Sprawozdanie z działalności Drukuj
wtorek, 07 kwietnia 2009 20:45
Janusz Wojciechowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego - informacja o działalności poselskiej w latach 2004-2009
(opracowana w Biurze posła Janusza Wojciechowskiego)

Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego,
wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wiceprzewodniczący Parlamentarnej Intergrupy na rzecz Ochrony Zwierząt
(Animal Welfare Intergroup)
Członek Komisji Kontroli Budżetu


Bilans kadencji (do 28 lutego 2009 roku): 5 sprawozdań (3 ukończone, i 2 w trakcie opracowania), 24 zapytania, 18 projektów rezolucji, 7 projektów deklaracji pisemnych, 63 wystąpienia w debatach plenarnych Parlamentu.

Wyróżnienia:


1. Nominacja do prestiżowej Nagrody „MEP Awards 2008” miesięcznika „The Parliament Magazin”, nazywanej „parlamentarnym Oskarem”, zgłoszona przez europejskie organizacje pozarządowe w uznaniu działań podejmowanych na rzecz rolnictwa europejskiego i ochrony zwierząt.
2. 8  miejsce na 54 polskich posłów w prestiżowym rankingu polskich europosłów, opracowanym przez Uniwersytet Jagielloński i Instytut im. Tadeusza Kościuszki.

Główne obszary aktywności: 1) rolnictwo, 2) ochrona zwierząt, 3) działanie na rzecz Europy wolnej od GMO, 4) zapobieganie korupcji, 5) stosunki Unia Europejska-Kazachstan, 6) niewolnicze obozy pracy w Europie.

10  najważniejszych osiągnięć w Parlamencie Europejskim

(wskazane zostały tu sprawy, w których pozytywnym załatwieniu poseł Janusz Wojciechowski odegrał aktywną rolę)

1. Niedopuszczenie do likwidacji dopłat dla rolników po 2013 roku.

2. Doprowadzenie do uchwały Parlamentu Europejskiego wyrażającej sprzeciw wobec prób dyskryminacji Polski w zakresie dopłat rolniczych po 2013 roku (stanowisko Parlamentu oznacza około 2 miliardy euro rocznie więcej dla Polski).

3. Wprowadzenie dopłat dla producentów owoców miękkich (ok. 50 milionów euro dodatkowo dla Polski).

4. Autorstwo sprawozdania "Strategia na rzecz zdrowia zwierząt:, wprowadzającej skuteczniejszą współpracę Unii Europejskiej w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych oraz wyższe standardy traktowania zwierząt.5. Autorstwo sprawozdania "Ochrona zwierząt w czasie zabijania", wprowadzenie wyższych standardów humanitarnych i lepszej kontroli podczas uboju zwierząt.

6. Wprowadzenie zakazu klonowania zwierząt w celach produkcji mięsa,

7. Niedopuszczenie do niekorzystnych zmian w prawie europejskim, umożliwiających niekontrolowana ekspansję GMO (organizmów genetycznie modyfikowanych)

8.  Skuteczna akcja przeciw nadużyciom wielkich sieci handlowych (hipermarketów), przyjęcie rezolucji parlamentarnej w tej sprawie.

9.  Nominacja przez europejskie organizacje pozarządowe z zakresu rolnictwa oraz ochrony zwierząt, do prestiżowej nagrody "MEP Awards 2008", (nazywanej "parlamentarnym Oscarem"), w uznaniu dla działalności w dziedzinie rolnictwa i ochrony zwierząt.

10. Działalność interwencyjna w obronie ludzi skrzywdzonych przez władze i urzędy (ponad 3,5 tysiąca interwencji i porad w biurze poselskim).

   Poseł Janusz Wojciechowski został wybrany do Parlamentu Europejskiego VI kadencji 13 czerwca 2004 roku z okręgu wyborczego numer 6, jako reprezentant ziemi łódzkiej 28 349 głosami.

   W Parlamencie Europejskim przynależy do frakcji politycznej Unia na rzecz Europy Narodów.

   Jako Poseł bierze udział w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego oraz jest członkiem Komisji Kontroli Budżetowej i Komisji Budżetowej, a także aktywnie uczestniczy w pracach Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią. Dodatkowo jest zastępcą członka w Komisji Budżetowej i w Delegacji do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej.  Ponadto jest wiceprzewodniczącym Intergrupy do spraw Ochrony Zwierząt.

1. Rolnictwo – filar bezpieczeństwa żywnościowego, ważny dla wszystkich ludzi

    W swojej działalności w zakresie rolnictwa Poseł Janusz Wojciechowski wyraża i realizuje następujące idee:

- rolnictwo trzeba wspierać i chronić, gdyż stanowi ono jeden z filarów bezpieczeństwa wszystkich ludzi,

- pomaganie rolnikom leży w interesie całego społeczeństwa,

- pomoc unijna powinna trafiać do prawdziwych rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa i chronią środowisko,

- pomoc powinna być kierowana w pierwszym rzędzie do gospodarstw rodzinnych, nie do wielkich farm,

- należy jak najszybciej wyrównać różnice w poziomie pomocy unijnej, tak, aby rolnicy polscy i z innych nowych krajów członkowskich nie byli dyskryminowani,

- Unia powinna zweryfikować politykę rolną w kierunku wspierania produkcji rolniczej, a nie jej ograniczania.

    W sprawach rolnictwa poseł Janusz Wojciechowski brał udział w skutecznym przeprowadzeniu załatwieniu kilku spraw bardzo istotnych z punktu widzenia interesów Polski:

1) Skuteczna obrona wydatków na rolnictwo w budżecie UE na lata 2007-2013.    Mimo, nacisków udało się uniknąć zmniejszenia wydatków na rolnictwo i zachować wydatki rolnicze na odpowiednim poziomie. To była sprawa bardzo ważna dla Polski, która potrzebuje pomocy dla swojego rolnictwa.

2) Skuteczna walka o utrzymanie dopłat dla rolników po 2013 roku. Sukcesem Parlamentu Europejskiego było ustalenie, w ramach odbytego w 2008 roku Przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, że pomoc dla rolników będzie w Unii Europejskiej kontynuowana również po 2013 roku. Poseł Janusz Wojciechowski brał aktywny udział w wypracowaniu tej decyzji, która nie była łatwa, wobec silnej politycznej presji, żeby Wspólną Politykę Rolną po 2013 roku zlikwidować, jako zbyt kosztowną.

3) Skuteczna walka o równouprawnienie polskich rolników w Unii Europejskiej po 2013 roku. W 2008 roku Komisja Europejska zaproponowała niesprawiedliwe zasady naliczania dopłat rolniczych po 2013 roku. Z propozycji Komisji wynikało między innymi, że Polska miała otrzymywać rocznie około 3 mld euro na pomoc dla rolnictwa, podczas gdy Francja ok. 8,5 mld euro, a Niemcy ok. 6,8 mld euro. W przeliczeniu na 1 ha Polska miała otrzymywać ok. 190 euro, podczas gdy Niemcy ok. 344 euro. Byłoby to bardzo niesprawiedliwa dyskryminacja Polski i polskich rolników. Dla zapewnienia równego traktowania rolników, Polska powinna otrzymywać ok. 2 miliardy euro więcej, niż jej proponowano.

    W wyniku zgłoszonych przez posła Janusza Wojciechowskiego poprawek Parlament Europejski przegłosował w listopadzie 2008 roku stanowisko, które po pierwsze likwidowało niesprawiedliwe dla Polski limity kwotowe pomocy dla rolników (zostaną one naliczone ponownie), a po drugie przyjął stanowisko, że po 2013 roku nie może być dalszej dyskryminacji rolników nowych państw członkowskich.

    Uzyskanie stanowiska Parlamentu Europejskiego, wyrażającego stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacji polskich rolników, poseł Janusz Wojciechowski uznał za największy sukces Polski w sprawach rolniczych, osiągnięty w tej kadencji.

4) Walka z drożyzną żywności. Parlament Europejski bardzo szybko zareagował na narastający w 2007 roku kryzys żywnościowy i drożyznę artykułów spożywczych. Dwie kolejne rezolucje z października 2007 i z maja 2008 (Poseł Janusz Wojciechowski uczestniczył bezpośrednio w ich przygotowaniu) zawierają konkretne propozycje zmierzające do poprawy sytuacji żywnościowej, między innymi pod wpływem tych rezolucji został już zniesiony w UE dotychczas obowiązujący nakaz odłogowania około 3 milionów ha gruntów, dzięki czemu produkcja zbóż może się zwiększyć o około 10 milionów ton rocznie. To jest również sprawa ważna dla Polski, gdzie drożyzna żywności jest dotkliwie odczuwana przez biedniejszą część społeczeństwa.

5) Wygrana bitwa o owoce miękkie. Polska jest wielką potęgą w produkcji owoców miękkich, czyli truskawek, malin, porzeczek i wiśni. Aż 2/3 produkcji tych owoców w Unii przypada na Polskę, tymczasem producenci owoców miękkich nie mieli żadnych dopłat do ich bardzo pracochłonnej produkcji. Udało się te dopłaty wywalczyć. W październiku 2006 roku Parlament przyjął stosowną rezolucję (byłem autorem jej projektu) i dopłaty zostały wprowadzone, dzięki czemu polscy rolnicy zyskali około 50 milionów EURO rocznie, przy czym jest to pomoc, która trafia w zdecydowanej większości do małych gospodarstw rodzinnych.

