Luleå Kommun

Långsiktig fastighetsstrategi


Uppdragsbeskrivning

Syftet med arbetet var att se över kommunens långsiktiga fastighetsstrategi för att säkra behovet av bostäder och verksamhetslokaler i kommunen de kommande tio åren.

Analyser och leveranser omfattade följande:
- Nuvarande bostads- och lokalsituation i kommunen
- Behovsanalys av framtida bostads- och lokalbehov baserat på kommunens prognostiserade och visionära befolkningstillväxt
- Utvärdering av strategier för att öka bostadsbyggandet i kommunen
- Utvärdering och rekommendation kring möjliga sammarbetspartners i fastighetsbranschen som kan stödja kommunen i bostadsbyggnadsprocessen
- Utvärdering av strategi för att äga, hyra, bygga eller sälja
- Översyn av hyressättningssystem och förslag till förbättringsåtgärder
- Rekommendationens finansiella konsekvenser för kommunen och det kommunala bostadsbolaget
- Kommunikationsplan för kommunen

Snabba fakta

Kund: Luleå kommun
År: 2015
Fokus för uppdraget: Långsiktig fastighetsstrategi

Liknande Referenscase