Ceník služeb 2017

(více)

30.09.2016 12:11 Biokont CZ

Měsíc biopotravin 2016

Září 2016 Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

(více)

09.08.2016 18:54 Biokont CZ

NK (EU) 2016/910 Dovozy

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

10.06.2016 20:49 Zákony a nařízení

NK (EU) 2016/459 Dovozy

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/459 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

02.05.2016 15:22 Zákony a nařízení

Upozornění dlužníkům

Z důvodu navýšení počtu neplatičů a zamezení druhotné platební neschopnosti, jsme nuceni přijmout tato opatření vůči dlužníkům:

-        smažeme platné certifikáty v REP,

-        nevydáme nové certifikáty,

-        nebudeme zařazovat nové pozemky do ekologie a odstraňovat jejich nejistoty ani měnit statut,

-        nebudeme provádět žádné audity pozemků,

-        zvážíme zveřejnění dlužníka, případný odprodej našich pohledávek.

 Výše uvedené skutečnosti oznámíme SZIF a Ministerstvu zemědělství v Praze, ke „Správnímu řízení“. Současně požádáme pověřeného právníka o soudní vymáhání.

S odkazem na shora uvedené, očekáváme Vaši platbu, co nejdříve na:

číslo účtu: 175397695/0600

Ujišťujeme Vás, že budeme nadále vymáhat naše pohledávky v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., až do úplného zaplacení.

29.04.2016 10:19 Biokont CZ

Ceník služeb 2016

(více)

30.09.2015 20:29 Biokont CZ

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 76/2015 Sb.ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

            Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské uniepodmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

(více)

10.02.2015 16:30 Zákony a nařízení

Dotace v EZ 2015 - 2020

Společná zemědělská politika po reformě - Dotace na ozelenění, ekologické zemědělství a dobré životní podmínky zvířat

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách v rámci nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2015 až 2020 šestý článek s názvem

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening, na opatření Ekologického zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat.

02.10.2014 08:21 Zemědělci

Nařízení Komise (EU) č. 836/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.

(více)

28.08.2014 18:35 Zákony a nařízení

Nařízení Komise (EU) č. 829/2014

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 829/2014 ze dne 30. července 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

28.08.2014 18:31 Zákony a nařízení

Ohlášení změn F-159

Nezapomínejte na svoji povinnost a bez zbytečného odkladu písemně zašlete "Ohlášení změn" - Zákon 242/2000 Sb. § 7, NK (ES) 889/2008 Článek 64, 77, 78: Formulář musí být podepsaný. 

  1. Změny pozemků (novou registraci v LPIS). Napište vždy "Uživatel LPIS, (Registrační číslo LPIS)",  změny výměr pozemků ( přihlášení – zařazení dalších pozemků.  Formulář zasílejte, jakmile jsou změny účinné, bez zbytečného odkladu. Pokud je to velmi nutné, můžete vše  upřesnit v příloze.

  2. Přihlášení (zrušení) nových druhů zvířat a jakékoliv další jiné změny. Napište číslo hospodářství, druh i počet kusů zvířat při zahájení. Neposílejte zvýšení (narození) nebo snížení (prodej, úhyn, atd.) počtu zvířat. 

  3. Změny názvu podniku (pokud zůstává stejné IČ), adres, telefonů, e-mailů atd.  

                Vyplněný tiskopis posílejte bez kolkových známek - vyřizujeme zdarma, co nejdříve, nejdéle v zákonné lhůtě do 30 dnů. Můžete také požádat o přednostní zpracování za Expresní poplatek. O případném provedení nařízené kontroly Vás budeme předem informovat. Potvrzený (podepsaný) formulář zašlete nejlépe naskenovaný, ve formátu PDF, e-mailem na info@biokont.cz  (pokud obdržíme Váš e-mail s virem=smažeme, nevyřizujeme) nebo obyčejnou poštou na adresu Biokontu.  Formulář F-159 je jednotný pro všechny podniky. Na neúplně vyplněné, nepotvrzené (bez podpisu) formuláře nereagujeme.  Vždy také vyplňte Vaše registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Prosíme, formulář posílejte jedním způsobem pouze jednou. Provedení změn si ověřte na vlastním LPIS. V případě zdlouhavého vyřizování pošlete e-mailem urgenci na info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565. Tímto způsobem nelze uzavřít "Smlouva o inspekci a certifikaci" (ukončení smlouvy).