    Poseł Janusz Wojciechowski był współautorem projektu rezolucji w tej sprawie i aktywnie działał na rzecz jej uchwalenia. Temu celowi służyło między innymi zorganizowane przez posła w maju 2006 roku spotkanie Komisji Rolnictwa z ponad tysięcznym zgromadzeniem rolników polskich w miejscowości Lubania w województwie łódzkim. 

6) Ograniczenie nadmiernego importu mrożonych truskawek z Chin. Również po długiej batalii, w której decydujący był nacisk Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, w październiku 2006 roku wprowadzone zostały ceny minimalne, blokujące dumpingowy eksport truskawek chińskich do UE, dzięki czemu poprawiły się warunki zbytu truskawek polskich. To była trudna sprawa, zważywszy na wagę kontaktów handlowych między UE i Chinami.

    Poseł Janusz Wojciechowski wielokrotnie wypowiadał się o potrzebie wprowadzenia cen minimalnych na truskawki chińskie.

7) Polepszenie warunków reformy rynku cukru. Unia Europejska przeprowadzała 2 lata temu tzw. reformę rynku cukru, polegającą na zmniejszeniu produkcji europejskich cukrowni z 18 do 12 milionów ton rocznie. Reforma ta byłą zaprojektowana w sposób bardzo zły dla Polski, ale w Parlamencie udało się złagodzić niektóre jej skutki, w szczególności przyjęte zostały poprawki zmierzające do większej kontroli władz państwowych nad zamykaniem cukrowni i lepszych warunków dla rolników, którzy rezygnują z uprawy buraków cukrowych.

    Poseł Janusz Wojciechowski aktywnie pracował nad możliwie najlepszym dla Polski kształtem reformy rynku cukru, krytykował jej założenia i zgłaszał korzystne dla polskich rolników poprawki.

8) Uzyskanie zwiększenia kwot produkcyjnych skrobi ziemniaczanej dla Polski i innych nowych państw członkowskich. W sprawozdaniu autorstwa posła Janusza Wojciechowskiego dotyczącym kwot produkcyjnych skrobi ziemniaczanej w 2005 roku udało się przeforsować tzw. saldowanie kwot ziemniaczanych, czy przeniesienie kwot niewykorzystanych przez stare kraje członkowskie na kraje nowe, dzięki czemu Polska mogła zyskać zwiększenie kwoty nawet o kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie. Niestety ten sukces osiągnięty w Parlamencie nie został doprowadzony do końca przez rząd w Radzie i ostatecznie kwoty pozostały bez zmian.

9) Podwyższenie kwot mlecznych. Skutecznie zabiegaliśmy w Parlamencie o podwyższenie kwot mlecznych, po 2 procent rocznie, co zostało przyjęte w 2008 roku. Jest to ważne dla możliwości zwiększenia produkcji mleka w Polsce. Pod naciskiem Parlamentu od 2009 roku wprowadzone zostało podwyższenie kwot mlecznych o 2 procent rocznie.

10) Obrona producentów tytoniu. Polska jest drugim po Włoszech producentem tytoniu w Unii Europejskiej. Produkcja tytoniu zajmuje się około 15 tysięcy gospodarstw, a z pracy przy obróbce tytoniu utrzymuje się ponad 60 tysięcy ludzi. Obecny system wsparcia do produkcji tytoniu jest dla Polski korzystny, ale Unia chce od 2010 oddzielić płatności od produkcji, co nieuchronnie doprowadzi do upadku produkcji tytoniu w Polsce.

   Dla 15 tysięcy gospodarstw to będzie „wyrok śmierci”. Po niełatwej batalii udało się w 2008 roku przeforsować w Parlamencie rezolucję opowiadającą się za przedłużeniem korzystnego dla polskich i europejskich producentów tytoniu systemu wsparcia do 2012 roku.

   Wspieranie producentów tytoniu nie ma nic wspólnego z popieraniem palenia papierosów. Upadek produkcji tytoniu w Europie nie ograniczy palenia papierosów, spowoduje jedynie, że 100 procent ich produkcji będzie pochodziło z importu.

Poseł Janusz Wojciechowski był obok posła Berlato najaktywniejszym posłem w tej sprawie.

   Podejście Posła Wojciechowskiego do spraw rolniczych wyraża poniżej zamieszczone wystąpienie, jakie przedstawił w marcu 2008 roku w debacie nad przeglądem Wspólnej Polityki Rolnej UR.


Wtorek, 11 marca 2008 r. - Strasburg
Janusz Wojciechowski (UEN ) – Panie Przewodniczący! Czym jest rolnictwo w Unii Europejskiej? Dla jednych wielką wartością, którą trzeba chronić, ale dla innych, i to niestety wielu, to balast, którego chcieliby się pozbyć. W raporcie pana Goepela czytamy, że rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłowych Unii. Pięknie, ale za mało.
Rolnictwo nie jest przemysłem i nie jest tylko jednym z wielu sektorów gospodarki. Rolnictwo jest filarem bezpieczeństwa żywnościowego. Wydajemy gigantyczne sumy na wojsko i policję, żeby zapewnić bezpieczeństwo fizyczne w naszych państwach i w naszych domach. Wielkie sumy płacimy na bezpieczeństwo energetyczne – poszukujemy dostaw energii droższych, ale bezpiecznych. Musimy też wielkim kosztem chronić nasze rolnictwo, które nam zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe, i szkoda, że nie wszyscy to w Unii rozumieją.


2. Ochrona zwierząt – cywilizacyjne i kulturowe wyzwanie dla naszego człowieczeństwa

   W działaniach na ochrony zwierząt Poseł Janusz Wojciechowski stara się realizować poniższe idee:

- ochrona zwierząt, jak istot żyjących i czujących, jest wyzwaniem naszego człowieczeństwa, naszej cywilizacji i kultury, w której nie powinno być miejsca na okrucieństwo wobec zwierząt,

- działając na rzecz zwierząt działamy też na rzecz ludzi, gdyż polepszenie losu zwierząt służy też człowiekowi,

- ochrona zwierząt jest wartością wyższą, której nie powinno się przeliczać na pieniądze,

- wysokie standardy obchodzenia się ze zwierzętami powinny być wymagane nie tylko od  rolników i producentów w Unii Europejskiej, ale od wszystkich, którzy produkty zwierzęce eksportują do Europy,

1) Strategia na rzecz zdrowia zwierząt. Poseł Janusz Wojciechowski był posłem sprawozdawcą w odniesieniu do bardzo ważnego dokumentu, jakim jest Strategii na rzecz zdrowia zwierząt. Raport w tej sprawie został przyjęty w maju 2008 roku, niemal jednogłośnie.

   Strategia przewiduje podjęcie w najbliższych latach szeregu działań na poziomie unijnym, polepszających zdrowie zwierząt, między innymi przez upowszechnienie szczepień, silniejsze kontrole weterynaryjne a przede wszystkim przez zapewnienie zwierzętom lepszych warunków bytowania (dobrostan zwierząt). Podstawowym przesłaniem Strategii jest zasada – lepiej zapobiegać niż leczyć.

   Jako sprawozdawca Poseł Janusz Wojciechowski miał wpływ na to, że dobrostan zwierząt został w tym dokumencie silnie wyeksponowany, jako podstawa lepszej zdrowotności zwierząt. Im lepsze warunki bytowania zwierząt, tym mniejsze ryzyko powstawania i przenoszenia chorób.

    Poprawa zdrowotności zwierząt jest ważna również dla ludzi, z uwagi na przenoszenie się wielu chorób ze zwierząt na ludzi.

2) Ochrona zwierząt jako wyzwanie cywilizacji i kultury. Ochrona zwierząt jest cywilizacyjnym i kulturowym wyzwaniem człowieczeństwa XXI wieku – tę ideę udało się wprowadzić do ważnych dokumentów Parlamentu Europejskiego, w tym do wspominanej już wyżej Strategii oraz do Planu działania na rzecz ochrony zwierząt, przyjętego w 2007 roku. Ta deklaracja ma duże znaczenie moralne, wyraża stosunek Unii Europejskiej do traktowania zwierząt i stanowi podstawę do dalszych intensywnych działań polepszających ich los.

    Poseł Janusz Wojciechowski był autorem poprawek wprowadzających tę ideę.

3) Zakaz importu futer z psów i kotów. Poseł Janusz Wojciechowski uczestniczył aktywnie w działaniach na rzecz ustanowienia w Unii Europejskiej bezwzględnego zakazu importu wyrobów z futer psów  i kotów, które trafiały na rynek europejski głównie z Chin. Zakaz taki został ustanowiony od 1 stycznia 2008 roku. Z Unii Europejskiej wyszedł w świat bardzo mocny sygnał, że nie zgadzamy się na okrucieństwo wobec zwierząt. Wiadomo bowiem, że pozyskiwanie futer z psów i kotów połączone jest z okrutnym ich zabijaniem.

