31 14:18:55  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1426
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ساقشى مەكتەبى (5)2012-1-31 14:17:21  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1006
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ساقشى مەكتەبى (4)2012-1-31 14:15:27  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1002
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ساقشى مەكتەبى (3)2012-1-31 14:14:12  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  974
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ساقشى مەكتەبى (2)2012-1-31 14:12:51  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1293
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ساقشى مەكتەبى (1)2012-1-31 14:11:26  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1933
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
Lango2012-1-28 22:25:36  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  933
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
Thor2012-1-28 22:21:44  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  705
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ىستىق بەلدەۋدەگى زوبالاڭ2012-1-28 22:17:14  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1482
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
جاھاننان جان ساۋعالاۋ2012-1-28 22:08:25  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  676
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
Dark Terminator2012-1-23 0:58:46  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  flash
كورىلىم رەت سانى  672
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  Vladislav...
سوعىس جانە بەيبىتشىلىك2012-1-18 14:15:54  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  649
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ەركشە ايەل تىڭشىلار2012-1-18 14:09:58  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  2398
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
سوڭعى جاساۋىل2012-1-18 14:04:02  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1400
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
ايداھارلار ايقاسى2012-1-18 13:39:08  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  ASF
كورىلىم رەت سانى  1184
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
شانشارعا 15 جىل «ەڭ جاڭا»2011-8-4 9:23:39  
كىرۋ
حۇجات فورماسى  flash
كورىلىم رەت سانى  5351
تانسىتىلۋ دارەجەسى  ★★★
تۇسىندىرمەسى  ......
مۇقابا بەت جوعارعى بەت 1 2 تومەنگى بەت ەڭ سوڭعى بەت

ءبىز تۋرالى | سايتتاعى كومةك | سىناق | |سايىت ستاتسيكاسى | باسقارۋ | جوعارعا قايتۋ
Copyright © 2007-2008 جاس قانات ادەبيەت سايتى All Rights Reserved.
ICP 10004081    بۇل بەتتىڭ جۇرگىزىلۋى:31.25MS

سايىت جاۋاپتىسى :ورەن جۇبايقانوۆ    Tel:13399061394    QQ:304843974