اباي قۇنانبايەۆ ءومىر بايانى

اباي قۇنانباي ۇلى اباي (يبراھيم) قۇنانبايەۆ قۇنانباي ۇلى (1845-1904) — اقىن، اعارتۋشى، جازبا قازاق ادەبيەتىنىڭ، قازاق ادەبي ءتىلىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، فيلوسوف، كومپوزيتور، اۋدارماشى، ساياسي قايراتكەر.
اباي 10 تامىز 1845ج. قازىرگى سەمەي وبلىسىنىڭ شىڭعىس تاۋلارىندا قارقارالىنىڭ اعا سۇلتانى قۇنانبايدىڭ ءتورت ايەلىنىڭ ءبىرى، ەكىنشى ايەلى ۇلجاننان تۋعان. انا ايتقانىنداي، شىنىندا، بۇلاردىڭ ىشىندە ىرعىزباي ورتاسىنان وزا شاۋىپ، ەل باسقارعان.
ىرعىزبايدان ۇركەر، مىرزاتاي، جورتار، وسكەنباي تارايدى... [تولىعىمەن وقۋ]

توراپتىڭ بارلىق ۇقىعى اي - كۋا تورابىنا ءتان.سايتتى زەرتتەپ جاساعان:مۋسا ءتابىتاي ۇلى

Make:2016 哈萨克族伟大的思想家,作家,作曲家-阿拜·胡那巴依的网站 Tel:18792514428