   Obecnie trwa batalia o ustanowienie podobnego zakazu na import produktów  z fok, w związku z okrutnym ich zabijaniem w Kanadzie. Poseł Janusz Wojciechowski aktywnie popiera te inicjatywę.

4) Poprawa losu zwierząt w transporcie. W 2006 roku przyjęte zostało rozporządzenie wprowadzające podwyższone normy wykonywania transportu zwierząt, między innymi obowiązek zapewnienia odpowiednich środków transportowych, ochrony przez zranieniem transportowanych zwierząt, obowiązek ich karmienia i pojenia itp. Poseł Janusz Wojciechowski aktywnie działał na rzecz przyjęcia tego rozporządzenia.

5) Wyższe standardy hodowli brojlerów. W 2005 roku Parlament przyjął wytyczne ustanawiające podwyższone standardy hodowli kur brojlerów, w szczególności wprowadził wymóg „rozgęszczenia” ich hodowli. Poseł Wojciechowski działał na rzecz przyjęcia tych wytycznych, choć budziły one opory niektórych kręgów gospodarczych.

6) Ochrona zwierząt bezdomnych. Wspomniana wcześniej Strategia na rzecz zdrowia zwierząt przewiduje również działania na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych, porzuconych przez człowieka. Stwarza to prawne możliwości wspierania działań na rzecz zwierząt bezdomnych finansowanych ze środków unijnych. Dotychczas Unia zupełnie się nie zajmowała tym problemem.

7) Ochrona zwierząt w czasie zabijania. Ostatnim raportem posła Wojciechowskiego w tej kadencji jest opracowany przez niego raport pt. "Ochrona zwierząt w czasie ich uśmiercania", który będzie głosowany w Parlamencie w kwietniu 2009 r.W Unii Europejskiej w celach gospodarczych zabijamy rocznie setki milionów dużych zwierząt i kilka miliardów sztuk drobiu. Projekt sprawozdania autorstwa posła Wojciechowskiego zmierza do podwyższenia humanitarnych norm obchodzenia się ze zwierzętami podczas ich zabijania w celach gospodarczych. Wprowadza wiele technicznych rozwiązań ograniczających cierpienia zabijanych zwierząt, a także wprowadza nowy, bardziej restrykcyjny system kontroli nad działalnością związaną z dokonywaniem uboju zwierząt. Raport wprowadza też ograniczenia w dokonywaniu w Unii Europejskiej rytualnego uboju zwierząt bez oszołomienia.

    Przyjęcie proponowanych przez posła Janusza Wojciechowskiego w raporcie rozwiązań, powinno znacząco ograniczyć zakres cierpienia zabijanych zwierząt.

8) Zakaz klonowania zwierząt.

   Poseł Janusz Wojciechowski był w 2008 roku współtwórcą uchwały Parlamentu Europejskiego, opowiadającej się za wprowadzeniem zakazu klonowania zwierząt w celu produkcji mięsa. Klonowanie zwierząt na skalę przemysłowa powoduje cierpienia tych zwierząt, a także prowadzi do zwiększonego zagrożenia chorobami. Prowadzi też do wynaturzenia hodowli. Niekontrolowane, przemysłowe klonowanie zwierząt stanowić może też zachętę w kierunku eksperymentów z klonowaniem człowieka, co jest nie do przyjęcia z przyczyn moralno-etycznych.Podejście Posła Wojciechowskiego do spraw ochrony zwierząt ilustruje poniżej przytoczone wystąpienie, jakie przedstawił w październiku 2006 roku w debacie nad planem działania na rzecz ochrony zwierząt.


Środa, 11 października 2006 r. - Bruksela
Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy UEN – Panie Przewodniczący! Ochrona i dobrostan zwierząt jest kulturowym i cywilizacyjnym wyzwaniem człowieczeństwa XXI wieku. Bardzo się cieszę, że do projektu rezolucji przyjęta została moja poprawka wyrażająca tę ideę.
Poziom cywilizacji poznaje się po jej stosunku do zwierząt - to powiedział Mahatma Gandhi. W Europie XXI wieku nie może być miejsca na okrutne traktowanie zwierząt. Okrucieństwo wobec zwierząt uwłacza naszemu człowieczeństwu, a na to nie może być miejsca. Od okrucieństwa wobec zwierząt tylko mały krok do okrucieństwa wobec ludzi. Ochrony zwierząt nie powinno się przeliczać na pieniądze, bo naszego człowieczeństwa nie da się przeliczyć na pieniądze. Ochrona zwierząt przed okrutnym traktowaniem powinna następować bez względu na koszty, pod jednym wszak warunkiem, że te same wymagania stosować będziemy w Unii Europejskiej oraz wobec tych wszystkich, którzy produkty pochodzenia zwierzęcego eksportują na europejski rynek.


3. Zatrzymać ekspansję GMO
    Poseł Janusz Wojciechowski aktywnie działa w Parlamencie na rzecz obrony Europy i Polski przed ekspansją technologii genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt (GMO). Kieruje się następującymi ideałami:

- nie wolno lekceważyć sygnałów o możliwej szkodliwości GMO dla zdrowia ludzi i dla środowiska,

- zgoda na GMO w warunkach takiego kraju jak Polska oznaczać będzie wtórną feudalizacje rolnictwa, polegającą na pełnym uzależnieniu rolników od wielkich koncernów biotechnologicznych, posiadających patenty na nasiona,

- w warunkach polskich, przy rozdrobnieniu gospodarstw i pól, nie jest możliwe bezpieczne sąsiedztwo upraw genetycznie modyfikowanych i tradycyjnych, wskutek czego rolnictwo tradycyjne może być zniszczone,

- Polska powinna szczególnie bronić się przed GMO, gdyż jej szansą gospodarczą jest produkcja zdrowej żywności tradycyjnej i ekologicznej.

Działania posła Wojciechowskiego w Parlamencie w sprawie zatrzymania ekspansji GMO:

1) W 2006 roku poseł Wojciechowski wraz z kilkorgiem innych posłów zainicjował akcje zbierania podpisów pod projektem deklaracji pisemnej, zmierzającej do tego, aby każdy kraj członkowski UE miał prawo mocą własnego prawa skutecznie zakazać upraw GMO na swoim terytorium. Udało się zebrać ponad 200 podpisów posłów i było to działanie znacznie wzmacniające ruch przeciwników GMO w Parlamencie.

2) Od 2006 roku udaje się w Parlamencie blokować próby przeforsowania zmian prawnych, otwierających Europę na GMO (raport inicjatywny posła Virrankoski). Uczestnicząc w debatach, zwłaszcza na forum Komisji Rolnictwa poseł Wojciechowski jest stanowczym przeciwnikiem tych zmian i miał duży wpływ na to, że nie zostały one dotychczas wprowadzone, co jest wg posła Janusza Wojciechowskiego korzystne, zwłaszcza z punktu widzenia interesów Polski.

3) Poseł Janusz Wojciechowski uczestniczył aktywnie w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych, których ideą było ostrzeganie przed zagrożeniem GMO. Sam był współorganizatorem 2 dużych konferencji i organizatorem dużej konferencji "Naukowcy dla Europy wolnej od GMO" z udziałem światowej sławy ekspertów, która odbyła się w czerwcu 2007 roku w Brukseli.

4) Poseł Janusz Wojciechowski współpracował i nadal współpracuje z organizacjami pozarządowymi sprzeciwiającymi się GMO, w Polsce i za granicą.

5) Poseł Janusz Wojciechowski współpracuje z parlamentarzystami krajowymi na rzecz polskiego ustawodawstwa blokującego GMO (takie ustawodawstwo wprowadzono w Polsce w 2006 roku).

6) Poseł Janusz Wojciechowski  podejmuje działania przeciw nielegalnym uprawom kukurydzy GMO w Polsce. Na skutek jego zawiadomienia kilka prokuratur w Polsce prowadzi postępowania w sprawie nielegalnych upraw GMO.