(více)

09.05.2014 08:35 Biokont CZ

Nařízení Komise (EU) č. 355/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(více)

15.04.2014 17:01 Zákony a nařízení

Přihláška k certifikaci F-111

Hlídejte si platnost certifikátu. Vyplněnou a podepsanou Přihlášku k certifikaci F-111 (žádost o nový Certifikát/obnovení – seznam požadovaných produktů k certifikaci) si připravte na řádnou ohlášenou kontrolu, nebo nám zašlete před skončením platnosti Certifikátu. Vyřizujeme zdarma, bez kolkových známek, co nejdříve, max. do 30ti dnů. Potvrzený – podepsaný formulář, kdykoliv zašlete 1x e-mailem na certifikace@biokont.cz  nebo obyčejnou poštou na adresu Biokontu. V případě, že spěcháte, tak můžete požádat o přednostní zpracování za Expresní poplatek. Formulář je jednotný pro všechny podniky. Vždy také vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Zemědělci, kteří nemají po řádné kontrole pozemků v běžném roce, musí současně poslat i vyplněný a podepsaný F-101, F-102 Plán osevů a hnojení v ekologickém zemědělství pro daný rok (formulář najdete v oddíle Zemědělci). Zemědělci, kteří mají  pozemky pouze s TTP nemusí F-101, F-102 posílat. V případě prodlení pošlete e-mailem urgenci na certifikace@biokont.cz / info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565.

(více)

02.04.2014 08:26 Biokont CZ

Smlouva o inspekci a certifikaci

Smlouvu o inspekci a certifikaci si řádně prostudujte, smlouva musí být uzavřena (2x) před zahájením vstupní kontroly. Smlouva musí být uzavřena (výpověď smlouvy), písemně s originálními podpisy, statutárním zástupcem.

Bez vstupní kontroly a potvrzení Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR v Praze. Tiskopisy smlouvy přiveze inspektor na vstupní kontrolu s sebou a lze ji podepsat až při vstupní kontrole. Doporučujeme, nejdříve nám zaslat "Žádost o vstupní kontrolu F-045. Ihned po vstupní kontrole Vám inspektor také předá a vyplní s Vámi správnou žádost o registraci na MZe ČR. V případě potřeby pošlete e-mail na info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565.

(více)

02.04.2014 08:24 Biokont CZ

Upozornění na NK (EU) č. 392/2013

(více)

03.02.2014 22:04 Biokont CZ

Metodické pokyny MZe pro zemědělce

Obsah

Metodický pokyn č. 1/2012 (specifická pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, zkracování a prodlužování přechodného období).............5

Metodický pokyn č. 2/2012 (specifická pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic, krajinné prvky v režimu EZ) ……........17

Metodický pokyn č. 4/2012 (specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel EZ na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu)…..........23

Metodický pokyn č. 5/2012 (specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel EZ) ......32

Metodický pokyn č. 6/2012 (vymezení pojmu „region“) ..............59

Metodický pokyn č. 7/2012 (specifická pravidla pro současnou produkci ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov) ........61

Metodický pokyn č. 1/2013 (specifická pravidla pro chov koní v režimu EZ vzhledem k platným legislativním předpisům a s ohledem na reálnou zemědělskou praxi)...........67

Metodický pokyn č. 2/2013 (specifická pravidla pro komunikaci mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ, rizikové analýzy, kontrolní a certifikačnímechanizmy a výkon kontrol v EZ) ...........75

Metodický pokyn č. 3/2013 (specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství) ........81

(více)

18.12.2013 07:00 Zemědělci

Nařízení Komise (EÚ) č. 586/2013

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 586/2013  ze dne 20. června 2013,  kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy

(více)

04.07.2013 06:41 Zákony a nařízení

Zveřejnění bankovního účtu

V příloze je číslo bankovního účtu Biokontu

(více)

04.03.2013 18:10 Biokont CZ

Kontakty-přehled inspektorů a zaměstnanců

Aktuální kontakty na jednotlivé inspektory a zaměstnance Biokontu. info@biokont.cz

(více)

01.01.2013 05:17 Biokont CZ

Právní předpisy pro EZ

Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů:

1) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s komentářem    str. 4

2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství      str. 12

3) Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91     str. 17

4) Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007o ekologické produkci a označování ekologických produktů      str. 31

5) Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí     str. 94

(více)

11.09.2012 07:11 Zákony a nařízení