Podejście posła Janusza Wojciechowskiego do GMO wyraża treść wystąpienia, jakie wygłosił w imieniu grupy politycznej UEN na sesji plenarnej Parlamentu w kwietniu 2008 roku

Środa, 23 kwietnia 2008 r. - Strasburg
Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy UEN. – Pani Przewodnicząca! Są trzy obszary, w których GMO może być groźne.
Pierwszy obszar to zdrowie publiczne. Jest coraz więcej sygnałów o możliwej szkodliwości GMO dla zdrowia ludzi, ale te sygnały są lekceważone. Twarde dowody na szkodliwość GMO mogą się pojawić w każdej chwili. Kiedyś nie było dowodów na szkodliwość azbestu, a gdy się znalazły, trzeba było ponieść ogromne wielomiliardowe koszty na jego usuwanie. Z GMO jest ten problem, że gdy się rozprzestrzeni, to usunąć się go nie da.
Drugi obszar to środowisko. Wielu naukowców ostrzega, że konsekwencje GMO dla środowiska mogą być katastrofalne. Z tego m.in. powodu w lodach norweskiej wyspy Spitzbergen urządzony został potężny schron dla tradycyjnych nasion na wypadek, gdyby zostały one zniszczone przez ekspansję GMO.
Trzecie zagrożenie – ekonomiczne. Ekspansja GMO jest sposobem na ekonomiczne uzależnienie rolników od wielkich koncernów biotechnologicznych. Rolnicy będą uprawiać rośliny GMO na warunkach, które podyktują im potężne koncerny dysponujące patentami na nasiona.
Europa dziś nie cierpi głodu. Żywność drożeje, ale polityka rolna Unii w dalszym ciągu polega na administracyjnym ograniczaniu produkcji rolniczej. Europa nie musi poszukiwać superintensywnych technologii produkcji żywności. Europa powinna postawić na zdrową żywność produkowaną z zastosowaniem tradycyjnych metod.
Pozostaje oczywiście problem konkurencji. Tu w pełni zgadzam się z panem Stevensonem i innymi przedmówcami. Zakaz upraw GMO oraz zakaz stosowania pasz GMO nie powinien jednostronnie szkodzić naszym rolnikom. Powinien być równoznaczny z zakazem importu produktów zawierających GMO zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Powinna obowiązywać jasna zasada – te same wymagania dla producentów eksportujących swoje produkty na rynek europejski, co w stosunku do naszych producentów.


4. Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom

    Kolejnym obszarem działania i zainteresowania posła Janusza Wojciechowskiego są też działania na rzecz przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Unii Europejskiej. Poseł Janusz Wojciechowski kieruje się tu ideą, że Unia powinna być w pełni przejrzysta, wydawanie unijnych pieniędzy powinno się odbywać pod społeczna kontrolą, wydatki powinny być jawne i każdy ma prawo wiedzieć, kto i na co dostał unijne pieniądze i jak je wydał.

Ważniejsze przedsięwzięcia w dziedzinie przeciwdziałania nadużyciom:

1. Przeciwko nadużyciom w hipermarketach. Ważnym i przede wszystkim udanym przedsięwzięciem była przyjęta w 2008 roku deklaracja pisemna w sprawie nadużyć, jakich dopuszczają się wielkie sieci handlowe wobec konsumentów i dostawców. Wraz z trojgiem innych posłów poseł Janusz Wojciechowski podjął i przeprowadził akcję zbierania podpisów pod projektem deklaracji. Deklarację podpisała większości posłów, dzięki czemu stała się ona oficjalnym dokumentem Parlamentu. Było to duże osiągnięcie, jeśli się weźmie się pod uwagę statystyki - np. w ciągu jednego roku na ponad sto inicjatyw deklaracji pisemnych, zaledwie 8 zakończyło się powodzeniem.

Deklaracja zawierała wezwanie do Komisji Europejskiej, aby przeprowadziła odpowiednie działania kontrolne wobec wielkich sieci handlowych, które opanowały rynek handlu produktami spożywczymi, dyktując swoje warunki oraz nadużywając swej dominującej pozycji na rynku. Dotyczy to zarówno konsumentów, którzy są często oszukiwani na nieuczciwych akcjach promocyjnych, ale także dotyczy to dostawców, którym wielkie koncerny jednostronnie narzucają własne, korzystne dla siebie warunki umów. Poseł Janusz Wojciechowski dąży, aby te praktyki były ukrócone.

Deklaracja została przyjęta i w tej chwili Parlament oczekuje stanowczych działań kontrolnych ze strony Komisji Europejskiej, a także ze strony odpowiednich organów kontrolnych państw członkowskich.

2. Opinia w sprawie wydatków na Wspólną Politykę Rolną. W 2004 roku poseł Janusz Wojciechowski przygotowywał dla Komisji Rolnictwa opinię dotyczącą oceny prawidłowości wydatków na Wspólną Politykę Rolną. Opinia ta stanowiła odniesienie się do wyników kontroli, jaką przeprowadził Europejski Trybunał Obrachunkowy. Wyniki kontroli dotyczyły wyłącznie starych krajów członkowskich, ale zawierały wiele wniosków istotnych również dla Polski. W opinii dość silnie została podkreślona potrzeb a takiego ukierunkowania wydatków na Wspólną Politykę Rolną, aby trafiały one do osób będących prawdziwymi rolnikami, a ponadto, aby skuteczniej odzyskiwać kwoty nieprawidłowo wypłacone osobom nieprowadzącym działalności rolniczej.

3. Przejrzystość wydatków. Poseł Janusz Wojciechowski należy do grona posłów, którzy upominali się o pełną jawność wydatków unijnych i ujawniania informacji o beneficjentach pomocy unijnej. To stanowisko zostało przyjęte w kilku rezolucjach Parlamentu Europejskiego. Dzięki temu są na przykład obecnie dostępne dane o beneficjentach Wspólnej Polityki Rolnej i każdy może się dowiedzieć, kto i jaką pomoc otrzymał.

Podejście posła Janusza Wojciechowskiego do kwestii przejrzystości finansowej Unii Europejskiej ilustruje poniższe wystąpienie, z debaty w lutym 2008 roku.

Poniedziałek, 18 lutego 2008 r. - Strasburg

Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy UEN – Panie przewodniczący! Chciałem pogratulować panu Pomésowi Ruizowi bardzo dobrego raportu w imieniu grupy UEN. Popieram to sprawozdanie w całej rozciągłości. Przejrzystość musi być podstawową zasadą funkcjonowania Unii Europejskiej. Za szczególnie cenne fragmenty sprawozdania uważam te, które dotyczą po pierwsze lepszej informacji o beneficjentach środków unijnych, bardziej przejrzystej informacji na stronach internetowych Komisji, to jest rzecz bardzo ważna, a z drugiej strony również istotne są fragmenty sprawozdania, które podkreślają wagę sprawy ujawniania i informowania o powiązaniach finansowych pracowników instytucji europejskich.

Obywatele Unii Europejskiej muszą mieć pewność, że ci, którzy dysponują środkami unijnymi, którzy nadzorują wydatkowanie tych środków, działają obiektywnie, a nie w imię prywatnych interesów. Bardzo dobrze, że ta sprawa została w sprawozdaniu tak mocno rozszerzona.

5. Stosunki Unia Europejska-Kazachstan

    Kazachstan jest krajem bardzo ważnym dla Polski, z uwagi na to, że mieszka tam wielu Polaków, a także że ten kraj może odegrać ważna rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest też Kazachstan ważnym partnerem dla Europy, jako kraj wielu bogactw naturalnych, położony w strategicznym regionie świata.

   Jako członek delegacji do spraw stosunków z krajami Azji Centralnej, poseł Janusz Wojciechowski wyspecjalizował się w problematyce Kazachstanu. Czterokrotnie odwiedził ten kraj, w tym dwukrotnie jako obserwator Parlamentu Europejskiego podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Poseł Wojciechowski udzielał wielu wywiadów w mediach kazachskich na temat współpracy UE - Kazachstan, na temat mojej oceny zjawisk zachodzących w Kazachstanie.

    Poseł Janusz Wojciechowski stara się działać na rzecz zbliżenia Kazachstanu z Europą, na rzecz lepszego zrozumienia tego kraju, który przechodzi trudną drogę przemian ustrojowych, społecznych i gospodarczych. Procesy zachodzące w tym kraju nie zawsze są odbierane ze zrozumieniem w Europie. Poseł Janusz Wojciechowski był współautorem kilku rezolucji i innych dokumentów Parlamentu Europejskiego, odnoszących się do sytuacji w Kazachstanie. Według posła Wojciechowskiego w minionych czterech latach uczyniony został wielki postęp w rozwoju stosunków UE - Kazachstan, w istotny sposób wzmocniona została proeuropejska orientacja w polityce władz Kazachstanu, co jest ze wszech miar korzystne dla Polski, dla rozwoju polskich stosunków politycznych i gospodarczych z tym krajem, dla poprawy sytuacji mniejszości polskiej w Kazachstanie. Poseł Janusz Wojciechowski stara się w miarę możliwości przyczyniać do rozwoju tych stosunków.

   Podejście posła Janusza Wojciechowskiego do stosunków UE Kazachstan ilustruje poniżej przytoczone wystąpienie, jakie wygłosił w debacie nt. Kazachstanu w lutym 2008 roku.

Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
Janusz Wojciechowski (UEN ) – Pani przewodnicząca! Z krajów Azji Środkowej znam bliżej Kazachstan. Jest to wielki kraj rozciągający się między Chinami, Syberią i Europą. Paradoksalnie do Azji Środkowej zaliczamy kraj, którego część terytorium geograficznie przynależy do Europy: 16 milionów ludzi i ponad 100 narodowości i religii, odległa od nas tradycja i historia, a jednak w polityce tego kraju i w aspiracjach jego obywateli widoczne jest silne dążenie do zbliżenia z Europą.
Pod względem kulturowym zresztą Kazachstan jest bardziej europejski niż azjatycki. To kraj borykający się z problemami, ale stabilny i realizujący demokratyczne reformy. Stabilność w tym regionie jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa całego świata. Te procesy stabilizacji i zbliżenia z Europą powinniśmy wspierać w Kazachstanie i w innych krajach Azji Środkowej. Powinniśmy wspierać wszystko, co służy zbliżeniu krajów Azji Środkowej z Europą, tym bardziej, że kraje te mogą odegrać istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy.

6. Przeciw niewolniczym obozom pracy

    W kilku wystąpieniach, a także zapytaniach, jakie zgłaszał w Parlamencie, poseł Janusz Wojciechowski poruszał kwestie sytuacji Polaków pracujących za granica, w kontekście ujawnionej przez media sprawy "niewolniczych obozów pracy" ujawnionych we Włoszech, gdzie polscy pracownicy zmuszani byli do pracy ponad siły, bez godziwego wynagrodzenia i gdzie miały miejsce przypadki zabójstw osób niepokornych.
W wystąpieniach tych poseł Janusz Wojciechowski podkreślał haniebność tego rodzaju praktyk, które w żadnym razie nie powinny się zdarzyć w krajach członkowskich UE. Poseł domagał się większego zainteresowania zarówno Unii jak i władz państw członkowskich sytuacją robotników cudzoziemskich.
   Te apele nie przełożyły się na konkretne decyzje prawne, ale miały niewątpliwie wpływ na zwiększenie publicznego zainteresowania problemem "niewolnictwa XXI wieku" i na działania władz poszczególnych krajów, zmierzające do ścigania organizatorów przestępczego procederu.
    Podejście do tej kwestii obrazuje poniższe wystąpienie, wygłoszone we wrześniu 2006 roku.
Poniedziałek, 4 września 2006 r. - Strasburg
Janusz Wojciechowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Grupa UEN wnosiła
o wprowadzenie na to posiedzenie pytania ustnego z debatą na temat obozów pracy niewolniczej na terenie Włoch, w których więzieni byli obywatele polscy.
Punkt ten nie został wprowadzony i chciałbym apelować do Pana Przewodniczącego,
aby został wprowadzony na następne posiedzenie plenarne. Sprawa jest niesłychanie ważna. Mamy do czynienia z jawnym niewolnictwem, a nawet zabijaniem ludzi w tych obozach
w sercu Europy. Są sygnały, że jest to problem szerszy dotyczący również innych państw Unii. Uchwalamy setki rezolucji o łamaniu praw człowieka w różnych krajach świata, a tu mamy drastyczne łamanie praw człowieka w samej Unii. Tym powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności.
Z Parlamentu Europejskiego powinno wypłynąć wezwanie do władz krajów członkowskich, aby zajęły się losem robotników cudzoziemskich. Apeluję o to do Pana Przewodniczącego i do wszystkich kolegów z innych grup politycznych.

    Kwestia obozów niewolniczych została ostatecznie włączona do przyjętej przez Parlament rezolucji.

Inne osiągnięcia

Nominacja do nagrody MEP AWARDS 2008

    W 2008 roku poseł Janusz Wojciechowski został nominowany do prestiżowej nagrody MEP Awards 2008 miesięcznika "The Parliament Magazin" w dziale "Rolnictwo". Był jednym z trzech europosłów nominowanych do nagrody w tej dziedzinie, oraz jednym z sześciu polskich posłów nominowanych do tej prestiżowej nagrody w ciągu całej 5-letniej kadencji. Ta nominacja została przedstawiona przez organizacje pozarządowe działające w Unii Europejskiej, co jest dla posła Wojciechowskiego szczególnie cennym wyróżnieniem i świadectwem, że moja działalność w zakresie rolnictwa, ochrony zwierząt oraz sprzeciwu wobec GMO jest dostrzegana nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy.

Udział w debatach na forum Parlamentu Europejskiego

1. „Bilans Komisji Prodiego” - Środa, 13 października 2004 r. – Bruksela

2. „Przewóz zwierząt” - Czwartek, 16 grudnia 2004 r. – Strasburg

3. „System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej” - Wtorek, 10 maja 2005r. – Strasburg

4. „Uproszczenie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw” - wtorek, 10 maja 2005 r. – Strasburg

5. „Finansowanie wspólnej polityki rolnej” - Środa, 25 maja 2005 r. – Bruksela

6. „Katastrofy naturalne (pożary i powodzie)” - Poniedziałek, 5 września 2005r. – Strasburg

7. „WOR w sektorze cukru. Systemy wsparcia dla rolników (cukier). Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego” - Wtorek, 17 stycznia 2006 r. –Strasburg

8. „Perspektywy Wspólnej Polityki Zagranicznej na rok 2006. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2004 r.)” - Środa, 1 lutego 2006 r. –Bruksela

9. „Ochrona kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa” - Poniedziałek, 13 lutego 2006 r. – Strasburg

10. „Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich” - Środa, 15 lutego 2006 r. – Strasburg

11. „Wdrażanie strategii leśnej Unii Europejskiej” - Środa, 15 lutego 2006 r. – Strasburg

12. „Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych. Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych” - Środa, 15 marca 2006 r. – Strasburg

13. „Kazachstan” - Czwartek, 16 marca 2006 r. – Strasburg

14. „Nadzwyczajne środki wspierające rynek (sektor drobiowy)” - Środa,  5 kwietnia 2006 r. – Strasburg

15. „Klęski żywiołowe: aspekty związane z rolnictwem. Klęski żywiołowe: aspekty związane z rozwojem regionalnym. Klęski żywiołowe: aspekty związane z ochroną środowiska. Fundusz Solidarności UE” - Czwartek, 18 maja 2006 r. –Strasburg

16. „Ochrona interesów finansowych Wspólnot - zwalczanie nadużyć (2004)”- Czwartek, 15 czerwca 2006 r. – Strasburg

17. "Pożary lasów i powodzie"- Poniedziałek, 4 września 2006 r.

18. "Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich" Czwartek, 7 września 2006 r.

19. " Przestrzeń wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość - Wspólna polityka imigracyjna"- Środa, 27 września 2006 r.

20. "Ochrona i dobrostan zwierząt"- Środa, 11 października 2006 r.

21. "Sektor owoców jagodowych, wiśni i czereśni przeznaczonych do przetworzenia"- Środa, 11 października 2006 r

22. "Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW - Dobrowolna modulacja dopłat bezpośrednich w ramach WPR"- Czwartek, 26 października 2006 r.

23. "Kwoty mleczne"- Poniedziałek, 13 listopada 2006 r. "

24. "Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze"- Środa, 17 stycznia 2007 r.

25. "Okres przedawnienia w odniesieniu do sporów transgranicznych związanych ze uszkodzeniami ciała i wypadkami śmiertelnymi"- Środa, 31 stycznia 2007 r.

26. "Włączenie nowych państw członkowskich do WPR"- Środa, 31 stycznia 2007 r.

27. "Systemy kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej"- Poniedziałek, 23 kwietnia 2007 r.

28. "System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej"- Wtorek, 24 kwietnia 2007 r.

29. "Szczególne przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw"- Środa, 6 czerwca 2007 r.

30.  "Futra z psów i kotów"- Poniedziałek, 18 czerwca 2007 r.

31. "Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863"- Poniedziałek, 9 lipca 2007 r.

32. "Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku"- Wtorek, 10 lipca 2007 r.

33. "Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego - Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru"- Wtorek, 25 września 2007 r.

34. "Wzrost cen środków spożywczych i ochrona konsumentów"- Wtorek, 23 października 2007 r.

35. "Ochrona gleby - Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby"- Poniedziałek, 12 listopada 2007 r.

36. "Status i finansowanie europejskich partii politycznych"- Wtorek, 13 listopada 2007 r.

37. "Wspólna polityka rolna, wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich"- Wtorek, 11 grudnia 2007 r.

38. "Zastosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do osób zatrudnionych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin"- Wtorek, 15 stycznia 2008 r.

39. "Przejrzystość w kwestiach finansowych"- Poniedziałek, 18 lutego 2008 r.

40. "Strategia UE dla Azji Środkowej"- Wtorek, 19 lutego 2008 r.

41. "Ocena funkcjonowania WPR"- Wtorek, 11 marca 2008 r.

42. "Wzrost cen produktów żywnościowych w Unii Europejskiej i w krajach rozwijających się"- Wtorek, 22 kwietnia 2008 r.

43. "System „zero tolerancji” dla niedozwolonych Organizmów Modyfikowanych Genetycznie i jego skutków ekonomicznych"- Środa, 23 kwietnia 2008 r.

44. "Wspólnotowy Funduszu Tytoniowy"- Poniedziałek, 19 maja 2008 r.

45. "Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt"- Środa, 21 maja 2008r.

46. "Import tusz drobiowych"- Wtorek, 17 czerwca 2008 r.

47. "Klonowanie zwierząt dla celów związanych z produkcją żywności" - Wtorek,  2 września 2008 r.

48. "Ochrona gleby"- Czwartek, 4 września 2008 r.

49. "Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010"- Czwartek, 4 września 2008 r.

50. "Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR - Zmiany wspólnej polityki rolnej - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich"- Wtorek, 18 listopada 2008 r.

51. "Sytuacja w sektorze pszczelarstwa"- Środa, 19 listopada 2008 r.

52. "Zrównoważone stosowanie pestycydów - Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin"- Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.

53. "Transport zwierząt"- Czwartek, 15 stycznia 2009 r.

b.2) Sprawozdania

1. Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej.

Sprawozdanie z dnia 21 kwietnia 2005 roku zostało przyjęte w środę 11 maja 2005 roku na posiedzeniu plenarnym PE w Strasburgu jako Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (COM(2004)0772 – C6-0014/2005 – 2004/0269(CNS)).

2. Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej.

Sprawozdanie z dnia 13 kwietnia 2007 roku zostało przyjęte we wtorek 24 kwietnia 2007 roku na posiedzeniu plenarnym PE w Strasburgu jako Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (COM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS)).

3. Sprawozdanie w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013)

Sprawozdanie z dnia 11 kwietnia 2008 roku zostało przyjęte w czwartek 22 maja 2008 roku na posiedzeniu plenarnym PE w Strasburgu jako Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013) (2007/2260(INI)).

4. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Projekt raportu opracowany i przyjęty w Komisji Rolnictwa, głosowanie na sesji plenarnej w Strassburgu w kwietniu 2009 roku.

5. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) - Dokument roboczy dotyczący Raportu specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) nr 8/2008  „Czy zasada współzależności jest skuteczna?”

b.3) Opinie

1. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) - Opinia w formie dokumentu roboczego dotycząca Raportu specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) nr 3/2004 w sprawie odzyskania kwot nieprawidłowo wypłaconych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

2. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) - Opinia w formie poprawek do opinii z Komisji Rolnictwa przygotowanej przez posła Gabora HARANGOZO.


c) Podejmowane inicjatywy

c.1) Propozycje rezolucji

 • w przedmiocie łamania praw człowieka w Transnistria (Moldova)
 • w przedmiocie wspólnej polityki imigracyjnej
 • w sprawie Uzbekistanu
 • w sprawie Kazachstanu
 • w sprawie Mołdawii (Nadiestrza)
 • w sprawie pożarów lasów oraz powodzi
 • w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2009
 • w sprawie wolności wypowiedzi w Internecie
 • on recent devastating forest fires, droughts and floods in the European Union
 • w sprawie sytuacji na Białorusi
 • w sprawie podwyżki cen paszy i żywności
 • w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2008
 • w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym
 • w sprawie znacznego wzrostu cen żywności oraz ochrony konsumentów

c.2) Pisemne Deklaracje

1. Oświadczenie pisemne w sprawie 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Data otwarcia – 23 września 2004
Termin – 23 grudnia 2004
Liczba sygnatariuszy - 33
2. Oświadczenie pisemne w sprawie apelu do parlamentów i rządów państw członkowskich Unii Europejskiej o niezwłoczne wycofanie wojsk z Iraku.
Data otwarcia – 1 grudnia 2004
Termin – 1 marca 2005
Liczba sygnatariuszy – 25
3. Oświadczenie pisemne w sprawie ograniczenia czasu transportu żywych zwierząt.
Data otwarcia – 15 grudnia 2004 roku
Termin – 15 marca 2005
Liczba sygnatariuszy – 231
4. Oświadczenie pisemne w sprawie modyfikowanej genetycznie żywności i paszy.
Data otwarcia – 13 marca 2006
Termin – 15 czerwca 2006
Liczba sygnatariuszy – 204
5. Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu bezdomnych zwierząt w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach do niej przystępujących oraz innych państwach europejskich.
Data otwarcia – 26 kwietnia 2006
Termin – 26 lipca 2006
Liczba sygnatariuszy – 81
6. Oświadczenie pisemne w sprawie zbadania przypadków nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania im.
Data otwarcia – 10 października 2007
Termin – 31 stycznia 2008
Przyjęto – 19 lutego 2008
Liczba sygnatariuszy – 439
7. Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej.
Data otwarcia – 12 stycznia 2009
Termin – 14 kwietnia 2009
Liczba sygnatariuszy – 258 (stan na 27.02.2009)

c.3) Pytania do Komisji Europejskiej i Rady

1. Zapytanie ustne do Komisji i Rady dotyczące Długofalowych konsekwencji II wojny światowej.
2. Zapytanie ustne do Komisji dotyczące Zagrożeń dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego w związku z budową gazociągu północnoeuropejskiego, tzw. gazociągu bałtyckiego.
Złożone 13 grudnia 2005 roku
3. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Planu działań Wspólnoty w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt.
Złożone 9 marca 2006 roku
4. Zapytanie ustne do Komisji dotyczące Wytycznych w sprawie delegowania pracowników zaprezentowanych przez Komisarza Spidlę.
Złożone 21 czerwca 2006 roku
5. Zapytanie ustne do Komisji dotyczące Sytuacji w sektorze owoców jagodowych i czereśni przeznaczonych do przetworzenia.
Złożone 14 lipca 2006 roku
6. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Przyszłej regulacji kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej.
Złożone 11 sierpnia 2006 roku
7. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Zmian w Projekcie Wytycznych Wspólnoty w sprawie Pomocy Państwa w Rolnictwie na lata 2007-2013 - Wsparcia hodowli zwierząt.
Złożone 24 sierpnia 2006 roku
8. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Cukru z przeznaczeniem na paszę dla pszczół.
Złożone 24 sierpnia 2006 roku
9. Zapytanie ustne do Komisji dotyczące Klęsk żywiołowych w Europie, zapobiegania im i usuwania ich skutków.
Złożone 29 sierpnia 2006 roku
10. Zapytanie ustne do Komisji dotyczące Obozów pracy niewolniczej na terenie Unii Europejskiej.
Złożone 31 sierpnia 2006 roku
11. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Obozów pracy przymusowej w Apulli.
Złożone 21 września 2006 roku
12. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Importu drobiu i mięsa drobiowego do Unii Europejskiej.
Złożone 18 grudnia 2006 roku
13. Zapytanie ustne do Komisji odnośnie Ceł antydumpingowych na import truskawek z Chin.
Złożone 30 stycznia 2007 roku
14. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie trudnej sytuacji producentów tytoniu w Unii Europejskiej.
Złożone 12 lutego 2007 roku
15. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie strat sadowników ze względu na przymrozki w Polsce.
Złożone 9 maja 2007 roku
16. Zapytanie ustne do Komisji odnośnie Pomocy rolnikom dotkniętym klęską mrozu.
Złożone 11 maja 2007 roku
17. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie dyrektywy 74/1999/WE ustanawiającej wycofywanie do 31 grudnia 2011 r. konwencjonalnych klatek dla kur niosek w systemie bateryjnym.
Złożone 15 marca 2007 roku
18. Zapytanie ustne do Komisji odnośnie Znaczącego wzrostu cen żywności i ochrony konsumentów.
Złożone 16 października 2007 roku
19. Zapytanie ustne do Komisji odnośnie Wdrażania systemu wzajemnej zgodności w nowych państwach członkowskich.
Złożone 19 lipca 2007 roku
20. Zapytanie ustne do Komisji odnośnie pakistańskie służby wywiadowcze (Inter Services Intelligence-ISI) i ugrupowania prowadzące dżihad.
Złożone 3 czerwca 2008 roku
21. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Sytuacji na rynku owoców i warzyw.
Złożone 4 września 2008 roku
22. Zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Etykietowanie mięsa otrzymanego ze zwierząt poddawanych ubojowi bez uprzedniego ogłuszenia.
Złożone 8 września 2008 roku
23. Zapytanie pisemne do Komisji  W sprawie nierówności miedzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania europejskiego nakazu aresztowania, na przykładzie relacji między Polską i Wielką Brytanią.
Złożone 10 lutego 2009 roku

2) Inne inicjatywy polityczne

Liczne pisma do:
- Ministra Rolnictwa ws owoców miękkich, sytuacji młodych rolników, tytoniu, gmo, wielkoprzemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej, skrobii, drobiu, producentów bydła mięsnego
- Ministra Środowiska – GMO
- Prezes NIK – o kontrolę ws realizacji ustawy  o GMO, w sprawie sytuacji polskich stoczni
- Premiera odnośnie sytuacji na rynku owoców i warzyw, drobiu oraz o kontrolę odnośnie funkcjonowania tego rynku
- Ministra Sprawiedliwości
- Ministra infrastruktury
- Ministra Gospodarki
Współpraca z organizacjami zrzeszającymi producentów: tytoniu, drobiu, bydła mięsnego, sadowników oraz producentów żywności (oświadczenie pisemne hipermarkety)

1) Patronat nad Międzynarodowa Gra Internetowa "Zostań Eurodeputowanym" ("Be MEP") organizowaną przez Fundację Schumana i PE – 2007

2) Międzynarodowa inicjatywa 8 godzin – www.8hours.eu inicjatywa mająca na celu zebranie jak największej liczby podpisów obywateli Unii Europejskiej, aby skutecznie doprowadzić do ograniczenia transportu zwierząt do 8 godzin. Poseł Wojciechowski walczy o ten zakaz wraz z innymi posłami, ale jak dotychczas niestety nieskutecznie. Taki zakaz jest konieczny z przyczyn humanitarnych, bo w transportach zwierząt dzieją się rzeczy straszne, z przyczyn społecznych, bo transporty kosztują i powodują wzrost cen mięsa, a także ze względu na ekonomiczny interes Polski, albowiem zakaz długich transportów spowoduje rozwój przetwórstwa mięsnego w Polsce, która nie będzie już krajem dostarczającym „surowiec mięsny” do Włoch czy innych krajów.

3) Współpraca z Generalnym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych GIODO , m.in. współorganizacja prezentacji " Polska w Schengen " w Parlamencie Europejskim, 30 stycznia 2009 r.

4) Współpraca z Instytutem Studiów Wschodnich, m.in. organizacja prezentacji raportu "Azja Centralna- raport z transformacji" w Parlamencie Europejskim, 2 maja 2006 r.


II) AKTYWNOŚĆ W POLSCE

1) Działalność w okręgu

   Poseł Janusz Wojciechowski prowadził w czasie kadencji stale lub okresowo 5 biur poselskich w Polsce - w Warszawie, w Rawie Mazowieckiej, w Tomaszowie Mazowieckim, w Łodzi i w Łęczycy.

   Główna działalność biura sprowadza się do podejmowania działań interwencyjnych w różnych sprawach indywidualnych i zbiorowych, dotyczących spraw europejskich, ale w dużej części również spraw krajowych, dotyczących funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, wymiary sprawiedliwości, kontroli państwowej i innych instytucji publicznych.

   W trakcie cotygodniowych dyżurów poselskich osobiście lub za pośrednictwem moich współpracowników przyjąłem w okresie kadencji około 3,5 tysiąca osób w sprawach indywidualnych i zbiorowych, z terenu całej Polski. Podjąłem ponad 1,5 tysiąca różnorodnych działań interwencyjnych w sprawach, które zostały skierowane do mojego biura.

   W ramach uprawnień do zapraszania gości do Parlamentu Europejskiego Poseł Wojciechowski zaprosił kilkanaście grup wycieczkowych, między innymi dzieci z Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, Orkiestrę Dziecięcą ze Żdżar woj. mazowieckie, osoby ze Związku Niewidomych w Rawie Mazowieckiej. Młodzież i Dzieci Niepełnosprawne z kilku miast Polski, młodzież - laureatów Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, Młodzież ze szkół z Białej Rawskiej, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego i Regnowa.

   Wielokrotnie Poseł Wojciechowski spotkał się z mieszkańcami, młodzieżą i rolnikami w Kutnie, Łodzi, Tomaszowie, podczas dożynek w Regnowie, Rawie Maz., Tomaszowie, Piotrkowie, Drużbicach, Skierniewicach, Głownie i wielu innych miejscowościach, także poza macierzystym okręgiem wyborczym, obejmującym województwo łódzkie

   Konkurs Wiedzy o UE dla uczniów szkół średnich woj. Łódzkiego – marzec-czerwiec 2007.

   Poseł Janusz Wojciechowski podczas swojej kadencji zorganizował następujące szkolenia, seminaria, konferencje oraz projekty:

1.    „Ogólnopolskie szkolenie dotyczące spraw europejskich” w Radziejowicach, 11-12 marca 2006 roku.
2.    Konferencja „Polska – strefą wolną od GMO” działania na forum Parlamentu Europejskiego, 7 kwietnia 2006 roku w Warszawie
3.    Happening „GMO problemem regionów Europy – działania podejmowane w czasie obchodów Dnia Międzynarodowego Protestu Przeciw GMO”, 8 kwietnia 2006 r., w Łodzi.
4.    Seminarium „Młodzież w Unii Europejskiej” przewidywał współorganizację „Dni Europejskich” w Skierniewicach, 26 kwietnia 2006 roku
5.    Projekt „Polityka prozdrowotna grupy UEN – działania podejmowane w czasie obchodów Memoriału Piotra Cherubińskiego podczas dni Konstantynowa Łódzkiego”, 4 czerwiec 2006 roku, Konstantynów Łódzki
6.    Projekt „Prezentacja Grupy UEN i jej członków podczas Święta Ludowego w Łęczycy”, 10 czerwca 2006 roku, w Łęczycy
7.    „Konwent Starostów”, 19-23 czerwca 2006 roku, w Brukseli
8.    Projekt „Wizyta Liderów Przedsiębiorczości Wiejskiej w Parlamencie Europejskim”, 26-28 czerwca 2007 roku, w Brukseli
9.    Projekt „Wizyta Przedsiębiorców województwa łódzkiego w Parlamencie Europejskim”, 10-12 lipca 2007 roku, Bruksela
10.    Projekt „Sport jest dobry na wszystko” współorganizacja „Dnia Rodziny Europejskiej” w Suchcicach, 23 lipca 2006 roku
11.    Szkolenie „Co Unia Europejska oferuje młodzieży?”, 17 grudnia 2006 roku, w Rawie Mazowieckiej
12.    Druk ulotki informacyjnej „Działalność w ramach grupy UEN” grudzień 2006 roku
13.    Konkurs „Wiedzy o Unii Europejskiej” dla uczniów szkół średnich województwa Łódzkiego – marzec-czerwiec 2007
14.    Wyjazd dla zwycięzców konkursu „Wiedzy o Unii Europejskiej” do Brukseli czerwiec 2007
15.    Międzynarodowa Gra Internetowa "Zostań Eurodeputowanym" marzec-maj 2007

2) Działalność poza okręgiem

   Wielokrotnie odbywał spotkania głównie z rolnikami w Krakowie, na Podkarpaciu, na Śląsku, we Wrocławiu, Wielkopolsce oraz na Pomorzu, Gdańsk, Bielsko-Biała, Białystok i Podlasie.

   Biuro poselskie prowadzi interwencje z całej polski

   Uczestniczy w posiedzeniach Komisji ds. Unii Europejskiej w Sejmie i Senacie.

   Studenci z Poznania – cykliczne wizyty w grudniu 2006, 2007 i 2008

   Patronat nad Międzynarodowa Gra Internetowa "Zostań Eurodeputowanym" ("Be MEP") organizowaną przez Fundację Schumana i PE – 2007

3) Wystąpienia na konferencjach krajowych

Krynica, 15 kwietnia 2005 roku Forum Rosja-Europa. Udział w panelu: " Patologie gospodarki-oligarchia, korupcja, monopole."

Warszawa, 19 maja 2005 roku Konferencja: "Konstytucja dla Europy - szansa czy zagrożenie?" Wydział Prawa i Administracji UW

Warszawa, 24 czerwca 2005 roku Wykład na temat "Doświadczenie prawnika, a praca polityka" w Zarządzie Głównym Zrzeszenia Prawników Polskich.

Krynica Zdrój, 9 września 2005 roku Udział w XV Forum Ekonomicznym - "Europejskie wyzwania: model i granice Europy "

Kraków, 14 października 2005 roku w Klubie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego konferencja zorganizowana przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich /ELO/ nt. "Prawa własności - aspekt prawny, ekonomiczny, etyczny i polityczny".

Warszawa, 9 grudnia 2005 roku udział w  Forum prawniczo-medycznym

Warszawa, 6 marca 2006 roku. Rolnictwo w Europie Środkowej a nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej - konferencja organizowana przez ELO, European Landowners' Organization, jeden z głównych referatów.

Łódź, 10 marca 2006 roku. Konferencja organizowana przez Łódzki Urząd Wojewódzki.
Temat konferencji: "Ocena wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie łódzkim"

Bielsko-Biała, 31 marca 2006 roku "Stan, perspektywy i zagrożenia polskiego rolnictwa" Konferencja organizowana przez Radę Powiatu Bielskiego

Łódź, 16 września 2006 roku. Ogólnopolska konferencja pt. „Samorządność Młodzieżowa” organizowanej w dniach 15-17 września 2006 roku w mieście Łodzi przez Reprezentację Młodzieży Łódzkiej

Łęczyca, 13 października 2006 roku. Konferencja nt. "Wspieranie rozwoju regionalnego – wspieranie własności przedsiębiorstw”

Warszawa, 24 listopada 2006 roku Wystąpienie na forum Krajowej Rady Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw;

Łódź, 9 grudnia 2006 roku Konferencja organizowaną przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Temat spotkania z serii "Jak rozmawiać o Unii Europejskiej?" to "Jak skutecznie wykorzystać szansę unijną na rozwój Łodzi? (Rewitalizacja, nauka, infrastruktura)"

Warszawa, 11-12 grudnia 2006 roku NIK - spotkanie EU SAIs Contact Committee,  zaproszony Pan Poseł Fazakas - przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu Europejskiego

Warszawa, 10 stycznia 2007 roku spotkanie Klubu Profesorskiego SGGW – wystąpienie o udziale polskiej nauki w kształtowaniu WPR

Warszawa, 15 lutego 2007 roku konferencja Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP „GMO – szansą rozwoju polskiego rolnictwa? Fakty i mity."

Warszawa, 24 - 27 maja 2007 roku - XIV Ogólnopolskie Dni Prawnicze - „Prawnik XXI Wieku” - Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział Warszawa

Poznań, 16 września 2007 roku, POLAGRA-FOOD w Poznaniu
Spotkanie panelowe producentów surowców i przetwórców pt. „Aktualne problemy branży owocowo-warzywnej i sokowniczej”, Redakcja miesięcznika „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” wspólnie z Krajową Radą Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw przy SIT Spoż. oraz  Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków 

Wrocław, 4 października 2007 roku Konferencja "Etyczne i prawne aspekty ochrony i dobrostanu zwierząt" Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Warszawa, 26 października 2007 roku Biopaliwa - konferencja “Biofuels in the EU after ‘2010 – the Central and Eastern European  perspective” SGGW- Pałac Ursyna Niemcewicza

Warszawa 15 grudnia 2007 roku Konferencja „Spółdzielczość w budowie państwa obywatelskiego” – organizowana przez Krajową Radę Spółdzielczą, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej,

Warszawa-Sejm, 5 marca 2008 roku. "Polska wolna od GMO" - konferencja organizowana przez organizację Koalicja przeciw GMO oraz Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa-Sejm, 5 marca 2008 roku. Poseł Wojciechowski wygłosił na tej konferencji jeden z głównych referatów.

Warszawa, 16 maja 2008 roku, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Doc Doc Review - moderacja bloku ws zagrożeń GMO

Warszawa-Belweder, 17 maja 2008 roku "Tradycyjne nasiona - nasze dziedzictwo i skarb narodowy. Tradycyjne rolnictwo zamiast GMO" - konferencja zorganizowana przez Międzynarodowa Koalicję Ochrony Polskiej Wsi. Poseł Wojciechowski wygłosił na tej konferencji jeden z głównych referatów.

Kraków 2 czerwca 2008 rokuUdział w VII Kongresie EUROSAI ( Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli )

Warszawa, 30 maja – 7 czerwca 2008 roku, Światowy Kongres Rolnictwa, Organizatorzy FIPA IFAP, KZRKiOR;

Kraków, 4 października 2008 roku, Papieska Akademia Teologiczna, udział w konferencji "Organizmy Genetycznie Modyfikowane - szansa czy zagrożeniem w Unii Europejskiej?' zorganizowanej pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Adama Bielana.

Kraków, 4 października 2008 roku udział w europejskim zjeździe producentów i hodowców drobiu AVEC - General Assembly of the European Poultrymeat Industry Krajowa Rada Drobiarstwa jest członkiem AVEC.

Puławy, 28-29 października 2008 roku Konferencja nt. „Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a środowisko” Organizatorzy IUiNG, OTOP;

Opoczno, 30 stycznia 2009 roku Konferencja rolnicza

Warszawa, 27 lutego 2009 roku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Międzynarodowa konferencja podsumowująca kampanię informacyjną prowadzoną w Polsce w 2008/9 roku przez Centrum Informacji o Środowisku nt.: "Genetycznie zmodyfikowane organizmy, a środowisko przyrodnicze"


III) AKTYWNOŚĆ W EUROPIE I ŚWIECIE


1) Wystąpienia na Konferencjach zagranicznych

Strasbourg, 14 września 2005 roku "Campaign for GM free zones and regions gathers force - environmentalists and regional authorities launch joint initiative" - konferencja organizowana przez Komitet Regionów i Organizację "Przyjaciele Ziemi" jeden z głównych referatów.

Bruksela, 27 kwietnia 2005 roku "Health and Food safety: a challenge for the enlarged Union", organizowana przez ELO - European Landowners Organization - referat wprowadzający.

Bruksela, 17 maja 2005 roku "Safeguarding Sustainable European Agriculture: Coexistence, GMO Free Zones and The Promotion of Quality Food Produce in Europe" (Ochrona Zrównoważonego Rolnictwa Europejskiego: Koegzystencja, Strefy Wolne od GMO, Promocja Produkcji Żywności Wysokiej Jakości w Europie) Konferencja w Parlamencie Europejskim pod patronatem posła Janusz Wojciechowskiego.
Praga, 10 października 2005 roku "Rolnictwo 2007 - 2013" - konferencja zorganizowana przez Izbę Poselską Parlamentu Republiki Czeskiej. Poseł Janusz Wojciechowski reprezentował Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Berlin, 14-15 stycznia 2006 roku Konferencja "Strefy wolne od organizmów modyfikowanych genetycznie, różnorodność biologiczna i rozwój obszarów wiejskich"  zorganizowaną przez GMO Free Regions.

Paryż, 16 stycznia 2006 roku udział w konferencji “Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej - pomiędzy WTO, a rozszerzeniem Unii Europejskiej ” w ramach spotkań prestiżowego "Le Grand Club Europe"

Wilno, 23-24 marca 2006 roku Udział w II Forum Europa – Rosja zorganizowanym przez Instytut Studiów Wschodnich.

Bruksela, 29 marca 2006 roku Seminarium z Izbami Rolniczymi

Bruksela, 27 listopada 2006 roku Udział w konferencji w sprawie WPR, zorganizowanej przez Kółka Szwedzkich Rolników (Federation of Swedish Farmers)

Bruksela, 1 lutego 2007 roku "The Animal Welfare Action Plan as a Political and Legislative Challenge" - udział w konferencji organizowanej przez organizację działającą na rzecz ochrony zwierząt Vier Pfoten .

Bovolone, 5 lutego 2007 roku Bovolone Promuove Association Conference - Future of the European Tobacco Sector .

Bruksela, 20 lutego 2007 roku Debate: What should be the EU’s stance in the global debate on GMOs?

Bruksela, 12 czerwca 2007 roku "Naukowcy dla Europy wolnej od GMO" ("Scientists for a GM free Europe") - Konferencja zorganizowana pod patronatem posła Janusza Wojciechowskiego oraz przez Institute of Science in Society (UK),
z udziałem wybitnych specjalistów od GMO z różnych krajów świata.

Bruksela 5 grudnia 2007 roku, Komitet Reginów - Udział w konferencji " Non GM feedstuff, quality Productions and European Regional Agricultures’ Strategy" zorganizowanej przez European GMO Free Regions

Bruksela, 21 stycznia 2008 roku
, Biblioteka Solvey - Udział w debacie "Adapting the CAP to the New Realities " zorganizowanej przez Friends of Europe.

Bruksela, 27 marca 2008 roku, Biblioteka Solvay - Udział w "I Forum na rzecz przyszłości rolnictwa" - konferencja z udziałem około 200 uczestników z całej Europy, zorganizowana przez ELO, European Landowners Organization, jeden z głównych referatów.

Strasbourg, 24 kwietnia 2008 roku "Relations between the EU and Iran: Prospects for democratic change" - zorg. Friends of Free Iran.

Bruksela, 14 maja 2008 roku, udział w seminarium w sprawie supermarketów, organizowane przez organizację Agribuissnessacountability.

2) Misje obserwacyjne

KAZACHSTAN 4-5 grudnia 2005 roku - udział w delegacji Parlamentu Europejskiego jako obserwator w wyborach prezydenckich

KAZACHSTAN 3-6 maja 2007  roku - udział w VII Spotkaniu Komitetu Współpracy Międzyparlamentarnej Kazachstan - Unia Europejska.

KAZACHSTAN sierpień 2007 roku - udział jako niezależny obserwator wyborów

 

3) Wystąpienia w mediach zagranicznych

Liczne wystąpienia w prasie, radiu i telewizji.

Prasa/ artykuły
BIMA -French Agriculture 2004
The Parliament Magazine dot. raportu nt Strategii zdrowia zwierząt 2007
New Europe - dot. raportu nt standardów hodowli brojlerów

Telewizja/Radio
Liczne wywiady dotyczące głównie rolnictwa
-BBC
-Euronews
- Telewizja Parlamentu Europejskiego
- Telewizja łotewska ws supermarketów

Radio irlandzkie
Deutschlandfunk Radio

IV) MEDIA W POLSCE

Prasa artykuły
Felietony:
- Po Prostu Informacje
- Pierwszy Portal Rolny
- Agrotrendy

Artykuły autorstwa posła:
- Wiadomości Rolnicze Polska
- Nasz Dziennik
- Rzeczpospolita
- Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny
- Gazeta Wiejska
- Gazeta Prawna
- dla KAI

Wywiady
- Pierwszy Portal Rolny
- Nasz Dziennik
- Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny
- Gazeta Wiejska

Telewizja
Pan Poseł wielokrotnie występował w programie:
- Sprawa dla Reportera
oraz kilka razy w programach:
- Tydzień (TVP1)
- Agrobiznes (TVP1)
- Bramy Jutra (TVP2)
- Rozmowy niedokończone (TV Trwam)
- "Wieś - to też Polska" - program rolniczy (TV Trwam)
- jako gość dnia w paśmie regionalnym TVP Łódź

V) PUBLIKACJE, KSIĄŻKI

- Forum europejskie - broszura wydawana w ramach działalności  "PSL Piast"
- "Polska wspólnota w Kazachstanie - trudna przeszłość i wyzwania przyszłości" - publikacja w książce pt." Republika Kazachstanu i Unia Europejska: wyniki i możliwości współpracy.